Produktägare: Den personen som är ansvarig för produkten

En produktägare kallas den person inom ett agilt ramverk som är ansvarig för produkten. Det innebär en central och ledande roll i arbetet med en produkt eller ett projekt och ställer dessutom krav på ett starkt ledarskap.

Kortfattat är det produkten som är produktägarens hela ansvar. Rollen innebär att föra produkten framåt och i princip göra allt för att produkten ska lyckas. Inom ett agilt team är det produktägaren som för produktens talan och som ansvarar för det värde som denna i slutändan genererar.

Produktägaren brukar också ses som kundernas röst i produktarbetet och är även den som har direktkontakt med andelsägare.

Produktagare

Oftast talar man om produktägare inom mjukvaruutveckling och det är också här som det agila arbetssättet började formas. Dock har ramverket och dess strategier nu spridit sig till andra områden, och därför kan man se produktägare även inom områden såsom HR, marknadsföring med mera. Rollen kan inom en organisation som inte arbetar inom ett agilt ramverk vara utspridd på flera olika individer, men för att arbetet ska bli effektivt är det viktigt att produktägaren är en och samma person. Denna person bör ha god kännedom om det tekniska arbetet vid produktutveckling, men även affärsmässig kunskap för att på ett trovärdigt sätt kunna utgöra en kommunikationsbrygga mellan kunderna, andelsägarna och produktionen.

Agilt – vad det innebär och varför det är intressant för företag

Den agila metodologin används främst inom produkt- och produktionsledning. Den har varit i bruk sedan början av 2000-talet, även om man innan använt liknande metoder utan att namnge dessa. Inom ett agilt ramverk arbetar man i team som genom processer av samarbete och organisering skapar ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Inom mjukvaruutveckling utvecklades metodologin som ett sätt att snabbt kunna anpassa sig till en marknad i ständig förändring. Ett agilt arbetssätt innebär att vara flexibel, mottaglig och samtidigt ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna skapa den mest effektiva arbetsmetoden för produkten.

Fyra fundamentala värden

Inom agilt finns ett manifest som lägger fram de grundvärden som bör finnas för att arbetssättet ska kunna klassas som agilt. Dessa kan förstärkas med 12 principer som alla utgår från dessa värden. Det finns flera olika metoder som utgår från ett agilt arbetssätt. Skillnaderna mellan dessa metoder brukar ofta ligga i olika tolkningar av de fundamentala värdena. För att bättre förstå hur man arbetar agilt kan dessa värden vara en bra utgångspunkt.

1. Individer och interaktion står över processer och verktyg

Eftersom man inom agilt vill skapa ett så effektivt arbetssätt som möjligt är en självklar startpunkt att värdera individer högre än processer. Detta kommer sig av att det i slutändan är individerna som arbetar med produkten, och även dessa som styr processerna och verktygen. Alltså är det hos individerna man behöver lägga fokus för att öka mottagligheten för förändring. Det är dessutom individer som utgör kundgruppen och därför blir det ännu tydligare att man behöver fokusera på detta före själva processen. En viktig beståndsdel i detta värde utgörs av kommunikation som mellan individer sker som en spontan interaktion och därför inte kan planeras på samma sätt som kommunikation mellan olika processer.

2. Fungerande mjukvara står över dokumentation

Att själva mjukvaran ska fungera för att arbetet inte ska stanna upp är en grundläggande del av det agila arbetssättet. Tidigare har man inom produktframställning lagt stort fokus på dokumentation av produkten i produktionens olika steg, och detta har på många sätt blivit ett sorts hinder i processen. Det är självklart viktigt att vissa nivåer och krav uppfylls innan man går vidare till nästa steg, men än viktigare är att mjukvaran fungerar sömlöst.

3. Kundsamarbete står över kontraktsförhandling

Enligt ett agilt synsätt ska kunden vara i fokus och dessutom vara en stor del av produktframställningen. Detta innebär att kunden finns med genom hela resan, från start till slut. Input blir därför viktigt i produktionens alla delar och kundsamarbetet är alltså en mycket viktigt del i det agila arbetssättet.

