Vad får en chef inte göra?

Som chef befinner man sig i maktposition med en eller flera individer som arbetar under ens styre.

Situationer likt dessa bjuder in till en relation där den ena parten befinner sig i en beroendeposition och den andra i en maktposition.

Det är därför viktigt att vara medveten om vad en chef faktiskt inte har rätt att göra, var gränserna går och vad som är direkt olämpliga beteenden.

Vad får en chef inte göra

Det finns en del saker som man inte ska behöva acceptera som medarbetare.

Ibland kan vissa handlingar bero på stress eller andra förklarliga anledningar, men det är alltid bra att veta sina rättigheter samt vad man kan göra i situationer där chefen går för långt.

Vad får en chef inte göra?

Det finns många saker en chef inte bör göra.

Det kan handla om att man som anställd blir tvingad att göra chefens jobb, att chefen kräver att man ska vara tillgänglig dygnet runt, att chefen beter sig oetiskt eller tvingar någon annan att vara det, samt mycket mer.

Identifiera situationerna

Om man har en chef som beter sig illa kan man behöva sätta ner foten och säga ifrån.

Dessa situationer är inte alltid lätta att hantera, då det kan vara svårt att veta var gränserna går.

Det är bra att veta vad som räknas som olämpligt beteende, eller till och med olagliga handlingar.

I bästa fall har chefen i fråga inte insett sitt uppförande och reagerar därför på ett uppskattande sätt när man påpekar vissa beteenden.

Men om det kan bli svårt att föra en dialog med chefen om saken är det klokt att ta hjälp av kollegor, personalavdelningen eller facket.

För att veta vad en chef inte får göra och kunna identifiera situationer där man känner sig illa behandlad, kommer här ett par exempel.

Utnyttjande av arbetstider och arbetsuppgifter

Chefen respekterar inte den överenskomna arbetstiden och kräver att man jobbar över eller är tillgänglig utanför arbetstid på till exempel kvällar och helger.

Om chefen kräver detta vid flera tillfällen är det inte acceptabelt, då det blir en vana och inte ett undantag.

De ordinarie arbetsuppgifterna utvidgas utan överenskommelse till att omfatta det som är chefens ansvarsområden.
Även om det är mycket att göra och chefen är stressad, är det oacceptabelt att medarbetaren tar över sådant som hör till chefens arbetsuppgifter.

Det kan till exempel handla om att hantera budget, konflikter eller arbetsmiljöproblem.

Brist på engagemang och etik

Ett annat exempel på olämpligt beteende är att chefen beter sig nonchalant och är oengagerad i arbetet och när det kommer till sina medarbetare.

Detta visar på brist på engagemang både för arbetet i sig och för sina anställda.

En chef ansvarar för att medarbetare mår bra och känner sig sedda och uppskattade.

Om chefen inte bryr sig blir man fort omotiverad.

Chefen gör något som är oetiskt.

Det kan handla om att chefen gör något som är olagligt, eller tvingar medarbetare att göra det.

Oetiska handlingar kan också innefatta ett moraliskt förkastligt beteende så som hot, våld eller objektifiering.

Dålig kommunikation och ledarskap

Om chefen inte kan kommunicera och saknar all social kompetens kan det också vara skäl att försöka göra något åt saken.

När chefen inte kan uppmärksamma, belöna och ge feedback till de anställda är risken stor att medarbetarna tappar intresse.

Det kan påverka personalens mående och produktivitet negativt.

Om chefen använder härskartekniker som förminskar arbetskamraterna är det också en anledning till att sätta ner foten.

Härskartekniker går ut på att chefen socialt manipulerar och underminerar personer eller grupper för att kunna styra samtalet eller temat och få mer makt.

Osunda värderingar och överutnyttjande

Det kan hända att chefen visar på värderingar som leder till en osund företagskultur på arbetsplatsen.

Osunda värderingar kan till exempel vara sexism, diskriminering eller rasism, vilka alla är helt oacceptabla på en arbetsplats.

En chef ska aldrig visa en brist på respekt för andra människor.

Överutnyttjande handlar helt enkelt om att utnyttja sin personal genom att ställa orimliga krav på medarbetarna.

Detta är kontraproduktivt för verksamheten och ökar arbetsbelastningen på medarbetarna till en omöjlig nivå.

Detta ska inte accepteras.

Exempel på vad man ej bör göra som chef

Det finns flera saker man bör undvika som chef, om man vil skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Här kommer flera konkreta exempel, varav många passar in på något av ämnena som tidigare lyfts:

Man misslyckas med att hålla löften, överenskommelser och åtaganden.

Man tänker på sig själv som chef i första hand och resten av medarbetarna i andra hand.

Man vill sköta allting själv.

Man är inkonsekvent med vad man säger och hur man sedan uppträder.

Man delar inte väsentlig information med medarbetare.

Man väljer att inte säga sanningen.

Man har en tendens att skylla på andra och hitta syndabockar istället för att ta konsekvenserna av sina egna misstag.

Man dömer och kritiserar mer än vad man ger konstruktiv feedback.

Man skvallrar och pratar om andra bakom deras rygg.

Man verkställer inte beslut som man enats om på möten.

Man favoriserar kollegor och skapar allianser.

Sammanfattningsvis bör man helt enkelt vara en sympatiskt människa som lyssnar och visar förståelse för att kunna vara en bra chef.

En chef bör uppmuntra och berömma

Som chef är det lätt att fastna i siffror och driva på för att uppnå önskade resultat.

Men det är ytterst viktigt att berömma och belöna kollegor som är duktiga och talangfulla.

En chef som misslyckas med att motivera sina medarbetare kommer till slut att förlora anställda då detta kan leda till att de söker sig vidare till andra utmaningar.

Samtidigt är det viktigt att ha fingertoppskänsla och inte skapa en känsla av att chefen särbehandlar vissa medarbetare.

Sammanfattning

Chefens sätt att leda arbetet påverkar hela arbetsplatsen.

Om chefen inte kan bete sig på ett professionellt och sympatiskt sätt blir det snabbt dålig stämning på arbetsplatsen vilket skapar dåligt mående hos de anställda.

Genom att uppmuntra sina medarbetare och låta dem lära sig av misstag istället för att straffa dem, skapar chefen en miljö där framgång kan frodas.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.