Vad gör en byggprojektledare

Byggprojektledare övervakar och fördelar resurser för olika sorters byggprojekt. Ett projekt kan variera från bostäder, kommersiella och industriella byggnader till broar och skyskrapor. En bra byggprojektledare är duktig både när det kommer till den tekniska biten av ett byggprojekt och när det kommer till att coacha sitt team av medarbetare. En byggprojektledares ansvarsområden kan skilja sig åt projekt till projekt och företag till företag, men det mest centrala och grundläggande ansvaret är att driva ett projekt från början till slut, och såklart med ett förväntat och framgångsrikt resultat.

Vad gör en byggprojektledare

 

Byggprojektledare övervakar alla aspekter av en byggprocess, och arbetar nära med ingenjörer och arkitekter för att utveckla planer, upprätta tidsramar, bestämma arbetskostnader och materiella behov. De är ansvariga för att projektet håller sig inom sin budget och möter olika deadlines. De anlitar också och hanterar entreprenörer, underleverantörer och anställda, samt söker alla nödvändiga tillstånd. Byggprojektledarens ansvar sträcker sig således över allt från projektplanering, fördelning av resurser och riskhantering. Den här texten ställer frågan Vad gör en byggprojektledare, och undersöker vad den här rollen innebär och hur man kan gå tillväga för att bli en byggprojektledare.

Vad gör en byggprojektledare?

Vad en byggprojektledare gör på en daglig basis kan se väldigt olika ut. Det beror på olika faktorer, till exempel vilken typ av byggprojekt projektledaren jobbar inom eller hur långt i projektet man har kommit. En byggprojektledare ansvarar dock för att ett byggprojekt fullföljs och att projektet i fråga möter alla krav som ställts på det. Byggprojektledaren är ofta närvarande under alla delar av ett byggprojekt, antingen i egen person eller via underleverantörer och medarbetare. Det är dock byggprojektledaren som bär ansvaret för att allting går som det ska. Det är viktigt att byggprojektledaren håller koll på att projektet håller sig inom både bestämda tidsramar och budget, och att de anställda får det stöd de behöver för att göra ett så bra jobb som möjligt. Byggprojektledarna samarbetar ofta med andra yrken, till exempel ingenjörer och arkitekter. Det beror på att dessa personer har kompletterande kunskap och expertis som ofta är avgörande för att kunna fullfölja ett helt byggprojekt. Andra uppgifter och områden som faller under en byggprojektledares ansvar är:

 • Utgöra kontakten mellan klienten och byggprojektet igenom hela projektet och svara på de frågor som dyker upp längs vägen
 • Övervaka alla detaljer som har att göra med tillstånd, krav och design
 • Hantera schemaläggning för de anställda och kunna matcha de anställdas kompetenser med de rätta uppgifterna
 • Hantera orders
 • Samarbeta med alla berörda parter och aktörer samtidigt för att säkerställa att allting går enligt plan
 • Möta upp arkitekter, ingenjörer och klienter på byggplatsen
 • Förhandla med underleverantörer, leverantörer, försäljare med flera

Olika typer av byggprojekt en byggprojektledare kan ansvara över

Det finns en mängd olika typer av byggprojekt. Det finns två sektorer inom konstruktion, nämligen bostäder och kommersiella byggnader. Beroende på sektor finns det upp till fyra olika typer av projekt:

 • Nybyggnad och renovering av bostäder
 • Tunga industribyggen
 • Kommersiella byggen
 • Tekniska konstruktioner

Det finns således en mängd olika typer av byggprojekt som kräver byggprojektledning för att lyckas. Projektledningen kan krävas för enkla såväl som mer komplexa projekt, från att bygga ett nytt hem till en stor bro eller bygga en ny flygplats.

Behörighetskrav för en byggprojektledare

Att få en tjänst som en byggprojektledare kräver ofta att man besitter vissa behörigheter och kompetenser, samt att man har en del erfarenhet av byggprojekt och gärna också projektledning sedan tidigare. Vilka specifika krav som ställs på en varierar mellan olika projekt och tjänster, men här är några av de vanligaste kraven som ställs på byggprojektledares bakgrund och kompetens idag.