4. Att vara mottaglig för förändring står över att följa planen

Historiskt har man ofta sett på förändring inom produktion eller mjukvaruutveckling som något negativt. Förändringen har blivit en kostnad som man helst vill undvika, och före denna har därför ett planerat arbetssätt som aldrig behöver stanna av prioriterats. Detta vill det agila synsättet förändra. Det absolut centrala för ett agilt arbete är just flexibilitet. I stället för att se på förändring som en kostnad ser man det som en möjlighet och som ett värde för produkten. Detta är mycket viktigt eftersom det är i just detta arbete nya idéer föds och processer och produkter kan vara motståndskraftiga mot konkurrenter.

Scrum-metoden

Det finns flera olika metoder som anammat det agila arbetssättet och utvecklat strategier kring denna. En av de vanligaste kallas för Scrum-metoden och bygger på ett agilt ramverk och användes från början för produktutveckling i mer komplexa miljöer såsom systemutveckling, men har nu spridit sig och finns inom en hel del andra fält. Scrum-metoden lägger stort fokus på hur medlemmarna inom teamet arbetar. Det finns vissa delar som är särskilt viktiga och dessa bygger på snabba leveranser, snabba reaktioner på oförutsedda händelser och att ständigt utvecklas och vara mottagliga för förändring. Detta är bara en av många metoder som arbetar inom ett agilt ramverk.

Ansvarsområden för en produktägare

En produktägare har en mängd olika ansvarsområden, och många gånger beror det på vilket fält denne arbetar inom. Det finns dock vissa delar som nästan alltid ingår i rollen som produktägare. Först och främst handlar det om produkten, som står i fokus för produktägaren. Produkten är det absolut viktigaste och produktägaren ska göra allt i sin makt för att lyfta och utveckla den. Produktägaren leder teamet som under iterationen framtar produkten. Det viktigaste ansvaret är därför att värdet av detta arbete ska bli så stort som möjligt. För att ytterligare förklara de viktigaste ansvarsområdena för en produktägare kan man titta på fyra centrala delar för arbetet.

Förstå visionen och skapa en plan

Det första en produktägare behöver göra är att förstå visionen för produkten. Detta kan ske på många olika sätt, men det är viktigt att detta sker i linje med företagets mål för produkten. Dessutom behöver produktägaren skapa sig en bred förståelse för kundgruppen och dennas önskemål. Utan kundernas stöd kan en agil process inte fungera. Genom att förstå marknaden och produkten på djupet, och dessutom vara väl insatt i de utmaningar som produkten kan komma att stå inför kan en produktägare på ett framgångsrikt sätt leda sitt team genom produktframtagningen.

 

Nästa steg är att skapa en plan för hur arbetet med produkten ska se ut. Detta är ett mycket viktigt arbete eftersom det bygger på att prioritera tid och resurser där de gör som mest nytta för produkten. Här sätter självklart företagets övergripande plan för produkten upp vissa ramar, men inom dessa har produktägaren frihet att prioritera mellan egenskaper hos produkten eller delar av arbetet.

Hantera produktens backlog

En backlog är en lista i vilken man skriver ner information och önskemål om produkten. En vanlig del i en backlog kan vara user stories, men det kan även vara vissa kommentarer som uppkommer under produktframställningen. Produktägaren äger produktens backlog och ansvarar även för att förflytta vissa delar ur denna till produktens sprint backlog.

 

Inom ett agilt arbetssätt ingår att teamet arbetar i sprints, vilket är ett kort, förutbestämt tidsspann inom vilket man bestämt sig för att uppnå vissa förutbestämda mål. Detta är en del av att skapa ett mer effektivt arbete där alla vet vad de ska göra. När produktägaren bestämmer vad som ska finnas på produktens sprint backlog behöver denne alltså göra en prioritering och bestämma vad som är viktigast för produkten, just nu.

