Generation Y (1981-1996): Även kallad millenniegenerationen

Den idag största generationen utgörs av de födda runt åren 1980–1995.

Denna grupp kallas för generation Y, men ofta hör man också namnet millennials.

Namnet kommer från generationsteorin där man menar att de äldsta meddelarna av gruppen nådde vuxen ålder runt millennieskiftet.

Generation Y

Generation Y har sedan 2019 gått förbi generationen innan, Generation X, som den största befolkningsgruppen.

I och med att Generation Y börjar komma upp i åldrar kring 30–40 år börjar de också dominera arbetsmarknaden mer och mer.

Många företag gör sig därför redo för ett skifte när den nya individualistiska generationen ska ta över från den tidigare samarbetsvilliga Generation X.

Generation Y har på sistone fått mycket negativ publicitet gällande karaktär och arbetsvilja.

Många menar att det är en lat generation som vill ha saker och ting gratis men inte orkar arbeta för det.

Dessutom säger man ofta att de är självcentrerade och därför inte förstår hur man samarbetar.

Detta bör tas med en nypa salt eftersom det är vanligt att den yngre generationen som är på väg in på arbetsmarknaden kritiseras av den äldre, just för att de nyss varit tonåringar.

Vad Generation Y verkligen går för kommer framtiden att utröna.

Den individualistiska generationen

Många kallar Generation Y för den individualistiska generationen eftersom gruppens medlemmar har mycket fokus på sig själva. Det finns flera teorier om varför det är så här, men många menar att individualismen konstant har ökat globalt. Därför har Generation Y vuxit upp i en mer individualistisk vardag där man har värderat de egna målen och sitt eget mående mycket högre än förut. Dessutom har man på många sätt omdefinierat vad det innebär att växa upp. Förr i tiden ansåg man att en person var vuxen då den skaffat barn eller gift sig, i princip oberoende av personens mognad. Vuxenheten kom helt enkelt på köpet då man skapade familj. Idag, då allt fler skaffar barn och familj senare, har man behövt förändra detta begrepp och i stället tala om individens mognad. Generation Y har spenderat mycket tid på att hitta sig själva och sina inre drivkrafter, mycket på grund av att de vill växa upp.

En tredje teori om varför Generation Y har blivit stämplade som den individualistiska generationen handlar helt enkelt om deras ålder. Denna generation har nyligen varit i sina tonår och många befinner sig nu i sina unga vuxna år. Detta är den tid i livet då man som mest är frånkopplad från sociala konventioner och regler och kan göra lite som man själv vill. Så har det varit för de flesta generationer före också, men eftersom de ser på Generation Y med vuxna ögon har de glömt detta. Generation Y har haft mer frihet att göra lite som de vill, men de har precis som alla andra revolterat mot sina föräldrar och försökt gå sin egen väg.

Vanliga karaktärsdrag

Det är mycket svårt att definiera en hel generation utefter en rad karaktärsdrag och det säger sig självt att individer inom generationen ofta avviker från dessa. Dock har man upptäckt i breda drag vad som skiljer denna generation från de som kommit före och genom detta kunnat se vad som är utmärkande. Att ha en övergripande kännedom om Generation Ys karaktärsdrag kan vara nödvändigt både för arbetsmarknaden och vid marknadsföring.

Positiva

De karaktärsdrag hos Generation Y som kan ses som positiva handlar främst om deras medvetenhet och kännedom om digitala verktyg. Dessutom är de generellt sätt ambitiösa och har bra självförtroende. Mycket av Generation Ys positiva egenskaper har visat sig värdefulla på en arbetsplats.

Nyfikna

Nyfikenhet är en av de viktigaste egenskaperna på en modern arbetsplats i ständig förändring. En nyfiken person är redo för nya utmaning och anpassar sig snabbt till nya omständigheter. Det gör också att positiv förändring uppmuntras eftersom Generation Y gärna vill hitta de bästa lösningarna. Detta karaktärsdrag har gjort att vissa kallat generationen för den mest nyfikna.

Digitala urinvånare

Generation Y är den första generation som vuxit upp med teknik och därför lärt sig navigera i en digital vardag under hela sin uppväxt. Tekniken har dessutom varit i ständig förändring och utveckling, och generationen har behövt anpassa sig till nya digitala lösningar snabbt. Detta gör inte bara att personer inom Generation Y snabbt och effektivt arbetar med digitala verktyg, det innebär också att de är flexibla och snabba på att lära sig nya verktyg. Dessutom har de en bra navigationsförmåga inom den digitala världen och vet hur man för sig.

