Vad fokuserar BCG-Matrisen Boston Consulting Group på?

I denna text kommer vi att ta upp BCG-matrisen och gå igenom vad dess fokus är.

Matrisen används främst av företag som vill analysera sin produktportfölj och bättre förstå vart framtida investeringar bör riktas för bästa resultat.

Matrisen ger övergripande och tydlig information genom att produkterna placeras ut inom de fyra kategorierna: stjärna, kassako, frågetecken och byracka.

Vad fokuserar BCG-Matrisen Boston Consulting Group på

Dessa fyra kategorier hjälper sedan företaget att fatta beslut angående försäljning eller investering i produkter.

Målet med texten är att ge dig som läser information om BCG-matrisen och dess fokus.

Vad fokuserar BCG-Matrisen Boston Consulting Group på?

BCG-Matrisen, Boston Consulting Group Matrisen, fokuserar främst på ett företags produktportfölj. Den är ett planeringsverktyg som kan vägleda ett företag i sina investeringsfrågor och hjälpa till då man vill ta välgrundade beslut gällande framtiden.

Produkter är det som vanligen analyseras med BCG-matrisen

Det är främst produkter som analyseras då man använder sig av BCG-matrisen, men i vissa fall kan den också användas för att analysera ett helt företag eller en viss del av en organisation. Då man använder matrisen för att analysera sina produkter kan man läsa resultaten som en indikation på vart produkten är på väg. BCG-matrisen är utformad som ett diagram med fyra kvadranter där x-axeln utgör produktens marknadsandelar och y-axeln dess marknadstillväxt. Företag kan inte bara basera sina investeringar på resultatet som visas i analysen, utan marknadens allmäntillstånd och företagets tillgångar måste också tas i beaktning.

Stjärna

En produkt som placerar sig i det övre vänstra hörnet i matrisen hamnar i kvadranten stjärna. Detta innebär att produkten har både hög marknadsandel och hög marknadstillväxt. Dessa produkter genererar alltså stora intäkter samtidigt som de kostar mycket pengar. För företag som satsar på innovation är stjärnor mycket bra investeringsmöjligheter eftersom de har förutsättningar för att bli kassakor i framtiden.

Kassako

De absolut bästa produkterna som företaget har utmärker sig med hög marknadsandel och låg marknadstillväxt. De genererar alltså stor vinst för företaget samtidigt som de kostar lite. Dessa produkter utgör ofta företagets grundintäkter och är stabila byggstenar. Kassakor befinner sig ofta på marknader som har mognat och därför eventuellt är på väg ut, vilket gör att man ska mjölka sin kassako så länge det går. I vissa fall är det nödvändigt att öka investeringarna i sina kassakor, men ofta kan man bara låta dem vara.

Frågetecken

De produkter som har låg marknadsandel men hög marknadstillväxt kallas för frågetecken. Dessa produkter kan snabbt växa och förflytta sig till att bli stjärnor, men de kostar samtidigt företaget mycket pengar att upprätthålla. När man identifierar frågetecken i sin produktportfölj bör man följa dessa noggrant. Om de lyckas förflytta sig till en mer framgångsrik kvadrant har man gjort en god investering, men om frågetecknet över tid blir en byracka skulle man troligen aldrig satsat.

Byracka eller Hund

De produkter som är både dyra för företaget och genererar dåligt med intäkter kallas för byrackor. Ofta bör man sälja av eller likvidera sina byrackor eftersom de annars riskerar att hålla företagets pengar gisslan. Genom att identifiera byrackor och göra sig av med dem kan man förflytta dessa pengar till mer intressanta produkter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.