Teambuilding övningar: 14 övningar som ditt team faktiskt kommer att älska

Vad är det egentligen som gör en organisation framgångsrik?

Man pratar ofta om faktorer såsom teknologi, pengar och en kompetent ledare. Men vilka är det faktiskt som utgör en organisation?

I varje företag eller förening finns det olika team som arbetar för att få organisationen framgångsrik. Men för att ett företag ska bli framgångsrikt krävs det ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Teambuilding övningar

 

Ett företag kommer exempelvis aldrig att uppnå högsta effektivitet om det finns inre konflikter och teamet inte jobbar tillsammans. Det är oerhört viktigt att teamet känner tillit och motivation till gruppen och till ledarna för att de ska kunna jobba bra. Ett sätt att sammansvetsa antingen en ny eller gammal grupp är att göra teambuildning övningar. Det kan gå till på olika sätt och sammanför individerna i ett team.

 

Teambuilding övningar – exempel

Definitionen av teambuilding är aktiviteter som syftar till att sammansvetsa en grupp människor. Oavsett om man är ett nytt team eller inte så skadar det aldrig att träna på teamkänslan. Genom att genomföra olika aktiviteter kan man bygga ett starkare team som kan jobba mer effektivt och faktiskt känna ännu mer samhörighet. Ett starkt team är grunden för en framgångsrik organisation. Tilliten ökar, kommunikationen mellan medarbetarna förbättras och förståelsen för varandra blir bättre. Här kommer exempel på några teambuilding övningar som är perfekta för företagets kommande konferens eller kick-off.

 

Teambuilding övningar #1: Rädda föremålen

Teambuilding övningar Rädda föremålen

Fokus: Denna teambuildning övning handlar om problemlösning och beslutstagande.

Gruppen ska föreställa sig att de befinner sig på ett sjunkande skepp eller i ett hus som brinner. Eller något annat kreativt scenario. Under en begränsad tidsperiod ska alla i teamet ta ett gemensamt beslut om vilka föremål som ska räddas från en lista med olika nödvändiga föremål. Listan kan bestå av alla möjliga saker.

Medlemmarna i teamet blir tvungna att tillsammans fatta beslut, kompromissa och prioritera under en begränsad tid vilket skapar stress. Övningen kräver inte överdrivet mycket förberedelse.

 

Teambuilding övningar #2: Skapa framtiden

Teambuilding övningar Skapa framtiden

Fokus: Övningen låter medlemmarna i gruppen träna på sin kreativa sida och lära sig att förstå vad teamet tänker och tror om framtiden.

Till övningen behöver man material som tidningar, sax och lim. Om gruppen är stor är det smart att dela in teamet i mindre grupper. Gruppen ska tillsammans klippa, klistra och skapa rubriker som handlar om vad de tror och tänker kommer stå i tidningen om organisationen i framtiden. Det kan vara ett tidsbestämt datum som till exempel 6 månader eller flera år in i framtiden.

Aktiviteten gör att gruppen får möjlighet att tillsammans diskutera kring framtiden, möjliga scenarion, vilka mål som kommer att nås och i vilken riktning företaget är på väg. Efter en tid är det fördelaktigt att följa upp dessa rubriker för att se vart man hamnat. Gruppen får öva på samarbete, ha roligt tillsammans och diskutera olika möjliga framtidsscenarion.

 

Teambuilding övningar #3: Övervinna hinder

Teambuilding övningar övervinna hinder

Fokus: Denna övning kräver både kreativt tänkande och samarbete. Deltagarna ska bygga en konstruktion som de sedan på något sätt ska övervinna genom att krypa, hoppa eller åla.

Till övningen behöver det finnas utrustning i form av skokartonger, böcker och pärmar. Det gäller att vara kreativa och använda det som finns för att sätta ihop konstruktionen. Det är bra om man arbetar på en större yta. Gruppmedlemmarna får tio minuter på sig för att sätta ihop konstruktionen. Efter det ska var och en ta sig igenom konstruktionen på mindre än en minut.

Det är bra att teamet efter övningen funderar på vem det var som kom på hur konstruktionen skulle byggas och hur det var att arbeta under tidspress. Var det något som inte gick enligt planerna och hur löste man i så fall det? Om man skulle gjort övningen en gång till hade man då valt att göra på ett annat sätt? Det är även bra att reflektera över vilka kunskaper som övningen gett och hur teamet kan använda det i sitt vardagliga arbete.

