Varför Pest-analys?

I denna artikel kommer vi att gå igenom vilka fördelar som finns med att genomföra en pest-analys.

Denna typ av analys, som främst används av företag, kan vara en god hjälp för att förstå sin interna organisation men även sin marknad.

Akronymen Pest står för: Politisk, ekonomisk, sociala och teknologisk.

Varför pest-analys

Dessa fyra delar fungerar som utredningsverktyg inom Pest-analysen och kan användas som rubriker för att bättre brainstorma och bryta ner verksamheten och dess omgivning.

Målet med texten är att ge dig som läser inblick in Pest-analysen och hur den kan appliceras.

Varför Pest-analys?

Den främsta anledningen till att man genomför en Pest-analys är att förstå den större bilden som påverkar ens företag. Genom analysen kan man få bättre förståelse för sin verksamhet och sin marknad och därmed ta bättre beslut.

Strategisk planering

Ett av de främsta områden inom ett företag som kan vinna på Pest-analysen är den strategiska planeringen. Genom att man får god kunskap om sin marknad och sina förutsättningar kan man på ett bättre sätt lägga upp verksamhetens framtidsplaner. Det innebär att man tar vara på de möjligheter som erbjuds på marknaden och ser till att minimera den negativa påverkan som vissa händelser i omvärlden kan orsaka.

Hitta nya idéer för affärer

Pest-analysen går igenom vad för stora förändringar som pågår eller som komma skall i samhället och kan med hjälp av denna information skapa en tydlig bild av marknaden. Genom att de fyra delarna gås igenom och analyseras får man en bild av vilka trender som är på gång och inom vilka områden ens verksamhet har potential att växa. Detta kan användas för att utveckla sitt existerande affärsområde, men det kan också användas för att hitta nya idéer och implementera positiv förändring.

Det är vanligt att man genomför sin Pest-analys tillsammans med en SWOT-analys. Verktygen används på liknande sätt för att analysera sin organisation och sin marknad, men medan SWOT-analysen tittar på de mer närliggande och interna faktorerna fokuserar Pest-analysen på större faktorer som påverkar själva samhället och dess utveckling. Därför kan dessa två analysmetoder vara väldigt effektiva tillsammans.

Pest-analys hjälper företagsledningen att fatta beslut

Det är faktiskt vanligare än man tror att chefer undviker Pest-analyser av rädsla för att förändringarna ska vara för komplicerade. Många gånger innebär absolut en analys att förändring bör implementeras, men detta är inget att undvika. Miljön på marknaden är i konstant förändring och om man inte hänger med riskerar man snabbt att hamna utanför. Detta kan leda till att man inte står stark gentemot sina konkurrenter som har bättre förståelse för den marknad de befinner sig på. Genom att studera sin miljö genom en Pest-analys får man insikt i sin verksamhet och kan särskilja bra förändring från dålig. På samma sätt vägleder analysen en att skilja bra beslut från dåliga beslut. Detta gör att man kan använda Pest-analysen för att implementera förändringar som i slutändan leder till bättre resultat. De förändringar som följer på en genomförd analys kan ha olika natur, men ofta är de organisatoriska eller affärsmässiga.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.