Passivt aggressiv: Ett undvikande och fientligt beteende

När en person är passivt aggressivt innebär detta att personen agerar på ett aggressivt sätt, men indirekt snarare än konfrontativt. Det är ett medvetet men samtidigt dolt sätt att utagera sin ilska. Detta beteende kan ofta identifieras genom att personen vägrar utföra vissa handlingar eller skjuter upp saker till senare tillfällen. En passivt aggressiv person som på insidan brusar upp och blir arg brukar ofta hävda gång på gång att den inte är arg, trots att ilskan är uppenbar. Detta kan innebära ytterligare problem i konflikten eftersom det gör det svårt för andra att försöka prata om vad som pågår. Det är mycket typiskt att en passivt aggressiv person är emotionellt sluten och ovillig att prata om sina känslor.

Passivt aggressiv

 

Konflikter

Aggression är en känsla som är väldigt synlig i samhället och som många behöver hantera dagligen. Det kan ofta kännas obehagligt att hantera en aggressiv person eller situation då det lätt blir konfrontativt och obehagligt. Den passiva aggressiviteten kan dock på många sätt upplevas som än mer obekväm eftersom den är subtil och ibland svår att upptäcka. Det kan göra att en person som möter passiv aggressivitet blir osäker i situationen och på sig själv och inte vet hur man ska agera.

Indikatorer på passiv aggressivitet

För att kunna identifiera en passivt aggressiv person i en konflikt är det bra att känna till vissa indikatorer för beteendet. Några delar som vanligen ingår i ett passivt aggressivt beteende är:

Vänlig inställning som inte stämmer med beteende

Mycket vanligt är att den passivt aggressiva personen framstår som vänlig och vänskaplig och ger sken av att relationen är bra. När man kommit överens om vissa saker gör denne dock inte som avtalat eller precis tvärt om. Detta kan leda till förvirring eftersom det kan vara svårt att identifiera det vänliga beteendet som just passivt aggressivt.

Tjurigt beteende utan uppenbar anledning

Eftersom en passivt aggressiv person sällan tydliggör anledningen till det dåliga humöret är dessa personer ofta på dåligt humör utan uppenbar anledning. Detta kan visa sig genom att de vägrar att svara på tilltal eller tjurar.

Sabotage

Det händer ofta att den passivt aggressiva personen har inlett en konflikt med en annan person utan att denne vet om det. Ofta tar detta sig i uttryck genom att den passivt aggressiva vägrar träffa den andra personen eller helt enkelt önskar den illa. På en arbetsplats eller i skolan uttrycker sig detta ibland genom sabotage av arbete eller genom att den passivt aggressiva personen pratar illa bakom ryggen på den andra.

Otydlig kommunikation av känslor

En av de starkaste identitetsmarkörerna för en passivt aggressiv person är svårighet att uttrycka känslor. Detta är ofta också det som lett till konflikten från början och varför personen är just passivt aggressiv i stället för aggressiv. I andra fall hade problemen kunnat läggas på bordet direkt, men en passivt aggressiv person har av olika anledningar ofta svårt att uttrycka känslor och dessa visar sig i stället i den indirekta ilskan.

Passiv aggressiv konfliktcykel

Den passivt aggressiva konfliktcykeln är ett psykologiskt fenomen som beskriver hur en rationell och vanligtvis sansad person kan dras in i en passivt aggressivs persons konfliktcykel och börja utagera dennes aggression. Det kan se ut på olika sätt men vanligtvis börjar det med att den passivt aggressiva personen ombeds göra något den inte vill. I stället för att göra handlingen eller helt enkelt säga nej drar personen ut på det hela genom att säga saker som ”jag ska!”, ”om en stund” eller dylikt. Till sist kan detta beteende leda till att den sansade personen blir så frustrerad över beteendet att denne brusar upp och utagerar sin aggression på ett väldigt synligt sätt. Detta kan göra att den rationella personen plötsligt upplevs som okontrollerad eftersom den passivt aggressives känslor har projicerats och utagerats av denna.