Definiera språket och historien kring produkten

Inom arbetet med produktens backlog och sprint backlog ingår också att definiera ett språk kring produkten. Hur produktägaren väljer att formulera vissa mål kan vara avgörande för hur teamet förstår produkten och arbetet med denna. Som tidigare nämnt är en av grundpelarna inom agilt arbete kommunikation mellan individer, och därför har produktägaren en mycket central roll i framställandet av produkten.

Säkerställ kommunikation

Produktägaren utgör en länk mellan det produktutvecklande teamet och produktionsledningen. Det är mycket viktigt att denne har ett öppet synsätt och försöker förstå behov och önskemål från alla olika led i teamen. Här kan produktägaren dessutom arbeta för att skapa en gemensam bild och ett delat narrativ. På så vis säkerställs att alla arbetar mot samma mål, och produktens värde kan då tillåtas öka.

De viktigaste delarna för att skapa en effektiv produktägare

Det finns vissa saker ett företag eller en individ kan göra för att skapa en effektiv produktägare som skapar stort värde vid en produktframställning. Eftersom produktägaren är den person i ett projekt som är ansvarig för produkten och även till stor del styr den motiveterande delen av arbetet med produktframställningen, är denna roll en nyckel när det kommer till projektets framgång. Utan en driven produktägare är det mycket lätt hänt att produkten faller platt. Genom att följa vissa delar som bygger upp en framgångsrik produktägare kan man hitta rätt person för rollen.

Välj en, och rätt, produktägare

Något av det viktigaste inom det agila ramverket är att produktägaren bör vara en och samma person. Flera olika produktägare kan snarare sätta käppar i hjulet för projektet eftersom det är många olika personer som har det yttersta ansvaret. En stor del av idén med att ha en enda produktägare handlar om att denna person tar på sig fullt ansvar för produktens framgång och samtidigt ser det som sin plikt att produkten ska bli lyckad. Det blir dessutom lättare för företaget att förstå var ansvaret ligger om något problem skulle uppstå. En enda produktägare kan inte skylla ifrån sig på andra personer eftersom ansvaret tydligt tillhör denne. Flera produktägare skapar dessutom förvirring och konflikter angående beslut som ska tas kring produkten. Att flertalet personer har exakt samma idé eller åsikt är ovanligt, och därför behöver man kompromissa. I ett agilt arbete är detta inte optimalt eftersom det i slutändan riskerar att bli ineffektivt.

 

Att välja rätt person för rollen är också mycket viktigt för att säkra en god produktframställning. En person med en ledande chefsroll är inte rätt person att välja som produktägare, eftersom denna person sällan kan fokusera på ett enda projekt. Höga chefsroller innebär många möten och mycket ansvar, och en produktägare förväntas lägga en stor del av sitt arbete på produkten. Dessutom vill man ha en produktägare som är redo att acceptera fullt ansvar och ägande över produkten, som kan kommunicera med kunder och utvecklare och som har en vision och idé för produkten.

Hantering av kunder

Något av det viktigaste i rollen som produktägare är att ha en trovärdig och stabil kommunikation mot de kunder som beställt produkten eller mjukvaran. Här kan man börja med enkla medel som att presentera sig själv för dessa personer och lyssna på deras åsikter och behov. Vad är det som inte funkat förr? Vad har dessa personer för behov? Inom det agila ramverket ska kundernas åsikt väga tungt och därför är det mycket viktigt att produktägaren inte bara har en god kommunikation med kunderna, utan även att deras åsikter kommuniceras vidare till de som är ansvariga för tillverkningen och leveransen av produkten.

 

Det kan ibland vara svårt för en produktägare att sätta sig in i kundens vardag och därför bör denne ställa många frågor om hur det dagliga arbetet ser ut. Människor är ofta benägna och positiva till att berätta om sina erfarenheter, och här kan produktägaren inte bara bygga upp tillit, utan även se till att skapa den absolut bästa produkten för kunden.

