Mintzbergs konfigurationer: Strukturerat sätt att bygga upp en organisation

Mintzbergs konfigurationer är inom management en teori om hur organisationer bör bedrivas på bästa möjliga sätt. Teorin grundades av den kanadensiske professorn och managementforskaren Henry Mintzberg när han på 70-talet gav ut sin bok The Structuring of Organizations. Teorin hjälper företagare att förstå hur de bäst bör bygga upp sin organisation för att nå sina mål. Inom Mintzbergs modell finns fem strukturer för hur man kan bygga upp sin organisation och den förklarar även de fem huvuddelarna som ingår i en klassisk organisation.

Mintzbergs konfigurationer

De fem huvuddelarna i en organisation

För att förstå hur Mintzbergs konfigurationer fungerar måste man först förstå  modell som förklarar hur en organisation fungerar. Denna modell, som ofta kallas för flugan eftersom den avbildas likt en fluga, innehåller de delar som är essentiella för att en organisation ska fungera. Genom att förstå dessa delar och hur de hänger ihop får man en god idé av hur man kan tolka de olika strukturella sätt Mintzbergs konfigurationerna är uppbyggda.

Strategisk ledning

Den strategiska ledningen befinner sig i organisationens topp och utgör dess ledning. Denna del av organisationen ska se till att den håller sina mål och arbetar åt rätt håll. De individer som utgör en organisations strategiska ledning är exempelvis verkställande direktörer, chefer, personer ansvariga för ägande etcetera.

Mellanlinjen

Mellanlinjen kallar man den del av ett företag som arbetar för att omarbeta de strategiska planer som formats och bestämts av den strategiska ledningen till faktiskt arbete. Denna del av företag planerar alltså för hur organisationen kan nå de mål som den strategiska ledningen satt upp, och vidareför sedan denna information till nästa del av organisationen – den operativa kärnan.

Teknostruktur

Som ett tillägg till mellanlinjen finns också en teknostruktur som behövs när företag och organisationer blir alltmer komplexa. Denna del av organisationen består av personer med stor kunskap som kan göra goda bedömningar angående vilken typ av tekniska förutsättningar organisationen behöver ha för att kunna fungera på bästa sätt. Det kan också handla om kvalitetssäkring och det krävs ofta stor kunskap inom företaget för att hålla jämna steg på en arbetsmarknad i ständig förändring. Teknostrukturen ser helt enkelt till att denna kunskap finns inom organisationen.

Servicestruktur

Servicestrukturen är även den ett tillägg till mellanlinjen och här finns den del av företaget som arbetar med allt som inte direkt har med organisationens produktion att göra, men trots det är mycket viktigt för att företaget ska fungera bra. Här ingår exempelvis administrativ personal, reception, personer som har koll på lagar och HR-personal.

Operativ kärna

Den operativa kärnan befinner sig sist i den kedja av huvuddelar i en organisation och utgör dess bas. Detta är helt enkelt där det faktiska arbetet utförs. Praktiskt sätt kan man beskriva den operativa kärnan som arbetarna som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster.

Mintzbergs huvuddelar visar på hur viktigt han menar att det är att separera den strategiska ledningen från företagets operationella del. Modellen är uppdelad på ett hierarkiskt sätt och den operationella delen stöds av mellanlinjen som i sin tur stöds av den strategiska ledningen. Utifrån denna modell av ett företags huvuddelar kan man sedan strukturera organisationen på olika sätt beroende på vilket mål man vill uppnå och vilken typ av verksamhet det är man bedriver.

Mintzbergs fem strukturer

De fem strukturerna utgår alla från samma bas, men ser olika ut i sina utföranden och i hur de använder och arbetar inom företagets olika delar. De kändaste konfigurationerna är fem, men konfigurationerna kan förändras och utvecklas för att användas på många andra sätt.

