Hälsofrämjande ledarskap: Skapa välmående bland medarbetare på arbetsplatsen

I allt mer stressiga och dynamiska miljöer kan det bli svårt för oss att alltid hålla motivationen och glöden igång. Det finns många faktorer som påverkar vårt välmående och även om vi är friska kan vi känna oss nere och negativa vilket även påverkar hur vi arbetar. Med ett hälsofrämjande ledarskap så siktar man på att bevara och stärka de aktiviteter, rutiner och lösningar som främjar välmående inom en verksamhet. Som hälsofrämjande ledare lär vi oss att identifiera när någon inte mår bra och bli snabbare på att analysera varför det är så och hur vi kan förbättra situationen samt förebygga risker för andra skador och problem som kan uppstå på arbetsplatsen.

 

Hälsofrämjande Ledarskap

Vad är ett Hälsofrämjande Ledarskap?

Ett hälsofrämjande ledarskap siktar mot att skapa förutsättningar för individer att ta kontroll över sin hälsa och sitt välmående. Det innebär att nya rutiner, strategier och aktiviteter behöver få ta plats inom verksamheten vilket bör genomsyra hela arbetskulturen så att det får full effekt för verksamheten. Att fokusera på hälsan är kritiskt då vi spenderar en stor del av vår dag på arbetsplatsen och behöver prestera och visa effektivitet under hela dagen. Det är inte alltid lätt att göra det om man känner sig i obalans fysiskt eller psykiskt. Att skapa dessa förutsättningar innebär att man använder sig utav tekniker och metoder för att underlätta för att alla medarbetare ska få det stöd de behöver samt att man använder sig utav verktyg som kan stärka välmående på arbetsplatsen.

Att fokusera på att stimulera trivsel och prestation genom att skapa förutsättningar för välmående på arbetsplatsen har visat sig effektivt för både individen och verksamheten. Man siktar på att skapa en arbetsplats där alla vill vara. Människor som mår bra och trivs på sin arbetsplats presterar också bättre.

Det hälsofrämjande ledarskapet innefattar nya rutiner, aktiviteter och beteenden som ska främja välmåendet bland medarbetarna. Tidigare har man haft ett stort jag-fokus där individen har varit i centrum och för att förbättra sitt välmående har man fått göra det på egen hand. Detta kan vara hjälpsamt, så som att ta en paus under dagen för sig själv, gå på en promenad eller se över sin diet och vad man äter för att få energi. Med ett hälsofrämjande ledarskap så vill man dock lägga till gruppdynamiken och inspirera till att ta hand om varandras välmående. Man skapar en miljö där man hjälps åt, tar vara på varandra och motiverar de omkring sig.

Som hälsofrämjande ledare vill man fokusera på tre viktiga aspekter. Till att börja med vill man bevara och stärka de förutsättningar som redan finns inom verksamheten för att främja hälsan och välmåendet. Detta är en viktig första del som man som hälsofrämjande ledare börjar hantera när man kommer igång med det hälsofrämjande arbetet. Att identifiera det som redan är bra för välmåendet inom verksamheten blir en första uppgift och vidare vill man se hur det går att förbättra eller förstärka det som redan är bra. Den andra aspekten handlar om att förebygga att eventuella skador eller problem uppstår. Det handlar om att förebygga risker och detta gör man genom att skapa planer och rutiner som alla medarbetare får ta del av. Den sista aspekten har ett fokus på rehabilitering vilket betyder att när ett problem eller en skada har uppstått så ska det tas hand om. Om någon mår dåligt eller har skadats så ska de få det stöd som de behöver för att rehabiliteras och må bättre så att de sedan kan återkomma till arbetet hälsosamma.

Det hälsofrämjande ledarskapet kräver en stark koppling mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Det är inte så vanligt att man implementerar ett hälsofrämjande ledarskap på egen hand inom en liten grupp, även om det också är möjligt, så kanske det inte får den effekt och påverkan på hela verksamheten som man är ute efter. Det hälsofrämjande arbetet ska snarare genomsyra hela verksamheten för att förstärka verksamheten som helhet. Det är därför viktigt att arbetet görs transparent så att det kan implementeras i verksamhetens företagskultur, värderingar och vision. Man skapar ett ramverk som alla får ta del av och som konstant utvärderas och uppdateras.

