Lära känna lekar: 17 st sätt att bryta isen med nya människor

I alla företag är det viktigt att skapa en gemenskap bland de anställda, eftersom detta stärker organisationen som helhet.

Naturligtvis kommer inte alla alltid att komma överens med varandra, men genom att skapa en miljö där människor är bekväma att uttrycka sina åsikter samtidigt som de alltid är respektfulla mot varandra, har man kommit väldigt långt på väg till en bra arbetsmiljö.

Ett av de första stegen är att uppmuntra de anställda till att lära känna varandra, till exempel vid olika teambuilding-event.

Lära känna lekar

Vad man gör på ett teambuilding-event beror dels på vilken organisation det handlar om, dels vad som kännetecknar gruppen som deltar.

Vissa aktiviteter är kanske mer passande om det rör sig om personer som redan är bekanta med varandra sedan en längre tid, medan andra är mer lämpliga om det handlar om personer som inte känner varandra sedan tidigare.

I den här artikeln ges förslag på ett antal lära känna-lekar och när de är som mest effektiva.

Vad är lära känna-lekar?

Lära känna-lekar är ett organiserat sätt att bryta isen i en grupp med nya människor.

Det är ett sätt att få personerna i gruppen att känna sig välkomna och uppmuntra till utbyte av tankar och åsikter.

Det är mycket vanligt att genomföra lära känna-lekar vid teambuilding aktiviteter där personer som inte träffat varandra tidigare deltar.

Varför organiseras lära känna-lekar?

Lära känna-lekar kan ses som en sorts teambuilding övningar.

Syftet med teambuilding är att föra samman människor som i något avseende är beroende av varandra och få dessa att bygga tillit och förtroende till varandra.

Detta stärker också ett företags arbetskultur, vilket i förlängningen ofta leder till bättre individuell prestation såväl som prestation för organisationen som helhet.

Teambuilding kan förebygga framtida konflikter och vara ett mycket starkt verktyg för att uppmuntra samarbete mellan olika avdelningar.

Lära känna-lekar arrangeras ofta i samband med att nya anställda börjar på företaget, men också när avdelningar som kanske tidigare inte arbetat tillsammans får mer överlappande arbete.

Lära känna-lekar #1: Namnbytesleken

I den här övningen ombeds deltagarna att gå runt i rummet, skaka hand med varandra och säga sitt namn.

I samband med att man skakar hand, byter man namn till det namn personen man skakade hand med har.

När man får tillbaka sitt eget namn sätter man sig ner.

Om ingen glömmer bort sitt namn kommer övningen sluta med att alla får tillbaka sitt eget namn.

Namnbytesleken är ett mycket bra sätt att få deltagarna bekväma med de andra personerna i rummet.

Underskatta inte heller vikten av att lära sig varandras namn.

Tidsåtgång: Beroende på antal deltagare, 15-30 minuter

Hjälpmedel: Inget

Lära känna-lekar #2: Namnbingo

För den här övningen krävs att bingokort förbereds och skrivs ut.

Bingolapparna innehåller nio till tolv rutor med olika påståenden som till exempel ”Gillar att träna”, ”Har ett husdjur”, ”Har lastbilskörkort”, ”Har rest till minst 10 länder” och så vidare.

Övningen syftar till att deltagarna ska hitta personer i rummet som uppfyller något som står i bingorutan.

Om en person uppfyller påstående ska denne även signera i rutan.

Precis som vid vanlig bingo ska man ropa ”Bingo!” när man lyckats fylla en rad på sitt bingokort.

Tidsåtgång: Beroende på antal deltagare, 15-30 minuter

Hjälpmedel: Bingokort och pennor

Lära känna-lekar #3: Ombytt presentation

Den här övningen syftar till att låta personer intervjua varandra och sedan presentera dem inför gruppen.

Det kan räcka med en intervju på tre till fem minuter för att få nog med material att beskriva dem kort inför gruppen.

Övningen kan även göras i flera omgångar för att personerna ska få möjlighet att intervjua och presentera fler personer.

Den här övningen kräver att personerna är bekväma med att prata inför grupp.

Om det är en stor grupp kan det vara lämpligt att dela in denna i mindre grupper, dels för att göra presentationssteget mer hanterbart, dels för att få deltagarna att känna sig bekväma.

