Vad består ett SMART mål av?

Den här texten kommer att besvara frågan ”Vad består ett smart mål av?”.

SMART är en akronym som ofta används inom företagsvärlden då man pratar om målsättning.

Verktyget kan hjälpa till att guida målsättning och göra den mer effektiv.

Då man skapar smarta mål blir dessa lättare att uppnå och därför mer framgångsrika.

Ett smart mål har olika beståndsdelar som vi kommer att gå igenom i denna text.

Målet är att ge dig bättre förståelse för SMART-metoden och hjälpa dig att sätta upp smarta mål.

Vad betsår ett smart mål av?

Vad består ett smart mål av?

Ett smart mål har fem beståndsdelar. Det ska vara: specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbegränsat. För att säkerställa att ens mål uppfyller dessa kriterier kan man efter att målet formulerats kontrollera det enligt smart-modellens delar.

Att sätta upp ett specifikt och mätbart mål

De första två beståndsdelarna i ett smart mål är att det ska vara specifikt och mätbart. Detta låter enklare än det är, eftersom målbilder sällan är specifika. Många kan drömma sig bort och uttala drömmar och mål, men att på ett konkret och tydligt sätt formulera dessa är inte lika enkelt. För att sätta upp ett specifikt mål kan man ofta ta hjälp av vissa frågor: Vad exakt är det som ska göras? Vem är ansvarig för vad? Exakt vad behövs göras? Med hjälp av dessa frågor kan man få vägledning i sin målsättning och på så vis formulera målet mer specifikt.

Att skapa mätbara mål innebär att målet på något sätt måste vara kvantifierbart. Om man har en mer lös målbild kan detta vara ganska svårt, men det finns ofta sätt att lösa detta. Om ens mål exempelvis är att bli chef på ett företag kan den mätbara biten vara de delmål man satt upp på vägen mot sitt mål.

Se till att målet är uppnåeligt och relevant

Ett smart mål ska också vara uppnåeligt och relevant. Även om ett mål bör vara utmanande och uppmuntra till personlig utveckling så behöver det också vara rimligt. Om man sätter upp mål som helt enkelt är ouppnåeliga blir man snabbt uppgiven. Dessutom ska målet vara relevant vilket innebär att det ska kännas meningsfullt för den som är ansvarig för utförandet. Om målet inte har tyngd för den personliga utvecklingen eller matchar med ens vilja blir det väldigt svårt att hålla uppe motivationen.

Ett smart mål är tidsbundet – Definiera en deadline!

Den sista beståndsdelen i ett smart mål är att det är tidsbundet. Det innebär att man alltid bör sätta upp en eller flera deadlines som arbetet ska förhålla sig till. Detta är kanske den viktigaste delen för att målet faktiskt ska uppnås eftersom risken annars finns att man hela tiden flyttar målet längre bort. För att verkligen uppleva känslan av framgång och känna sig sporrad att ta sig an nya mål behövs en deadline som tydligt definierar när målet är uppnått och arbetet avklarat. Ingenting hindrar en från att sedan sätta upp nya mål som följer på det första, men det är alltid skönt och upplyftande att kunna bocka av sitt mål efter slutfört arbete.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.