Fenomenet hjälper till att identifiera vad som pågår under en konflikt med en passivt aggressiv person samt vad som orsakar och leder konflikten. Konfliktcykeln ser ut så att den passivt aggressiva personen ofta är van att agera på ett särskilt sätt under konflikter. Denne kanske till och med känner stolthet över sin förmåga att kontrollera sin ilska. Detta kan leda till ett, medvetet eller omedvetet, manipulativt beteende. När den passivt aggressiva befinner sig i en stressfull situation som utlöser negativa känslor inleds det passivt aggressiva beteendet. Personen som möts av detta beteende kan ofta hålla sig lugn till en början men faller mer och mer in i ett okarakteristiskt beteende. Det kan leda till att man tappar ansiktet framför andra och kan upplevas som mycket obekvämt. Att känna till den passiv aggressiva konfliktcykeln är ett effektivt sätt att hantera sådana situationer.

Passiv aggressivitet på arbetsplatsen

Trots att passiv aggressivitet kan upplevas som barnsligt är det mycket vanligt även bland vuxna. På arbetsplatser ser man ofta kollegor med sådana tendenser, och många gånger kan det vara mycket svårt att identifiera det specifika beteendet. Ofta visar det sig i att personen skjuter upp arbete eller medvetet glömmer deadlines, men sedan skyller beteendet på andra faktorer. Att klaga på arbetsplatsen eller prata illa om sina kollegor och chefer när de inte hör är också klassiska tecken. Även om det är vanligt att det finns kollegor på en arbetsplats som uppvisar denna typ av beteende är det viktigt att känna till beteendet för att kunna undvika att dras in i konfliktcykeln.

Fem nivåer av passiv aggressivitet

En person som är passivt aggressiv kan faktiskt lida av en passivt aggressiv personlighetsstörning, något som ofta kan vara mycket svårt för individen själv att identifiera. Det finns fem nivåer av passiv aggressivitet, från den vanligare typen till den mer allvarliga.

1.       Tillfällig efterlevnad

Detta är ett av de mer klassiska tecknen på passiv aggressivitet. Personen går med på ett krav eller en förfrågan, med bara verbalt. Beteendet efterlever sedan inte alls vad som kommit överens, eller så sker det med ett väldigt utdraget tempo.

2.       Avsiktlig ineffektivitet

Detta innebär att personen utför handlingen denne blivit ombedd att göra med på ett avsiktligt dåligt eller ineffektivt sätt. Det kan vara att exempelvis bli ombedd att dammsuga i hemmet och medvetet missa att dammsuga under sängar och bord.

3.       Låta problem eskalera

Vid den tredje nivån av passiv aggressivitet börjar beteendet bli mer allvarligt. Här kan den passivt aggressive förutse ett problem som enkelt kan stoppas, men välja att inte agera. Ofta finner personen också någon form av njutning i tanken på problemen som uppstår.

4.       Dold, avsiktlig hämnd

Här tar personen ut hämnd på någon den upplever har varit orättvis eller elak. Denna hämnd är dock dold och kan därför inte konfronteras. Det kan exempelvis ta sig i uttryck genom att man medvetet saboterar för en kollega.

5.       Självförnedring

Denna sista del av en passivt aggressiv personlighetsstörning kan vara mycket allvarlig och tar sig i uttryck genom att personen medvetet förstör eller förnedrar sig själv. Detta kan vara sammankopplat med andra typer av psykologiska sjukdomsbilder men utlöses ofta av den undantryckta ilska som inte fått komma till uttryck.

Psykologisk bakgrund

Passiv aggressivitet är i sig inte någon psykisk sjukdom utan identifieras ofta som ett beteendemönster eller personlighetsdrag. Dock kan det komma till uttryck sig på olika allvarliga sätt. En person med allvarliga problem kan få problem i arbetslivet och socialt och därför är det viktigt att försöka identifiera tecken på passiv aggressivitet tidigt. En person som handskas med en passivt aggressiv personlighetsstörning är ofta själv ambivalent inställd till sitt beteende vilket också leder till mycket av de klassiska tecknen. Ett vanligt exempel är att ord ofta inte stämmer överens med handlingar. Personen kan acceptera en inbjudan till en fest men sedan in dyka upp och heller inte ge någon särskild anledning. Detta kommer sig oftast inte av elaka intentioner utan snarare att personen inte kände till hur den skulle reagera den specifika dagen.

