Karismatiskt Ledarskap: Inspirerar och engagerar andra

Det finns idag många olika ledarstilar och ledare runt omkring oss. Att bli inspirerad och inspirera är något vi får uppleva på arbetsplatsen och med hjälp av tekniker från olika ledarstilar kan man lyckas uppnå högre effektivitet och engagemang bland medarbetarna. En ledarstil som uppnår just detta är det karismatiska ledarskapet. En karismatisk ledare identifieras baserat på egenskaper som exempelvis självsäkerhet, charm och övertalningsförmåga. Dessa egenskaper hjälper ledaren att motivera och styra en större grupp personer som exempelvis en projektgrupp eller en hel avdelning. Nyckeln till att bli en karismatisk ledare ligger i personligheten och det finns därför många som kan bli en karismatisk ledare på naturlig väg medan andra kan arbeta på att utveckla sina egenskaper och tekniker enligt karismatiskt ledarskapet.

 

Karismatiskt Ledarskap

Vad är ett Karismatiskt Ledarskap?

Ett karismatiskt ledarskap urskiljer sig från många andra ledarstilar eftersom att den karismatiska ledarens personlighet får en hel del fokus. I många fall kan karismatiskt ledarskapet likna andra ledarstilar, som exempelvis det transformativa ledarskapet, när det kommer till dess struktur och de processer som man går igenom. Skillnaden är att den karismatiska ledarens personlighet och handlingar gör ledarstilen unik. Personlighet är något naturligt som utvecklas med tiden och till viss del även med hjälp av att arbeta på sig själv, så även om ledarstilen i sin process och struktur kan likna andra stilar så är det svårare att uppnå just den rätta personligheten som passar för ledarstilen.

Inom karismatiskt ledarskapet så är det ledaren själv som hamnar i rampljuset. Ledarens personlighet och charm är det som motiverar och engagerar medarbetarna. Ledaren använder sin personlighet för att skapa kontakt och relationer med andra som i sin tur gör att det blir lättare att motivera personen. Det är också personligheten som gör att andra får lättare att lita på ledaren och på så sätt är mer villiga att följa ledaren när han eller hon ger instruktioner. Vi har alla stött på människor som vi direkt känt en stark koppling till och som genast kan få oss inspirerade till att vilja förändra oss eller göra bättre ifrån oss – det är detta den karismatiska ledaren lyckas skapa hos andra genom att använda sin kommunikationsförmåga och övertyga oss om att vi kan göra mer och bättre ifrån oss.

 

Egenskaper hos den Karismatiska Ledaren

Den karismatiska ledaren besitter och utvecklar särskilda egenskaper för att bli en bättre ledare. Det huvudsakliga är hur ledaren utstrålar sin energi gentemot andra och hur kommunikationen med medarbetarna hanteras. Den första viktiga egenskapen är därför kommunikation. Att veta hur man ska kommunicera med andra för att skapa positivitet och engagemang är otroligt viktigt. Via kommunikation kommer ledaren också kunna övertyga sina medarbetare till att göra ett bättre jobb. I hand med kommunikation går också förmågan att kunna lyssna och ta in information. Det är viktigt att den karismatiska ledaren är en god lyssnare och kan processa information från andra på rätt sätt. Detta kommer hjälpa när det sedan blir dags av vägleda olika medarbetare eftersom att ledaren vet deras bakgrund och har en god relation till dem.

Vidare behöver den karismatiska ledaren ha god självkänsla och självsäkerhet. Den karismatiska ledaren utstrålar självsäkerhet och är vanligtvis också det man associerar till en karismatisk person. Med hjälp av självsäkerhet så får ledaren det lättare att skapa tillit till sina medarbetare vilket i sin tur hjälper ledaren att skapa goda relationer.

