UGL

Dagens företag och organisationer behöver ständigt nya och duktiga ledare. Mest eftertraktade är den sortens medarbetare vars ledarskap kan kultivera ett långsiktigt tänkande bland de anställda och som kan motivera och leda. Det är inte alla som har förutsättningarna för att bli en ledare, men de som har en förmåga att själva arbeta för att växa in i en ledarskapsroll är ofta väldigt viktiga för ett företags långsiktiga framgång. Samtidigt är olika typer av ledare viktiga inom företagen för att hjälpa dem att prestera på topp. Det finns till exempel arbetsledare, operativa ledare, mellanchefer och chefer. Oavsett vilken nivå en ledare arbetar på så är de bästa ledarna de som utmärker sig genom sitt beteende när det kommer till exempelvis kommunikation, förmåga att sprida företagets vision och att  vägleda sina medarbetare.

UGL

 

UGL, Utveckling av Grupp och Ledade, är en av de mest populära utbildningarna inom ledarskap i Sverige idag. Utbildningen riktar sig mot både medarbetare och chefer och syftet med den är att utvecklas genom att lära sig att läsa av och förstå hur en gruppdynamik fungerar. Det är nämligen förstå då som man har potentialen till att bli en bra ledare, i alla fall enligt Försvarshögskolan och grundarna till UGL. UGL är en upplevelsebaserad form av utbildning som bygger mycket på deltagarnas egna engagemang och reflektioner. Under utbildningen får deltagarna bland annat uppleva känslor, utmaningar och erfarenheter som är relaterade till grupptryck, problemlösning, kommunikation och beslutsfattande processer. Tillsammans arbetar sig deltagarna igenom olika sorters uppgifter som presenteras för dem för att lösas gemensamt. Olika slags dynamiker uppstår allteftersom, med fokus på samarbete och med syftet att bättre förstå sin egen roll och ”jaget” i en gruppsituation. Under utbildningens gång introduceras deltagarna för nya teorier vilka ämnar till att förklara de beteenden som de olika individerna demonstrerar. Något som också gör det lättare för deltagarna att skapa ett gemensamt språk för sin upplevelse. Den här texten tittar närmre på UGL och ledarskap, vad utbildningen innebär och hur den går till, samt hur man bäst kan förbereda sig när man själv ska gå utbildningen.

Vad är UGL?

Utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare, UGL, har funnits sedan början på 80-talet då den först introduceras för de som tränades för att bli officerare inom försvaret. Idag är UGL en utbildning som inte bara fokuserar på anställda inom försvaret utan den är till för arbetstagare och arbetsgivare inom alla branscher och sektorer. Den som går en UGL bör ha en vilja att utvecklas och att bättre förstå både sin egen roll som ledare och ledarskap generellt. Samtidigt bör man vara nyfiken på samarbete och gruppdynamiker, eftersom att det är vad som utgör grunden till UGL-utbildningen.

De som går en utbildning i UGL bor tillsammans på ett internat under fem sammanhängande dagar, vilket är så länge en UGL varar. Tanken är att man ska ha så lite kontakt med omvärlden som möjligt under de fem dagarna, för att på så sätt kunna fokusera så mycket som möjligt på det man upplever där och då under själva utbildningen. De relationer som uppstår och utvecklas spelar nämligen en viktig nyckelroll och de vanliga relationerna i livet utanför kursen kan annars distrahera en från upplevelsen under utbildningen. Varje utbildning består av mellan åtta och tolv deltagare, en lagom liten grupp för att det ska gå snabbt att lära känna varandra. Utbildningen leds alltid av två stycken handledare. De har blivit certifierade av Försvarshögskolan, vilket säkerställer att alla de företag och institutioner som erbjuder UGL i Sverige håller samma höga kvalitet och innehåller samma material och komponenter. Under utbildningens gång får deltagarna de verktyg de behöver för att tillsammans kunna navigera igenom de situationer som uppstår. Reflektion är en viktig komponent och är vad som driver grupputvecklingen framåt. Deltagarna lär sig mer om hur man själv påverkar samt påverkas av de andra i gruppen och allteftersom att gruppen når nya nivåer av utveckling så lär de sig också mer om hur ledarskapet bör förändras och anpassas.

