Vad ska en Nulägesanalys innehålla?

Alla företag måste hålla sig uppdaterade och medvetna om hur deras respektive affärsidé och positionering förhåller sig till konkurrenters.

Vidare finns det alltid andra faktorer som har mer eller mindre påverkan på ett företags verksamhet, såsom politiska åtgärder och beslut som kan resultera i förändringar vad gäller rättsliga förhållanden.

Därför är det inte enbart nystartade företag eller företag med ambitionen att genomföra en förändringsprocess som gör gott i att regelbundet genomföra nulägesanalyser – detta är verkligen ett verktyg som alla företag kan utnyttja till sin fördel.

Vad ska en nulägesanalys innehålla

Vad ska en nulägesanalys innehålla?

En nulägesanalys bör innehålla analys kring åtminstone tre områden; företaget självt, dess affärsmiljö samt omvärlden. Dessa tre komponenter ger tillsammans en omfattande bild av företagets nuvarande situation. Inom varje område finns ett antal olika aspekter att utvärdera, till viss del beroende på vilken sorts företag det handlar om.

Område ett: företaget

Syftet med detta område är att få en uppfattning om företagets fördelaktiga och mindre fördelaktiga positioner angående ett antal olika parametrar. Det kan till exempel gälla analys av personalresurser och deras erfarenhet och kompetensnivå, företagets ledning, vilket sortiment som erbjuds och på vilket sätt detta uppfyller kunders behov, samt företagets ekonomiska situation. Det sistnämnda kan exempelvis gälla hur mycket som spenderats på marknadsföring de tre senaste åren, i vilket syfte och med vilket resultat.

Samtliga av dessa punkter bör vara relativt enkelt att få information om eftersom detta bör kunna produceras internt. Däremot kan analysen av denna information beräknas ta längre tid. Att jämföra denna data med tillgänglig information om konkurrenter, gör det möjligt att positionera företaget någonstans längs en skala på både övergripande och mer detaljerad nivå.

Område två: affärsmiljön

När det gäller analys av affärsmiljön är det dags att rikta blicken mer utanför företaget. Här gäller det att exempelvis bilda sig en uppfattning om företagets kundkrets och att jämföra detta med dess målgrupp, på vilka marknader företaget idag har kunder, vilken distributionsmetod företaget använder sig av, vilka som är de mest framträdande konkurrenterna, hur bundet företaget är till dess leverantörer och hur känsligt företaget är för störningar i leverantörskedjan. Sammantaget ger detta en bild av hur starkt företaget är i förhållande till mer eller mindre påverkbara faktorer i dess närmiljö.

Område tre: omvärlden

Vid analys av omvärlden zoomar man ut ytterligare. I detta steg analyseras makrosituationen, konjunkturen, vilka geopolitiska händelser som kan tänkas påverka till exempel försörjningskedjan, branschspecifika händelser som konkurrenters sammanslagningar eller lagändringar som kan komma att påverka branschen, samt eventuell teknisk utveckling inom samma eller närliggande branscher som möjligtvis kan tänkas vara ett hot eller styrka.

Såväl positiva som negativa faktorer som kan komma att påverka företaget bör inkluderas i denna analys. Det är särskilt viktigt att vara objektiv och realistisk när intern data analyseras, eftersom denna annars lätt blir en intern marknadsföringskampanj. I vissa fall kan det därför vara lämpligt att – eventuellt i kombination med den interna analysen – anlita en extern konsultfirma som kan ge en objektiv bild av företagets situation.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.