Den karismatiska ledaren behöver också ha medkänsla och ödmjukhet gentemot andra runt omkring sig. Detta ökar ledarens trovärdighet och i samband med de andra egenskaperna kan ledaren skapa riktigt goda relationer med sina medarbetare. Detta gör också att man teamet som helhet blir starkare och positivitet sprids genom verksamheten.

Utöver de egenskaper som ledaren har där man kommunicerar med andra så behöver den karismatiska ledaren också arbeta på sig själv. Det är viktigt att personen har en självsäkerhet och en god självkänsla. Detta är inte det lättaste att bygga upp utan det kan ta tid och man kan behöva arbeta med problem man haft under en lång tid, som exempelvis något trauma från barndomen. För att kunna utstråla självsäkerhet och inspiration så behöver den karismatiska ledaren alltså känna sig bekväm i sig själv.

 

Hur blir man en Karismatisk Ledare?

Det finns tre egenskaper som urskiljer en karismatisk ledare. Kommunikationsförmågan, förmågan att kunna övertala andra, och charm. Det man snabbt märker med dessa egenskaper är att de redan finns naturligt hos många människor medan andra kan arbeta mer på att utveckla dessa förmågor. Vare sig det är det ena eller det andra, så är det nyckeln till att vara en engagerad och karismatisk ledare.

 

Kommunikationsförmågan

Det är viktigt att en karismatisk ledare har förmågan att kunna kommunicera med olika människor och på olika nivåer. Eftersom att den karismatiska ledaren ska kunna leda en stor grupp människor så behöver ledaren utveckla sin kommunikationsförmåga. Det som går hand i hand med den karismatiska ledarens starka kommunikationsförmåga är att ledaren kan relatera till olika personer på olika nivåer. Det är viktigt att den karismatiska ledaren har empati och förståelse för att på så sätt känna av hur man kan skapa engagemang och motivation. Det är just detta som hjälper den karismatiska ledaren att leda gruppen framåt eller till förändring. Den karismatiska ledaren vet också på vilket sätt han eller hon ska kommunicera vid olika tillfällen och med olika personer, det finns ett rätt tillfälle för varje konversation och det är just detta ledaren lätt kan identifiera för att på bästa sätt skapa en god relation med andra.

Den karismatiska ledaren är också optimistisk och skapar motivation och engagemang genom att utstråla självsäkerhet. Medarbetare känner att de kan lita på den karismatiska ledaren och att de kommer ledas framåt om de lyssnar på personen. Om du har som mål att bli en karismatisk ledare eller helt enkelt utveckla din kommunikationsförmåga generellt så behöver du börja med att utvärdera hur du kommunicerar med dina medarbetare i nuläget.

Börja med att analysera din dagliga kommunikation. Vilka kommunicerar du med dagligen och i vilken form? Anteckna dina kommunikationsflöden och se om det finns något mönster. Fortsätt att utvärdera hur du hanterar konflikter eller problem genom kommunikation. På vilket sätt besvarar du sådana situationer? Slutligen kan du även undersöka hur du ger feedback och återkoppling till dina medarbetare.

Samla all information om din kommunikationsförmåga och dina kommunikationstekniker i ett dokument och följ mönstret. Utvärdera de flöden av kommunikation du identifierar med dina medarbetare för att se vad som kan förbättras. Analysera också effektiviteten av kommunikationen genom att exempelvis se över hur lång tid det tog att lösa ett problem eller hur många steg det krävdes för att få fram information. Utöver en personlig analys så kan det också vara värt att ta ett samtal med varje medarbetare och fråga hur den personen känner för den kommunikationen som sker mellan er, finns det något som kan förbättras?

Genom att förbättra och förstärka din kommunikationsförmåga kommer du både förbättra flödet av information inom din verksamhet och din projektgrupp samt öka effektiviteten inom gruppen. När du lär dig hur du ska kommunicera med olika personer för att få fram motivation och resultat så kommer du märka en generell positivitet bland gruppen. Att förbättra din förmåga som vältalare kommer gynna både dig och dina projekt när du även märker hur detta förbättrar din övertalningsförmåga.

