Vad är en Introvert person?

I hundratals år har det funnits ett intresse att studera människors olika personlighetstyper.

Under denna tid har det därför naturligtvis uppstått mängder av modeller och teorier som på olika sätt förklarar varför människor har vissa personlighetsdrag.

En av de mest kända är teorin om introverta och extroverta personligheter på de två ändarna av ett spektrum.

Denna teori skapades av Carl Gustav Jung, en psykoanalytiker som var verksam under första halvan av 1900-talet.

Vad är introvert person

I denna artikel ges en översikt av Jung’s definition av en introvert personlighetstyp.

Vad är en introvert person?

En person som föredrar lugna miljöer med minimal extern stimulation kallas vanligen introvert. En person med motsatt preferens, det vill säga som känner sig i sitt rätta element bland andra människor och föredrar att inte vara ensam, kallas extrovert. De flesta personer befinner sig någonstans mellan dessa två extremiteter.

Att vara introvert

Begreppet introvert betyder helt enkelt inåtvänd, vilket ger en bra övergripande förståelse för innebörden av ordet samtidigt som det kan vara till viss del begränsande. Att vara introvert betyder inte nödvändigtvis att man aldrig vill umgås med andra människor, utan snarare att man har snävare definition på vad man anser vara kvalitetstid med andra. Nedanstående lista ger en vidare överblick av tre vanliga kännetecken hos introverta personer.

  • Värderar egentid. Introverta personer trivs i sitt eget sällskap och detta är också hur de laddar batterierna. Med detta inte sagt att de avskyr sociala tillställningar, men de föredrar när dessa är i mindre skala. Ett annat attribut är att introverta personer ofta känner sig dränerade efter att ha umgåtts i stora grupper och vill återhämta sig genom att ha en lugn stund för sig själv.
  • Lyhörd och observerande. Det är vanligt att introverta personer är avvaktande och observanta på detaljer. Detta kan ha sina fördelar, även i sociala situationer, men kan också uppfattas som blyghet. Blyghet och att vara introvert bör hållas isär eftersom extroverta personer också kan vara blyga.
  • Mindre vänkrets. Detta går hand i hand med att introverta personer undviker kallprat och fördrar djupa konversationer som är givande. En vanlig missuppfattning är att den mindre vänkretsen beror på att den introverta personen har svårt att skaffa vänner – det är snarare dennes eget val att begränsa vänkretsen till en liten, lojal och nära grupp.

Nackdelar med att vara introvert

En nackdel med att vara åt det mer introverta hållet kan vara att man upplevs som mindre öppen och utåtriktad vid möte med nya människor. Detta kan göra det svårare i situationer där social kompetens är högt värderad, som vid professionellt nätverkade – vilket i sin tur kan leda till nya arbetsmöjligheter till exempel. Samtidigt är det sannolikt färre nackdelar idag jämfört med för 50 år sedan. Idag är den allmänna kunskapen kring olika personlighetstyper högre, vilket gör det enklare att beskriva sina preferenser i sociala sammanhang och mötas av sympati. Dessutom är det inte svart eller vitt; ju bättre kunskap man har om sina preferenser och hur man kan hantera olika situationer, desto färre nackdelar är det med att vara introvert.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.