SWOT-analys ICA: Styrkor och Svagheter

ICA är främst en matvarukedja som befinner sig på den svenska och norska marknaden. Här har företaget en stark ställning och kontrollerar en stor del av den försäljning som sker. ICA-gruppen innefattar dock även andra typer av tjänster såsom bank, fastigheter och apotek. Eftersom marknaden är geografiskt begränsad innebär detta att även konkurrensen till stor del är begränsad och ICA vet vilka andra matvaruföretag att akta sig för. Trots detta bedriver företaget ett kontinuerligt arbete med att stärka sina strategier och ha tydliga mål för tillväxt i framtiden. Med dessa mål förväntas ICA fortsatt ha en stark ställning och även öka sina försäljningar. För att förstå var företagets framtida möjligheter ligger, samt hur ICA blivit så framgångsrikt kan man utföra en SWOT-analys.

SWOT analys ICA

SWOT-analysen ser till företagets möjligheter på marknaden, men även de hot som kan innebära utmaningar för ICA. Genom att förstå de styrkor och svagheter företaget har att jobba med kan man få en bättre bild av hur ICA kommit dit de är idag och hur de kan växa i framtiden.

Det är viktigt att förstå ICA-modellen som bygger på ett mycket speciellt system. Historiskt var ICA helt enkelt självständiga butiker som gick samman för att hjälpas åt med inköp och logistik. Varje butik var alltså helt självständig när det kom till kundbemötande medan det fanns viss samverkan butikerna emellan. Detta kallas ofta för ICA-modellen och beskriver hur företaget särskiljer sig från andra företag.

I denna artikel fördjupar vi oss mer i SWOT-analysen för ICA.

 

Styrkor ICA

ICAs styrkor bygger till stor del på deras affärsstrategi. Den unika affärsmodellen som ICA-gruppen bygger på har gjort deras ställning på marknaden unik. Detta tillsammans med att företaget har en tydlig strategi som hela tiden utvecklas skapar stora styrkor för företaget.

Stark och tydlig strategi

En mycket viktig styrka hos ICA är deras tydliga strategi. Denna finns väl beskriven hos dem själva och tydliga prioriteringar presenteras också. Det innebär att strategin inte bara är internt förmedlad, utan även kunder och konkurrenter kan ta del av den. Strategin bygger på långsiktiga mål som nås genom en mängd delmål och ledordet är hela tiden tillväxt. ICA vill dessutom befinna sig nära sina kunder och genom detta skapar de goda relationer som hjälper företaget att växa.

Framtidsvision

ICA investerar stort i framtiden och har tagit fram flera program och experiment tillsammans med universitet och varumärkesbyråer för att förstå hur kunder kommer att handla mat i framtiden. Dessutom har ICA ett miljöfokus där de försöker experimentera med mat och framtidens mat. Detta gör att de förväntas ligga steget före sina konkurrenter gällande sina egna produkter.

Anpassningsbarhet

Genom att vara anpassningsbara till en marknad i förändring kan ICA säkerställa sin ställning på marknaden och skapa en konkurrensfördel till sina konkurrenter. Detta innebär exempelvis digitalisering av många processer för att genom detta kunna tillgodose nya behov. Exempelvis är ICA nu mer tillgängliga online och de tillgodoser sina kunders behov av att handla utan att faktiskt gå till den fysiska butiken. Detta är en stor styrka eftersom det innebär att ligga steget före när människors sätt att handla förändras.

Attraktiv arbetsgivare

ICA har ett mycket gott rykte på marknaden och beskrivs vara en bra arbetsgivare. Till stor del har detta även att göra med fackens arbete för goda arbetsförhållanden inom handelsektorn, men ICA bedriver också ett kontinuerligt arbete för att hålla sina anställda nöjda och se till att man tillgodoser deras behov.

 

Svagheter ICA

Det finns dock en del svagheter hos ICA som gör att de kan vara utsatta för risker på marknaden. Dessa har främst att göra med det som också skapar ICAs styrkor, det vill säga deras långsiktiga planer och framtidsvisioner.