Bakgrunden till UGL

UGL startade i Sverige på 1980-talet men själva utbildningsformen och teorin bakom går ända tillbaka till 1970-talet och det amerikanska försvaret. På 70-talet hörde den svenska psykologen Anders Risling nämligen talas om en ledarskapsutbildning som bedrevs i Fort Ord i Kalifornien. Ledarskapsutbildningen skapade så kallade förändringsagenter, det vill säga interna konsulter inom det amerikanska försvaret som skulle arbeta med att utveckla dess ledarskap. Syftet var att omarbeta och förnya försvarets grundläggande ledarutbildning. Utbildningen, som varade i 16 veckor, fick namnet Leadership and Management Development Course (LMDC). LMDC blev så småningom en obligatorisk komponent i utbildningen för alla med någon slags ledarskapsposition inom försvaret. När Anders Risling fick upp ögonen för den här utbildningen arbetade han inom det svenska försvaret. I syfte att lära sig mer om LMDC begav han sig till Kalifornien, USA, och kom senare tillbaka till Sverige med licens att genomföra utbildningen i Sverige. Här utvecklade han den version av LMDC som senare fick namnet Utveckling av Grupp och Ledare.

Vem är UGL till för?

Från att enbart rikta sig till anställda inom försvaret riktar sig UGL numera till personer inom den offentliga såväl som den privata sektorn. Det visade sig helt enkelt att den kunskap och de lärdomar som deltagarna tog med sig från utbildningen är till hjälp inom ledarskap oavsett vilken bransch man arbetar i. Samtidigt kan kunskaper inom ledarskap även gynna medarbetare av lägre rang, eftersom att utbildningen tränar deltagarna i att samarbeta, att läsa av sina medarbetare och att utveckla sitt eget ledarskap. Om man tror att man själv någon gång skulle vilja ha en ledarskapsposition så är UGL en bra start, precis som det numera är ett självklart steg i utvecklingen för de som redan har en chefsroll.

UGL-utbildningen riktar sig därför mot människor på alla nivåer, från medarbetare till chefer. Det viktigaste är att man är redo att ta ansvar för sin egen utveckling och lärande och att man är motiverad genom ett genuint intresse av ledarskap och gruppdynamiker. UGL brukar inte rekommenderas till personer som har psykiska problem, eftersom att utbildningen kan vara krävande och utmanande på ett personligt och psykologiskt plan. De flesta som deltar i en UGL-utbildning lär sig väldigt mycket om sig själva och hur man själv fungerar och uppfattas i relation till andra i en gruppsituation. Sådan typ av information och kunskap kan vara stärkande och positiv, men kan också komma som en chock och svår att bearbeta om man inte hade den insikten tidigare. Under utbildningens gång är det därtill viktigt att man deltar aktivt i alla de olika momenten. Om man inte gör det kommer man troligtvis inte få ut så mycket av utbildningen och dessutom kan det störa utvecklingen för hela gruppen.

Vad innebär det att vara en ledare?

UGL utbildar ledare och medarbetare som vill stärka sina kunskaper och förmågor inom ledarskap, men vad innebär det egentligen att vara en ledare? Ledare besitter ofta så kallade ”people skills”, de har en förmåga att kommunicera brett men tydligt och de brukar ha en klar vision för framtiden. De är bland de bästa på att motivera andra människor i arbetet mot framgång. Att ha många bollar i luften samtidigt som man möter deadlines och får saker gjorda är inte ett problem för en riktigt bra ledare. Att förstå de här egenskaperna, som skiljer medarbetare från chefer, kan innebära en avgörande skillnad för ledaren själv såväl som för hela organisationen. Ledare av det här slaget behövs i organisationer och företag inom alla branscher, vilket är anledningen till varför UGL lämpar sig för de allra flesta.

