Flaskhals: En del av produktionskedjan som utgör ett hinder för produktionen

Inom produktion är en flaskhals en del av produktionskedjan som på något sätt försvårar eller utgör ett hinder för produktionen.

Flaskhalsen innebär att en för stor belastning hamnar vid samma punkt i produktionskedjan samtidigt och där uppstår då trängsel.

Flaskhals

Detta gör att hela produktionen stannar upp och blir långsammare. Termen kommer från den klassiska formen hos en flaska där halsen är den smalaste punkten.

Man kan beskriva det som att det uppstår trängsel i produktionskedjan vilket ofta skapar förseningar eller onödiga kostnader under produktionen. Flaskhalsar kan se olika ut och uppstå vid olika tillfällen och det är mycket viktigt att ha ett kontinuerligt arbete med att försöka identifiera dem. Det är nämligen vanligt att de går oupptäckta och alltså skapar onödiga och långvariga kostnader och problem.

Ett vanligt tillfälle för ett företag att råka ut för flaskhalsar är vid införandet av nya produkter eller nya processer. Då behöver man lära sig arbeta på nya, mer effektiva sätt, något som ibland kan leda till att man lägger resurser på fel saker. Det finns en mängd utmaningar då företag försöker hantera flaskhalsar. De kan vara svåra att identifiera och samtidigt också svåra att hantera.

Teoretisk och praktisk kapacitet

Då man talar om flaskhalsar inom produktion är det viktigt att skilja på teoretisk och praktisk kapacitet. Den teoretiska kapaciteten är den kapacitet en produktionskedja kan uppnå om allt fungerar helt sömlöst. Det skulle innebära att den planerade verksamheten och dess maskiner, arbetskraft och verktyg alltid var på topp och aldrig gick sönder eller hade någon typ av problem. Detta är självklart inte realistiskt eftersom en verklig produktionsverksamhet ibland står inför utmaningar som behöver lösas eller övervinnas. Därför talar man istället om en praktisk kapacitet som då räknar med en del problem eller produktionsmissar. När företag trots den beräknade praktiska kapaciteten upplever att man inte når sina mål är det inte sällan på grund av flaskhalsar.

Så identifierar man en flaskhals

Det finns en mängd olika metoder för att identifiera flaskhalsar. Det är viktigt att ha ett kontinuerligt arbete för att försäkra att flaskhalsar inte går oupptäckta och blockerar produktionskedjan under lång tid. Detta är vanligare än man tror och kan leda till att företag förlorar resurser under lång tid utan att förstå varför eller ens märka det. Det är därför viktigt att ha en utvecklad strategi för att identifiera flaskhalsar, samt använda sig av olika metoder för att hitta dem.

Visualisering

Ett bra hjälpmedel vid identifikation av flaskhalsar är visualisering. Det kan ibland vara svårt att sätta fingret på ett problem eller ett hinder i flödet och då kan man arbeta med olika visualiseringsmetoder för att bättre skapa en överblick över sin produktion. Detta kan ske på olika sätt men ofta använder man sig av tabeller eller produktionsdiagram. Dessa kan skapa en tydlig bild av var bortfall av tid eller resurser sker och samtidigt ge en god bild av hur man bör tackla problemet.

Kartlägg processer

Det är också viktigt att få en tydlig bild av hur hela produktionskedjan ser ut för att man framgångsrikt ska kunna identifiera en flaskhals. Därför bör man kartlägga hela produktionsprocessen, från aktiviteter till tidsåtgång och kötid. På så vis får man en bild av hur lång tid en viss aktivitet tar, samt hur länge produkten behöver vänta i kö innan denna aktivitet. Här kan man exempelvis identifiera en aktivitet som utförs snabbt och effektivt men som har en stor köbildning. Lösningen i dessa fall kan vara att utöka personalstyrkan inom denna del av produktionen, eller öka aktivitetens kapacitet så att en större del av produktionsflödet kan få tillgång samtidigt.

Vanliga flaskhalsar

Den största utmaningen med flaskhalsar är att identifiera dessa, och för att ytterligare förenkla detta arbete är en god idé att känna till några vanliga flaskhalsar och hur dessa kan se ut. Först och främst kan flaskhalsar komma i två olika former, statiska och skiftande.

