Strategi

Strategi har blivit ett allt vanligare begrepp inom företagsvärlden. Det är dock många som saknar kunskap om dess exakta betydelse. Man slänger med ordet som om alla förstår innebörden, men riktigt så enkelt är det inte. Orsaken till detta är att strategi helt enkelt inte definierats på ett tydligt sätt. Strategier används inom en mängd olika områden, ofta för att nå ett specifikt syfte. En strategi är ofta tydligt formulerad och har både ett eller flera mål och ett tydligt arbetssätt för hur dessa mål ska nås. Vanligt är att strategisk planering inleds med en granskning och bedömning av kompetenser som sedan blir grunden för en implementationsplan.

Strategi

 

Alla sysslar med strategi i sina vardagliga liv, ofta utan att ens fundera över det. Beslut som fattas under en vanlig dag är ofta strategiskt planerade för att man siktar mot att uppnå ett ändamål. Detta är dock oftast omedveten strategi, och trots att det kan identifieras som strategiskt tänkande så vore det svårt att utarbeta en strategisk plan utifrån denna. Något av det absolut viktigaste i ett välfungerande strategiskt arbete är att det hela sker medvetet och utstuderat.

Så definieras strategi

Det finns som sagt ingen vedertagen definition på vad strategi är. Man kan dock identifiera några vanliga kännetecken hos en strategi. Ofta formas en strategi för att nå ett mål med begränsade resurser eller under svåra omständigheter. Strategin bestämmer hur målet ska nås och med vilka medel. Den är ofta en samling av planer och tankemönster som kan vara medvetna och omedvetna. En stor del av en strategi är att prioritera eftersom det ofta inte går att göra allt. Här behöver man på ett planerat och utstuderat sätt analysera olika faktorer och olika utfall och försöka välja de medel som bäst gynnar målet. Strategin är alltså det som leder fram till målet, och då målet blivit nått behövs inte längre strategin.

I dagens moderna användning av strategi är de begränsade resurserna inte alltid särskilt viktiga för utvecklandet den strategiska planen. Ett mycket framgångsrikt företag har kanske inte begränsade resurser, men tävlar ändå mot andra företag på en begränsad marknad. Därför blir konkurrenskraften viktigt för att strategin ska vara relevant.

Historisk betydelse

Strategi som begrepp kan härledas många hundra år tillbaka i tiden. Från början var det sammankopplat med militära aktioner. Där använde man strategin som ett verktyg för att planera sina slag på ett sätt som kunde gynna den egna sidan. Det som gjorde strategin så speciell var att man ofta behövde planera slagen innan de ägde rum, och alltså gissa sig till vad motståndaren skulle kunna göra. På så vis är strategi skilt från taktik, som är en mer direkt handling efter en analyserad situation. En soldat kunde ändra sin taktik då förutsättningarna ändrades, medan strategin och målet var konstanta.

 

Moderna former av strategi

I modern tid pratar man om strategi väldigt brett och i många olika former. Man kan exempelvis beskriva att man använder strategi i sitt privatliv då man försöker hitta sätt att nå sina mål. Oftast när man pratar om strategi menar man dock olika typer av affärsstrategier. Det är främst inom managementforskningen som strategi har studerats ingående. Företag använder sig ofta av strateger för att få ut det allra mesta av de anställda och av företagets produktion. Då går man igenom hela verksamheten och planerar, analyserar och kommer fram med en strategisk plan för hur företaget bäst bör arbeta.

Affärsstrategi

När ett företag utvecklar sin affärsstrategi finns det många vägar att gå eftersom det inom strategiforskning finns många olika skolor och modeller. Dock kan man slå fast att affärsstrategi är en mycket viktig del för att utvecklas som företag idag. Det ger möjligheter att hela tiden analysera sin verksamhet och förstå vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. En verksamhet som dessutom kollektivt arbetar mot ett tydligt mål tenderar att bli mer effektiv.