Människor kommer i första rummet

Anställda som är mer troliga att utveckla de egenskaper som karaktäriserar av en ledare brukar vara bättre på att förstå värdet av att uppmuntra och kultivera relationer. Det gäller inte bara de relationerna som kan uppstå mellan anställda och kunder utan också de relationerna som växer fram mellan alla medarbetarna inom en organisation. Att värna om relationerna hjälper till att ena organisationen i arbetet mot dess övergripande mål att leverera en så bra upplevelse som möjligt till kunderna. Respekt är ett viktigt ledord för alla typer av ledare, eftersom respekt lägger grunden för ett effektivt samarbete medarbetare emellan. En bra ledare är rättvis mot alla, oavsett vad deras position och ansvarsområde är, belönar framsteg och använder medarbetarnas misstag för att dra lärdomar.

Kommunikationen sker tidigt, ofta och tydligt

Kommunikation går naturligtvis hand i hand med bra ”people skills”. Ledare kan ofta vässa sina people skills genom att jobba för en öppen dialog, är tydliga när de uttrycker sina förväntningar och de tillbringar lika mycket tid på att lyssna som de gör på att prata. Den bästa ledaren föregår medvetet med ett gott exempel med sin effektiva kommunikation och motverkar att missförstånd uppstår. En ledares förmåga att kommunicera vad som behövs göras härnäst är viktigt för utkomsten av vilken typ av uppgift som helst, liten som stor.

En tydlig vision för framtiden

En viktig skillnad mellan en medarbetare och en ledare är perspektivet. Ledare tenderar att inte tänka på sin position i organisationen som enbart ett jobb och en lönecheck, utan som en slags plattform varifrån de kan arbeta för att ha en positiv inverkar på organisationen. Ofta har ledaren tagit sin djupgående förståelse för industrin och applicerat den kunskapen på sin karriär samtidigt som de, i sann ledarskapsanda, kan se hur deras kunskap har format en tydlig vision för framtiden. Som en visionär befinner sig ledaren nu i en position där hen kan inspirerar andra, genom att dela med sig av sin vision som representerar mer långtgående målsättningar för organisation.

Teamledare och spelare

Det är ledaren som sätter tonen för organisationens teams, vilka ofta är avgörande för en organisations framgång. När teamets medlemmar jobbar tillsammans är det enklare att undvika misstag som annars kan leda till problem. Bra ledare har lärt sig att vara bra lagspelare eftersom

det också innebär att föregå med gott exempel. Det betyder att de behandlar andra som de själva vill bli behandlade, att de betonar vikten av samarbete och firar individens och gruppens prestationer för deras bidrag till organisationens framgång. När alla jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål kommer resultatet troligtvis även ha en starkare påverkan.

Det här lär man sig på UGL

Varje persons lärdomar av en UGL-utbildning är unika eftersom att varje individ kommer till utbildningen med sina unika egenskaper, erfarenheter och perspektiv. Men syftet med UGL är som sagt att ge kursens deltagare en prövning och utveckling inom gruppdynamik och ledarskap. Resultaten och lärdomarna från en UGL-bildning når deltagarna genom att:

  • Lära sig mer om olika typer av feedback och att både ge och ta feedback.
  • Utveckla sina kunskaper inom kommunikation med fokus på att kommunicera tydligare och mer direkt till den kommunikationen riktar sig.
  • Förstå konflikter, hur de uppstår och hur man bäst hanterar dem.
  • Reflektera kring sitt eget lärande och lärandet i gruppen.
  • Förstå hur känslor påverkar en själv, individer generellt och även i en gruppdynamik.
  • Lära sig om de olika stadier som utgör en grupps utveckling och vilka ledarskapsmetoder som fungerar bäst i de olika stadierna.
  • Inse behovet och fördelen med olika ledarskapsstilar.
  • Öka sitt självförtroende genom att lära känna sig själva bättre.
  • Förstå att olika faktorer, som etnicitet, kön med mera, kan påverka ledarskap och relationer.

