Vad är en Projektorganisation?

Arbetsplatser kan vara organiserade på olika sätt.

Genom att ha koll på de olika organisationstyper som finns får man bättre insikt i olika verksamheters strukturer.

I denna artikel kommer du att lära dig vad en projektorganisation är och hur den fungerar.

Vad är en projektorganisation

Med hjälp av artikeln kommer du få nya kunskaper och förståelse för projektorganisationer och vilka olika delar dessa organisationer innehåller.

Det kan vara av nytta i arbetslivet men även i det vardagliga livet. Hur kommer det sig att man vill arbeta i en projektorganisation och hur går arbetet till?

Vad är en projektorganisation?

En projektorganisation delas kortfattat in i två delar, den styrande rollen och den utförande rollen. Dessa organisationer uppstår när man jobbar i projektform och kan skapas inom en organisation för ett visst projekt. Organisationen är självständig i sitt arbete och ansvarar för det som ska genomföras.

Hur arbetar en projektorganisation?

En projektorganisation består av en projektgrupp som är självständig. Gruppen leds av en projektledare som ansvarar för projektet och svarar mot en ledning eller huvudstyrelse. Medlemmarna inom organisationen är anslutna till projektet med en start- och slutpunkt, där projektets mål ska ha uppfyllts vid slutpunkten. Alla projekt har en tidsram som ska hållas.

De olika delarna inom projektorganisationen

Det vanligaste inom en projektorganisation är att det finns en styrgrupp, projektgrupp och en referensgrupp. Styrgruppen är projektets styrelse och det är oftast projektägaren som är styrelseordförande. Projektägaren är den som har beställt projektet. Projektägarens mål är att skapa ett resultat som ger framgång och önskade effekter i verksamheten. I styrgruppen finns även individer som har mandat från projektbeställaren. Det innebär att dessa får fatta beslut om projektet och de tillgängliga resurserna. Styrgruppen har i uppgift att ge projektledaren korrekt stöd för att projektet ska kunna gå att genomföra. Projektledaren ska planera upp och genomföra projektet, med förankring hos beställaren. Projektledarens projektplan ska godkännas av beställaren och denna plan kan sedan användas för att leda projektet och fördela arbetsuppgifter.

Referensgruppen är rådgivare och personerna i denna grupp fungerar som stöd för alla grupper och bidrar med synpunkter. Det är oftast experter och specialister inom ett visst område som sitter i referensgruppen. Det kan vara jurister, fackliga företrädare, revisorer eller andra typer av experter. De ger nya perspektiv till projektledaren och projektgruppen.

Projektgruppen är de som utför det praktiska arbetet i projektet. Hur dessa personer väljs ut är av största vikt, eftersom de behöver ha sakkunskap och erfarenhet i det projektet handlar om.  Projektdeltagarna fungerar allra bäst tillsammans då de har olika erfarenheter och kompletterar varandra. Kompetensen i gruppen måste vara tillräcklig för att klara av att arbeta igenom alla delar i ett projekt. Utöver det behöver gruppen har bra personkemi.

Större projekt

Omfattande projekt kräver att projektet delas in i delprojekt och ibland flera delprojektsgrupper. Projektledningen ser vid dessa projekt lite annorlunda ut och ledningen består av projektledare och delprojektledare. Varje delprojektledare har ansvar över sin del och rapporterar direkt till projektledaren. Vid dessa projekt måste organisationen förankras med beställare och styrgrupp.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.