Bygghandlingar 90: Hjälpmedel för hur bygghandlingar ska utformas

Står man inför ett nytt entreprenadprojekt är det mycket att tänka på.

Som tur är branschen relativt organiserad och det finns en rad olika rekommendationer och råd när det gäller utförandet av ett byggprojekt.

Dessa rekommendationer tillhandahålls av den svenska byggsektorn, vilket innebär att de fungerar som en sorts spelregler för inblandade parter.

Bygghandlingar 90

De ger parter något att förhålla sig till och leder till att branschen som helhet håller en högre standard.

Bygghandlingar 90 är en del av dessa rekommendationer.

I den här artikeln ges en översikt av Bygghandlingar 90, hur de används samt hur de utvecklats genom åren.

Vad är bygghandlingar 90?

De grundläggande instruktionerna vid ett byggprojekt kallas för bygghandlingar.

Bygghandlingar 90 är ett antal beskrivningar och rekommendationer för hur bygghandlingar ska utformas.

Mer specifikt är Bygghandlingar 90 en serie bestående av åtta handböcker som finns i både tryckt och e-format.

Bygghandlingar 90 – de olika handböckerna

Varje handbok har ett eget tema och behandlar ett specifikt moment i bygghandlingsprocessen.

  1. Bygghandlingar 90-1 behandlar Redovisningsformer.
  2. Bygghandlingar 90-2 behandlar Redovisningsteknik.
  3. Bygghandlingar 90-3 behandlar Redovisning av mått.
  4. Bygghandlingar 90-4 behandlar Redovisning av hus.
  5. Bygghandlingar 90-5 behandlar Redovisning av installationer.
  6. Bygghandlingar 90-6 behandlar Redovisning av ombyggnad.
  7. Bygghandlingar 90-7 behandlar Redovisning av anläggning.
  8. Bygghandlingar 90-8 behandlar Digitala leveranser för bygg och förvaltning.

De olika handböckerna har till viss del olika målgrupp.

Till exempel är 90-8 den handbok som har störst målgrupp, medan till exempel 90-5 handlar om redovisning av VVS- och elinstallationer.

Hur Bygghandlingar 90 uppstod

Det har länge varit praxis i Sverige med gemensamma rekommendationer inom olika projekt, inte enbart inom byggbranschen.

Även inom discipliner som exempelvis el, VVS och upphandlingar har det funnits organiserade standarder sedan mitten av 1950-talet.

Den första rapporten när det gäller bygghandlingar, kallad Ändamålsenliga handlingar för byggnadskonstruktion, kom 1959.

Därpå följde en rad olika uppdaterade utgåvor och så småningom kom de att bli del av såväl svensk som internationell standard.

Bygghandlingar 90 är i hög grad baserad på principerna som presenterades i dessa tidigare utgåvor, även om de innehåller uppdateringar och moderniseringar.

Ett exempel på sådan modernisering är införandet av CAD och andra hjälpmedel vid projekteringar som naturligtvis inte fanns tillgängliga i mitten av 1950-talet.

Bygghandlingar 90 – ett stort uppslagsverk

Den första utgåvan av Bygghandlingar 90 kom 1992 och bestod av sex olika delar.

Dessa var Redovisningsformer, Redovisningsteknik, Redovisning av mått, Redovisning av hus, Redovisning av installationer och Redovisning av ombyggnad.

Redan fyra år senare kompletterades denna serie med ytterligare två delar – Redovisning av mark och Redovisning med CAD.

År 1996 bestod serien alltså av åtta delar.

Mellan 2003 och 2013 uppdaterades samtliga delar med versioner som var omarbetade framför allt vad gäller digitalisering.

Med tanke på hur mycket som hände i samhället under denna period när det handlar om exempelvis gemene mans tillgång till internet, är det inte svårt att föreställa sig varför konstant uppdatering av rekommendationerna krävs.

Bygghandlingar 90 blir SIS Bygghandlingar

Nästa steg för Bygghandlingar 90 togs nyligen.

