Företagskultur: Värderingar, arbetssätt & medarbetarskap inom ett företag

En av de viktigaste punkterna när det kommer till att skapa en stabil grund för en organisation eller ett företag handlar om företagskulturen.

Det är nämligen här som verksamhetens värderingar blir synliga.

En bra företagskultur som stämmer överens med vad företaget vill uppnå är av största vikt för att både anställda och ledning skall känna sig trygga och kunna arbeta mot samma mål.

Foretagskultur

När alla är överens kring hur man ska arbeta inom organisationen blir allt så mycket lättare och trevligare, samt tydligare gentemot kunder och samarbetspartners.

Vad är företagskultur?

Med begreppet företagskultur syftar man bland annat på de värderingar, arbetssätt och medarbetarskap som finns inom ett företag. Det går att se på detta både ur ett ekonomiskt perspektiv samt ett sociologiskt. Det finns forskning och undersökningar som stödjer att en god företagskultur ger goda resultat, avkastning och omsättning. Men samtidigt är kulturen inom företaget även en stor faktor när det kommer till hur medarbetarna mår, presterar och interagerar med varandra.

Att inte ha någon speciell eller tydlig kultur inom företaget är i sig en form av företagskultur. Men ju tydligare och öppnare denna kultur är desto bättre för både medarbetare, kunder, ledning och företagets ansikte utåt. Kunderna vill dessutom gärna veta vilka värderingar som finns i grunden när de ska göra valet att handla varor eller tjänster från er.

Tecken på en dålig företagskultur

Kommunikationen

Som inom så många andra områden är kommunikationen inom ett företag eller verksamhet en tydlig fingervisning kring hur organisationen mår och arbetar. Om kommunikationen är dålig, otydlig eller icke existerande är risken stor att hela företagskulturen genomsyras av detta.

I många fall kan det vara lättare att komma in som utomstående och skapa sig en bild av mottagandet, ända från receptionen till chefen eller ledningens kontor där du kanske ska delta i en arbetsintervju. Hur upplever du bemötandet och hur känns energin inom företagets väggar? Problem med kommunikationen kan bland annat leda till samarbetsproblem, konflikter och svårigheter med att genomföra de uppdrag och uppgifter som tilldelas. Företagets resultat kommer således även att påverkas av detta problem.

Brist på rutiner och struktur

Vet alla inom organisationen vad som skall göras, på vilket sätt och när det ska göras? Kanske har ni en gång i tiden tagit fram rutiner och planer för detta men när det väl kommer till kritan så följs inte dessa riktlinjer ändå. En organisation utan struktur får ganska snart problem av olika slag. Företagskulturen blir den att alla gör som de vill och ingen följer den överenskomna planen. Det kan finnas kritiska situationer som uppstår i en verksamhet och som kräver att alla följer samma riktlinjer.

Detta skapar en tydlighet och en stabil organisation som kan hantera kriser eller oväntade och händelser. Ett exempel är när konflikter uppstår på arbetsplatsen. Om alla, både medarbetare och ledning bestämmer sig för att göra lite som de känner och tycker för stunden kan det ganska snabbt gå utför. Det är så lätt hänt att det blir rörigt och svårhanterligt och att människor blir sårade och tappar motivationen på grund av vad som sägs och görs i stundens hetta och i brist på rutiner. Det är viktigt att ledningen tar täten och sköter sådana situationer på ett professionellt sätt. Det är dock inte allt för ovanligt idag att man väljer att hantera situationen på ett sätt som leder till sårade känslor och medarbetare som hyser agg gentemot ledning och medarbetare, och kanske till och med bestämmer sig för att lämna sin tjänst på grund av detta.

När det kommer till själva arbetsuppgifterna och hur dessa ska hanteras är det också viktigt för företagskulturen att arbeta fram och etablera strukturer. Osäkerhet kring hur arbetsuppgifter och deadlines ska hanteras leder ofta till ett sämre resultat och en trist och otrygg företagskultur. Som medarbetare behöver vi veta vad som förväntas av oss och i vilken ordning saker och ting ska ske.

Något som verkligen kan sticka i ögonen på medarbetarna är strukturer och riktlinjer som bara finns på pappret och som förmedlas utåt sett. Men personalen känner att detta inte stämmer överens med verkligheten. Man upplever då att företaget bara försöker att upprätthålla en fasad, vilket skapar frustration.

Dåligt ledarskap

Eftersom det är ledningen i en organisation som sätter exemplet för hur man vill att verksamheten ska fungera, så är det ofta där problemet med en dålig företagskultur börjar. Om ledningen exempelvis är mycket hemlighetsfull och inte vill släppa in medarbetarna i vad som händer och sker kommer det att spridas en negativ och osäker stämning där ingen riktigt vet vad som ska hända härnäst.

