Vad är Konkurrenskrafter?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”vad är konkurrenskrafter?”.

Företag som befinner sig på en konkurrenskraftig marknad måste hitta sätt att hantera sina rivaler.

Det kan kännas svårt och ibland omöjligt att hantera en vill konkurrent, och för att få lite bättre struktur på hur man lägger upp arbetet är det bra att känna till begreppet konkurrenskraft.

Vad är Konkurrenskrafter

Konkurrenskrafter är de olika faktorer som bidrar till att ett företag konkurrerar på en marknad.

Konkurrens kan ha flera orsaker, men genom att känna till vanliga krafter får man bättre koll på hur man hanterar den och håller sitt företag starkt och stabilt.

Målet med denna text är att ge kunskap om vanliga konkurrenskrafter och förklara hur de fungerar.

Vad är konkurrenskrafter?

Konkurrenskrafter är de faktorer som hindrar företag från att nå sin fulla potential.

Dessa krafter kan göra att företaget inte uppnår den vinst de borde kunna uppnå, eller att företaget inte kan växa som förväntat.

Genom att ha koll på konkurrenskrafter kan man hitta sätt att hantera dem.

Kunder och leverantörers förhandlingsstyrka

En vanlig modell för att beskriva konkurrenskrafter är Porters femkraftsmodell. En viktig beståndsdel i denna är förhandlingsstyrkan hos kunder och leverantörer. Först och främst har kunderna stor påverkan på företagets produkter. Genom att använda sin köpkraft kan kunder styra produktens prissättning och ställa krav på företaget att förändra sin produktion eller fokusera på något specifikt. På samma sätt har också leverantörerna en förhandlingsstyrka, särskilt om dessa har stort monopol på marknaden. En leverantör som har en start förhandlingsställning kan tvinga företaget att betala mer för leveranser, vilket gör att hela produktionskedjan blir dyrare.

Konkurrens från nya eller befintliga aktörer

En annan viktig konkurrenskraft är den som utgörs av nya eller befintliga aktörer som verkar på samma marknad. Detta är kanske det de flesta tänker på då de hör begreppet konkurrenskraft. En aktör som levererar samma typ av tjänst eller produkt innebär alltid bekymmer för ett företag och man måste hitta sätt att vara motståndskraftig mot dessa. Befintliga aktörer arbetar ständigt med att utveckla sin image eller sin produktlinje, och för att kunna möta denna utveckling måste det egna företaget också ha ett löpande utvecklingsarbete. Nya konkurrenter innebär också bekymmer eftersom dessa snabbt kan kliva in på marknaden med lägre priser eller nya erbjudanden som gör att man förlorar en stor del av sin kundbas.

Substitut för produkt eller tjänst

En sista konkurrenskraft som är mycket viktig att hålla koll på är om den produkt eller tjänst man erbjuder plötsligt substitueras för något annat. När nya innovativa lösningar presenteras kan ofta äldre produkter bli överflödiga och på detta sätt konkurreras ut. Denna typ av konkurrenskraft är därför väldigt problematiskt eftersom den är svår att stoppa. Det gäller att ligga i framkant och hela tiden hålla koll på relevant forskning och framsteg som görs inom ens specifika fält. På så sätt kan man med hjälp av kompetent personal och innovativa lösningar förhoppningsvis vara snabbare än konkurrenterna på att presentera nya lösningar.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.