Vad är Inträdesbarriärer?

I denna text kommer vi att beskriva inträdesbarriärer, vad de är och hur de kan fungera.

Inträdesbarriärer kan innebära stora problem för företag som vill etablera sig på en marknad.

En marknad som har rejäla inträdesbarriärer är mycket fördelaktig för den som redan befinner sig där.

Vad är inträdesbarriärer

Detta eftersom inträdesprocessens komplexitet gör att nya företag ofta stoppas innan de får en chans att erbjuda konkurrens.

Dessa barriärer innebär alltså stora problem för nykomlingar, men kan också vara en stor möjlighet.

Om man faktiskt lyckas ta sig igenom en inträdesbarriär har man goda möjligheter att göra stora vinster.

Målet med denna text är att hjälpa sig som läsare att förstå vilka olika inträdesbarriärer som finns, och hur de fungerar.

Vad är inträdesbarriärer?

Inträdesbarriärer är alla de faktorer som hindrar nya företag från att etablera sig på en marknad. Dessa kan se väldigt olika ut, men de vanligaste inträdesbarriärerna som också tas upp i denna artikel är legislativa barriärer, naturliga barriärer och industrispecifika barriärer.

Politiska och legislativa barriärer

En av de största inträdesbarriärerna för nya företag är politiska eller legislativa barriärer. Dessa är extremt svåra att penetrera eftersom de ofta bygger på lagstiftning som starkt reglerar verksamhet på marknaden, eller som helt enkelt gör det dyrt, svårt eller omöjligt att som ny etablera sig på marknaden. Denna typ av barriärer kan exempelvis finnas inom läkemedelsindustrin där politiska beslut eller lagstiftning kan göra det svårt att som nykommet företag lansera en produkt. Då man lanserar ett nytt läkemedel finns ofta tydliga lagar som reglerar hur kontrollen av detta ser ut, och det kan ta många år innan man faktiskt kan etablera sig på sin marknad. En annan vanlig orsak till att en politisk barriär uppstår är lobbying från de bolag som redan befinner sig på marknaden.

Naturliga barriärer

Vissa naturliga barriärer kan också uppstå, som baseras på svårigheter att ta sig in på en marknad där de befintliga aktörerna är mycket starka. Exempelvis sådant som varumärkesidentitet kan göra att ett nytt företag blir i princip osynligt på marknaden och därmed inte kan locka några nya kunder. Dessutom kan redan etablerade företag ofta hålla priserna låga medan nykomlingar kan behöva ta ett högre pris för att komma i gång med verksamheten. Detta riskerar att bli en alltför stor kostnad för kunderna som helt enkelt väljer att stanna kvar hos den mer etablerade aktören.

Barriärer inom den specifika industrin

Vissa specifika industrier har själva sett till att bygga upp rejäla inträdesbarriärer just för att de vill stå starka på marknaden. Detta innebär att en ny aktör behöver ta sig igenom en hel del hinder för att ens komma på tal. I branscher där detta sker är det näst intill omöjligt att som ny aktör bli relevant på marknaden och ibland till och med omöjligt att ens etablera sig. Detta sker exempelvis inom läkemedelsindustrin, olje- och gasindustrin och elektronikindustrin. Branschspecifika barriärer hänger ofta ihop med andra barriärer och byggs upp under lång tid av lobbying och samarbete mellan etablerade aktörer.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.