Vad är Öppenhetsfasen?

Vad händer när man sätter ihop en grupp människor som inte känner varandra sedan innan?

När kommer gruppen att fungera tillsammans och bli en gemensam enhet och sträva mot samma mål?

I den här artikeln kommer dessa frågor att besvaras genom att vi förklarar vad öppenhetsfasen är för något och hur den påverkar en grupps utveckling.

Vad är Öppenhetsfasen

Vad är öppenhetsfasen?

Öppenhetsfasen är den tredje fasen i FIRO-modellen och kännetecknas av samhörighet och tillit. En grupp har i denna fas nått samhörighet och kan därför arbeta. Fasen kallas även samhörighetsfasen, därför att den beskriver den mogna gruppens relationer där öppenhet präglar gruppdynamiken. Gruppen är sammansvetsad och arbetet är produktivt.

Vad sker i öppenhetsfasen?

Öppenhetsfasen är som sagt den tredje fasen i FIRO-modellen och den fas alla grupper strävar efter att nå. De två faserna innan öppenhetsfasen handlar om att lära känna varandra och kunna hantera konflikter. I öppenhetsfasen ser man inte längre konflikter som något problem utan en möjlighet till utveckling. Medlemmarna har dessutom ett mindre behov av bekräftelse och känner mer tillit och trygghet till varandra. Kommunikationen har ändrats och man pratar inte längre bakom varandras rygg, utan man pratar direkt och öppet.

Gemensamt mål

Målet med öppenhetsfasen är att gruppen ska fungera som en samlad enhet och verka tillsammans för att nå de gemensamma målen. I öppenhetsfasen fungerar gruppen bra och medlemmarna ägnar all sin energi åt de gemensamma målen. Gruppmedlemmarnas relationer till varandra utmärker fasen, eftersom dessa nu har blivit mycket intimare. Ofta funderar gruppmedlemmarna på vad andra tycker om dem, vilka de är närmast och hur stor öppenhet som tillåts. Det positiva med denna fas är att oavsett dessa funderingar står gruppen varandra nära och kan diskutera sig igenom dessa frågor.

I öppenhetsfasen måste ledaren anpassa sitt ledarskap för att det ska passa gruppen. Denna måste beakta allas kompetenser och uppmuntra dem som ifrågasätter gruppens inriktning. Ledaren måste även vara beredd på att delegera ledarskapet till den bäst lämpade i perioder. Att ledaren visar tillit är viktigt för att behålla gruppens samhörighet. Ledaren måste även se till att gruppen förstår att de har ett ömsesidigt beroende till varandra. Utan varandras hjälp och kompetenser löser de inte de givna uppgifterna.

Risker under öppenhetsfasen

Det finns en risk under denna fas att gruppen går tillbaka till den andra fasen, rollsökningsfasen. Vissa menar att gruppen hamnar i en ny rollsökningsfas. Om inte större problem blir lösta i öppenhetsfasen kommer gruppen backa flera steg. En grupp kan halka ur öppenhetsfasen exempelvis om en ny person kommer till eller någon slutar i gruppen. Många funderar på att bli bortstötta under öppenhetsfasen vilket också kan orsaka underliggande skav i gruppen.

Enligt FIRO-teorin måste grupper passera alla faser i turordning, och om någonting inträffar som skakar gruppens balans kommer gruppens utveckling att återgå till tidigare faser.

Under genomgången av de olika faserna är god kommunikation otroligt viktigt eftersom det underlättar övergångarna. Genom samarbetsövningar ökar man kommunikationen i gruppen vilket är positivt för grupputvecklingen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.