Eftersom passivt aggressiva personer inte uttrycker sina känslor hamnar de ofta i negativa spiraler de inte själva klarar att bryta. Därför är det vanligt att man ser passivt aggressiva personer ha en negativ inställning till det mesta. Detta leder till att relationer kan komma att skadas och kan innebära problem på arbetsplatsen.

Orsaker till passiv aggressivitet

Grunderna till ett passivt aggressivt beteende läggs oftast redan i barndomen, och man kan ofta se tendenser hos små barn. Det är relativt vanligt med denna typ av tendenser och något man kan möta hos olika typer av personer. Det finns flera orsaker till att man utvecklar ett passivt aggressivt beteende, vissa mer permanenta och andra mer tillfälliga:

Uppväxt

Mycket pekar på att ett passivt aggressivt beteende är en produkt av en persons uppväxt. Detta kan ske på två olika sätt. Antingen genom att känslor har varit nedtryckta och inte fått komma till uttryck i familjen. Detta kan orsaka att man får svårt att uttrycka sina känslor även senare i livet och utvecklar ett passivt aggressivt mönster. Det andra sättet är att man under uppväxten haft en auktoritär figur man inte kunnat reagera mot. Man har alltså varit försiktig att uttrycka sig av rädsla för att exempelvis ens föräldrar ska brusa upp och blir aggressiva. Barn som är uppväxta i denna typ av miljö har mycket underliggande ilska som behöver ta sig till uttryck på något sätt, och detta sker ofta genom indirekta uttryck.

Tillfälligt uttryck

Vanligt är att passivt aggressivt beteende inte är definierande för en person, men att det kommer till uttryck i vissa situationer. Detta kan exempelvis ske under ett arbetsmöte eller under familjehögtider. Då kan aggressiviteten komma till uttryck genom passivitet eftersom man inte vill tappa ansiktet.

Minsta möjliga ansträngning

Att blotta sina känslor kan vara väldigt obehagligt och därför kan passiv aggressivitet också orsakas av att man helt enkelt vill ta den lätta vägen. Om man visar sin ilska behöver man ofta också förklara den och sätta ord på den. Många personer finner det mycket svårt att kunna be andra människor om det man behöver, och då trycker man i stället undan sina behov tills man blir arg.

Hur man hanterar passiv aggressivitet

Vare sig man själv uttrycker passivt aggressivt beteende och vill ändra på detta, eller om någon i ens närhet gör det, kan det vara bra att veta hur man bäst kan hantera ett passivt aggressivt beteende för att inte själv dras in i den negativa spiralen. Att känna till de indikatorer som identifierar beteendet är en bra start. Det är också viktigt att man när någon börjar uppvisa dessa tecken försöker hålla sin egen ilska under kontroll. Eftersom passiv aggressivitet ofta uppkommer av att en person har svårigheter att uttrycka sina känslor kan det vara en bra idé att poängtera ilskan för att hjälpa personen förstå vad som händer. Exempelvis om en partner blir tjurig då denne ombeds plocka ur diskmaskinen kan man helt enkelt poängtera detta genom att säga: ”du verkar bli upprörd över att jag bad dig plocka ur diskmaskinen.”. Detta tvingar personen att konfrontera sina känslor, och även om repressionen av dessa är så stark att de oftast bara låter konflikten fortsätta, så kan det vara ett bra sätt att hjälpa den passivt aggressive att reflektera över sitt beteende. Om konflikten fortsätter att eskalera i vilket fall är det en bra idé att kliva ur situationen och låta personen hantera sitt beteende själv. Det är ofta lättare sagt än gjort att lämna en konflikt men det är viktigt att komma ihåg att ilskan inte är personligt riktad utan ligger djupare än så.