Utbildning

Byggprojektledare förväntas vanligtvis att ha en kandidatutbildning i ett byggrelaterat ämne och område så som byggteknik, civilingenjör eller byggledning. Att dessutom gå en masterutbildning i ett liknande område kan öka ens chanser markant för att avancera i sin karriär som byggprojektledare. Personer som vill fortsätta sin utbildning kan läsa extra kurser i till exempel riskhantering, VVS och ekonomi.

Praktisk erfarenhet

Det är rekommenderat för studenter som läser en kandidatutbildning inom bygg och konstruktion att delta i olika praktikantprogram, för att på så sätt skaffa sig mer praktisk erfarenhet av yrket. Ibland är det till och med ett krav att göra praktik under sin utbildning för att kunna ta examen. Den träning man får genom en praktikplats ger en värdefull kunskap om projektledning på ett sätt som man inte kan få genom den teoretiska delen av en utbildning. Det kan hjälpa en att snabbare få de jobb man vill ha efter man tagit examen.

Certifieringar

Professionella certifieringar försäkrar både kunder och arbetsgivare att man har den rätta utbildningen och träningen för att kunna göra ett bra och säkert jobb som byggprojektledare. Genom att ta specifika certifieringar kan man få mer praktisk kunskap samt testa sina färdigheter och på så vis utvecklas i sin karriär.

Ledarskapsförmåga

En byggprojektledare måste, precis som alla andra sorters ledare, kunna inspirera och vägleda sitt team av anställda genom att:

 • Uppvisa ett engagemang för arbetsetik och -moral
 • Upprätthålla och möta säkerhets- och kvalitetsstandarder
 • Fatta korrekta och informerade beslut
 • På ett lämpligt sätt hantera risker och förändringar i projekt.

Kommunikation

Byggprojektledaren använder sina kunskaper inom ledarskap för att på ett tydligt sätt kommunicera både med sitt team av anställda och med andra aktörer. Projektledaren kan förklara för sina medarbetare vilka målen för byggprojektet är och hur byggplanen ska implementeras. Byggprojektledarens kommunikationsförmåga gör det därtill möjligt för dem att leverera och ta emot relevant information på ett effektivt sätt och i tid.

Integritet

Framgångsrika team av anställda drivs i regel av byggprojektledare som står fast vid sina egna grundläggande värderingar och som sätter upp tydliga etiska standarder för de anställda att efterleva. De här ledarna strävar efter att vinna sina anställdas och klienters tillit och förtroende genom transparens och starka relationer.

Riskhantering

Duktiga byggprojektledare vet att risker inte alltid nödvändigtvis behöver innebära något negativt, och är förberedda på att hantera oväntade förändringar i projektet. Sådana förändringar har ofta att göra med exempelvis tidsplaner, projektplanen och budgets. För att kunna hantera risker så bra som möjligt är det viktigt att man först tagit hand om alla de aspekter som går att förutspå och planera.

Sociala kompetenser

Byggprojektledare måste alltid upprätthålla tydlig och respektfull kommunikation med andra.  Framgångsrika ledare är konsekvent mottagliga för feedback och öppna för att lära sig nya metoder och tekniker, eftersom de förstår att det alltid finns fördelar med att fortsätta lära sig. Att skapa goda relationer till sina anställda och till externa aktörer är också viktigt för att kunna vinna över deras förtroende.

Tekniska färdigheter

Byggprojektledare ansvarar för budgetberäkningar och justeringar, att dokumentera arbetet och fördela resurser på lämpligt sätt. Dessa funktioner kräver ofta att man använder sig av kalkylark och exempelvis programvaror för budgetering. Därför bör man ha en del kunskap inom dessa områden för att kunna göra ett bra jobb som projektledare.

Vad gör en byggprojektledaren på en daglig basis?