Enkelt sätt kan man förklara en affärsstrategi som en dokumenterad och genomarbetad plan som tagits fram för att ett företag ska nå sina mål. Ofta innehåller planen tydliga delmål, och tydliga principer för hur företaget ska nå målen. Det kan handla om arbetssätt, förändrade rutiner eller resursplanering. Det är viktigt för företag att ha någon typ av strategisk affärsplan eftersom man ska kunna identifiera vad det var som ledde fram till målet och göra om det i framtiden. På så vis kan man genom sin strategiska plan hitta det mest effektiva arbetssättet för företaget. Det är vanligt att det känns motigt i början av arbetet eftersom man behöver rannsaka och ofta riva upp äldre rutiner. Dock är strategiskt arbete en mycket viktig del för att som företag hålla sig relevanta i dagens konkurrens.

Fördelar med affärsstrategi

Det finns många fördelar med att skapa en affärsstrategi eftersom det kan skapa både stark identitet och konkurrenskraft på marknaden. För att bättre förstå hur dessa fördelar fungerar i praktiken kan man förklara dem genom affärsstrategins fyra element: indikation, trender, visioner och konkurrenskraft.

Indikation

Det är vanligt att affärsstrategin ger information till både chefer och anställda om hur företaget ligger till och vilken karaktär företaget har. Det går inte alltid bara att titta på de ekonomiska faktorerna, utan att väga dessa mot hela verksamheten är mycket viktigt. En välarbetad strategi kan ge goda indikationer på verksamhetens mående, både internt och externt.

Trender

Vad som identifierar en strategisk plan är det långsiktiga perspektivet. Därför kan planen förutspå trender, både på den nuvarande marknaden och på framtida potentiella marknader. När dessa trender identifieras kan företaget skapa ett arbetssätt som riktar sig mot den framtida marknaden och på så vis alltid ligga steget före sina konkurrenter.

Visioner

En av de kanske viktigaste följderna av att skapa en affärsstrategi är att företaget får en tydlig gemensam målbild. När de anställda tillsammans siktar på ett specifikt mål blir arbetsklimatet positivt och arbetet mer effektivt. Detta är en del som många underskattar när det kommer till att stärka ett företag.

Konkurrenskraft

I och med det arbetssätt som skapas tillsammans med den affärsstrategiska planen blir företaget också mer konkurrenskraftigt. Marknaden analyseras strategiskt, företaget förstår sig själva och marknadens trender bättre och kan på detta sätt utmana sina konkurrenter på ett mycket effektivt sätt.

De fyra vanliga perspektiven inom affärsstrategi

Eftersom det inte finns någon metod som är vedertagen och allmänt accepterad när det kommer till strategi finns det många olika arbetssätt då ett företag utvecklar sin affärsstrategi. För att bättre förstå hur detta kan se ut finns det fyra vanliga perspektiv som ofta är dem man tittar på. Dessa utvecklades av Richard Whittington under 90-talet och pratas ofta om som de fyra generiska tolkningarna av strategisk planering.

Det klassiska perspektivet

Det vanligaste av de fyra perspektivet är det klassiska. Det är en långsiktig strategisk plan vars enda tydliga målbild är maximal avkastning. I detta perspektiv är företagets ledning separerad från den operationella delen av produktionen. Ledningen utvecklar strategin, den operationella chefen ansvarar för implementeringen och de anställda ansvarar för produktionen. Tanken här är helt enkelt att separera den strategiska planen från företagets anställda.

Det evolutionära perspektivet

Detta perspektiv handlar om att arbeta på sin marknad som om den var i ständig förändring. Här förväntas företaget hela tiden adaptera till sin omgivning och på så vis ständigt omarbeta sin strategiska plan utefter de evolutionära förutsättningarna. I detta perspektiv försöker företaget hålla nere sina kostnader samtidigt som effektiviteten ökas. Mycket viktigt i det evolutionära perspektivet är också att alla alternativ är öppna och att företaget därför agerar lite som en kameleont på marknaden.