 

Teambuilding övningar #4: Lägga pussel

Teambuilding övningar lägga pussel

Fokus: Denna övning kräver god samarbetsförmåga, effektivitet och problemlösningsförmåga. Dessutom tränar det ledarskap, kommunikation och strategiskt tänkande. Övningen går ut på att lägga pussel på så kort tid som möjligt.

Till övningen behövs flera pussel, helst med olika motiv för att övningen inte ska bli alldeles för svår. Deltagarna delas in i flera små lag och får i uppgift att lägga ett pussel så snabbt som möjligt. Alla små lagen får ett eget pussel. Poängen med övningen är att alla bitarna inte finns i pusslet. För att hitta alla pusselbitarna måste lagen samarbeta med de andra lagen, men det vet inte grupperna i förväg.

Vid utvärderingen av uppgiften är det bra att diskutera hur samarbetet mellan de olika grupperna har fungerat och hur detta kan diskuteras vidare i hur samarbetet fungerar på arbetsplatsen. Går det att utnyttja något av lärdomarna i det dagliga arbetet i verksamheten?

 

Teambuilding övningar #5: Perspektiv i beslutsprocessen

Teambuilding övningar perspektiv i beslutprocessen

Fokus: Många gånger när vi försöker fatta beslut som en grupp bryr sig de berörda parterna om resultatet, men ofta på olika nivåer. Denna övning hjälper till att identifiera vem som faktiskt har en betydande åsikt och gör att en grupp kan få perspektiv på vilka röster som ska prioriteras i beslutsprocessen.

Till att börja med behöver gruppen identifiera det beslut som ska fattas, exempelvis vem som ska ta semester när. Låt därefter varje gruppdeltagare ranka på en skala från 1 till 10 hur viktigt denna fråga är för dem. Har man exempelvis en resa inbokad kan en viss semestervecka vara väldigt viktig, medan andra är med flexibla. Därefter har gruppen, eller gruppledaren, till uppgift att avgöra vad man vill göra med rankingarna. Ska den som rankat högst först få välja vilken vecka den vill ha semester, eller ska övningen enbart bidra med input i överläggningen?

 

Teambuilding övningar #6: Feedbackövning

Teambuilding övningar feedback övning

Fokus: Övningen syfte är att öva på att ge och ta emot feedback. Feedbackövningar syftar till att stödja grupper för att bygga upp förtroende och öppenhet och för individer att få självmedvetenhet och insikt. Detta är en övning för grupper eller lag som har arbetat tillsammans en tid och är bekanta med att ge och ta emot feedback.

Övningen bör genomföras i grupper om 4 – 6 personer. Tilldela varje person ett formulär med oavslutade meningar på, som de ska fylla i. Överst skriver de namnet på den personen i gruppen som de riktar sin feedback till. Be alla deltagarna att skriva från en öppen och välmenande plats när de fullföljer följande tre meningar:

  1. Något som jag vill att du börjar göra är…
  2. Något jag vill att du slutar göra är…
  3. Något jag vill att du fortsätter göra är…

Det bästa är om alla deltagare kan fylla i formulär för respektive medlem i gruppen. Därefter finns det tid avsatt för att lämna över feedbacken ansikte mot ansikte. Detta är av stort värde, eftersom enbart text lätt kan missuppfattas.

 

Teambuilding övningar #7: Roller och ansvar

Teambuilding övningar roller och ansvar

Fokus: Denna övning kan hjälpa er att bättre förstå varandras roll och lära sig vem som är ansvarig för vad. Att definiera tydliga ansvarsområden förhindrar förvirring på lång sikt och främjar ett bättre samarbete.

Börja med att rita en stor tabell på en whiteboardtavla med följande kolumner: Rollansvar (vad jag tycker) och Ansvar (vad andra tycker). Lägg till ytterligare en kolumn för att fånga upp de ansvarsområden som inte är tilldelade. Skriv sedan ner alla gruppens roller på rader bredvid tabellen. Identifiera sedan de 3 – 5 viktigaste sakerna som din roll är ansvarig för. Skriv varje ansvar på en post-it och rangordna dem i prioritetsordning. För var och en av de andra identifierade rollerna skriver du 1 – 2 ansvarsområden som du tror är deras högsta prioriteringar. Skriv också ner de ansvarsområden som inte har en tydlig ägare.