Byggprojektledare arbetar vanligtvis från ett fältkontor på en byggarbetsplats, där de utför administrativa uppgifter, övervakar projektets framsteg och fattar dagliga beslut om olika byggnadsaktiviteter. Andra delar av deras arbetsmiljö inkluderar följande:

 • Byggprojektledare tenderar att ofta jobba mycket övertid, på grund av att de måste möta snabba deadlines och hjälpa till vid nödsituationer som uppstår
 • De behöver ofta vara nåbara 24 timmar om dygnet
 • Själva byggarbetsplatsen är ofta utomhus och tenderat att vara högljudd, rörig och ibland också riskfylld
 • De jobbar ofta med tunga verktyg och specialiserad utrustning
 • De utsätts ibland för farliga kemikalier
 • De kommunicerar på en daglig basis med klienter och anställda såväl som andra entreprenader och leverantörer
 • Måste ofta bära skyddsutrustning så som hjälm, skyddsglasögon, kängor och handskar
 • Behöver ibland resa till andra städer eller länder

Så kan man bli en byggprojektledare

Här följer en beskrivning av de vanligaste stegen människor tar för att bli en byggprojektledare:

 1. Utbilda sig: En del startar sin byggkarriär genom att skaffa sig praktisk erfarenhet direkt. Men om man kunna avancera snabbare och kunna konkurrera om ledarskapsroller är det bäst att först skaffa sig en relevant utbildning. Utbildningen kan man sedan bygga på allt eftersom och man kan som sagt också kombinera den med praktikplatser eller examensjobb.
 2. Skaffa praktisk erfarenhet av byggprojekt: För att få en ledarskapsroll inom ett byggprojekt måste man i princip alltid kunna uppvisa tidigare dokumenterad erfarenhet av jobb inom byggsektorn. Den här erfarenheten kan dock vara i form av jobb som byggarbetare, praktik, lärlingsjobb eller assistent-positioner. All denna typ av erfarenhet ger en verklig träning och kunskap om aktiviteterna och verksamheten på ett bygge.
 3. Bli certifierad: Individer kan erhålla många olika relevanta certifieringar. Att uppnå en frivillig beteckning visar ett engagemang för kontinuerligt lärande, karriärutveckling och effektivt ledarskap.
 4. Förbered CV: I sitt CV inkluderar man sin utbildning upp till den högsta nivån tillsammans med relevanta certifieringar och sin samlade arbetslivserfarenhet. Man kan också inkludera och belysa andra kompetenser som man har som är specifika för den bransch som man kommer söka jobb inom. Att göra sitt CV så koncist, relevant och tydligt som möjligt kommer hjälpa CV:t att stå ut i mängden bland de andra sökande.
 5. Skicka in jobbansökningar: Nästa steg är att ansöka om de positioner som man vill ha och är kvalificerad för. Man kan börja med att först undersöka jobbmarknaden för att ta reda på hur konkurrensen och efterfrågan ser ut inom det aktuella fältet. När man ansöker om ett jobb skickar man med ett personlig brev. Där i ska man belysa de specifika kunskaper och kompetenser samt erfarenheter man har som gör en extra lämpad för rollen som byggprojektledare.

Centrala delar av och principer i byggprojektledning

Projektledning för byggprojekt kräver som sagt varierande färdigheter, tillsammans med en förmåga att samarbeta med en mängd olika aktörer och människor för att leda projektet från koncept till färdig konstruktion. Det är viktigt att en byggledare alltid följer de grundläggande principerna för byggprojektledning under varje fas av ett byggprojekt.

H3: Utforma och initiera projektet

Man ska aldrig starta ett projekt om man inte är säker på att man kommer kunna avsluta det. Därför bör man alltid börja med att först undersöka om projektet i fråga verkligen är genomförbart. När man gör en studie för att ta reda om ett projekt går att genomföra tittar man bland annat på projektets målsättningar, tidslinje, budget och kostnader för att se om man har de resurser som krävs för att fullfölja projektet. Om man kommer fram till att det är möjligt att genomföra projektet så är det dags att sätta ihop en så kallad projektstadga, där man redogör för projektets omfattning och mål mer i detalj. Man försöker också definiera potentiella problem och risker.

Definiera och planera byggprojektet

När man fått byggprojektet godkänt är det dags att börja planera hur man faktiskt ska genomföra det så att det möter allas förväntningar och krav. Man kan börja med att lista alla uppgifter och aktiviteter som ska göras och märka ut dem på en tidslinje, samt märka ut projektets milstolpar och de resurser som behövs för att fullfölja varje uppgift och aktivitet. Man bör se till att göra planen så transparent och enkel som möjligt att förstå så att alla medarbetare får samma bild och uppfattning av projektet och vad som måste göras. Det inkluderar att ännu mer detaljerat beskriva kostnader, omfattning, tidsåtgång, kvalitet och kommunikationskanalerna som ska användas under projektets gång. Det är också i det här steget som man börjar sätta ihop det ideala arbetsteamet för sitt byggprojekt.

