Nulägesanalys: Syftar till att ge en välgrundad bild av nuläget

Som företag och organisation är det viktigt att då och då ser över hur den nuvarande situationen ser ut för att kunna gå vidare och utveckla verksamheten åt rätt håll.

Det är av stor vikt att få svar på vilka möjligheter som finns på den befintliga marknaden, samt hur ni skulle kunna arbeta vidare med er produktutveckling eller tjänsteutveckling i framtiden.

Alltså, hur ser möjligheterna ut för företaget på den framtida marknaden?

Nulagesanalys

Här måste ni se över vilka kunderna är just nu och vilka som är företagets konkurrenter och potentiella hot mot verksamhetens överlevnad och växande.

Är leverantörerna verkligen de bästa och hur fungerar företagets distribution?

Nuläget

För att ett företag ska överleva är verksamheten alltså beroende av att få en objektiv bild av hur nuläget ser ut gällande

 • Marknaden,
 • Konkurrensen,
 • Omvärlden samt
 • den Egna verksamheten.

Denna görs med fördel med hjälp av en så kallad nulägesanalys.

Med nulägesanalysen försöker företaget skapa sig en så verklig bild som möjligt av den nuvarande situationen för att på sikt kunna stärka förutsättningarna för verksamheten. Nulägesanalysen visar alltså var företaget befinner sig idag och hjälper företaget att kontrollera var det kommer att befinna sig framtiden.

En nulägesanalys är den del av ett företags affärs- och marknadsplan där ni skriftligen visualiserar företagets uppbyggnad och hur verksamheten ska se ut, mot vilken målgrupp den riktar sig samt vad målet med företaget är.

Nulägesanalysen är det underlag som hjälper företaget att uppnå dessa mål.

 

Vad är en Nulägesanalys

Vad är en Nulägesanalys?

En nulägesanalys är första steget av en förändringsprocess och syftar till att dels ge en välgrundad bild av nuläget för organisationen och samtidigt hitta områden som behöver utvecklas.

Men en sådan analys kan även vara en viktig del för ett helt nystartat företag som måste skapa sig en bild över vad som måste göras för att verksamheten ska hitta sin plats på marknaden och kunna hänga med i den ständiga utvecklingen som sker.

Att starta ett företag utan en nulägesanalys är ingen bra idé. Den bör alltid vara en del av den affärsplan som du formulerar innan man börjar att satsa på företagets utveckling på allvar. Den skapar en objektiv och sann bild över framtiden och vad som kan inkluderas i den, så som möjligheter och hot. Därför består en nulägesanalys nästan alltid även av en SWOT-analys.

En nulägesanalys kallas även ibland för situationsanalys.

Var ärlig

Det gäller att vara så ärlig och realistisk som man bara kan när du gör nulägesanalysen. Ju ärligare du är desto större chanser finns att man lyckas med att nå företagets mål. Det finns ingen vits med att skapa en förskönad bild av framtiden bara för att det ska kännas bra för stunden. Underlaget måste stämma överens med sanningen om det ska finnas möjligheter till avancering längre fram.

 

SWOT-analys

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Som på svenska blir Styrkor, Svagheter, Möjligheter och hot.

Genom att använda er av en SWOT-analys kan ni på ett tydligt sätt få klart för er:

 1. Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan ha betydelse för er organisation.
 2. Vilka material som kan användas som informations- och diskussionsunderlag för vad som bör göras.
 3. Vilket underlag ni ska använda för att formulera organisationens kommunikationsbudskap.
 4. Vilka frågor du kan komma att få från journalister och övriga målgrupper.

SWOT analys

STYRKOR

När ni ska identifiera de interna styrkorna inom organisationen ska ni tänka på följande:

 • Huruvida dina kostnader och priser är likvärdiga med dina huvudkonkurrenters.
 • Huruvida ditt företag erbjuder en konkurrensduktig och kostnadseffektiv kundvärdesproposition.
 • Huruvida ditt företags samlade kapabilitet genererar en hållbar konkurrensfördel.

 

SVAGHETER

Svagheter kan innebära en nackdel för organisationen när det gäller konkurrens, och dessa kan exempelvis vara:

 • Underlägsna färdigheter med hänsyn till intellektuellt kapital och immateriella tillgångar.
 • Bristfällig expertis inom viktiga områden.
 • Bristfälliga materiella tillgångar.