Återgå sedan till helgrupp. Låt varje rollägare beskriva sina arbetsuppgifter och hur denne prioriterar dessa. Gå sedan laget runt för att ta reda på vad de andra i gruppen trodde var rollens viktigaste uppgifter. Här kan rollägaren välja att acceptera eller tillbakavisa uppgifter. När man har gått laget runt samlar man in de tillbakavisade uppgifterna och de uppgifter som inte hade en tydlig ägare. Dessa diskuteras för att, om möjligt, fördelas ut i gruppen.

 

Teambuilding övningar #8: Vilka är vi nu?

Teambuilding övningar vilka är vi nu

Fokus: Denna övning är perfekt för skratt och energi, och minskar dessutom förekomsten av stress, status och roller för en stund.

Ordna så att alla deltagare står i en cirkel. Meddela dem att de måste agera på ledarens instruktioner. Ledaren kommer därefter skrika ut kommandon, som deltagarna får till sig vid lekens start. De olika kommandona består av följande:

  • ”Insta Model” – Vid detta kommando ska deltagarna omedelbart posera som en Instagram-modell.
  • ”Elefant”- Med detta kommando ska alla deltagare posera som en elefant genom att omedelbart kasta samman två händer framför sig för att representera elefantens snabel.
  • ”Jello” – Denna gång ska deltagarna skaka sin kropp som om de vore gjorda av gelé.
  • ”Daisy” – Med detta kommando ska deltagarna omedelbart frysa mitt i en rörelse och sedan inte röra sig alls.

Denna lek leder ofta till många skratt och att gruppen slappnar av. Förvänta dig att människor kommer att bli förvirrade och göra misstag. Vill man tillsätta ett tävlingsmoment kan man göra så att de deltagare som gör fel åker ut ur leken tills man startar upp nästa omgång.

 

Teambuilding övningar #9: Gemensamt personlighetstest

Teambuilding övningar gemensamt personlighetstest

Fokus: Syftet med övningen är att lära känna varandra bättre, och att tillsammans analysera likheter och olikheter. Att veta vad som motiverar och driver andra teammedlemmar är ett kraftfullt verktyg när man ska arbeta tillsammans. Genom att fastställa hur varje gruppmedlem fungerar bäst, och hur dessa reagerar i olika situationer, kan gruppen lära sig olika sätt för att lyckas ännu bättre i sitt gemensamma arbete och i den personliga interaktionen.

Välj ut ett personlighetstest som inte är alltför avancerat, och låt varje medlem i gruppen genomföra detta i lugn och ro på egen hand. Diskutera sedan i grupp de olika personlighetsdragen, exempelvis deras styrkor och deras svagheter. En god idé är också att lägga upp en plan för hur potentiella konflikter mellan olika personlighetstyper kan undvikas eller hanteras.

Teambuilding övningar #10: Från A till B

Teambuilding övningar Fran A till B

Fokus: Denna övning bygger på samarbete och kreativ förmåga. Det handlar om att föra ett föremål från punkt A till B med en begränsad uppsättning redskap till sin hjälp.

Denna övning kan genomföras på en mängd olika sätt, det är den som agerar lekledare som bestämmer hur det hela ska gå till. Dela upp gruppen i mindre grupper. Varje grupp ska sedan föra ett föremål (exempelvis en boll, en ballong eller annat) från en punkt av rummet till en annan, utan att använda händerna. Till sin hjälp har de samma uppsättning av verktyg till sin hjälp. Avsätt en specifik tid för att slutföra projektet, och se till att nämna att de bara kan använda det som är tillgängligt. Hur de använder detta är emellertid helt upp till dem. Sedan bestämmer deltagarna själva hur de ska använda sin kreativa förmåga till att lösa problemet!

 

Teambuilding övningar #11: Skattjakt

Teambuilding övningar Skattjakt

Fokus: Skattjakt är en rolig aktivitet som uppmuntrar människor att arbeta tillsammans som ett team. Det sporrar till kreativitet, särskilt om kluriga ledtrådar eller gåtor är inblandade.

