Hur skriver man ett SMART mål?

I denna text kommer vi att förklara hur man skriver ett SMART mål.

God målsättning är ingen enkel sak och många kämpar med att formulera mål som faktiskt är uppnåeliga.

Trots det vet de flesta inte om att problemet inte är de själva, utan själva målsättningen.

Genom att sätta upp ett mål som följer SMART-modellens fem delar kan man vara säker på att målet faktiskt är specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet.

Alla dessa delar bidrar till hur framgångsrikt ett mål i slutändan blir.

Målet med texten är att ge dig som läsare en inblick i hur smart målsättning fungerar.

Hur skriver man ett smart mål?

Hur skriver man ett smart mål?

Ett smart mål ska följa SMART-modellens fem grundstenar. Det ska därför vara: Specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet. När alla dessa delar är uppfyllda och tydligt formulerade i målet kan man börja arbeta mot sitt ändamål.

Börja med att skriva ner målet

Det allra första man bör göra då man vill skriva ett smart mål är att skriva ner sitt mål. Denna första nedskrivning behöver inte följa några regler utan den tjänar bara till att tydliggöra ens mål. När man fått ner sitt mål på papper kan man fundera över om man verkligen fått med alla delar som är viktiga i målet. Om något saknas bör detta skrivas till för att målet ska bli så tydligt som möjligt. När man är nöjd med sitt mål kan man enligt SMART-modellen sätta i gång att analysera och omformulera det till det blir riktigt bra.

Se till att målen följer SMART-modellen

När man har en målbild upplever man den ofta som tydlig, men människor förändras hela tiden och ens mål kan plötsligt se annorlunda ut. Detta är en av de främsta orsakerna till att så många har svårt att nå sina mål. För att vara säker på att man verkligen håller sig till det man själv bestämt så bör man kontrollera att ens formulerade mål följer SMART-modellens delar. Om något inte finns på plats bör man förändra eller skriva till formuleringar tills man är nöjd. Genom att göra målet tydligt formulerat ökar man chansen att själv förstå det i framtiden.

Brister med SMART-modellen

Det finns viss kritik mot SMART-modellen som målsättningsmetod. Denna kritik är ofta sammankopplad med det som gör modellen framgångsrik. Ett smart mål saknar flexibilitet, något som gör att det kan bli väldigt stelt formulerat och inte har utrymme för tillägg eller omformuleringar. Dessutom gör hela modellen att målsättningen ofta brister i kreativitet.

Denna kritik är absolut befogad, men modellens hela grund är svår att förändra. Enligt modellen måste målen vara stela och tydliga för att bli uppnåeliga, och om man börjar rucka på detta riskerar man att minska risken för att nå målet. Här får man själv göra en avvägning gällande vilken typ av mål man har och hur mycket flexibilitet man klarar av. Om man är en särskilt driven person som utan problem kan förändra en målbild och fortfarande driva sig själv på samma sätt, kan målet vara mer flexibelt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.