Vad är FIRO-modellen?

Ibland växer ett konkurrerande företag med stormsteg utan att man förstår varför, medan det egna företaget står stilla.

Detta kan bero på många olika saker, men allt för ofta är problemet arbetsgruppernas samspel inom företaget.

I denna artikel kommer FIRO-modellen att förklaras och presenteras.

Vad är FIRO-modellen

I texten kommer FIRO-modellens faser att diskuteras och vi kommer också gå igenom hur gruppdynamik fungerar.

Vad går en ny grupp igenom och varför beter den sig på ett visst sätt?

Vad är FIRO-modellen?

FIRO står för ”Fundamental Interpersonal Relations Orientation” och skapades av den amerikanska psykologen Will Schutz. Modellen handlar om hur personer i en grupp relaterar och agerar gentemot varandra. FIRO-modellen är i grund och botten en teori om hur en grupp samspelar och utvecklas i faser. Kunskapen i modellen används för att skapa effektiva och fungerande grupper.

1.     Tillhöra-fasen

Den första fasen enligt FIRO-modellen är tillhöra-fasen. Det är den första fasen en ny grupp går igenom efter att den formats. I denna fas är det naturligt att gruppmedlemmarna är lite försiktiga. De undrar säkert om de vill vara med och tillhöra gruppen eller hur de kan anpassa sig för att bli en del av den. Vanligtvis undrar man om man kommer att passa in eller bli accepterad. Det finns ett behov att lära känna de andra i gruppen och gruppmedlemmarna börjar dela med sig lite av vilka kunskaper och erfarenheter de har. Här är det fortfarande svårt att veta vilken dynamik gruppen kommer att ha.

2.     Rollsökningsfasen

I denna fas tar gruppens medlemmar redan på vilken roll de har i gemenskapen. Hur påverkar gruppen en själv och hur påverkas man av gruppen. I denna fas är det vanligt att det uppstår konflikter, framför allt när flera individer försöker vara ledare samtidigt. Om gruppen kan ta sig förbi denna period och bestämma vem som har mest att säga till om och vilka som inte tar lika mycket plats kan gruppen gå vidare till nästa fas.

3.     Samhörighetsfasen

Individerna inom gruppen har vid det här laget lärt känna varandra ganska väl. Gruppmedlemmarna vet vilka kunskaper och erfarenheter alla har. Man vet en del om varje person. Gruppen delar en känsla av ömsesidighet och det går att samarbeta väl, eftersom man känner varandra. I detta stadie har gruppen enligt FIRO-modellen börjat jobba mot ett gemensamt mål och känner sig tillfredsställda när en uppgift har lösts. I samhörighetsfasen, även kallad öppenhetsfasen, är det också möjligt för gruppmedlemmarna att skifta roller. Ibland kan nya individer ta över mer, för att särskild expertis ligger hos dessa, och då kan de vanliga ledarna kan kliva tillbaka. Gruppmedlemmarna är nu trygga i sina roller.

Varför använda sig av FIRO-modellen?

FIRO-modellen beskriver på ett socialpsykologiskt plan vad som händer i en grupp och underlättar skapandet av nya team. Om exempelvis någon lämnar gruppen eller någon ny tillkommer så bryts balansen som uppstått. Hela gruppen går då tillbaka till fas 1. Nu har en roll i gruppen försvunnit och även balansen i den. Den nya personen måste hitta sin egen roll och på så sätt måste gruppens struktur definieras om. Även om gruppen tidigare fungerade utmärkt så har denna grupp slutat existera, och därför måste faserna gås igenom på nytt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.