Att identifiera passivt aggressivt beteende hos sig själv

Det är ofta väldigt svårt för en person med passivt aggressiv personlighet att själv klara att identifiera beteendet som ett problem. Det är en del av tecknen på passiv aggressivitet att man ser problem hos andra men har svårigheter att upptäcka problem hos sig själv. Vanligt är därför att det är exempelvis familjemedlemmar eller arbetsgivare som konfronterar beteendet och föreslår någon typ av terapi för att förändra mönstret. Det bästa sättet att identifiera passivt aggressivt beteende hos sig själv är genom att gå igenom de vanligaste indikatorerna och fråga sig själv huruvida det stämmer överens med ens beteende. Om man tror att man klarar av det kan man också fråga personer i ens närhet om deras erfarenheter. Det viktigaste är att försöka vara objektiv och känna stolthet i att man försöker hantera beteendet snarare än att ta det personligt.

Det finns några steg man kan gå igenom då man försöker förändra sitt passivt aggressiva beteende. Dessa kan man använda både för att identifiera och hantera sitt beteende:

Försök identifiera varningstecken

Trots att det är mycket svårt att identifiera beteenden hos sig själv är detta ett mycket viktigt första steg mot förändring. Om man hittar markörer på att man utövar passivt aggressivt beteende behöver man reflektera över varför och hur man kan komma ifrån det. Finns det något man kan förändra i sin vardag för att få dessa beteenden att upphöra?

Låt förändring ta tid

Om man upptäckt att man har ett passivt aggressivt förhållningssätt vill man kanske ändra detta med en gång. Antagligen har detta funnits i ens liv sedan man var barn och det är svårt att förändra sådana långvariga mönster. Att förstå att det faktum att man vill åstadkomma förändring är en bra start och sedan måste själva arbetet få ta tid. Vanemönster kommer behöva ändras och mönster brytas, och detta är ingen enkel sak.

Att lära sig uttrycka känslor kräver träning och tålamod

En passivt aggressiv person har ofta tryckt undan känslor under hela sitt liv. Att plötsligt börja uttrycka vad man känner och våga be om det man behöver kan vara väldigt svårt. Konflikter kommer alltid att uppstå och därför behöver en passivt aggressiv person snarare lära sig att hantera dessa på andra sätt än att helt undvika konflikter. Att träna på att uttrycka sina känslor är ett mycket viktigt steg mot en mer hälsosam konflikthantering.

Sammanfattning – passivt aggressivt beteende

Ett passivt aggressivt beteende är inget ovanligt. De allra flesta kan nog relatera till att mer eller mindre ofta själva uttrycka de klassiska tecknen på passiv aggressivitet. Dock kan det ställa till stora problem i både relationer och på arbetsplatsen om beteendet går för långt. Ofta vill den passivt aggressive personen orsaka frustration och få andra att uttrycka ilska. Därför är det av största vikt att känna igen tecknen för att kunna behålla lugnet då en person börjar uttrycka denna typ av aggressivitet. Det är lätt sagt, men kan vara mycket svårt i praktiken. Det krävs övning och tålamod att hantera en passivt aggressiv kollega eller partner på bästa sätt.

Samtidigt är det också viktigt att ha förståelse för denna typ av beteende eftersom det ofta springer ur svårigheter tidigare i livet. Att försöka förstå snarare än att döma kan göra stor skillnad för hur den passivt aggressive upplever situationen. En passivt aggressiv person är ofta mycket obekväm vid direkt konfrontation och därför kan detta vara ett bra sätt att få bukt med att denna typ av beteende riktas mot en själv. Om man exempelvis hanterar passiv aggressivitet på arbetsplatsen kan man ta sin kollega åt sidan och lugnt förklara varför man inte uppskattade beteendet. Eftersom en stor del av det passivt aggressiva beteendet består av prokrastrinering och ursäkter kan detta ställa till stora problem i arbetet. Här är det mycket bra att sätta upp tydliga mål och förutsättningar och se till att dessa kommunicerats på ett sätt som omöjliggör missförstånd. Då blir det mycket svårt för den passivt aggressiva att komma med undanflykter, och arbetet kan flyta på ett smidigare sätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.