Statisk flaskhals

En statisk flaskhals är mycket ovanligt, eftersom den ofta upptäcks snabbt. Det innebär att flaskhalsen om och om igen, eller under en längre period, alltid befinner sig på samma plats i systemet. För att en flaskhals ska kunna vara statisk innebär det också att produktionssystemet är statiskt, vilket är ganska ovanligt.

Skiftande flaskhals

Betydligt vanligare är de skiftande flaskhalsarna som uppstår på olika platser och inom olika delar av produktionen. Dessa är självklart svårare att upptäcka än de statiska eftersom de hela tiden flyttar runt. I och med detta behöver man ofta lägga mycket tid och stora resurser på att leta rätt på flaskhalsarna innan de orsakar att för stora och långvariga bekymmer.

 

Flaskhalsar kan, utöver att vara statiska och skiftande, också vara långvariga eller tillfälliga samt bero på en mängd olika faktorer. Genom att identifiera vilken typ av flaskhals som stör systemet blir det betydligt enklare att veta hur man ska hantera den.

Långvariga

En av de vanligaste, och samtidigt mest svåridentifierade, flaskhalsarna är den långvariga. Denna typ av flaskhals har ofta pågått under lång tid, utan att märkas eller hanteras. Det skapar ofta stora problem och eftersom flaskhalsen tillåts existera under lång tid, stora resursbortfall. Dessa långvariga flaskhalsar kan se ut på en mängd sätt, men ofta har de gemensamt att de blivit en så normal del av verksamheten att ingen längre lägger märket till dem. Det kan handla om ett visst arbetssätt, bristande rutiner eller utdaterade processer. För att kunna identifiera dessa flaskhalsar som just flaskhalsar behöver man ha ett löpande arbete och hela tiden arbeta med modernisering och förändring av verksamhet och produktion.

Tillfälliga

De tillfälliga flaskhalsarna är i stället de som uppstår plötsligt och utan förvarning. Det gör dem ofta enkla att identifiera eftersom de förhindrar produktionskedjan oväntat. Vanliga exempel på detta kan vara en maskin som går sönder eller problem som uppstått till följd av dålig planering. Eftersom tillfälliga flaskhalsar är just tillfälliga utgör de ofta inget större hot mot verksamheten. De tillfällen då denna typ av produktionsstörningar kan vara riktigt farliga är om man inte har någon typ av lösning på plats. Därför är det viktigt att företag planerar för denna typ av flaskhals så att det inte blir några bestående konsekvenser då de uppstår.

Flaskhalsar beroende på infrastruktur

Hur ett företag är uppbyggt och dess fysiska förutsättningar kan skapa problematiska flaskhalsar i sig. Begränsat lagringsutrymme, för små lokaler eller program som fungerar dåligt kan ha stora konsekvenser för hur produktionen flyter på. Ett exempel på detta är ett företag som har ett lager på en viss storlek och därför aldrig kan ha en större kapacitet än vad lagret tillåter. Då kan förtagets infrastruktur skapa flaskhalsar som är helt oberoende av köpkraften eller arbetet.

Flaskhalsar beroende av reglering och bestämmelser

Något som blir allt vanligare i takt med att samhälle och arbetssätt moderniseras är flaskhalsar beroende av reglering och bestämmelser. Det är vanligt att företag behåller gamla rutiner och regler trots att nya system kommit i bruk. Ibland blir dessa bestämmelser oförenliga med det nya arbetssättet vilket kan skapa onödiga flaskhalsar bestående av byråkrati som enkelt hade kunnat undvikas om rutinerna uppdaterats. Dessutom kan en långsam beslutsprocess skapa flaskhalsar i produktionen som måste vänta på att ett beslut ska fattas högre upp i företagsstrukturen.

Operationella

Denna typ av flaskhalsar uppstår då det finns problem i den operationella delen av produktionsflödet. Det kan handla om att det operationella arbetet inte är tillräckligt effektivt eller helt enkelt inte tillräckligt omfattande. Om det är effektiviteten som är problemet kan företaget behöva lägga resurser på att arbeta motivationshöjande för de anställda eller investera i nya maskiner eller datasystem. Vid begränsningar i det operationella arbetets omfattning handlar det snarare om att anställa mer arbetskraft eller investera i mer verktyg.

