Autentiskt Ledarskap: Ledaren är genuin och äkta på arbetsplatsen

När det är dags att kliva in i rollen som ledare så blir det många som börjar utvärdera sig själv och sitt beteende för att se hur det bäst kan anpassas för rollen och arbetsplatsen. Man vill göra ett bra intryck hos sina medarbetare samtidigt som det ska gynna verksamheten. Många väljer att läsa på om olika ledarstilar och vad som passar bäst för den industrin man befinner sig i men det finns en ledarstil där få anpassningar behöver göras – den autentiska ledarstilen.

Att vara en autentisk ledare innebär att man är sig själv och inte anpassar sig efter hur man tror man ska bete sig som ledare. Man är istället genuin och döljer inte några sidor av sig själv, den personliga och professionella sidan går ihop på arbetsplatsen. Även om få anpassningar behöver göras vad gäller ledarens personlighet så behöver man fortfarande bygga upp en tillit och förståelse till sina medarbetare.

 

Autentiskt Ledarskap

Vad är ett Autentiskt Ledarskap?

Ett autentiskt ledarskap kännetecknas av att man som ledare är genuin och äkta på arbetsplatsen. Man är sig själv och spelar inte någon roll eller anpassar sig efter det man tror att andra vill se eller höra till en sådan nivå att man kompromissar sin egen personlighet och integritet. Den autentiska ledaren är självsäker och trygg vilket tydligt utstrålas på arbetsplatsen. Detta är en väldigt fördelaktig ledarstil som kan gynna många verksamheter. Orsaken till att ledarstilen har blivit mer och mer populär är för att vi som människor har blivit mer kritiska till varandra och vem som beter sig äkta eller inte runt omkring oss.

Vi är vana vid att förvänta oss att någon inte alltid är sitt sanna jag. Detta kan delvis bero på all den media som vi får ta del av och där vi mer och mer inser att vissa lever ett liv i en illusion och bara visar sina bästa sidor. Att vara autentisk innebär att man inte har olika sidor som man tar fram beroende på vilken situation man är i och att man heller inte låtsas att allt är bättre än vad det egentligen är. Ett autentiskt ledarskap visar alla sidor, styrkor och svagheter. Medarbetare får på så sätt möjligheten att skapa en bättre relation till sin ledare med tillit och förståelse för att personen är mänsklig.

 

Att bli en Autentisk Ledare och en bättre person

För att kunna bli en autentisk ledare behöver man ofta ta en titt på sitt eget beteende först och utvärdera hur man hanterar olika situationer och personer runt omkring sig. Att säga att man ska bli en autentisk ledare är knepigt, eftersom att vara autentisk innebär att man är sig själv, vilket du redan är. Det viktiga är därför att se hur man beter sig på arbetsplatsen och se över de mål och det fokus man har. Den autentiska ledaren har ett fokus som gynnar verksamheten och sina medarbetare, samtidigt som man inte tappar bort sig själv i processen. Man kompromissar inte sin egna personlighet för att uppnå mål utan man är sig själv och behåller sin integritet. En autentisk ledare litar också på sin intuition och läser av de miljöer som man befinner sig för att göra det bästa utav situationen. Det är även viktigt att den autentiska ledarens handlingar motsvarar de åtaganden som ledaren tar sig an.

Det handlar alltså mycket om att man som autentisk ledare ska uppfattas som någon som vill allas bästa och är genuin. Det krävs mycket arbete från ledarens håll för att uppnå detta eftersom det innebär att ta hänsyn till alla inom verksamheten samtidigt som man inte kompromissar sin egen personlighet och integritet. Man är anpassningsbar men inte oärlig eller falsk.

 

Ord och handlingar

Nyckeln till att uppfattas som autentisk ligger i att ledarens ord matchar ens handlingar. Den autentiska ledaren har en konsistens i sitt beteende och arbete som genomsyrar hela verksamheten. Ledaren håller det han eller hon lovar och visar ett genuint intresse för sina medarbetare. Ledaren lyssnar och förstår också sina medarbetare vilket gör att tilliten till ledaren ökar. Även den autentiska ledaren spelar en roll men det är viktigt att denna rollen går samman med ledarens personlighet. Annars finns det en risk för att personerna i ledarens omgivning kommer att känna sig lurade.

Den autentiska ledaren har också ett starkt fokus på särskilt utvalda mål. Dessa mål är oftast sådana som gynnar alla medarbetare och verksamheten – de är inte baserade på själviska grunder som bara gynnar särskilda personer eller ledaren själv. Hur ledaren även kommunicerar dessa mål visar ledarens integritet och självmedvetenhet. Det är detta som gör att medarbetare kan bygga en ännu starkare tilltro till ledaren.

