Vad är Makrofaktorer?

I denna artikel kommer vi att gå igenom makrofaktorer och förklara hur dessa kan se ut.

Makrofaktorer är alla de saker som existerar i ekonomin på ett större plan.

Dessa faktorer har inga regionala eller sektoriella gränser utan verkar alltså övergripande för hela ekonomin.

Vad är makrofaktorer

Makrofaktorer spelar stor roll för varje individuell marknad och kunskap om dessa hjälper företag att planera för framtiden.

Målet med texten är att du som läser ska få förståelse för makrofaktorer och bättre kunna ta beslut med grund i hur dessa påverkar din verksamhet.

Vad är makrofaktorer?

Makrofaktorer kan vara en mängd olika saker, men i korthet är de allt det som spelar in för ekonomin som helhet. Ofta är dessa politiska, ekonomiska, kulturella, sociala eller legala. Eftersom makrofaktorer har stor påverkan även på lokala marknader är det viktigt att verksamheter har koll på dessa.

Vanliga makrofaktorer

De finns många olika saker och processer som kan beskrivas som makrofaktorer, och oftast går det inte att analysera alla på en gång. Med hjälp av vissa analysverktyg såsom Pestel kan man effektivt bryta ner sin marknad och förstå nuvarande och framtida makrofaktorer. Inom Pestel-analysen tittar man på faktorer som rör politik och ekonomi men även sociala faktorer, teknologi, miljö och lagstiftning. Dessa makrofaktorer påverkar och spelar stor roll för en lokal marknad, men kan vara svåra att förstå i konkreta situationer. Därför är analysverktyg och en objektiv nedbrytning av en verksamhet

Skillnad mellan mikro- och makrofaktorer

Medan makrofaktorer är saker som kan påverka en marknad på ett mer övergripande plan, är mikrofaktorer i stället sådant som befinner sig närmre själva verksamheten. Detta kan exempelvis vara konkurrerande bolag på samma marknad, kundbas, de anställda, lokalmedia och investerare. Påverkan från dessa faktorer har självklart också inverkan på ett företag, men bör analyseras annorlunda. För att få övergripande koll på vilka mikrofaktorer som påverkar ens verksamhet kan man genomföra en SWOT-analys.

En Pestel-analys kan hjälpa företag att förstå makrofaktorer

Även om man har koll på vilka makrofaktorer som finns kan dessa vara svåra att analysera. Ofta förstår man inte exakt hur något påverkar den egna verksamheten, eller har svårt att se vilka trender som är på väg. För att bättre kunna göra en bedömning av vilka makrofaktorer som är viktiga att ha i åtanke då man planerar inför framtiden kan man göra en Pestel-analys. Detta är ett verktyg som hjälper till att bryta ner makrofaktorerna till mindre beståndsdelar och ser till att de gås igenom, en efter en. För att genomföra Pestel-analysen behöver man först och främst bestämma hur data ska samlas in. Det är bra att ha en grupp med personer från olika bakgrunder som kan samla in data med hjälp av olika infallsvinklar. En annan bra sak är att låta en eller flera personer som är helt neutrala och objektiva gällande den egna verksamheten medverka i analysen. På så vis kan man motverka att datainsamlandet färgas av företaget självt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.