Sociala koder: Oskrivna regler kring hur man bör bete sig

Sociala koder fungerar som ett system av bestämmelser och oskrivna regler kring sättet att uppföra sig och uttrycka sig.

Ofta är man omedveten om de sociala koderna i sin omgivning på grund av att man tar dessa för givet.

Det är i kollisionen mellan olika sedvänjor i olika kulturer som man blir särskilt medveten om sociala koder i sättet att bete sig tillsammans med andra.

Sociala koder

Ett exempel på en omedveten social kod är hur mycket man ska tacka för någonting och på vilket sätt man tackar, hur man hälsar på någon eller hur nära man bör stå någon i en kö.

Vad är sociala koder?

Sociala koder är uppföranden och riktlinjer som ofta är tyst och outtalad kunskap.

De fungerar som sociala kodsystem som man sedan förhåller sig till för att bete sig acceptabelt i en viss kultur eller grupp.

Det kan vara allt från vilken sorts samtalsämnen man tar upp till hur man klär sig.

Sociala koder på arbetsplatsen

Dagens arbetsplats är komplex och kan betraktas som ett litet samhälle i sig.

Här finns tydliga hierarkier och regelsystem, men också en hel del outtalade normer.

Det är viktigt att vara medveten om båda dimensionerna för att göra ett bra intryck på arbetsplatsen.

Normer och sociala koder skiljer sig också mycket från jobb till jobb.

Det kan vara helt olika jargonger från arbetsplats till arbetsplats, speciellt när det kommer till ämnen som genus.

Att komma till en ny arbetsplats kan alltså vara utmanande även ur ett socialt perspektiv.

Hur man smälter in i nya miljöer

Ett smart sätt att undvika att göra övertramp på en ny arbetsplats är att först ligga lågt.

Det är viktigt att observera vad som gäller och lita på sin magkänsla, alltså inte överanalysera händelser eller beteenden.

Det kan också vara bra att skaffa sig någon form av mentor, som kan hjälpa en förstå vad som är rätt och fel på just den här platsen.

Att vara ödmjuk och våga ställa frågor är en bra grundinställning.

När det gäller klädsel är det oftast bättre att vara lite för finklädd än tvärtom, om man är osäker.

När det kommer till kroppsliga utsmyckningar har man med tiden normaliserat tatueringar och piercings.

På många arbetsplatser kanske det var oacceptabelt innan, men tiderna förändras.

Självklart beror detta även på vilken arbetsplats man befinner sig på.

Observera koder på den nya arbetsplatsen

Det kan vara så att man har speciella platser i fikarummet.

Observera eventuella revir så att det inte blir stel stämning på fikan.

Det brukar också finnas olika grupper, eller allianser på en arbetsplats.

I sådana situationer är det viktigt som ny arbetskamrat att försöka vara neutral.

Undersök hur klädkoden ser ut, är det individualism eller korrekt klädd som gäller?

Det kan också finnas olika grad av samvaro mellan kollegor utanför arbetet.

På vissa arbetsplatser umgås man aldrig på fritiden, men på andra platser är det självklart att man går ut tillsammans efter jobbet och tar en drink.

Att inte göra på en ny arbetsplats

I en ny miljö är det viktigt att tänka på språket och att man är försiktig med hur man uttrycker sig.

Svordomar och ironi är inte en bra idé i början, först behöver man undersöka vad som är gångbart i just denna miljö.

Att komma för sent är också tabu när man är ny.

Det kan också finnas outtalade områden på arbetsplatsen dit man inte går, kanske till exempel där cheferna brukar sitta på rasten, eller har informella möten.

Att smita iväg på lunch eller ta paus vid en annan tid än ens kollegor är ofta en källa till irritation.

Om man blir hungrig får man ta med sig ett extra snacks att äta till kaffet, lunchen tar man samtidigt med alla andra.

Gå inte emot eller ifrågasätt de sociala normerna på en ny arbetsplats.

Sociala koder i Sverige

I Sverige finns det många sociala koder som människor från andra kulturer och länder kan tycka är märkliga.

Många svenskar upplevs som tillbakadragna och asociala när de inte har för vana att prata med grannar eller med de bredvid på hållplatsen som väntar på bussen.

Vid festligare tillfällen kan dock svenskar istället framstå som väldigt sociala.

Det svenska folket kan vara svåra att förstå sig på.

Sverige har något som kallas jantelagen, en speciell sorts social kod, eller en oskriven lag som säger att man inte ska ta plats eller tro att man är bättre än någon annan.

Jantelagen kan tyckas självklar för en svensk, men är svår att förklara för någon som inte har vuxit upp med denna sociala kod.

Denna svenska sociala kod genomsyrar samhället på många sätt.

Ett annat exempel på svenska sociala koder är att man alltid tar av sig skorna när man går in i någons hem.

Kulturkrockar

I dagens samhälle har möten med nya kulturer blivit en del av vardagen, oavsett om man befinner sig i Sverige eller utomlands.

Det finns oskrivna regler i varje kultur som kännetecknar hur man ska bete sig och vad som anses rätt eller fel.

Detta påverkar värderingar, kroppsspråk och sociala koder.

Många gånger är detta även omedvetna beteenden.

På en arbetsplats kan det dock uppstå kulturkrockar som leder till spänningar mellan de anställda.

Någon dömer en annan person för sättet den kommunicerar på och det bildas konflikter som stör arbetsmiljön för hela gruppen.

Det uppstår ofta motstånd när det kommer till att lära sig nya koder och regler eftersom människan gärna vill hålla kvar vid det man har lärt sig.

Ofta beror kulturkrockar på brist på kunskap kring den andres kultur, och att man inte vet hur man ska gå till väga när man stöter på någon från en främmande kultur som har helt andra spelregler.

För att undvika kulturkrockar behöver man vara öppen för andras sätt att bete sig och att arbeta.

Vad man kan göra för att undvika kulturkrockar

Kulturella skillnader kan märkas av i alla länder och på alla sorters arbetsplatser, vilket gör att det är stor chans att man någon gång stöter på det.

Det är viktigt att man inte redan på förhand ser skillnaderna som ett problem, då det ofta kan vara positivt för en organisation med personer från olika kulturer och bakgrunder.

Respekt och förståelse för olika kulturer och medförda beteenden är en väsentlig del för att lyckas i arbetslivet.

Om ett missförstånd eller problem skulle uppstå är det viktigt att hantera detta på en gång.

Man kan börja med att försöka förstå hur eller vad den andra personen menar.

Många gånger handlar problem i samband med kulturella skillnader om simpla missförstånd, vilket innebär att de kan redas ut snabbare om man kommunicerar tydligt med varandra och reder ut varför problemet uppstod.

Kom ihåg att det är helt okej att den kulturella skillnaden gör människor olika, så länge alla i teamet månar om att göra sitt bästa på arbetsplatsen.

Sammanfattning

Sociala koder är oskrivna regler kring hur man bör bete sig i olika sammanhang.

Dessa koder varierar stort i olika grupper, nationer och kulturer, till och med på olika arbetsplatser.

Det är bra att vara medveten om de egna sociala koderna och att de varierar från grupp till grupp.

Många gånger är man omedveten om hur mycket sociala koder det existerar i ett visst sammanhang.

Detta för att man uppfattar beteendena som ”naturliga”.

Det är först när man stöter på en annan social kod som man förstår skillnaderna och börjar se sina egna beteenden.

Om man vill smälta in i en ny miljö, bör man observera de sociala koder som gäller och vara försiktig med att inte göra övertramp.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.