I början av 2022 publicerade Svenska Institutet för Standarder (SIS) ytterligare en ny version av Bygghandlingar 90 – den här gången i en helt digital version och med ett nytt namn.

Bygghandlingar 90 är sedan januari 2022 SIS Bygghandlingar.

Att digitalisera dessa verk tog närmare fyra år och är uppdaterad i tekniska avseenden såväl som informationsmässiga.

SIS Bygghandlingar består av tolv kapitel istället för åtta som i Bygghandlingar 90.

Eftersom hela SIS Bygghandlingar är digital är det betydligt enklare att navigera mellan olika kapitel än i dess föregångare.

Detta underlättar för användaren i sitt syfte att utforma bygghandlingar.

Tillsammans med tydliga instruktioner finns också exempelbilder som guidar användaren.

Hur utvecklades SIS Bygghandlingar?

Arbetet med att utveckla SIS Bygghandlingar gjordes tillsammans med representanter ur den relevanta målgruppen.

Genom att låta dessa personer delta i tester och bidra med insikter, har SIS Bygghandlingar genomgående relevant anknytning.

Denna typ av verk är dock ett ständigt pågående arbete.

Enligt representanter från SIS planerar man att lägga till ett avsnitt om brandsäkerhet.

Att få tillgång till SIS Bygghandlingar kostar ca 7 500 kronor per år, beroende på företagets storlek.

I denna årskostnad ingår alla uppdateringar och förbättringar som kontinuerligt tillförs.

Strukturen hos SIS Bygghandlingar

Som nämndes ovan består SIS Bygghandlingar av tolv kapitel.

Dessa Inledning, Livscykeln för byggnadsverk, Handlingar i byggprocessen, Ritningar, Ritningars innehåll, Textdokument (alfanumerisk information), Handlingsformalia, Ritningar för markanläggning, Ritningar för installation i anläggning, Ritningar för byggnadsutformning, Ritningar för byggnadskonstruktion och Ritningar för installation i byggnad.

Strukturen skiljer sig således mot hur Bygghandlingar 90 var uppbyggd.

Redan i första kapitlet tydliggörs att SIS Bygghandlingar omfattar hela byggprocessen, snarare än enbart produktionsskedet.

Vidare har gemensamma anvisningar placerats i kapitel ett till åtta, medan kapitel nio till tolv är teknikspecifika.

Skillnader mellan Bygghandlingar 90 och SIS Bygghandlingar

Även om SIS Bygghandlingar är baserad på Bygghandlingar 90 – många anvisningar i den föregående versionen är fortfarande aktuella – finns naturligtvis ett antal skillnader mellan de båda verken.

Till exempel är kapitel 5.2 det som handlar om måttsättning.

Detta ämne hade ett eget avsnitt i Bygghandlingar 90, men eftersom det pågående arbetet att uppdatera SS 32203:1991 Byggritningar – Måttsättning till att följa internationella standarder, justerades informationen i detta kapitel därefter.

SIS Bygghandlingar innehåller således de omarbetade figurerna från internationell standard.

Även när det gäller textens detaljnivå finns skillnader.

Till exempel i kapitel tolv har en del innehåll lyfts ut och grupperats annorlunda, vilket lett till att det i texten är mindre detaljerad vad gäller exemplifierande stycken.

Sammanfattning

I takt med att världen moderniseras är det många omställningar som sker inom alla branscher.

Byggsektorn är inget undantag.

Därför är det naturligtvis en fördel att ett organiserat organ kontinuerligt uppdaterar branschstandarder och rekommendationer i enlighet med dessa förändringar.

Inom byggsektorn har Bygghandlingar 90 varit ett mycket välkänt och väl använt referensverk, som i sig uppdaterats i flera omgångar.

Den nya, digitala versionen som ersätter denna trotjänare – SIS Bygghandlingar – tar vid där Bygghandlingar 90 inte riktigt når hela vägen fram.

Att ha digital tillgång till ett uppslagsverk känns naturligt för de flesta idag, och Bygghandlingar är inget undantag.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.