Vad är en Produktcykel?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”Vad är en produktcykel?”.

För att förklara hur en produkt beter sig på marknaden och lättare kunna identifiera i vilken fas av sin livscykel den befinner sig kan man definiera en produktcykel.

Denna bryter ned produktens levnadslängd i faser som gör det lättare att få en överblick av vad nästa steg är.

Vad är en Produktcykel

Att definiera en produktcykel är ett bra sätt att kontrollera och effektivisera hur man allokerar sina resurser.

Produktcykeln hjälper också till att förklara när det bästa läget kommer för att boosta produkten framåt med hjälp av reklam och marknadsföring.

Målet med denna text är att skapa förståelse kring begreppet produktcykel och förklara hur det fungerar.

Vad är en produktcykel?

En produktcykel beskriver en produkt väg från att den introduceras på marknaden tills att den blir överflödig och sorteras bort. Genom att förstå sina produkters livscykler kan företag kan bättre beslut och få ut det allra mesta av sina investeringar.

Introduktion

Den första fasen i produktcykeln är introduktion, och denna beskriver det tillfälle då produkten introduceras på marknaden. Introduktionen har självklart föregåtts av hårt arbete och beslut gällande produktutveckling, och för att produkten ska bli framgångsrik krävs att företaget gjort noggranna undersökningar gällande sin marknad. Om man förstår marknaden och sina kunder är det enklare att framställa produkter som kommer att bli populära. Under introduktionen är marknadsföringen extra viktig. Man behöver se till att marknaden känner till produkten, förstår den och blir intresserade. Målet med introduktionen är att lyckas förklara för sina kunder varför de behöver just denna produkt och på det sättet se till att de köper den.

Tillväxt

Nästa fas är tillväxt-fasen och under denna växer produkten och blir mer framgångsrik. Vissa produkter som inte klarat sig bra under introduktionen når aldrig denna fas, och i de fallet har produkten inte kunnat nå sin fulla potential. En produkt som växer till sig är framgångsrik och under denna fas vill man få ut det mesta av sin produkt. Tillväxtfasen kan komma plötsligt och då måste företaget vara snabbt på att investera i produkten för att öka produktion. I många fall har man tillverkat få upplagor inför introduktionen, och nu måste man snabbt se till att tillfredsställa det ökade intresset innan kunderna tappar intresset.

Mognad

Steg fyra i en produkts livscykel kallas mognad, och under denna fas har produkten nått sin fulla potential. Under detta stadie är produkten så pass framgångsrik att man knappt behöver investera i den, utan den befinner sig på marknaden självständigt och bringar in stora intäkter. En mogen produkt har låga produktionskostnader och behöver liten marknadsföring samtidigt som den genererar stora intäkter.

Nedgång

Mognadsfasen följs till slut av en nedgång, och detta behöver man hela tiden hålla koll på. Ofta initieras nedgången då konkurrerande företag introducerar liknande produkter men nya egenskaper eller till lägre priser. När produkten når sin nedgång är det dags att börja fundera på att avsluta produktion och i stället satsa på nya produkter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.