Dela upp gruppen i mindre, men lika stora, grupper och skicka ut dem med en lista över föremål som de ska hitta och sedan ta med sig tillbaka. Om de stannar kvar på kontoret eller ska lämna byggnaden är upp till dig. Det slutliga målet är att komma tillbaka först med flest föremål från listan. Sätt en gemensam tidsgräns så att alla grupper är tillbaka i rimlig tid, oavsett om de har hittat alla föremål eller inte. Skattjakten kan, för att bli ännu roligare, innehålla ett visst tema eller involvera olika ledtrådar. Dessa tillägg uppmuntrar deltagarna att bli kreativa och arbeta tillsammans.

 

Teambuilding övningar #12: Hitta en gemensam nämnare

Teambuilding övningar hitta en gemensam nämnare

Fokus: I denna övning uppmuntras deltagarna att hitta gemensamma nämnare mellan varandra, vilket tenderar att öka samhörigheten i gruppen.

Före det vanliga personalmötet delas gruppen upp i mindre grupper. Instruera de mindre grupperna att ta reda på en gemensam nämnare sinsemellan. Det kan vara en hobby eller ett intresse som de alla har, eller att de har exempelvis samma favoritgenre av musik eller favoritmat.

 

Teambuilding övningar #13: Rita i blindo

Teambuilding övningar rita i blindo

Fokus: Detta är en övning som fokuserar på kommunikation. Även om den slutliga teckningen sällan kommer att se ut som på den ursprungliga bilden, är det ofta insiktsfullt för deltagarna att se hur olika tolkningarna av instruktionerna kan vara även när de antas prata om samma sak.

Dela upp gruppen i mindre grupper om två och två. Låt den ena personen i varje par sitta med ryggen mot den andra. Den ena personen kommer att ha en bild. Den andra personen kommer att ha ett tomt papper och en penna. Teammedlemmen med bilden får inte visa den andra personen bilden. Istället ska de beskriva bilden utan att använda ord som direkt avslöjar den, medan den andra gruppmedlemmen ska rita det som beskrivs.

Till exempel kan bilden vara av en apa som sitter på en gren. Beskrivningen kan inte vara ”rita en apa på grenen” utan personen måste istället använda andra adjektiv och synonymer. Efter en viss tid stoppas leken och båda lagmedlemmarna får se och jämföra originalbilden med ritningen. Diskutera därefter i grupp vad man har lärt sig och vilka svårigheter man mötte i övningen.

 

Teambuilding övningar #14: En perfekt kvadrat

Teambuilding övningar en perfekt kvadrat

Fokus: Den här övningen handlar både om att träna kommunikation och identifiera ledarskapsstilar. Det kommer oundvikligen att finnas teammedlemmar som vill ta ett större ansvar och andra som vill få mer vägledning.

Samla gruppen i ett rum. Låt alla ta på sig ögonbindlar, och ta sedan fram ett långt rep som alla team-medlemmar får greppa händerna om. Målet är nu att skapa en så perfekt kvadrat som möjligt av repet, utan att deltagarna ser något. Man kan göra leken svårare, exempelvis genom att dela ut specifika instruktioner till vissa av deltagarna. Det kan exempelvis vara att en person inte får prata alls under leken.

 

Sammanfattning

När det upplevs inom en organisation att den inte är där man vill den ska vara eller när den inte kommer någonstans är teambuildning ett otroligt sätt för att få en organisation och dess anställda att växa. Ofta när ett företag eller en organisation har svårigheter så är det inte affärsidén det är fel på, utan problemet ligger i hur organisationens team och företagskultur ser ut. Då är det extremt viktigt att identifiera problemen och faktiskt göra något åt dem. Teambuilding i olika former är redskapet att använda för att få team att fungera optimalt. Att genomföra teambuildingsövningar sammansvetsar grupper, övar problemlösningsförmågan och lär individer att arbeta med sina gruppmedlemmar på ett effektivt sätt.

I teambuildning övar man på olika färdigheter som är nödvändiga i företag för att de ska vara produktiva. Dessa färdigheter i form av visualisering, kommunikation och feedback kommer att stärka teamet och ge gruppen precis det den behöver för att övervinna eventuella problem och nå sin fulla potential. Teambuildning handlar emellertid inte alltid om att lösa samarbetssvårigheter utan är också ett fantastiskt sätt att stärka redan effektiva och sammansvetsade grupper.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.