Vad är en Tes? | Ett påstående som kan försvaras eller motbevisas

Inom argumentation är tesen den teori en person håller och försvarar med hjälp av olika argument.

Teser används i debattartiklar och argumenterande texter.

Om tesen är självklar eller inte går att motbevisa betraktas det som en svag tes.

Vad är en tes

Ett exempel på när teser använts var när Martin Luther år 1517 skickade en lista på 95 teser till ärkebiskopen.

Dessa teser var då påståenden som innehöll kritik mot den katolska kyrkan.

Detta var början på reformationen och gav senare upphov till protestantismen.

Vad är en tes?

Ordet tes kommer från latinets thesis, av grekiska thensiı (ställande, sättande, läggande) och är ett påstående eller en åsikt som kan försvaras, bevisas eller motbevisas.

En tes kan beskrivas som kärnan i det man vill säga, och visar ens ståndpunkt i en fråga.

Tesen i historieutvecklingen

Enligt den tyska filosofen Friedrich Hegel kunde historieutvecklingen beskrivas som en samling teser.

I samma stund som en tes uppstår, uppstår även en antites.

Resultatet av de två kallas en syntes och är det som driver utvecklingen framåt.

Som exempel kan man ta kapitalismen, detta är en tes som framkallade andra samhällsformer.

En tes kan också beskrivas som det accepterade läget som gäller tills samstämmigheten blir för stor och motkrafter börjar bildas.

Antitesen blir då det rakt motsatta och syntesen uppstår då det nya införlivas med det gamla och det uppstår harmoni.

Den här sortens teori kring historieutveckling kallas dialektik.

Skillnaden mellan en tes och en hypotes

Även om de båda orden är lika skiljer sig betydelsen mellan dem.

En hypotes är ett antagande om verkligheten som man inte ännu har bevisat om det stämmer eller ej.

Hypoteser används i uppsatsskrivningar och avhandlingar för att visa på en idé eller frågeställning som uppsatsskrivaren på ett objektivt sätt ska undersöka.

En tes är, till skillnad från hypotesen, en teori som någon håller och försvarar med olika argument.

Med denna logik kan således en hypotes komma att bilda grund för en framtida tes.

Hur man använder sig av en tes i en argumenterande text

Det finns många exempel på fantastisk argumentation, men minst lika många exempel på dålig sådan.

Man brukar säga att bästa sättet att besvara en dålig argumentation är att låta den fortsätta.

En argumentation är antingen för eller emot något och innehåller en tes och argument för den tesen.

En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig.

Är den skriftlig kan den vara i olika texttyper: insändare, debattartiklar, recensioner eller debattinlägg.

Kommersiell argumentation

Argumentation används inte enbart när man uttrycker sin personliga åsikt.

Även artiklar och reklamtexter kan också ibland anknytas till den argumenterande kategorin.

Argumenterande texter försöker övertyga läsaren om något.

Varje argumenterande text innehåller först en tes och sedan argument för att stödja tesen.

En tes är alltså ett påstående eller en åsikt.

För att få alla andra att tycka likadant och hålla med om tesen behöver man argumentera för sin sak.

Man lägger då fram argument, eller skäl till varför man bör hålla med eller tro på tesen.

Olika sorters argument för att stödja tesen

Ethos logos pathos

När det gäller argumentation är det ofta framgångsrikt att ha med minst tre sorters argument.

Dessa kallas logos-, patos- och etos-argument.

Logos är ett argument som talar till läsarens eller åhörarens förnuft.

Patos betyder att argumentet väcker känslor.

Etos är ett argument som är eller väcker trovärdighet.

Om ens tes till exempel är att man borde äta på en hamburgerrestaurang kan ett logosargument till detta vara att restaurangen ligger nära och att det är lätt att beställa.

Ett patosargument kan vara att det är gott med hamburgare och det är roligt att äta med händerna.

Ett etosargument kan vara att nämna någon auktoritetsperson som är för tesen, till exempel att tränaren sa att det var en bra idé att äta på restaurang och att det är bra att äta kött och grönsaker.

Tesen är själva budskapet

En tes är textens budskap, det som skribenten vill få alla att hålla med om.

En tes har ofta formen av en åsikt, till exempel ”vi måste göra X”.

En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande eftersom det då bara blir en åsikt.

Det finns inget sätt för läsaren att avgöra om åsikten är övertygande om man inte får några skäl för det.

Det är också viktigt att precisera tesen.

Ta exemplet att ens tes är att man vill att alla golv ska vara plana.

Då kan man precisera tesen genom att skriva att man vill att alla trösklar och trappor tas bort.

Andra sorters argument för att övertyga

Det finns olika delar i en argumenterande text som alla fungerar för att övertyga om själva tesen.

Argumenten kan användas för att förstärka eller försvaga tesens hållbarhet, beroende på om temat är för eller emot ett visst tema.

Stödargument är när man underbygger, eller ger stöd till, ett argument.

Argument kan underbyggas genom att nämna experters åsikt i frågan, genom att redovisa statistik, eller genom att förklara hur argumentet hänger ihop med tesen.

Ett motargument är något som försvagar tesen.

Motargumentet svarar alltså på frågan varför man inte ska acceptera tesen.

Här bör man bara ta upp ett motargument och visa på varför det inte håller, alltså falsifiera motargumentet.

Ett konkret exempel

Säg att själva tesen är att alla golv ska vara plana.

Då börjar man med att precisera tesen, alltså att alla trösklar och trappor tas bort så att man slipper lyfta på benen så mycket.

Här har man även kommit med det första argumentet, att det är ansträngande att lyfta så mycket på benen.

Argument nummer två kan vara att det är snyggt med platta golv.

Argument tre kan vara att det är lättare att hålla plana golv rena.

Kontraargumentet kan till exempel vara att det alltid har funnits trösklar så varför ta bort dem nu?

Kontra kontraargumentet kan då vara att det som alltid har funnits inte per automatik är rätt eller det bästa alternativet.

Det är viktigt att texten är tydlig och lättöverskådlig.

Sammanfattning

En tes är alltså en uppfattning eller en idé som man vill övertyga andra om.

Det kan handla om något som man vill förändra, utveckla eller motbevisa.

Inom historia och teologi har teserna haft stor påverkan på hur människan ser på sin omvärld.

Om man argumenterar väl för sin tes kan man förändra allt från vad man ska äta till middag till världsreligioner.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.