Tidsåtgång: Beroende på antal deltagare, 20-60 minuter

Hjälpmedel: Papper och penna

Lära känna-lekar #4: Trådrullen

Denna övning passar bra om deltagarna i gruppen redan blivit introducerade till varandra men kanske inte nödvändigtvis kommer ihåg varandras namn.

Personen som börjar tilldelas trådrullen och håller i dess ände.

Han eller hon säger en annan persons namn och kastar nystanet till den personen.

Denne håller sedan i tråden, säger en annan persons namn och kastar trådrullen vidare.

Den sista personen som blir tillkastad nystanet blir den första att göra övningen baklänges till dess att trådrullen är ihoprullad igen.

Tidsåtgång: 10-15 minuter

Hjälpmedel: Ett garnnystan eller trådrulle

Lära känna-lekar #5: Höjdpunkter i livet

Be varje deltagare att ta en minut att tänka tillbaka på några av de bästa tillfällena i livet.

Detta kan gälla vad som helst – i ens professionella liv, privata liv, tillsammans med andra personer eller individuellt.

När deltagarna fått möjlighet att komma på några saker, informera dem om att övningen nu kommer att skalas ner.

Ge deltagarna ytterligare en liten stund att tänka igenom vilka 30 sekunder av deras liv de skulle vilja återuppleva om de bara hade 30 sekunder kvar att leva.

Be sedan deltagarna i tur och ordning att beskriva sina 30 sekunder och varför de valde dessa.

Detta kommer att ge gruppen möjlighet att lära känna varandras personligheter på ett relativt djupt plan.

Tidsåtgång: Cirka 30 minuter

Hjälpmedel: Inget

Lära känna-lekar #6: Två sanningar och en lögn

I denna övning ombeds deltagarna att komma på tre påståenden om sig själva, av vilka två ska vara sanna och en ska vara osann.

Deltagarna får sedan presentera sina tre påståenden inför gruppen, som får i uppgift att diskutera och gissa vilket påstående som är en lögn.

För att det ska bli möjligt att skapa lite diskussion deltagarna emellan kan det vara bra att dela in en stor grupp i flera mindre om exempelvis fem till åtta personer.

På så sätt är sannolikheten större att alla i gruppen kommer till tals i diskussionen.

Tidsåtgång: Beroende på antal deltagare, 30-60 minuter

Hjälpmedel: Inget

Lära känna-lekar #8: Hitta 10 saker gruppen har gemensamt

Denna övning är särskilt lämplig för stora grupper, eftersom man kan dela in denna i mindre grupper med personer från olika avdelningar.

Syftet med denna lära känna-lek är för den mindre gruppen att hitta tio saker som de alla har gemensamt.

Understryk att svar som ”alla är människor”, ”alla andas syre” och så vidare är ogiltiga svar.

Låt varje utbruten grupp sedan presentera de tio gemensamma sakerna inför den större gruppen.

Kanske visar det sig att en orimligt stor del av anställda har varit i en liten fiskeby i Grekland, shoppat på Walmart i USA eller har Espresso House som favoritcafé.

Tidsåtgång: 15-30 minuter

Hjälpmedel: Inget

Lära känna-lekar #9: Gissa vem

Varje person ombeds skriva ner någonting om dem själva på en liten bit papper.

Vad man skriver ner spelar inte så stor roll, men ju tokigare desto bättre.

Observera att påståendet måste vara sant!

Därefter samlas alla små lappar in och läggs i en skål, varefter varje deltagare drar en lapp, läser påståendet högt inför gruppen och måste sedan gissa vem påståendet gäller.

Personen som läser måste också ge en förklaring till varför den tror att påståendet gäller den specifika personen.

Tidsåtgång: 10-20 minuter

Hjälpmedel: Penna, papper, en skål

Lära känna-lekar #10: Isbrytar-Jenga

Det klassiska spelet Jenga är startpunkten för många underhållande sammankomster av olika slag.

Skriv en fråga på varje block, antingen i förväg eller genom att låta varje deltagare komma på och skriva frågor själva.

När deltagarna sedan drar ett block måste de läsa frågan högt och besvara den, innan de kan lägga blocket överst på tornet.

När det gäller teambuilding kan Jenga vara ett utmärkt sätt att trigga konversationer av varierande djup, beroende på vilka frågor som ställts.

Om deltagarna ombeds skriva frågor själva kan det vara bra att i förväg komma överens om på vilket djup frågorna kan ställas.