Det är enormt viktigt att ledaren/chefen föregår med gott exempel på moral, etik och medarbetarskap. Om chefen behandlar medarbetare illa kommer detta att bidra till bristande motivation och arbetsglädje och smitta av sig på resten av arbetsplatsen. En leding som däremot visar respekt och öppenhet skapar en grund för en positiv företagskultur.

Arbetsmiljön

Anser era medarbetare inom företaget att de har de verktyg och hjälpmedel som krävs för att må bra på arbetsplatsen? Hur ser kontorslandskapet ut, är det ett öppet landskap med mycket stim och stoj eller har alla var sitt kontor? Finns det möjlighet till att sitta och arbeta i lugn och ro om det behövs? Är det kanske så att alla i ledningen har var sitt rum medan alla övriga måste sitta och trängas tillsammans med dålig luft och gammal utrustning? Kanske företagskulturen handlar om att inte satsa på personalen, utan ledningen väljer att satsa pengarna och energin på dyra företagsresor och saker och ting som förbättrar deras arbetsmiljö och bekvämlighet.

Feedback och återkoppling

Feedback

En dålig företagskultur innebär bland annat att man inte använder sig av positiv feedback och återkoppling för att motivera sina medarbetare inom organisationen. Kanske använder sig ledningen istället av negativ feedback som gå ut på att endast fokusera på det som inte är bra, och kanske inte ens ger en förklaring på hur saker och ting kan göras annorlunda. Detta leder till en miljö och kultur där medarbetarna aldrig får uppskattning eller erkännande för det arbete som utförs. Det här i sin tur leder till bitterhet och omotiverade medarbetare som inte utvecklas. Denna typ av kultur är hämmande för en arbetsplats och främjar inte produktivitet eller arbetsglädje.

Åtgärder för att förbättra företagskulturen

Nu vet vi vad en dålig företagskultur kan innebära. Men hur ska vi då gå till väga för att förbättra den? Här kommer tips på åtgärder som kan behövas för att nå en förbättring.

Ledaren tar tag i situationen

Det vi är ute efter här är en positiv dominoeffekt där ledningen tar täten och tar sitt ansvar för verksamhetens välmående. Om något skall kunna förändras måste det börja i toppen och sedan sprida sig nedåt i organisationen. Som vi tidigare nämnt är det viktigt att ledningen föregår med gott exempel. Detta är ofta en mycket effektiv metod om ledaren är bra på att få med sig personalen och få dem att känna hoppa och motivation. Ledarens beteende måste nu visa på ärlighet, gott medarbetarskap och hög kompetens. Någon att se upp till helt enkelt. Ibland är den enda möjliga lösningen att byta ut en eller flera personer i ledningen för att få in ny luft och ny energi och börja om på nytt. Många gånger upplevs ett sådant byte som en lättnad för medarbetarna som kanske under en längre tid gått runt och känt obehag och otrygghet på arbetsplatsen, tack vare den giftiga företagskulturen som rått.

Se möjligheter i svårigheterna

Många gånger är det perfekta tillfället för förändring när man nått botten. Då kan det nämligen bara bli bättre. Här gäller det att inte vara rädd för det kommande arbete som krävs och se det hela som en utmaning som ska avklaras. Målet är självklart en mer välmående och tydlig företagskultur som alla medarbetare gärna vill skriva under på. Känslan av att vända något negativt till en positiv förändring är många gånger oslagbar och gör bara organisationen starkare i sin grund. Man kan känna sig stolt över att ha klarat de svåra tiderna och kommit ur detta starkare än någonsin.

Förbättra organisationens ”immunförsvar”

En organisation som är svag och som har en dålig kultur blir också mer mottaglig för ”virus”. Precis som en människokropp som är svag och har dåligt immunförsvar. Ju svagare detta försvar är desto större är risken att problem uppstår och kan skada företaget. Medan en frisk organisationen lättare kan identifiera sådana virus och snabbt bekämpa dem. För att förbättra immunförsvaret/företagskulturen gäller det även att hänga med i utvecklingen i dagens moderna samhälle. I en tid av sociala medier där rykten och missnöje snabbt kan sprida sig är risken mycket större att eventuella felaktigheter i beteenden och ledning kommer fram i ljuset. Se till att ni har en frisk organisation där medarbetarna mår bra och trivs så slipper ni hantera era problem inför hela världen. Människor tenderar idag att inte längre vara tysta när det pågår tvivelaktiga beteende eller problem med arbetsmiljö och annat på en arbetsplats. Det är idag lättare att dela med sig av erfarenheter och kritik som kan sätta sig som en giftig tagg i företaget och som kan bli svår att skaka av sig.