 

MÖJLIGHETER

Här ska ni identifiera organisationens marknadsmöjligheter så som:

 • Marknader som skall eftersträvas och som presenterar stor potential.
 • Marknader som är marginellt intressanta och som innebär höga risker och eventuellt dålig förtjänst.
 • Marknader som inte är lämpliga där organisationens styrkor inte passar in.

 

HOT

När ni ska identifiera de hot som finns mot organisationen finns det två typer av hot; normala affärsrelaterade hot samt plötsliga hot. Ni ska analysera vilka hot som kan komma att påverka er organisation negativt och på vilket sätt, samt i vilka sammanhang de kan uppkomma.

 

Hur gör man en Nulägesanalys

Hur gör man en Nulägesanalys?

En nulägesanalys består av tre huvudområden som i sin tur innefattar flera punkter:

 

Företaget – detta hjälper till att få fram Företagets styrka och svaghet i förhållande till konkurrenterna.

 • Vilket är produktsortimentet/tjänsteutbudet?
 • Resurser när det gäller personal, kompetensnivå etc.
 • Företagets organisation. Ledning och styrning.
 • Nivån på forskning och utveckling samt företagets tekniska resurser.
 • Lokalbehov. Äger eller hyr.
 • Ekonomiska resurser. Företagets möjlighet till finansiering (finansiell styrka). Hur mycket pengar har företaget tillgängligt för exempelvis marknadsföring?

 

Affärsmiljön – detta hjälper till att ta fram företagets möjligheter och vilka hot som finns.

 • Vilka är våra kunder? Vem är det som handlar av oss idag?
 • Vilken marknad och vilka områden existerar idag?
 • Vilka är konkurrenterna just nu?
 • Vilka ersättningsprodukter finns på marknaden?
 • Hur är företagen positionerade på marknaden?
 • Vilka leverantörer finns att tillgå? Företagets relation till nuvarande leverantörer.
 • Hur sker distributionen idag? Vilka försäljningskanaler används?

 

Omvärlden – detta hjälper till att ta fram fram Företagets möjligheter och vilka hot som finns.

 • Vilka trender är starka och hur påverkas företaget av dem.
 • Bedömning av konjunkturen.
 • Vad som händer i branschen, exempelvis köp och sammanslagningar mellan konkurrenter.
 • Teknisk utveckling.
 • Politiska beslut som kan påverka, exempelvis lagändringar.
 • Lokala politiska beslut om exempelvis vägsträckningar, etablering av köpcentra.
 • Andra faktorer i omvärlden som kan påverka vårt företag positivt eller negativt.

 

1. Företaget

Företaget

Organisation och ledning

Är företagets styrelse rätt sammansatt och finns den kompetens som företaget behöver för att utvecklas? Hur är företaget organiserat? Är organisationen lämplig för att uppfylla affärsidén? Är dimensioneringen på olika avdelningar i företaget de rätta så att en bra balans råder.

 

Prisstrategi

Här funderar man över och utvecklar en nivå av prissättning. Ska det handla om en högre prissättning eller en lägre, eller kanske både och, en varierande prissättning?

 

Sortimentet

Ska företaget i fråga ha ett brett utbud av produkter som riktar sig mot exempelvis stormarknader, eller ska man ha ett smalare sortiment som är mer inriktat mot fackhandel?

 

Produkterna

Här väljer man vilken nivå av kvalitet man ska lägga sig på samt hur serviceutbudet ska se ut. Vill man leda utvecklingen med sin/sina produkter och skapa en helt ny produkt, eller vill man förbättra och utveckla de som redan finns inom området?

 

Tillväxt

Hur kan företaget växa? Växer man genom att utveckla nya produkter på den befintliga marknaden, och via en så kallad marknadspenetration, som innebär att företaget satsar på att öka sin marknadsandel på den befintliga marknaden och med befintliga produkter? Eller ska man använda sig av en marknadsutveckling som innebär att företaget söker nya marknader för sina befintliga produkter?

 

Personal

Vill man vidareutveckla den befintliga personalen eller kanske hellre rekrytera färdigutbildad arbetskraft. Hur tänker man kring lönesättningen och själva rekryteringen? Ska det vara en hög lön i kombination med andra förmåner för att rekrytera de som är bäst lämpade för uppdraget?

 

Tekniska resurser

Hur ska produkterna tillverkas och vilken teknik finns att tillgå för detta? Krävs det produktion på industrinivå och masstillverkning eller är det ett gediget hantverk det handlar om som kräver andra former av verktyg och som måste övervakas och utföras av en hantverkare av något slag?