Den enkla strukturen

Den enkla strukturen som ofta även kallas entreprenörsorganisationen är den enklaste och mest klassiska organisationsstilen. Den innebär att organisationen byggs upp av en bred bas i form av den operativa kärnan. I toppen finns en strategisk ledning, också den bred och övergripande. Inom den enkla strukturen finns ingen mellanlinje och därför har den starka strategiska ledningen en direktkontakt med organisationens produktiva avdelning. Den enkla strukturen kallas just så för att den är vanlig för nya organisationer. Ofta börjar man med en organisationsstil som ser ut på detta sätt, och i takt med att företaget utvecklas uppstår nya avdelningar och verksamheter inom organisationen. Då övergår den enkla strukturen till någon av de mer komplexa strukturerna.

Maskinorganisationen

Maskinorganisationen, som ofta också kallas maskinbyråkrati, är en organisationsstruktur som innebär att man har standardiserat i princip hela organisationen och arbetar på ett utstuderat sätt. Denna struktur innebär en stark mellanlinje som kontrollerar, strukturerar och organiserar hela arbetet. Allt inom en maskinorganisation är kontrollerat och granskat och det gör den till en bra struktur för exempelvis kommunala verksamheter eller andra organisationer som arbetar efter strikt lagstiftning. På grund av effektiviteten som uppstår genom denna standardiserade modell är den dock också populär för företag som sysslar med produktion.

Den professionella organisationen

Likt maskinorganisationen är den professionella organisationen också strikt kontrollerad och har tydliga riktlinjer. Skillnaden ligger i organisationens operativa kärna. Organisationen som arbetar efter denna struktur lägger mycket energi på individerna som utgör den operativa kärnan genom att dessa är högutbildade och mycket självgående. Det betyder att den input som kommer från den strategiska ledningen och från mellanlinjen är standardiserad, men arbetet som sker i botten av organisationen är i princip oreglerat och varje individ är själv ansvarig för sina leveranser. Denna struktur är vanligt på exempelvis juristkontor eller i den akademiska världen.

Den divisionaliserade organisationen

Den divisionaliserade organisationen innebär en stark mellanlinje och mycket självständiga produktionsgrupper. Denna struktur är vanlig inom organisationer som arbetar med produkter och som vuxit över lång tid. När dessa grupper då blivit specialiserade på sin produkt har de blivit mycket självständiga i förhållande till andra produktionsgrupper. På så vis är det oftast genom mellanlinjen och den strategiska ledningen som denna organisationstyp får input om riktlinjer och organisatoriska förändringar. Denna struktur är vanlig på större företag som har en mängd olika produkter vars produktionsgrupp vuxit sig så pass stora att de i princip blivit som egna företag. Dessa grupper har ofta egna styrelser och agerar relativt självständigt gentemot varandra. I denna organisationsstruktur kan det uppstå konflikter då olika produktionsgrupper har olika intressen.

Den innovativa organisationen eller Adhocratin

Den sista av Mintzbergs fem strukturer kallar för den innovativa organisationen, eller adhocratin. Denna mer moderna organisationsstruktur innebär att man har få fasta strukturer och arbetar mer flytande och med många olika projekt samtidigt. Det är vanligt att man blandar olika kompetenser och discipliner inom den innovativa organisationen och arbetet sker mer fritt än inom de andra strukturerna. Dock måste en innovativ organisation vara snabbanpassad och enkelt kunna ändra på sig då det krisar. Strukturen har fortfarande en hel del karaktärsdrag som går att finna hos de fyra andra, och i vissa situationer behöver även denna typ av organisation regleras med mer strukturerade riktlinjer.

Sammanfattning Mintzbergs konfigurationer

Det är mycket viktigt att komma ihåg at det inte finns ett enda sätt att bygga upp en organisation på. Beroende på verksamhetens behov och strategi kan man välja olika strukturer för att på bästa sätt nå sina mål. Mintzbergs konfigurationer förklarar på ett strukturerat sätt vilka vägar man kan ta då man bygger upp en organisation, samt för vilken typ av organisationer dessa strukturer passar bäst. Man måste även komma ihåg att detta är just en modell, och att verklighetens organisationer ofta är mer komplexa och inte går att stoppa in i exakt en av strukturerna. Vanligt är att en organisation är en blandning av flera strukturer på samma gång. Då man ska starta upp eller omarbeta en organisation kan dessa strukturer dock fungera vägledande för att man ska kunna bygga upp sin verksamhet på bästa möjliga sätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.