Tar fullt ansvar för produktens storyboard

Agil utveckling bygger på att varje produkt har en storyboard som innehåller instruktioner kring hur den bör byggas. Instruktionerna bör vara tydligt förmedlande, lättförståeliga och dessutom enkla för systemutvecklarna att prioritera mellan. Feedback från kunden ska vara löpande granskad och övervägd och när produktägaren hittar lämplig feedback bör denna skrivas in i produktens storyboard. Det är lika mycket produktägarens jobb att acceptera och implementera bra feedback, som att identifiera och välja bort olämplig feedback. För att feedbacken ska fungera bra och bli värdefull för projektet är det mycket viktigt att produktägaren lyckas implementera ett bra arbetssätt och en god kommunikation med kunden. Vissa kunder är inte vana att arbeta agilt och kan känna sig förvirrade i processen. Här kan de behöva mycket vägledning av produktägaren, särskilt i projektets uppstart.

Arbeta på även under tuffa omständigheter

En produktägare har ett tufft arbete i processen att ta fram en produkt och därför behöver denna person klara av att arbeta både mycket och länge. Det är många personer som ska ledas i sitt arbete av produktägaren, och dessutom många åsikter och behov som ska tas in och lyssnas på. Därför behöver en effektiv produktägare kunna arbeta på, även det denne känner sig överväldigad. Att kunna delegera vissa arbetsuppgifter är mycket viktigt och att vara bra på att sålla mellan relevant och mindre relevant information och feedback likaså. Eftersom produktägare måste kunna skapa snabb kommunikation mellan projektets olika delar är det viktigt att etablera och förenkla detta tidigt i processen. Sätt att göra detta på kan vara genom att skapa snabba kommunikationsvägar som är enkla att använda, att ha vissa mallar för hur man kommunicerar produktens mål till utvecklarna och andra mallar för hur produktens framsteg löpande kommuniceras till kunden.

 

Det är också viktigt att produktägaren kan be om hjälp då denne upplever arbetet som övermäktigt. Vissa arbetsuppgifter kan läggas över på någon annan i teamet så länge som det är tydligt att produktägaren fortfarande ytterst ansvarar för produkten. För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt bör man därför kunna släppa ifrån sig vissa delar av produktbyggandet utan att släppa ifrån sig ansvar. Därför är det mycket viktigt att det inom ett agilt team finns tillit mellan olika personer.

Sammanfattning produktägare

Projekt som utvecklas genom ett agilt arbetssätt innebär ständig feedback och involvering i alla olika delar av produktutvecklingen. Det betyder ett mycket transparent arbetssätt som är öppet och flexibelt när förändring behöver ske. Produktägaren blir det person som ansvarar för att kommunikation mellan alla olika intressenter sker på ett effektivt sätt och dessutom på ett sätt som gynnar produkten.

 

I slutändan kan en bra produktägare säkerställa att produkten inte bara uppnår de mål och krav som ställts på den, utan även att resultatet blir den bästa möjliga produkten. För att detta ska kunna ske är det mycket viktigt att produktägaren kan skapa ett samförstånd mellan investerare, kunder och det utvecklande teamet. Dessa behöver inte förstå varandra direkt, och ska heller inte göra det eftersom de ofta har helt olika förväntningar på produkten. Produktägaren behöver därför lyckas etablera kommunikation som gynnar arbetet snarare än sätter käppar i hjulet för det. Om detta arbete lyckas utföras på ett bra sätt kan produkten tillåtas bli precis så bra som den kan bli, och alla olika personer involverade i produktframställningen blir nöjda. Därför är det mycket viktigt att se till att ha en bra produktägare som inte bara bryr sig om produkten, utan som även har tillit och respekt inom teamet. Produktägaren bör dessutom ha god förståelse för hur ett agilt arbete ser ut eftersom denne ska kunna leda andra genom detta. Den mest effektiva produktägaren utgör en spindel i nätet under produktionens alla delar.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.