Teamwork

Om ni inte redan använder er av olika former av grupparbeten inom företaget är det dags nu. När medarbetarna får arbeta tillsammans i grupp skapas gemenskap och samarbete vilket motiverar de flesta medarbetare. När man arbetar i team är vi aldrig ensamma, tillsammans kan vi istället lösa eventuella problem och svårigheter. Vi ger feedback till varandra och använder varandras kompetenser där det krävs. Det finns ett ordspråk som lyder ”ensam är stark”, men det är inte sant i detta sammanhang. När vi blir lämnade själva med en svår uppgift kan arbetet kännas oumbärligt och du vet inte var du ska börja vilket istället leder till ineffektivitet, frustration och nedstämdhet. Dela in era medarbetare i team och få alla att känna sig delaktiga och inte ensamma. Som ledning kan ni bidra med avsatt tid för teambuilding där alla i gruppen får lära känna varandra bättre och öva på att lösa vissa typer av uppgifter tillsammans. Men teambuilding kan också handla om att bara umgås under mer lättsamma former.

Eliminera särbehandling

Det är inte helt ovanligt att det finns en eller flera individer inom ett företag som tillåts bete sig lite som de vill utan konsekvenser. Till en början kanske det inte är ett jättestort problem, men ju längre tid detta får pågå desto större är risken att hela företagskulturen påverkas negativt och att dessa personer tillåts sätta tonen för hela organisationen och hur man förväntas bete sig där.

Här är det viktigt att på ett konstruktivt sätt tala om för personen/personerna i fråga att detta är ett problem och att det är viktigt att alla känner sig respekterade och lika värda på arbetsplatsen. Detta gäller även chefer och deras beteenden. Bara för att du är ledare och chef betyder inte att du måste sätta dig över andra människor. Det finns gott om bra exempel på ledarskap där chefen arbetar nära sina medarbetare, och där hen har full respekt för deras kompetens och erfarenhet. Det är till och med denna form av ledarstil som enligt forskning visat sig vara som mest effektiv för medarbetarnas välmående och prestationer på arbetet.

Eliminera eventuell machokultur

Som kvinna kan det ibland vara extra svårt att hamna på ett företag där kulturen domineras av män och deras behov och idéer. Som ledning är det viktigt att fokusera på rätt saker och att inte främja en machokultur. Exempel på typiska tecken på felprioriteringar och en företagskultur som är skapad av män för män är exempelvis teambuilding som består av att alltid gå ut på krogen och festa tillsammans. Eller att under viktiga möten endast referera till typiskt manliga intressen och på så sätt exkludera kvinnorna i gruppen och få dem att känna sig utanför och förminskade. Det kan självklart även gå åt andra hållet på de arbetsplatser där det finns fler kvinnor än män, men tyvärr är det vanligare att männen tar denna roll.

Tänk på att alltid arbeta för en jämlik arbetsplats och en jämlik företagskultur. I dagens samhälle är detta viktigare än någonsin.

Sammanfattning

När man talar om företagskultur syftar man på de värderingar, arbetssätt och medarbetarskap som finns inom ett företag. En god företagskultur kan både leda till bra avkastning och en välmående motiverad personal.

En dålig företagskultur kan dock i värsta fall leda till stora problem för en organisation. En av de viktigaste grundstenarna på en arbetsplats är kommunikationen och hur den ser ut. Kommuniceras det för lite eller är den bara otydlig? I vilket fall är detta ett problem som påverkar kulturen inom verksamheten. Det är viktigt att alla medarbetare förstår vad som skall göras samt hur och när.

En annan viktig punkt som visar på att företagskulturen inte är bra är bristen på rutiner och tydliga strukturer. Detta blir särskilt tydligt vid en kris som måste hanteras. Om kulturen är god är även förmågan att hantera situationen god, och många gånger blir då resultatet lyckat. Det är av stor vikt att företaget inte använder sig av strukturer och riktlinjer endast på pappret, utan att man verkligen lever efter dessa. Om man inte gör det kommer personalen ganska snart att börja känna en frustration över att ledningen låtsas som att en viss kultur tillämpas när den i själva verket inte gör det.

Vilken typ av ledarskap en organisation har påverkar också i allra största grad företagskulturen. Om ledaren är öppen och mottaglig för samarbete med sina medarbetare, och föregår med gott exempel i många avseenden kommer även kulturen inom verksamheten att gynnas till det bättre.

Positiv feedback är viktig för en hälsosam företagskultur. När medarbetarna får vet om att de är uppskattade och gör ett bra arbete ökar motivationen.

När man vill förbättra en företagskultur måste tyngdpunkten ligga på ledarskapet, eftersom det är där allt börjar. Det är ledarens ansvar att styra upp situationen och försöka vända det negativa till något positivt. Andra viktiga aspekter av att förbättra en företagskultur handlar om att arbeta mer i grupp, där alla kan bidra med sina kompetenser och erfarenheter. Det upplevs ofta enklare att arbeta i grupp då man kan stödja varandra och samtidigt ha roligt tillsammans under exempelvis teambuilding utanför eller på arbetet.

Punkter man bör eliminera för att skapa en frisk företagskultur är bland andra den så kallade machokulturen där männen står i centrum, och särbehandling av individer som beter sig illa och tillåts leda vägen för hur man ska bete sig inom organisationen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.