 

Personlighet och självinsikt

Den autentiska ledaren har en stark självinsikt och förståelse för vilken personlighet man har. Eftersom att den autentiska ledaren inte vill uppfattas som oäkta så behöver personen se hur andra personer uppfattar en. Den autentiska ledaren har därför en möjlighet att se sig själv från andra perspektiv vilket hjälper personen att skapa tillit hos andra. Även om personligheten är en viktig del i ledarskapet så får man inte glömma att man också är en ledare och ska leda andra personer framåt och på ett genuint sätt.

 

Hur blir man en Autentisk Ledare?

En autentisk ledare uppfattas som genuin och självsäker i sig själv som person. Det innebär att om du vill arbeta på att bli en bättre autentisk ledare så behöver du också bli mer autentisk som person.

 

Minneskarta med dina egenskaper

För att kunna bli en autentisk ledare så är det viktigt att först utvärdera sig själv. Du kan börja med att skapa en minneskarta med dig själv (ditt namn) i centrum. Koppla bubblor med dina egenskaper, beteenden, styrkor och svagheter till ditt namn genom att dra linjer. Tänk på hur du ser dig själv samt hur andra ser dig, både personligt och professionellt på arbetsplatsen. Det kan också vara värt att fråga dina medarbetare hur de ser dig och det sättet du arbetar på för att få mer insikt till hur du är som person.

När du har skapat din karta så kan du börja med att jämföra den bilden du har av dig själv med den bilden som andra har av dig. Dela upp de egenskaper du själv identifierat om dig själv från de som andra använt för att beskriva dig. Finns det några egenskaper som överlappar? Känner du att andra personer upplever dig så som du själv ser dig själv? Målet med att bli mer autentisk är att du blir dig själv och känner dig bekväm med att uttrycka dig precis så som du genuint känner för. Det är också viktigt att dina medarbetare har samma bild av dig som du själv har.

 

Styrkor och svagheter

Att vara autentisk innebär inte att du blir en perfekt ledare och person, utan snarare att du identifierar de styrkor och svagheter du har och accepterar dem. En autentisk ledare är medveten om sina svagheter och begränsningar men vet också hur de ska hanteras för att fortfarande vara den bästa ledaren och medarbetaren som är möjligt. En autentisk ledare döljer heller inte sina misstag och fel utan visar att man är mänsklig och erkänner det som går snett. Det är okej för människor att ha svagheter och göra misstag vilket den autentiska ledaren visar alla omkring sig. Detta går även hand i hand med att du som ledare står för det du säger och att dina handlingar matchar dina ord.

 

Projekt och mål

En autentisk ledare har också väldigt specifika mål, vilket är att uppnå positiva resultat för sitt projekt eller sin verksamhet. En autentisk ledare fokuserar inte på själviska mål eller pengar, utan gör det som är bäst för sitt arbete, sina medarbetare och sin arbetsplats. Om man vill bli en autentisk ledare så är det därför viktiga att lägga personliga mål åt sidan och fokusera på det som är viktigt för verksamheten. Om det är oklart vad dessa mål är så kan det vara värt att se vad verksamheten har för vision och mål. För att sedan verkligen vara autentisk så behöver denna visionen och dessa mål passa dig som ledare så att det blir autentiskt ledarskap.

 

Att anpassa sig och upplevas som autentisk

Något som kan vara svårt att förstå med ett autentiskt ledarskap är att man inte helt och hållet kan göra vad man vill och uppfattas som autentisk. Det sägs att man som autentisk ledare inte anpassar sig efter personer och situationer, vilket på ett sätt stämmer, eftersom att man som autentisk ledare inte ska upplevas som falsk. Det är samtidigt viktigt att ha en förståelse för att man ska upplevas som genuin när man är en autentisk ledare. Detta innebär att man exempelvis visar att man har medarbetarnas och verksamhetens bästa intresse som mål. Man visar även sina sanna sidor samtidigt som man kan anpassa sig till en person eller en situation, utan att verka falsk. Som autentisk ledare ska man inte tappa sig själv i processen.

Det är fortfarande viktigt att man som autentisk ledare har möjligheten att anpassa sig när situationen kräver det, skillnaden är att man som autentisk ledare fortfarande är sig själv. Man döljer inte sidor hos sig själv eller beter sig på ett oetiskt sätt. Den autentiska ledaren har integritet och en självsäkerhet som gör att medarbetare kan känna en tillit till ledaren. Detta är något utav en paradox för den autentiska ledaren, att vara sig själv samtidigt som man ska bete sig som en ledare, vilket är just det som gör att det kan bli svårt att anamma den autentiska ledarstilen till en början.

 

Fördelar med ett Autentiskt Ledarskap

Det finns stora fördelar med att anamma ett autentiskt ledarskap eftersom att det främst skapar en stark tillit till dina medarbetare. En autentisk ledare är alltid sig själv och växlar inte mellan en professionell roll på arbetsplatsen till en personlig roll när arbetspasset är över. Den autentiska ledaren är genuin och ärlig. När medarbetare ser detta så blir det lättare att skapa en stark relation som kan gynna både de projekt man arbetar på samt de mål man strävar efter.