Sätt igång projektet

Att genomföra projektet innebär att man tar planen och implementerar den, tillsammans med alla förändringar och problem som kan uppstå under en byggprocess. Alla de krav som ställts på projektet måste man möta inom den avtalade tidsramen. Man måste hantera intressenter och kunder och sitt team av anställda. De anställda har uppgifter som ska utföras, vilket innebär att man behöver hantera arbetsbelastning och resursfördelning.

Följ byggets framsteg och utveckling

Det är svårt att veta hur ens byggprojekt framskrider om man inte har ett sätt att följa det på. Att övervaka sitt eget byggprojekt är någonting man gör under hela projektets livstid, men det är en så pass viktig del att det förtjänar en egen del i projektledningsbeskrivningen. Det är viktigt att man har etablerat en metod för att hålla koll på att projektet rör sig i rätt riktning, och att man når milstolparna i tid. Man kan till exempel sätta upp resultatindikatorer för kostnad, tid och kvalitet. Om man håller koll på dessa viktiga parametrar är risken liten att man misslyckas med projektet.

Byggprojektets fyra huvudsakliga faser

När man projektleder ett bygge finns det vissa målsättningar man alltid bör hålla koll på. Man når dessa i olika steg och faser av projektet och precis som man alla andra typer av projekt så når man dem oftast genom mindre delmål. Här beskrivs fyra steg man kan ta för att organisera ett framgångsrikt byggprojekt genom sin projektledning.

Design

Det är byggprojektledarens ansvar att se till att projektets design möter olika byggnadsstandarder och andra sorters byggkrav. Att designa ett byggprojekt sker ofta i fyra steg:

 1. Konceptet: Vilka är behoven, målen och visionen för projektet? Man fattar beslut baserat på projektets storlek, platsen som tilldelats byggnaden och den faktiska utformningen på det man ska bygga. Detta dokumenterar man i en lista för varje rum eller utrymme som ska byggas, inklusive all kritisk data.
 2. Den schematiska designen: Detta är en skiss som identifierar alla olika delar, material, storlekar, färger, texturer etc.
 3. Utveckla designen: Det här steget kräver efterforskning. Vilken utrustning ska användas? Hur mycket kostar de olika materialen? Ofta behöver man justera den ursprungliga planen och ritningarna.
 4. Sammanställ kontrakt: Kontraktet baseras på de slutgiltiga ritningarna och specifikationerna för bygget. Detta kommer användas för att hitta rätt entreprenader för jobbet.

Förkonstruktion

Innan man sätter igång med det faktiska byggandet måste man se till att man har satt ihop ett kompetent team med den rätta expertisen. Det är bra att ha en administratör i sitt team som hjälper en med allt det administrativa. Beroende på byggprojektet kan man sedan behöva många olika roller i sitt team. Man bör också göra en grundlig undersökning av byggplatsen så att man inte riskerar att mötas av några överraskningar.

Inköp

Man har personalstyrkan och en plan för planerade bygget samt de material som behövs för att slutföra det. Nu måste man köpa dessa material och utrustning. Detta kan vara huvudentreprenörens eller underleverantörernas ansvar.

Konstruktion

Slutligen är man redo för att börja bygga. Det börjar med ett möte för att bestämma arbetstider, förvaring av material, kvalitetskontroll och platsåtkomst. Ens arbetsorders bör vara tillräckligt detaljerade för att undvika missförstånd mellan en själv och de anställda och entreprenörerna.

Slutsats

En duktig och pålitlig byggprojektledare är ofta en nyckelfaktor i ett framgångsrikt byggprojekt. Byggprojektledaren kan spela olika roller i ett projekt men ansvarar för hela projektet från dess början till slut, och ser till så att projektet möter kundens krav och förväntningar. Vad en byggprojektledare gör på en daglig bas skiljer sig åt men det är viktigt att personen vägleder sina anställda, och alltid har kontakt med både kunder och entreprenörer såväl som leverantörer.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.