 

Övertalningsförmåga

Att förbättra din förmåga att övertyga och motivera dina medarbetare är kritiskt för en karismatisk ledare. Det är din utstrålning, självsäkerhet och förmåga att läsa av andra människor som gör att du även kan lyckas övertyga andra till att göra bättre ifrån sig. Att ha en stark övertalningsförmåga bottnar i ditt beteende och din utstrålning vilket gör att andra känner ett förtroende för dig. Dina medarbetare behöver känna att de litar på dig och tror på det du säger, vilket innebär att när du försöker motivera dem till att utföra en arbetsuppgift så får de en känsla av att de kan uppnå det.

För att förbättra din förmåga att kunna övertyga eller motivera andra så behöver du först skapa en god relation eller förståelse för personen. Vi är alla olika och motiveras av olika saker, vilket betyder att det är din uppgift att identifiera hur du på bästa sätt kan motivera någon. Lär dig att läsa av andra människors ansiktsuttryck och hur de uttrycker sig eller kommunicerar med andra. Kom ihåg hur de hanterar problem och lösningar så att du i framtiden vet hur du på bättre sätt kan hantera en situation med personen. Använd också din självsäkerhet och vision för att förstärka det du vill förmedla till någon annan.

 

Vision och inspiration

Det som gör den karismatiska ledaren unik är att man tydligt ser att personen har en vision som han eller hon starkt tror på. För att bli en karismatisk ledare behöver du därför skapa en vision som tydligt resonerar med din personlighet och de mål du vill uppnå. Börja med att se över vad det är du vill uppnå på din verksamhet eller med ditt projekt. Vad vill du inspirera dina medarbetare till? Din vision är det som kommer att hjälpa med inspirationen och trovärdigheten för att effektivt kunna uppnå dina mål. Det är också det som gör att dina medarbetare tror på dig och väljer att följa ditt ledarskap.

För att skapa en så bra vision som möjligt så är det viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar dig som person, som ledare och ditt projekt som helhet. Visionen behöver gå hand i hand med det din verksamhet strävar efter så det är därför viktigt att du lär känna din verksamhet på djupet. De mål du har behöver också stämma överens med de mål som din verksamhet har. Om det inte går att ha samma mål så behöver du anpassa dig eller diskutera med dina medarbetare eller din chef om hur och varför du anser att även verksamhetens mål kan förbättras.

Ta även alltid hjälp från dina medarbetare, särskilt de som arbetar med särskilda arbetsuppgifter där de är specialister och där du inte vanligtvis befinner dig. Deras expertis och kunskap om särskilda områden kan vara nyttig för dig att ta hänsyn till när det gäller att bygga din vision. Det kan också hjälpa att använda sig utav SMARTa mål-verktyget, där du definierar dina mål utifrån om de är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.

När du utvecklar din vision och sätter dina mål så är det också bra att göra en bedömning av verksamheten så som den är just nu. Se över de områden som kan behöva förbättring eller förstärkas och arbeta in detta i dina mål. Utvärdera också de styrkor du identifierar så att de kan komma till bättre användning och utnyttjas till fullo inom verksamheten. På så sätt kan du stärka hela verksamheten baserat på de resurser ni redan har innan du fullt ut börjar arbeta på din vision och de nya mål du satt.

 

Vad är fördelen med att vara en Karismatisk Ledare?

En karismatisk ledare har en förmåga att leda en större massa. Man finner ofta karismatiska ledare under en tid av kris eller problem och den karismatiska ledaren har styrkan att leda massan ut från mörkret. Att ha en karismatisk ledare när en verksamhet eller ett projekt stöter på hinder eller problem kan vara till stor fördel för verksamheten eftersom att den karismatiska ledaren har förmågan att leda verksamheten framåt och motivera medarbetare när det känns tufft eller omöjligt.