Detta för att undvika att deltagarna känner sig obekväma att besvara frågor.

Tidsåtgång: 15-30 minuter

Hjälpmedel: Jenga

Lära känna-lekar för virtuella team

Idag är det inte ovanligt att hela eller delar av team inte befinner sig på samma arbetsplats eller ens samma land.

Detta kan göra det lite klurigare att skapa gemenskap och tillit bland dessa personer.

Man kan argumentera för att olika teambuilding-aktiviteter då är ännu viktigare för att de anställda ska känna sig som en del av organisationen.

Det går att organisera denna typ av aktiviteter både i realtid och osynkroniserat, det vill säga till exempel om de anställda befinner sig i olika tidszoner och inte har arbetstid samtidigt.

Några av de redan givna exemplen går att genomföra även för virtuella team, men i det nedanstående ges tips och exempel på hur man kan organisera lära känna-lekar specifikt för digitala sammankomster.

Lära känna-lekar #11: Klassiska isbrytare

Börja mötet med att fråga varje deltagare i tur och ordning vanliga klassiska isbrytare, exempelvis

”Vilken är den senaste artisten i din sökhistorik på Spotify (eller någon annan musiktjänst”?,

”Beskriv din morgonrutin i max fem ord”,

”Beskriv någonting som alltid skrämde dig som barn”, eller

”Om du var ett djur, vilket djur skulle du vara och varför?”.

Denna isbrytare är mycket lämplig att genomföra även vid vanliga möten, inte nödvändigtvis bara vid olika teambuilding-evenemang.

Även om personer redan arbetat tillsammans under en längre tid kan denna typ av återkommande isbrytare få dem att känna sig ännu mer sammansvetsade.

Tidsåtgång: fem minuter

Hjälpmedel: Program för videokonferens

Lära känna-lekar #12: Snabba frågesporter

Skapa och arrangera interaktiva frågesporter som hålls live.

Om organisationen använder Zoom för möten kan exempelvis Kahoot! vara en lämplig app för detta ändamål.

Detta är ett enkelt och roligt sätt att skapa engagemang för alla tillfällen, oavsett om det är första gången deltagarna möts eller en återkommande teamlunch.

En frågesport med ett lockande pris till vinnaren kommer garanterat att trigga lite tävlingsinstinkt hos deltagarna och skapa många möjligheter till skratt.

Tidsåtgång: 15-60 minuter beroende på ambition

Hjälpmedel: Program för videokonferens, en spel-app

Lära känna-lekar #13: Inspirerande citat

Organisatören förbereder ett antal inspirerande citat som passar sammanhanget, gruppen eller företaget.

Bryt sedan ut gruppen i mindre grupper om två och två, vilka får ett citat skickat till sig.

Deras uppgift är sedan att diskutera citatet, hur de uppfattar dess innebörd, om det har någon särskild betydelse för dem och så vidare.

Ge varje par upp till tio minuter att diskutera och skifta sedan par.

Varje nytt par kan antingen diskutera ett av citaten som diskuterades tidigare, eller få ett nytt citat skickat till sig.

Denna övning ger deltagarna en chans att lära känna varandra på en ofta lite djupare nivå.

Tidsåtgång: 20-45 minuter

Hjälpmedel: Program för videokonferens, inspirerande citat

Lära känna-lekar #14: Ett ord i taget

Ett ord i taget är en mycket enkel övning som samtidigt kan vara ett oerhört underhållande sätt att bryta isen.

Börja med att ge varje person ett nummer, från ett till det antal deltagare gruppen har.

Ange sedan ett övergripande ämne, gärna så generellt som möjligt.

Personen som tilldelats nummer ett börjar genom att säga ett ord inom det valda ämnet.

Personen med nummer två fortsätter meningen genom att säga ytterligare ett ord och så vidare.
Den resulterande meningen är garanterat oförutsedd och nästan alltid rolig.

Denna övning kan även vara ett sätt att inleda vardagliga möten för att få igång samtalet.

Tidsåtgång: 5-10 minuter

Hjälpmedel: Program för videokonferens

Lära känna-lekar #15: Dela en bild

Skriv en kort lista på olika saker som deltagarna kan fotografera i närheten av sitt skrivbord och dela denna i möteschatten.

Detta kan vara saker som dagens strumpor, hemmakontorets inredning, ens husdjur, dagens kaffemugg och liknande.