Dålig press

ICA har gång på gång råkat ut för dålig press, vilket på många sätt skadat varumärkets image. Ofta är det på kort sikt som detta visar sig i deras försäljningssiffror, men det beror även till stor del på att marknaden inte är särskilt stor. Den negativa pressen har bestått av sådant som försäljning av dåligt kött, och dessa så kallade köttskandaler har skadat förtroendet för varumärket och fått kunder att vända sig till andra matbutiker.

Konkurrens både internt och externt

Eftersom ICAs affärssystem innebär att de konkurrerar med andra matvarukedjor, med samtidigt även med andra ICA-butiker finns konkurrens för handlarna både externt och internt. Detta kan verka sporrande och leda till goda resultat, men det kan även innebära en svaghet för företaget eftersom den interna konkurrensen kan vara skadlig. Olika ICA butiker kan se väldigt olika ut, och till och med ha skillnader i sin prissättning. Det är under ICA-varumärket som handlarna får sin styrka och det är också detta som för dem samman.

Långsamma och kostsamma processer

ICA har ett pågående arbete med modernisering och framtidsplanering och detta förväntas ge stora vinster i framtiden. Dock innebär dessa processer stora kostnader i form av utvärderingar, planering, strategisk målsättning och även implementering. När dessa processer väl är på plats kan de ge stor avkastning, men problemet ligger i att de kan ta mycket lång tid att implementera. Kostnaderna kan då få stora konsekvenser för verksamheten och innebära problem.

 

Möjligheter ICA

Onlineshopping

ICA och deras kunder har under den senaste tiden fått upp ögonen för onlineshopping. Att handla online har länge inte ansetts praktiskt för färskvaror såsom mat, men sedan man förstått att det går att skapa system för leveranser av även denna typ av varor har en helt ny marknad öppnats upp. Detta har skapat stora möjligheter för att kunna växa, och här har ICA potential att utnyttja. Genom att öka sina satsningar på den digitala handeln kan företaget göra stora vinster.

Framtidens handel

Förutom att många börjar handla mer över nätet har man också förändrat det sätt man handlar på i de fysiska butikerna. Allt fler butiker digitaliseras, något som gör att man behöver en mindre fysisk arbetsstyrka. När butikerna blir mer automatiserade innebär denna effektivisering också att fler butiker tillåts öppna, även på mer otillgängliga platser. Här har ICA stor potential att nå en del av marknaden som tidigare varit outnyttjad.

 

Hot ICA

Dataintrång

En stor utmaning som ICA och andra matvarukedjor står inför är ironiskt nog sammankopplad med det som skapar de största möjligheterna: digitaliseringen. Risken för dataintrång gör att digitaliserade butiker hamnar i riskzonen för att behöva betala stora summor till hackare som kräver dem på pengar för att släppa deras mjukvara. Genom att vara medveten om detta hot kan man få en god säkerhet på plats och därmed värna om sin digitala integritet.

Stora kostnader

De moderniseringsprocesser som ICA implementerar förväntas bli mycket dyra och detta kan innebära problem om man inte har en långsiktig plan för hur detta ska hanteras. Robotar, automatiserade processer och onlinehandel kommer med stora möjligheter för ett företag som ICA, men det kan bli stora problem om man inte gör noggranna kostnadsberäkningar innan implementation. Kostnaderna bör ställas mot beräknade vinster och genom detta kan man göra en god bedömning för hur man bör förvalta sina processer inför framtiden.

 

Sammanfattning SWOT-analys ICA

ICAs affärssystem är unikt och det har gjort matvarukedjan till en av de största i norden. Det innebär att företaget har skaffat sig en särställning gentemot sina konkurrenter som man gärna vill behålla. För att kunna göra just detta måste ICA bedriva ett moderniseringsarbete och hela tiden befinna sig i framkant. För att säkerställa att ICAs butiker fortsatt kan leverera starka resultat ligger också mycket press på butikens förmåga att hålla sitt varumärke attraktivt. Dålig press får inte svärta ner ICAs rykte eftersom detta skulle kunna få stora konsekvenser för hur bra företaget lyckas med sina framtidsvisioner. ICA förväntas fortsatt göra stora vinster inom dagvaruhandel. De har en unik relation till sina kunder med bas i snabb utveckling och anpassning till marknaden och de utvecklar även ett stort fokus på ekologiska produkter, något som är mycket attraktivt på dagens marknad.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.