 

Miljöarbete på arbetsplatsen

När man pratar om välmående så behöver man ha i åtanke både det fysiska och psykiska välmåendet. Man talar ofta om en skala där man antingen är frisk eller sjuk samt om man mår bra eller mår dåligt. Det finns många som kan vara sjuka men fortfarande må bra och kunna prestera. Man kan även vara frisk men inte må bra psykiskt vilket påverkar prestationsförmågan negativt. Det är viktigt att ha denna skalan i åtanke så att när man skapar det hälsofrämjande ramverket inte bara väljer att fokusera på de som mår fysiskt dåligt utan även de som kan må psykiskt dåligt, vilket kan vara lättare att dölja eller missa.

Miljöarbetet är det ramverk som man använder för att lägga om fokus på välmåendet inom verksamheten. Miljöarbetet innefattar de mål man sätter upp, budget som läggs upp för arbetet, och de rutiner som ska implementeras för att få miljöarbetet att fungera. Utifrån detta ramverket blir det även enklare att bygga på med mer och mer rutiner och aktiviteter som kan förbättra miljöarbetet i framtiden. Inom miljöarbetet kan man dela upp strategin i tre olika delar: individen, gruppen och organisationen. Man pratar även om de tre aspekterna där man främjar och stärker det som redan fungerar bra inom verksamheten, förebygger eventuella risker och skador samt rehabiliterar de skador som uppstått. Miljöarbetet behöver också ha kortsiktiga och långsiktiga mål.

 

Hur kan man bli en Hälsofrämjande Ledare?

För att kunna applicera ett hälsofrämjande perspektiv på sin verksamhet, projektgrupp eller avdelning behöver man som ledare först ta ett steg tillbaka. Det hälsofrämjande arbetet behöver byggas in i företagskulturen och resonera med verksamhetens vision och människors värderingar. Du som vill börja skapa en mer hälsofrämjande arbetskultur behöver först definiera vad du och dina medarbetare ser som hälsofrämjande. Ni behöver ha en tydlig bild av vad det innebär för er och er verksamhet så att ni alla är på samma spår.

Vidare behöver ni gå igenom verksamhetens strategi. Hur är strategin uppbyggd och gör den rum för ett hälsofrämjande ledarskap? Det är viktigt att de byggstenar som krävs för att skapa en hälsofrämjande miljö kan ta sin plats i verksamheten genom att fastställa grunden i strategin. Det behövs flexibilitet och öppenhet från dina medarbetare. När du går igenom strategin är det värt att notera dina idéer och planer för hur strategin kan anpassas efter ett hälsofrämjande perspektiv. Detta kan variera från verksamhet till verksamhet.

Som nästa steg kan du utvärdera din verksamhet och försöka identifiera vad som redan är hälsofrämjande, exempelvis olika aktiviteter eller arbeten som på något vis skapar ett bättre välmående för dig och dina medarbetare. Detta vill du förstärka och ge mer resurser till. Det kan även vara värt att se vilken påverkan dessa aktiviteter redan har haft på verksamheten.

När du har skapat en plan för ditt hälsofrämjande ledarskap så är det viktigt att informationen finns sammanställd så att exempelvis nya medarbetare kan få ta del av den när de börjar arbeta med dig. Ett möte med alla medarbetare och chefer samt en implementeringsprocess är viktig för att få in alla delarna i verksamheten.

 

Aktiviteter och rutiner som stärker dina medarbetare

För att motivera dina medarbetare och förstärka deras välbefinnande så kan du arbeta med att skapa aktiviteter och rutiner. Dessa aktiviteter och rutiner innebär vanligtvis att man arbetar med sitt mentala välmående. Genom att exempelvis utöva mindfulness, även kallat mental träning, kan du och dina medarbetare förstärka ert självförtroende och i sin tur öka motivationen. Tekniker för mental träning implementeras allt mer inom verksamheter och skolor där man till exempel tar en kort paus under dagen för att göra övningar där man fokuserar på sin andning, positiva affirmationer och meditation. Detta har visat sig vara väldigt effektivt särskilt inom miljöer där det sker mycket förändringar och stress.