Be sedan deltagarna att fotografera deras valda objekt och ladda upp fotot i möteschatten.

Gå sedan varvet runt och be om en kort beskrivning till varför de valde det specifika objektet och om det finns någon särskild historia bakom detsamma.

Tidsåtgång: 15-25 minuter

Hjälpmedel: Program för videokonferens, mobiltelefoner

Lära känna-lekar #16: Enkel Q&A

Virtuella lära känna-lekar behöver inte vara komplicerade för att vara effektiva.

En enkel Q&A med snabba svar kan vara ett ypperligt sätt att lära känna sitt team bättre.

Förbered en lista med frågor som kan besvaras i ett ord eller en kort mening.

Exempel på sådana frågor kan vara:

  • ”Katt eller hund?”
  • ”Vilken är din favorit på fikabordet?”
  • ”Ananas eller inte på pizza?”
  • ”Vilket är din favoritlåt eller -artist?”
  • ”Vilken är din favoritfilm?”

Med största sannolikhet kommer andra deltagare att instämma eller bli bestörta över olika svar, vilket i sin tur skapar möjlighet till konversation.

Att ge en ny fråga till varje deltagare är således att föredra, eftersom övningen annars tenderar att bli ganska upprepande.

Tidsåtgång: 15-25 minuter

Hjälpmedel: Program för videokonferens

Lära känna-lekar #17: Kollektiv kunskap

Fördelen med övningen Kollektiv kunskap är att den inte fokuserar på någon enskild individ, vilket gör den till en utmärkt lära känna-lek även för personer som kanske inte tycker om att stå i rampljuset.

Dela in deltagarna i mindre grupper om tre eller fyra personer.

Be varje mindre grupp att skriva ned listan med frågor som organisatören förberett.

Exempel på frågor kan vara att kasta om bokstäver för att bilda ett ord, att skriva pi till så många decimaler som möjligt, namnge tre modeller av ett specifikt bilmärke.

Skicka sedan grupperna till utbrutna rum där de får tio minuter på sig att diskutera sina svar utan att använda en sökmotor.

Syftet med övningen är att deltagarna får använda sin kollektiva kunskap för att besvara frågorna.

Återkalla sedan grupperna och be dem presentera sina svar.

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Hjälpmedel: Program för videokonferens, en lista med frågor eller uppgifter

Att få deltagare engagerade i lära känna-lekar

Bara för att man arrangerar en lära känna-lek är det inte nödvändigtvis så enkelt att få deltagare engagerade.

Hur man gör för att få deltagare att tycka att det är värt tiden och engagemanget beror visserligen på den specifika gruppen, men det finns några saker som oftast gäller oavsett grupp.

Till exempel är det extremt viktigt att vara respektfull mot alla deltagare.

Detta kan tycker säga sig självt, men när man befinner sig bland nya människor kan det ibland vara svårt att avgöra när till exempel ett skämt gått för långt.

En annan viktig aspekt gäller vilka personer som deltar.

Om personer från alla nivåer i företaget deltar i aktiviteten, ges ett intryck av att organisationen har öppna kommunikationsvägar och att ingen är ”för viktig” eller ”för senior” att lära känna sina medarbetare.

Ytterligare ett tips är att se till att den valda aktiviteten inte blir för seriös.

Alla exempel som givits i den ovanstående texten är designade för att underhålla, vilket uppmuntrar till en avslappnad stämning.

Detta kommer i sin tur att underlätta kommunikationen mellan deltagare såväl under aktiviteten som efter.

Sammanfattning

Alla organisationer är beroende av samarbete mellan dess anställda.

Hur väl samarbetet fungerar beror delvis på hur mycket de anställda litar på varandra, hur stort deras förtroende för andras förmågor är samt i vilken grad det finns en gemenskap mellan individerna i organisationen.

En bra arbetsmiljö börjar ofta med vilka grundvärden man uppvisar och det är detta man ofta försöker komma åt med olika teambuilding-aktiviteter.

När nya personer börjar i företaget är det därför mycket viktigt att integrera dessa.

Ett bra sätt att göra detta är genom olika sorters lära känna-lekar.

Lära känna-lekar är organiserade aktiviteter som syftar till att få personer i en viss grupp att känna sig välkomna samt att introducera dem till organisationen och till varandra.

Det kan också vara ett sätt att förebygga framtida konflikter och stärka samarbete mellan olika avdelningar.