 

Lokalbehov

Var skall företagets kontor finnas och är denna lokal något som ska hyras eller köpas? Ska företagets säljare (om det finns egna sådana) sitta i samma lokaler? I vilket land ska kontoret/kontoren finnas?

 

Reklam

Hur ska man skapa sig ett namn på marknaden? Via annonsering och reklam, och i sådant fall på vilket sätt och genom vilka kanaler? Genom vilka kanaler kan vi nå vår målgrupp på bästa sätt? Eller vill man kanske sakta bygga upp goda affärskontakter och referenser?

 

Ekonomiska förutsättningar

Vilka ekonomiska resurser har företaget tillgängligt? Detta behöver inte enbart vara de pengar företaget har på banken utan även andra finansiella möjligheter, till exempel att få lån, exportkrediter, bidrag eller bankgarantier.

 

2. Affärsmiljön

Affärsmiljön

Målgrupp/kunder

Vad har företaget för målgrupp och vilka är det egentligen som köper eller ska köpa era produkter, och vilka behov är det som tillfredsställs genom att köpa dessa produkter? Här kan nulägesanalysen ge svar på detta samt var kunderna finns, hur mycket de handlar och om det finns några specifika nyckelkunder som är mycket viktiga för företaget. Här kan det bli en skillnad i hur pass detaljerad analysen blir beroende på om man riktar sig mot ett fåtal företagskunder eller den större massan konsumenter.

För ett företag som redan funnits med på marknaden under ett antal år är detta något som man redan är medveten om. Men det betyder inte att man inte då och då behöver göra denna analys ändå. Marknaden förändras och utvecklas, och om man vill hänga med i svängarna så gäller det att hela tiden ha kontroll över vad kunderna gör och hur de använder företagets produkt/produkter/tjänster.

 

Konkurrenter

Det är inte alltid alldeles lätt att beskriva företagets konkurrenter. De företag som direkt konkurrerar med en liknande produkt eller tjänst är det inte särskilt svåra att hitta. Men företag som konkurrerar på behovsnivån är det ibland svårare att förstå och även analysera effekterna av.

En konkurrent på behovsnivå kanske ändrar sin strategi vilket kan påverka företaget mer än vad en direkt konkurrent kan göra. En slutsats av detta är att man i sin nulägesanalys även måste se på företag som konkurrerar på behovsnivån, särskilt om kunderna lätt kan få sina behov tillfredsställda på ett likartat sätt exempelvis nå sitt resmål, bli mätt, få sitt gods levererat.

Därför måste man ständigt bevaka sina konkurrenter och samla information kring deras strategier och utveckling och analysera detta på ett skickligt sätt. Detta kan man göra på många olika sätt, men bland annat genom att ta hjälp av konkurrentens egen hemsida, tidningsartiklar, kundutlåtande, årsredovisningar, statistik och undersökningar med mera.

 

Marknadsstrategi

Här fokuserar ni på ett produktområde eller marknadsområde. Man kan göra en produktspecialisering vilket innebär att företaget ska täcka flera marknader med en och samma produkt. Man kan även gör en marknadsspecialisering vilket betyder att man tillhandahåller flera produkter som riktar sig till en och samma marknad. Man kan även göra en selektiv specialisering vilket innebär att man antingen produkt- och marknadsområden eller att man arbetar heltäckande mot alla marknader och produkter.

 

Distributionsstrategi

Hur ska försäljningen av produkten gå till? Vill man använda sig av egna säljare eller kanske grossister, agenter eller postorder exempelvis? Hur mycket är företaget beroende av leverantörer, underleverantörer, distributörer. Vilka alternativ finns vid problem, exempelvis vid leveransstörningar och kvalitetsproblem.

 

3. Omvärlden

Omvärlden

Yttre hot och konjunkturer

Ett företag påverkas ständigt av händelser som sker i omvärlden. Det är händelser som företaget i praktiken inte kan påverka. Dessa händelser kan både utgöra ett hot mot företagets existens men också skapa nya möjligheter. Att företag måste planera för konjunktursvängningar är det första de flesta tänker på. Men det finns mycket mer som påverkar företaget både på kort respektive lång sikt.