Strategier för att hantera flaskhalsar

Då man lyckats identifiera en flaskhals påbörjas arbetet med att försöka hantera och eliminera den. Ofta sker detta oplanerat och genom impulsiva beslut för att snabbt få i gång verksamheten. Detta bör dock undvikas eftersom det ofta skapar en tillfällig lösning i stället för att faktiskt i grunden lösa problemet. Det är absolut viktigt att kunna improvisera i oförutsedda situationer, men genom ett strategiskt arbete med flaskhalsar kan företag skapa bättre förutsättningar för att hanteringen ska bli lyckad. En välutvecklad strategi för problemhantering är A och O för en välfungerande produktion.

Förändra och optimera produktionskedjan

Ett löpande arbete med utvärdering och optimering av produktionen är ett mycket effektivt sätt att förhindra flaskhalsar. Exempelvis kan man som företag införa en rutin att inför tillverkningen av varje ny produkt på nytt utvärdera de maskiner, rutiner och resurser man arbetar med. På så vis kan man göra beräkningar för att hitta det mest effektiva sättet att arbeta med produkten, och eventuellt också motivera ett förändringsarbete för att säkerställa att produktionskedjan kan fungera optimalt.

Öka produktionskapaciteten

Genom att öka produktionskapaciteten kan man förhindra att flaskhalsar uppstår eftersom man har en buffert inom själva produktionen som kan vara till stor hjälp då problem uppstår. Detta kan innebära att anställa fler personer, att köpa in bättre system eller maskiner, öka storleken på lager eller produktionslokaler samt att avsätta mer tid för arbete.

Förändra arbetsstyrkan

Förändrad arbetsstyrka kan vara ett effektivt sätt att få bukt med flaskhalsar och beroende på vilken typ av produktion man sysslar med och hur själva produktionsprocessen ser ut kan man både öka och minska antalet anställda vid en effektivisering. Vid en produktion som är väldigt automatiserad kan det innebära en stor fördel ur kostnadssynpunkt att minimera arbetsstyrkan och således spara resurser. En mer manuell produktion kan dra stor nytta av en förberedd och välbemannad arbetsstyrka. Om man i detta fall skulle öka sin personalstyrka innebär detta att då flaskhalsar uppstår på ett ställe kan man omfördela personalen så att fler personer kan arbeta med problemet. På så vis löses problemet snabbare och produktionen blir mer effektiv. Det är viktigt att man har god insikt i vad som orsakar flaskhalsarna eftersom det ofta kan vara den mänskliga faktorn. I dessa fall kan en stor arbetsstyrka snarare stjälpa än hjälpa.

Arbeta med marginaler

Genom att arbeta med marginaler kan man inte stoppa att en flaskhals uppstår, men minska risken för att konsekvenserna blir stora. Detta kan man göra genom att se till att en maskin aldrig blir stående utan att ha något material att arbeta med. Genom att bygga upp en buffert i produktionskedjan minimerar man risken för att värdefull tid spills och att maskiner står oanvända.

Ta bort onödiga aktiviteter

En mycket viktig del som ofta glöms bort då man vill optimera sin produktion är att utvärdera varenda aktivitet i produktionen. Vissa aktiviteter accepteras ofta som nödvändiga trots att de kanske egentligen är helt onödiga eller borde omformas. Genom att ha en strategiskt och kontinuerligt arbete med utvärdering av produktionskedjan aktiviteter kan man se till att de onödiga aktiviteterna elimineras och att produktionen blir så effektiv som möjligt.

Utmaningar att identifiera flaskhalsar

Det största problemet då företag arbetar med produktionseffektivisering och vill hantera de hinder som utgör problem för verksamheten är att klara av att identifiera flaskhalsarna. Det finns en mängd hinder då man försöker identifiera dem och detta kan göra att man helt enkelt inte lyckas ta tag i själva problemet. Det finns flera anledningar till att detta sker och genom att känna igenom några av de vanligaste utmaningarna då man arbetar med optimering av produktion kan man undvika att hamna i dessa fällor.