Den karismatiska ledarens personlighet leder också till att medarbetare känner ett engagemang och en motivation för att göra bättre ifrån sig och samarbeta. Medarbetare känner att de får sin röst hörd och att de blir förstådda av ledaren. Detta skapar i sin tur en våg av positivitet som kan bära gruppen eller projektet framåt.

Den karismatiska ledaren arbetar också på att förstärka verksamhetens vision och effektivitet genom att arbeta in det i sin egen vision. Ledaren identifierar de styrkor och svagheter som verksamheten har och gör sitt bästa för att förstärka styrkorna och motarbeta svagheterna. Med hjälp av sina motiverade medarbetare kan ledaren lyckas åstadkomma mycket på kort tid just på grund av sin förmåga att kunna motivera andra.

 

Risker med Karismatiskt Ledarskap

Karismatiskt ledarskapet bottnar i ledaren och den personligheten som ledaren har. Eftersom att karismatiskt ledarskapet har en så stor grund i personligheten så finns det en risk att det kan bli svårt för vissa att bygga upp ett karismatiskt ledarskap. Eftersom att en personlighet kan vara svår att förändra så kan den som vill bli karismatisk ledare uppleva svårigheter. För den personen är det viktigt att inrikta sig på särskilda egenskaper som han eller hon kan förändra eller förbättra.

Det finns även en risk för andra som har en karismatisk ledare runt sig att bli blinda för personen de ser framför sig. Med sin charm, utstrålning och självsäkerhet så kan det bli lätt att direkt instämma och lita på den karismatiska ledaren men det är viktigt att också ha ett kritiskt öga för de beslut som ledaren fattar. Ta hänsyn till om dessa beslut är det bästa för dig och verksamheten så att den karismatiska ledaren inte styr projektet eller verksamheten åt fel håll.

Detta gäller även för den karismatiska ledaren, att inte bli hungrig på makt när man märker hur de människor omkring än litar på en och följer en blint. Du som karismatisk ledare behöver fortfarande fatta smarta beslut för din verksamhet och tro på dina medarbetare, inte bara fokusera på dig själv och din karriär för att ta dig framåt före alla andra. Det är också viktigt att inte utnyttja dina medarbetare när du märker att de är villiga att hjälpa dig med olika uppgifter. Syftet med att vara en karismatisk ledare är fortfarande att engagera och motivera din omgivning till att göra det som är bäst för alla: individen, gruppen, projektet och verksamheten.

 

Sammanfattning

Vi har alla stött på karismatiska ledare runt omkring oss, det är den personen man ser upp till och direkt blir inspirerad av. Man känner direkt att man vill förändras eller göra bättre ifrån sig, det är den kraften som en karismatisk ledare har. Den karismatiska ledaren har en personlighet och en energi som sprider av sig och inspirerar och engagerar andra. Särskilt på arbetsplatsen och under svåra projekt är det en stor fördel att ledas av en karismatisk ledare eftersom att detta är en person som lyckas hålla motivationen igång med sin vision.

En karismatisk ledare identifieras genom sin personlighet, kommunikationsförmåga och övertalningsförmåga. Detta är egenskaper som kan finnas naturligt hos många medan andra kan arbeta på att förbättra dem. En karismatisk ledare känns ofta som en unik person och man får direkt en känsla av att man kan relatera till personen när man kommer i kontakt med honom eller henne.

Även om det finns många fördelar med att vara eller ha en karismatisk ledare på sin verksamhet så behöver man ha i åtanke att ledaren också behöver ha rätt vision som stämmer överens med verksamheten eller det projekt man arbetar på. Eftersom att ledaren har lätt för att inspirera andra så behöver man också se till att det går i rätt riktning för verksamheten som helhet. Karismatiska ledare är kända för att kunna driva massor framåt när tider är tuffa och det är därför en stor styrka för en verksamhet att ha en karismatisk ledare samtidigt som man behöver ha i åtanke att visionen som ledaren har är rätt för verksamheten.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.