Så går UGL till

UGL är som sagt en upplevelsebaserad utbildning som till stor del styrs av deltagarna själva. Det beror på att deltagarnas egna reflektioner och beteenden har en stark inverkan på gruppens utveckling. Varje UGL-utbildning följer dock en strukturerad modell och handledarnas roll att vägleda deltagarna är viktig. De två handledarna som sköter varje utbildning är som sagt certifierade av Försvarshögskolan. För att alla UGL ska vara så lika som möjligt och hålla samma höga kvalitet så har alla handledare en skyldighet att följa en manual. Utbildningens struktur grundar sig i olika teorier om just upplevelsebaserat lärande. Under utbildningens gång får deltagarna ta itu med övningar och problemlösningar, vilket bryts av med utbildning om ledarskap samt utvärderingar av gruppens utveckling.

Tips inför en UGL-utbildning

UGL kan vara en väldigt effektiv upplevelse för att utveckla sitt efter ledarskap och för att lära känna sig själv bättre. Men utbildningen kan som sagt också kännas utmanande och tuff. Med tanke på att UGL innebär en relativt stor investering av tid och pengar såväl som energi så är det bäst att förbereda sig. Då ser man till att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Här följer olika tips att ta hjälp av innan man åker iväg till sin kursgård för att genomgå en UGL.

Tips 1 – Kom till UGL fräsch och utvilad

De fem dagar det tar att genomgå en UGL-utbildning är intensiva och käver mycket av deltagarna. Därför bör man se till att man sover ordentligt innan och att man anländer utvilad. Sådana saker som lätt gör att man känner sig stressad bör man få avklarade innan mn startar en UGL. Om det inte är möjligt så bör man i alla fall försöka lämna de tankarna hemma och släppa sådant som man ändå inte kan påverka under UGL-veckan.

Tips 2 – Lämna jobbet på jobbet

Anledningen till att man bor på ett internat alla de dagar då ens UGL pågår beror på att man ska kunna fokusera så mycket som möjligt på själva utbildningen och upplevelsen där. Det är en fantastisk möjlighet att helt och hållet ägna sig åt sig själv, sitt eget välmående och utveckling. Jobbet får helt enkelt vänta. Dessutom är det ofta arbetsgivaren som har skickat iväg en på en UGL-utbildning och då är man ju faktiskt skyldig att se till att man använder utbildningen på bästa sätt!

Våga

En UGL-utbildning är en möjlighet att släppa taget och våga ta för sig. Man bör förbereda sig på att vissa stunder kommer kännas mer utmanande än andra och på att lyssna till andras åsikter och tankar om en själv. På så sätt kan UGL ibland bli ett oundvikligt tillfälle att möta sådana saker som man fram till nu försökt undvika.

Konkretisera målsättningarna

För att få ut maximalt av UGL kan man göra en lista över ens mål innan man startar utbildningen. Man bör då tänka igenom vilka områden man främst vill eller behöver utvecklas inom. Man kan också fråga sina medarbetare och chefer vad de tycker. Det blir på så sätt enklare att behålla fokus under utbildningens gång, samtidigt som det fortfarande är viktigt att vara öppen för utveckling och upplevelser inom andra områden.

Slutsats

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en upplevelsebaserad utbildning för medarbetare och chefer, som syftar till att stärka deltagarna samtidigt som de lär sig mer om gruppdynamiken, ledarskap och sin egen roll. Deltagarna ställs inför olika scenarier och utmaningar som de löser tillsammans, samtidigt som utbildningens handledare förser deltagarna med information om ledarskap och utvärderar gruppens utveckling. Varje utbildning har mellan åtta och tolv deltagare och vägleds av två handledare som blivit utbildare av Försvarshögskolan.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.