Vad innebär det att göra en SWOT-analys?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”Vad innebär det att göra en SWOT-analys?”.

De allra flesta som arbetat på ett företag eller med en förening har någon gång kommit i kontakt med begreppet SWOT, men trots det har många svårt att förstå exakt vad denna typ av analys kan hjälpa till med.

SWOT-analyser kan göras då man står inför specifika hinder eller bara då man vill analysera ens företags allmänna tillstånd.

Syftet med texten är att du ska förstå vad en SWOT-analys är, och varför många företag väljer att utföra dessa.

Vad innebär det att göra en SWOT-analys

Vad innebär det att göra en SWOT-analys?

En SWOT-analys är ett verktyg för att undersöka ett företags eller organisations möjligheter och hinder. Akronymen SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Dessa fyra delar samspelar i ett företags framgång och genom att analysera dem får man en bild av vad man behöver göra för att lyckas.

Dessa delar ingår i SWOT-analysen

SWOT-analysen består alltså av fyra delar som spelar stor roll för ett företags förmåga att växa eller utvecklas. Varje del behöver utvärderas noggrant för att analysen ska bli framgångsrik.

  • Strenghts: Syftar till företagets styrkor. Genom att identifiera dessa kan man lättare fokusera på att vidareutveckla det som faktiskt fungerar bra inom organisationen.
  • Weaknesses: Denna del beskriver svagheter. Dessa kan se ut på en mängd olika sätt och är inte alltid lätta att identifiera. Ett företags svagheter är ofta det som inte fungerar bra, eller som man inte har resurser att hantera. Ibland kan dessa identifieras genom att man tittar på konkurrenterna och ser vad de gör bättre.
  • Opportunities: För att kunna växa behöver man ha koll på vilka möjligheter som finns, och detta analyseras i nästa del. Det är vanligt att man missat en specifik marknad eller tillväxtmöjlighet, och detta kan SWOT-analysen hjälpa till att uppmärksamma.
  • Threats: Den sista delen i analysen syftar till att förstå vilka hot företaget står inför. Störst fokus ligger här på att förstå sina konkurrenter, men i vissa fall ser hoten ut på andra sätt. Exempelvis kan förändringar i lagen eller negativa händelser som uppmärksammats i media utgöra hot för ett företag.

Resultatet behöver tolkas och analyseras grundligt

När man genomfört sin SWOT-analys och alltså identifierat faktorer inom var och en av analysens fyra delar gäller det att tolka resultatet. Det är just resultatet och hur detta hanteras som är mest centralt för att analysen ska bli framgångsrik. Många organisationer genomför en analys och låter resultaten stå för sig själva, men för att de anställda ska förstå och implementera kunskapen behöver man sätta upp tydliga mål. Resultatet av SWOT-analysen bör ledsaga företaget i arbetet att sätta upp en strategi för det framtida arbetet. Detta gör att man kan utforma tydliga mål som blir enklare för anställda att förstå och följa. För att arbetet med strategiska mål ska bli framgångsrikt är det viktigt att genomföra SWOT-analyser löpande. Vilka styrkor och svagheter ett företag har kan förändras över tid, likaså vilka hot och möjligheter som finns.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.