Vad är mätbart?

I denna text kommer vi att gå igenom vad som är mätbart när det kommer till målsättning.

Det blir allt vanligare att man hör folk prata om vikten av att ha mätbara mål, men att på riktigt förstå vad detta innebär är inte helt lätt.

Vissa målbilder är mer vaga och innehåller delar som är svåra att mäta.

För att på ett framgångsrikt sätt kunna hålla dessa mål bör man därför försöka hitta vägar att formulera om dem till något kvantitativt.

Ett mätbart mål är enklare att hålla koll på och betydligt lättare att arbeta mot.

Målet med denna text är att ge en insikt i vilka faktorer som är mätbara samt hur man på ett bra sätt kan sätta upp mätbara mål.

Vad är mätbart

Vad är mätbart?

För att något ska vara mätbart behöver det vara kvantifierat. Det innebär att man behöver siffror, enheter eller andra mätbara ting. Om man använder mätbarhet i sin målsättning bör man därför formulera målet på ett sätt som enkelt går att följa och kontrollera.

Så kan mätbara mål se ut

Om man sätter upp mål för ett företag går det oftast att sätta upp kvantitativa delmål som gör det enklare att arbeta. Exempelvis kan ett företag bestämma att försäljningen av en viss produkt behöver öka. För att göra detta mål mätbart bör man välja en procentsats som är rimlig, men även önskvärd. Detta blir sedan det man strävar efter under sitt arbete med målet. Att ha kvantitativa delmål gör det enklare att hålla koll på att man befinner sig på rätt väg. Enligt SMART målsättning ska målet dock inte vara alltför optimistiskt. Det är viktigt att ett mätbart mål är uppnåeligt och relevant för de som arbetar med det.

Använd någon form av system för att hålla koll på mätningen

När flera personer arbetar tillsammans för att nå ett mål kan det vara svårt att veta vem som gör vad. Ibland uppstår förvirring när inte alla har koll på vad som faktiskt har gjorts och hur långt man har kommit i arbetet. För att göra mätningen av målet tydlig för alla bör man använda någon typ av databas där man tillsammans loggar de framsteg som görs. På så vis kan man alltid kontrollera vad som redan gjorts och vad som behöver göras, och det finns ingen risk att flera individer gör samma jobb.

Mätbara mål – Effektivt för både företag och individer

Mätbara mål används oftast inom verksamheter för att göra målsättning tydligare. Det är i de flesta fall enkelt att sätta siffror på det man vill uppnå, särskilt då man arbetar med produktion eller försäljning. Det går dock också att använda denna typ av mål för personlig utveckling och för att göra sina personliga mål mer framgångsrika. Detta är ibland svårt eftersom personliga mål sällan involverar siffror och kvantifierbara element. I många fall går det dock med lite fantasi att göra även personliga utvecklingsmål mätbara och på så sätt göra dem enklare att kontrollera.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.