Det processuella perspektivet

Arbetssättet inom det processuella perspektivet innebär, till skillnad från det klassiska perspektivet, att inte ha någon bestämt långsiktig plan. I stället anpassar man sig till rådande förhållanden och använder företagets identitet och arbetssätt i sitt strategiska arbete. Det processuella perspektivet värderar kunskap högre än något annat och försöker använda de anställdas kompetens genom hela arbetet. Fokus ligger på intern utveckling och att förstärka företagets essens snarare än att till varje pris sikta på vinst. Tanken är att denna filosofi i längden kan generera större intäkter. Här skapas också den strategiska planen varje dag och anpassar sig så till både externa och interna faktorer.

Det systematiska perspektivet

Precis som det klassiska perspektivet ägnar det systematiska sig åt långsiktig planering. Skillnaden är dock att det systematiska perspektivet är mycket känsligt för kulturella tendenser på marknaden. Här vill man ha ett pluralistiskt arbetssätt där man anpassat sig tydligt till sin marknads kulturella preferenser. Den strategiska planen ska ha den sociala kontexten i åtanke och arbeta för att tillfredsställa den.

Dessa fyra perspektiv erbjuder olika synsätt på hur ett företag kan utarbeta sin strategiska affärsplan. De har alla olika synsätt och vad som fungerar för ett företag fungerar kanske inte för ett annat. Att det är positivt för en verksamhet att arbeta efter en strategisk plan är ganska självklart, däremot är det viktigt att implementeringen sker på ett lyckat sätt. Det finns många exempel där ledningen för ett företag skapat en strategisk plan utan kunskap om företagets operationella verksamhet. Att försöka implementera en sådan plan möter ofta mycket motstånd och blir därför inte framgångsrikt. Vilken väg företagets ledning än väljer är det därför viktigt att lära känna sitt eget företag ordentligt och försöka arbeta fram ett bra arbetssätt tillsammans med de anställda.

Förhandlingsstrategi

En annan modern form av strategisk planering är förhandlingsstrategi. Denna hänger ofta samman med affärsstrategi och handlar om vikten att planera sin förhandling i förväg. De allra flesta går in i en förhandling med någon form av plan, men många anpassar sig tydligt till situationen och vad motparten säger. Det är viktigt att se över sina förväntningar och mål innan förhandlingen börjar eftersom förhandlingen i sig kan göra en förvirrad och riskerar ändra ens målbild. Här finns det olika begrepp att hålla reda på som kan vara viktiga före och under en förhandling.

1. MÖR

MÖR är en förkortning för ”Mest önskvärda resultat”. Detta är ofta öppningsargumentet som är väl förankrat i fakta och det som bäst skulle gynna den egna verksamheten eller personen. Det ska vara möjligt att försvara detta resultat och det är också ofta fyllt med krav. Ibland kan ett MÖR vara allt för extremt och därför väldigt svårt att uppnå. Det är dock viktigt att starta förhandlingen på detta sätt för att få ett bra utfall.

2. MAR

MAR står för ”Minst acceptabla resultat” och är alltså det minsta man kan acceptera. Detta är uttänkt innan och även om förhandlingen gått dåligt och känns olustig bör man alltså rationellt acceptera detta erbjudande om det läggs på bordet. Meningen med att ha en förhandlingsstrategi är helt enkelt att tydligt för sig själv definiera sina förväntningar innan det hettar till.

3. BATEF

BATEF är den sista utvägen och står för ”Bästa alternativ till en förhandlingslösning”. Detta kan man också kalla för ”Plan B” och används om förhandlingen inte gått som planerat och parterna helt enkelt inte kunnat nå en överenskommelse inom de parametrar som var tänkta från början. BATEF används alltså bara om förhandlingen helt misslyckats och behöver omformuleras. Att innan förhandlingen startar ha en väl uttänkt BATEF som man dessutom förväntar sig att motparten kommer acceptera är ett bra sätt att undvika förluster och misslyckanden. Det uppfattas även som seriöst och professionellt inför motparten att gå in i en förhandling med en välplanerad BATEF.