Hitta rotorsaken

Då man söker rotorsaken till en flaskhals vill man hitta det som är den huvudsakliga anledningen till att problemet eller produktionshindret uppstår. Detta är ofta svårare än man tror, och det är mycket vanligt att man nöjer sig med ett symptom och accepterar det som orsaken till flaskhalsen. En rotorsak är den egentliga anledningen till flaskhalsen och om man lyckas identifiera denna kan man slippa lägga tid och resurser på onödiga plåster som aldrig kommer att lösa själva problemet. Ett praktiskt exempel på detta kan vara en maskin som inte fungerar som den ska. Maskinen krånglar hela tiden och detta gör att produktionen stannar av vid flera tillfällen under varje arbetsdag. Om man ser orsaken till detta som en konsekvens av att maskinen inte körs ordentligt kanske man flyttar om de anställda för att hitta någon som lyckas hantera maskinen på ett bra sätt. I detta exempel skulle rotorsaken till problemet istället kunna vara att maskinen helt enkelt är trasig på grund av ett maskinfel. Det hade då varit billigare för företaget att i ett tidigt skede byta ut eller reparera maskinen än att lägga resurser och tid på att omfördela personalen.

Manuellt arbete

En annan stor utmaning då man vill identifiera flaskhalsar är det manuella arbetet som en produktion ofta innebär. Den mänskliga faktorn som innebär att vissa fel enkelt kan göras då en anställd saknar fokus eller är överarbetad gör att produktioner med ett manuellt fokus ofta blir lidande. Allt fler produktionsprocesser övergår till automatiserade system som innebär en betydligt större säkerhet och dessutom har större motståndskraft mot flaskhalsar. Det är vanligt att företag drar sig för att införa dessa automatiserade system eftersom de ofta är svåra att förstå sig på och känns för moderna. Dessutom innebär det att man behöver göra en stor nedskärning av personalstyrkan, vilken kan kännas tufft. Säkert är dock att de företag som inte ligger i framkant då det kommer till effektiva produktionssätt kommer att hamna på efterkälken jämfört med sina konkurrenter.

Avsaknad av transparens i produktionskedjan

Då man söker efter en flaskhals i produktionen behöver man ha god insyn i, och snabb tillgång till, produktionskedjans olika delar. Här är det viktigt att man arbetar med transparens inom sin produktion och har snabba och effektiva kommunikationsvägar mellan olika avdelningar. Ett vanligt misstag är att produktionskedjan är uppdelad och att de olika delarna inte kommunicerar på ett bra sätt. Då kan det ta lång tid att identifiera flaskhalsar som uppstår vilket bidrar till ett onödigt stort resursbortfall. Genom att lägga resurser på att skapa ett transparent arbetssätt innan problem uppstår kan man säkerställa att problem rapporteras och upptäckt snabbt. Detta kan innebära system för realtidsrapportering av produktionskedjan de ingående maskinerna och systemens status eller enkla kommunikationsvägar mellan de anställda.

Sammanfattning flaskhals

Ett kontinuerligt arbete för att effektivisera sin produktion är mycket viktigt för företag som vill hålla sig relevanta på en marknad med stor konkurrens. Flaskhalsar utgör ett stort hinder för denna effektivisering då de skapar problem som behöver lösas och resurser läggs på sådant som inte hjälper företaget framåt. Därför är det mycket viktigt att skapa en strategi för att ständigt utvärdera sina processer, system och anställda. Då kan man ligga steget före och stoppa flaskhalsen innan den ens uppstått.

 

Det största problemet är att identifiera flaskhalsen, och när man väl gjort detta återstår själva lösningen på problemet. Detta kan ofta ske på två olika sätt. Antingen ökar man kapaciteten i den del av produktionskedjan där flaskhalsen uppstått. Eller så minskar man inmatningen till den delen där flaskhalsen uppstått. Den första lösningen kan skapa större produktion, medan den andra ofta enbart löser flaskhalsen men låter produktionsstorleken ligga kvar på samma nivå. Det viktigaste i slutändan är att flaskhalsar identifieras och hanteras så snabbt som möjligt eftersom de annars kan skapa stora förluster.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.