En stor fördel med ett sådant ledarskap är också att det skapar en stark tillit hos medarbetarna på arbetsplatsen. Medarbetarna känner av att deras ledare är äkta och inte anpassar sig beroende på var eller med vem personen är. Det blir lättare för medarbetare att lita på sin ledare och det blir även mer naturligt att man börjar tycka om personen. Detta i sin tur gör att även respekten mellan ledare och medarbetare ökar. Den autentiska ledaren kan sedan få det lättare att leda sin medarbetare eftersom att deras engagemang automatiskt ökar. Eftersom att de känner en tillit så blir det lättare för medarbetarna att snabbt komma igång med nya arbetsuppgifter eller uppnå mål.

Att vara en autentisk ledare kan också skapa en positiv förändring hos ledaren själv. Det kan vara tufft att spela en roll och alltid försöka vara bäst när man har en högre position och genom att anamma det autentiska ledarskapet så kan lite av den pressen släppa. När man utvärderar hur man är som person och hur ens personlighet kan gynna verksamheten, alltså att ett fokus på att vara sig själv och tro på sig själv kan gynna verksamheten, så kan det bli lättare att finna ny styrka för att leda sin grupp och verksamhet framåt.

 

Risker med Autentiskt Ledarskap

Även om ett autentiskt ledarskap kommer med många fördelar så kan det vara svårt att fullt ut anamma det autentiska ledarskapet. För att kunna bli en autentisk ledare så behöver man helt och hållet kunna vara sig själv. Detta är inte det lättaste att åstadkomma, särskilt inte på en arbetsplats där det exempelvis ofta kan komma nya medarbetare eller där man kan känna osäkerhet i sig själv. Den autentiska ledaren är trygg och självsäker och bör inte ha några problem med att vara sig själv bland andra men detta är inte alltid så lätt om man känner att någon annan dömer en.

Risken med det autentiska ledarskapet är därav att det kan bli svårt att implementera ledarskapet när det väl är dags. Även om det i teori kan kännas lätt att bara vara sig själv så kan man hamna i en situation där man vill skydda sig själv och istället anpassa sitt beteende för att det ska passa situationen, något som kan uppfattas som oäkta. Det som är viktigt att komma ihåg är att ett autentiskt ledarskap tar tid att bygga upp och det är därför inte fel att det tar tid. Det är en process där man långsamt lär sig att bli mer självsäker och trygg i sig själv så att man till slut känner sig helt bekväm med att vara sig själv bland andra på arbetsplatsen. Det är även viktigt att man lär känna sig själv som person.

En annan risk som kan uppstå med det autentiska ledarskapet är att den personligheten man har inte passar på arbetsplatsen. Även om man kan vara sig själv och känna sig trygg i det så kan det skära sig med andra medarbetare eller den roll man har på arbetsplatsen. Detta kan bero på den industrin man befinner sig i eller de personer man har omkring sig. I vissa fall passar inte ett autentiskt ledarskap in och det kan bli svårt för andra att acceptera dig som ledare om du inte lever upp till den bilden de har.

 

Sammanfattning

Ett autentiskt ledarskap kan gynna många personer på arbetsplatsen. Det handlar om att vara självsäker och genuin för att skapa en tillit hos sina medarbetare. Många har en bild av att en ledare enbart ska vara professionell på arbetsplatsen men det finns många arbetsplatser som kan gynnas av att ha en ledare som istället är sig själv och inte anpassar sig efter den stereotypa professionella ledarrollen.

Den autentiska ledaren döljer inte svagheter och sina misstag utan visar att man är mänsklig vilket också gör det lättare för medarbetare att känna sig bekväma runt sin ledare. Det blir lättare för medarbetarna att relatera till sin ledare och skapa en bättre relation.

Det är viktigt att man som framtida autentisk ledare förstår att det kan ta tid att bygga upp den här tilliten samt utstråla den självsäkerheten och tryggheten som krävs för att bli en autentisk ledare. Vi har alla en bild av hur det ska se ut på arbetsplatsen och hur en ledare ska bete sig professionellt, vilket innebär att det kan ta tid att krossa den stereotypa förväntningen vissa kanske har. Du som vill bli autentisk ledare börjar med att utvärdera dig själv och ditt beteende samt den bild andra har av dig. Det kan sedan ta tid att bearbeta den informationen och bli mer naturlig i dig själv på arbetsplatsen. Det är också något som man konstant arbetar på vilket kan kräva en hel del tid och energi. Många märker att något av det svåraste på arbetsplatsen är att bara vara sig själv.

Att vara en autentisk ledare kan gynna både dig och din verksamhet eftersom att det gör att det blir ett större fokus på de mål och den visionen som verksamheten har. En autentisk ledare fokuserar inte på själviska mål utan på det som gynnar verksamheten i sin helhet, vilket innebär kunderna, medarbetarna och de projekt som man arbetar på.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.