Teamstrategi

Att arbeta fram bra strategiska planer i team är också något som vanligen används inom affärsstrategi. För att en verksamhet ska bli framgångsrik måste de anställda kunna samarbeta och arbeta effektivt i teams. Detta kan ofta vara svårt och leda till konflikter, och därför är det mycket bra att utveckla en plan för detta arbete. Viktigt inom teamstrategi är att allt arbete bör vara för företagets bästa.

Teamstrategi kan planeras både på makronivå och alltså planera för vilka olika team som faktiskt behövs inom verksamheten, men också på mikronivå. På den lägre nivån ligger strategin inom teamet och dess arbete. Det är viktigt att tydligt definiera teamets syfte och dess gränser. På så vis vet alla medarbetare inom teamet vad de ska göra och vad de inte ska göra. Det blir därför ett effektivt sätt att använda ett företags resurser på absolut bästa sätt.

Bra och dålig strategi

Richard Rumelt skrev under 2010-talet en bok som kallas Good Strategy/Bad Strategy. Den lägger mycket fokus på vad bra strategi faktiskt är, och vad man bör undvika. God strategi beskrivs som något mycket svåruppnåeligt och som med nödvändighet behöver skiljas från dålig strategi.

Bra strategi

Bra strategi identifieras som analyser, koncept, argument och handlingar som svarar till en utmaning. Den ska innehålla en diagnos av själva problemet, en tydlig plan för hur man ska handskas med problemet samt tydliga handlingar som fullgör planen. En bra strategi ska vara förankrad i verkligheten och möjlig att genomföra.

Dålig strategi

Dålig strategi är många olika saker. Först och främst är det vad bra strategi inte är, men det är också något som Rumelt kallar för ”Fluff”. Fluff är mycket prat och texter som låter bra men som inte har någon förankring i verkligheten och därför aldrig fullgörs. Att misslyckas möta utmaningen är också dålig strategi eftersom det innebär att strategin aldrig var bra utformad. Ett annat exempel på en dålig strategi som många företag faller in i är att missta sina mål för strategier. Företag har ofta idéer om att maximera vinst eller växa snabbt. Dessa är i sig inte strategier utan mål, och för att bli lyckade behövs handlingsplaner och god implementation av dessa.

Sammanfattning strategi

Strategi är viktigt för alla typer av verksamheter för att lyckas väl på en marknad i snabb förändring. Att ha en välutvecklad plan och en tydlig målbild är ett bra sätt att växa som företag. Samtidigt tillåter också en affärsstrategi att ledningen lär känna företaget bättre och också kan identifiera styrkor och kompetenser som varit dolda och därför outnyttjade. För att en strategi ska bli lyckad måste den efterföljas. Det är vanligt att företag utvecklar en bra strategi men helt enkelt misslyckas med att följa den på ett kontinuerligt sätt. Det kan vara motigt i början eftersom det ofta innebär ett förändringsarbete för hela företaget. Att fullfölja sin affärsplan är grundläggande för att som företag maximera sin potential.

Ofta befinner sig företag kvar i gamla hjulspår och tror att det som alltid funkat kommer att fortsätta funka. Därför kan det vara en mycket god idé att ta hjälp utifrån för att få ett objektivt öga på verksamheten. Det finns ofta oupptäckta kompetenser inom företaget som inte kostar något extra att ta vara på. Många företag faller också i fällan att ha en allt för komplex strategisk plan. Det viktigaste är helt enkelt att affärsplanen är enkel att följa, tydligt formulerad och har ett explicit mål. Det går att formulera en bra strategi genom att helt enkelt svara på frågorna: ”Vad är det vi vill uppnå?” och ”Hur ska vi uppnå det?”. I grund och botten utgår ett gott affärsstrategiskt arbete från dessa frågor och utvecklas sedan utefter de anställda, företagets identitet och rådande marknadssituation.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.