Som ledare är det också bra att försöka förstärka dina och andras relationer på arbetsplatsen. Arbeta på att försöka se om någon av dina medarbetare är i behov av hjälp eller stöd genom att vara öppen för konversation. Dina medarbetare ska kunna känna sig trygga med att de kan komma till dig när de behöver någonting, vare sig det har med arbetet eller något annat att göra. Du kan också ta initiativ till att anordna aktiviteter som blir till för alla medarbetare där man lär känna varandra bättre. Det kan vara en aktiviteter utanför arbetstid där ni till exempel lagar mat tillsammans eller åker på en utflykt. Det finns idag många företag som inriktar sig just på att anordna teambuilding och liknande events som kan gynna just ett hälsofrämjande ledarskap.

 

Bra ledarskap generellt

Som hälsofrämjande ledare får man inte glömma de andra viktiga och grundläggande egenskaperna som är värda att ha som ledare. Att generellt vara en god ledare och ge sina medarbetare fundamentala saker som stöd, rådgivning och motivation räcker en lång väg och tillsammans med de rutiner som du som hälsofrämjande ledare insätter blir effektiviteten ännu högre.

Även om det hälsofrämjande ledarskapet lägger ett nytt perspektiv på hur vi ska behandla våra medarbetare och hur man bättre kan skapa en strategi som gynnar verksamheten så är det viktigt att tänka på de alldagliga handlingarna vi kan utföra som även de skapar ett välmående på arbetsplatsen.

 

Genuin vilja från ledaren

När du som ledare skapar en ny strategi för ett hälsofrämjande ledarskap så är det viktigt att se till att du också själv genuint har viljan för att genomföra implementeringen. Det måste synas att du som ledare skapar de förutsättningar som krävs och gör det möjligt för dem att ta form inom verksamheten. Även en del av motivationen ska komma från dig som ledare, inte bara från det ramverk som din arbetsplats och dina medarbetare ska följa. Du visar ditt genuina intresse genom att aktivt ge stöd till dina medarbetare, snabbare identifierar risker eller problem som kan uppstå samt låter dina medarbetare känna sig hörda. Att de känner att de har en trygghet hos dig gör också att de kan öppna upp sig om de problem som de kan ha.

 

Kortsiktigt vs. långsiktigt perspektiv

Ett hälsofrämjande ledarskap kan både ha ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att om någon större effekt ska kunna synas i hela verksamheten så behöver man ett långsiktigt perspektiv med långsiktiga mål. Ett kortsiktigt perspektiv kan hjälpa medarbetarna med mindre problem men ett långsiktigt perspektiv har ett fokus på att förebygga och förhindra risker, vilket kräver mer tid och resurser för effektiviseras. Det är därför ett hälsofrämjande ledarskap ofta kallas för ett offensivt ledarskap där man aktivt arbetar med att göra förbättringar och förändringar.

 

Vad är fördelen med ett hälsofrämjande ledarskap?

Som hälsofrämjande ledare sätter du ett nytt ramverk för hur din verksamhet ska skapa förutsättningar för gladare och hälsosammare medarbetare. Med hjälp av de hälsofrämjande metoderna samt nya rutiner och aktiviteter blir ditt och dina medarbetares välmående bättre på arbetsplatsen. När detta sker kommer du även att se effektiviteten ökar. De arbetsuppgifter som utförs kommer utföras med mer kvalitét och motivation eftersom att dina medarbetare mår bra på arbetsplatsen. Detta kommer i sin tur stärka hela verksamheten.