 

Nya lagar politiska beslut

Vad kan nya marknadsföringslagar innebära för mitt företag? Produktansvarslagen, hur berör det vårt företag? Det är viktigt att hålla reda på lagar och förordningar som reglerar företagets produkter och tjänster. Det finns som sagt exempel på när en ny lag kan skapa möjligheter för en viss bransch, till exempel när den nya lagen om obligatoriska vinterdäck kom, skapade detta möjligheter för däcktillverkarna och däckverkstäderna.

Politiker stiftar lagar men agerar även både nationellt och lokalt. En höjning av arbetsgivaravgiften ökar kostnaderna för företaget, och ett nytt beslut om ett nytt vägbygge kan leda till att flera företag går i graven. Subventioner, anslag, etableringsstöd och annat kommer och går och skapar ständigt en obalans mellan företag. Det är bara att acceptera läget många gånger och försöka att analysera hur man kan förändra och eventuellt flytta verksamheten, beroende på vilket typ av hot det handlar om.

 

Trender attityder och värderingar

Som alla med säkerhet känner till finns det alltid olika trender och aspekter som gör att en viss produkt säljer som smör under en period, för att sedan dö ut när trenden byts ut mot något annat. Det är just därför det är så viktigt att ständigt göra denna nulägesanalys för att vara beredd på vad som komma skall. Annars är risken stor att man står det med företag som är på väg att gå i konkurs.

 

Teknisk utveckling

Om det är något som ständigt utvecklas idag och dessutom i en rasande fart så är det teknik och IT. Här gäller det verkligen att hänga med i svängarna och att bevaka denna marknad. Detta är idag ett av de absolut största och viktigaste områden som ett företag måste analysera och bevaka ständigt. Det som gäller idag kan vara historia imorgon och konsumenterna förväntar sig att alla företag ska hänga med i utvecklingen. Om man inte hänger med kommer kunderna att välja någon som gör det istället.

 

Sammanfattning

En nulägesanalys är första steget av en förändringsprocess och syftar till att dels ge en välgrundad bild av nuläget för organisationen och samtidigt hitta områden som behöver utvecklas. Men en sådan analys kan även vara en viktig del för ett helt nystartat företag som måste skapa sig en bild över vad som måste göras för att verksamheten ska hitta sin plats på marknaden och kunna hänga med i den ständiga utvecklingen som sker.

Det viktigaste under en nulägesanalys är att vara ärlig och att inte försköna bilden av framtiden. Detta skall skapa en objektiv bild över vad man kan förvänta sig och hur man ska tänka kring sina produkter, kunder, konkurrenter, marknad och framtida vinster och förluster.

En nulägesanalys kan delas upp i tre huvudområden; Företaget, Affärsmiljön, Omvärlden.

Företaget – detta hjälper till för att få fram Företagets styrka och svaghet i förhållande till konkurrenterna.

 • Vilket är produktsortimentet/tjänsteutbudet?
 • Resurser när det gäller personal. Kompetensnivå etc.
 • Företagets organisation. Ledning och styrning.
 • Nivån på forskning och utveckling samt företagets tekniska resurser.
 • Lokalbehov. Äger eller hyr.
 • Ekonomiska resurser. Företagets möjlighet till finansiering (finansiell styrka). Hur mycket pengar har företaget tillgängligt för exempelvis marknadsföring?

Affärsmiljön – detta hjälper till för att få fram företagets möjligheter och vilka hot som finns.

 • Vilka är våra kunder? Vem är det som handlar av oss idag?
 • Vilken marknad och vilka områden existerar idag?
 • Vilka är konkurrenterna just nu?
 • Vilka ersättningsprodukter finns på marknaden?
 • Hur är företagen positionerade på marknaden?
 • Vilka leverantörer finns att tillgå? Företagets relation till nuvarande leverantörer.
 • Hur sker distributionen idag? Vilka försäljningskanaler används?

Omvärlden – detta hjälper till för att få fram Företagets möjligheter och vilka hot som finns.

 • Vilka trender är starka och hur påverkas företaget av dem.
 • Bedömning av konjunkturen.
 • Vad som händer i branschen, exempelvis köp och sammanslagningar mellan konkurrenter.
 • Teknisk utveckling.
 • Politiska beslut som kan påverka, exempelvis lagändringar.
 • Lokala politiska beslut om exempelvis vägsträckningar, etablering av köpcentra.
 • Andra faktorer i omvärlden som kan påverka vårt företag positivt eller negativt.
Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.