En annan fördel med ett hälsofrämjande ledarskap är att eftersom att en hel del resurser läggs på att förebygga risker och minimera att skador sker så sparar man också mycket i längden. När medarbetare mår dåligt eller blir skadade minskar deras effektivitet att prestera. Som arbetsgivare vill man heller inte att någon som inte mår bra ska tvingas arbeta vilket i sin tur skulle kunna leda till att personen mår ännu sämre. Någon som är i denna situationen kommer troligtvis bli ombedd att sjukskriva sig vilket gör att verksamheten saknar en anställd och behöver hitta någon annan. Detta kan ta tid och resurser vilket hade kunnat undvikas om rätt rutiner och strategier implementerats för att hantera medarbetares välmående. Det hälsofrämjande ledarskapet gör just detta genom att skapa det förarbete som på ett effektivt sätt förebygger risker för skador och ohälsa. Eftersom att en aspekt på miljöarbetet också är rehabilitering så innebär det att man skapar de förutsättningar som gör att någon har blivit sjuk snabbt kan återhämta sig med hjälp av stöd från verksamheten.

 

Risker med ett hälsofrämjande ledarskap

En risk som kan uppstå med det hälsofrämjande ledarskapet är att även om man skapar en ny strategi och sitt ramverk för att främja välmående så kan det vara svårare att implementera än man trodde. Goda planer och strategier räcker långt men det måste också finnas underlag och en vilja för att implementera dem. När du har skapat ditt förarbete och ramverk för din verksamhet så är det viktigt att ha alla faktorer som kan påverka implementeringen i åtanke. Saker som budget, möjligheten att förändra processer samt att påverka de med högre auktoritet inom verksamheten måste övervägas. Detta är alla faktorer som kan sätta stopp för implementeringen av de nya rutinerna.

Det hälsofrämjande ledarskapet innebär också en hel del förändringar och implementeringar i verksamhetens arbetskultur, strategi och vision. Som hälsofrämjande ledare kan det bli svårt att utföra sådana förändringar om inte andra inom verksamheten håller med om varför detta ska förändras. En risk för dig som ledare blir då att försöka implementera dessa strategier på egen hand just inom din projektgrupp eller presentera dina idéer för din chef eller styrelse för att få dem att inse vilka fördelar det hälsofrämjande ledarskapet kan ha för verksamheten.

Uppföljning är alltid viktig och särskilt för ett hälsofrämjande ledarskap där uppföljning, utvärdering och dokumentation behöver utföras konstant. Även om man skapat sitt ramverk för verksamheten så betyder det inte att man är färdig för det. Efter implementeringen är det viktigt att göra en utvärdering och se vad som kan förbättras. Man gör därefter anpassningar och vidare förändringar i ramverket om det behövs. Detta är ett konstant arbete vilket innebär att det finns en risk att utvecklingen och förbättringen tar stopp om ingen aktivt arbetar med detta.

 

Sammanfattning

Ett hälsofrämjande ledarskap inriktar sig på att skapa ett välmående bland medarbetare på en arbetsplats med fokus på tre aspekter: främja, förebygga och rehabilitera. När medarbetare mår bättre samt får det stöd de behöver när de inte mår bra så höjs effektiviteten och motivationen inom hela verksamheten. Som hälsofrämjande ledare skapar du ett ramverk för att nya rutiner och strategier ska kunna implementeras inom verksamheten som har fokus på just detta.

En stor fördel med ett hälsofrämjande ledarskap är att prestationen och kvalitén på arbetet höjs eftersom att människor känner sig mer trygga och bekväma på arbetsplatsen. På så sätt blir verksamheten starkare och man kan även spara på resurser som annars hade behövts när effektiviteten går ner eller när medarbetare inte mår bra och därav inte kan arbeta. Med allt mer stressiga arbetsmiljöer så är det viktigt att skapa ett välmående på arbetsplatsen vilket är den plats vi spenderar en stor del av vår dag.

När man skapar ett ramverk för ett hälsofrämjande ledarskap så är det viktigt att se till att man har i åtanke de faktorer som kan påverka implementeringen av ramverket, som exempelvis budget eller högre chefer. Det är viktigt att ett hälsofrämjande ledarskap implementeras inom hela verksamheten och aktivt kan identifieras inom alla processer och hos alla medarbetare för maximal effekt.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.