Ifrågasättande

Generation Y är ifrågasättande av normer och regler på en arbetsplats vilken kan vara en stor tillgång om man väljer att lyssna på deras tankar. Vanligt är att en organisation fastnar i gamla hjulspår och i och med detta förlorar effektivitet och fortsätter med icke-fungerande rutiner. Ifrågasättandet kan vara relaterat till det faktum att generationen är mycket medveten och förstår vad som är aktuellt i samhället. På detta sätt kan man som företag hålla sig modernt på en marknad om man väljer att lyssna på de som ifrågasätter.

Medvetna – om samhälle och omvärld

Det har visat sig att Generation Y är mer benägna att ge till och stötta välgörenhetsorganisationer än tidigare generationer. Det är en medveten generation som bryr sig om sin omvärld och som i detta också inspirerar andra att bry sig. Dessutom är generationen välinformerad om rådande normer och tankeströmningar och kan problemfritt navigera i dessa.

Bryr sig om sin hälsa

I mycket större utsträckning än tidigare generationer tror Generation Y att hälsa är starkt sammankopplat med kost. Därför är de mycket mer benägna att äta hälsosam mat framför snabbmat. Det är vanligt att man kontrollerar sin hälsa regelbundet med hjälp av appar och därför inte låter hälsoproblem gå för långt innan man tar itu med dem.

Negativa

Många egenskaper som upplevs som positiva kan också i viss utsträckning vara negativa. Detsamma gäller negativa egenskaper. Det finns dock vissa saker som Generation Y tilldelats som identitetsmarkörer som kan ses som negativa i deras sociala liv och som också kan ställa till problem och bekymmer på en arbetsplats. Genom att känna till dessa kan man som chef undvika att problem uppstår och bli bättre på att kommunicera till sina anställda.

Behöver ständig feedback

Något som är utmärkande för Generation Y är att de kräver konstant feedback för sina arbetsuppgifter eller handlingar. De vill ständigt bli bedömda men har samtidigt svårt att ta negativ kritik. Många upplever detta som irriterande eftersom det är svårt att möta dessa personer i deras önskning utan att såra dem. Detta kan dock även vara en positiv egenskap eftersom det ofta gör att de arbetar hårt för att uppnå positiv feedback från sina överordnade.

Otåliga

Man kallar ofta Generation Y för den otåliga generationen eftersom de ständigt är i gång med nya saker och har svårt att stanna i nuet. Detta kan ha många anledningar men en teori är att den ständiga input och distraktioner som generationen blivit utsatt för under sin uppväxt. Med en teknologi under snabb utveckling blev Generation Y som en slags försökskaniner för hur barn reagerar på denna typ av teknik. Denna otålighet kan ses både som en positiv egenskap, eftersom de snabbt vill utvecklas inom sitt fält. Dock kan det samtidigt ses som negativt eftersom de inte är beredda eller klarar av att lägga ner stor mängd arbete för att nå sina mål.

Självcentrerade

En generation som kallas individualistisk är föga förvånande i mångas ögon också självcentrerad. Det har visat sig att denna generation inte bara lägger fokus på sig själva och sina karriärer, de är samtidigt också mindre benägna att hjälpa andra. Vanligt är att Generation Y tänker mycket på sig själva och sina personliga mål framför allt, och därför bör man som deras arbetsgivare hitta vägar att använda detta. Om man på rätt sätt utnyttjar individualismen kan man skapa goda resultat för företaget.

Lata

En av de tydligaste negativa egenskaperna man brukar tillskriva Generation Y är att de skulle vara lata. Detta bör inte tas för seriöst då de yngre generationerna ofta kallas lata av de äldre generationerna. Många menar att detta egentligen endast handlar om att generationen nyligen varit barn och tonåringar vilka ofta kallas lata av sina föräldrar och sin omgivning. En annan stor anledning till att man tror att de karaktäriseras som lata är att de ständigt går med mobilen i handen. Generation Y har i princip hela sitt liv i sin mobiltelefon, men detta beror inte nödvändigtvis på lathet. Det är en generation som tillåtits växa upp med obegränsad tillgång till teknologi, och denna teknologi har dessutom utvecklats snabbt under deras livstid.

Generation Y på arbetsplatsen

Med tanke på de positiva och negativa egenskaper som kopplas samman med Generation Y finns det en mängd saker man som arbetsgivare kan göra för att mer effektivt använda deras förmågor. Något av det viktigaste är att förstå den individualism som präglar generationen och försöka använda denna för att nå företagets mål. Om personen identifierar sina egna mål med företagets mål kan man öka förutsättningarna för att det ska bli en lyckad rekrytering. Med utgångspunkt i Generation Ys viktigaste karaktärsdrag kan man identifiera några punkter som är viktiga för att på ett bra sätt introducera en person från generationen i en företagsmiljö.

Sociala värden och balans

Precis som den tidigare Generation X är det mycket viktigt för Generation Y att arbetsplats och fritid existerar i balans. För att säkerställa att dessa personer arbetar effektivt bör man därför ha tydliga regler för hur och när man arbetar och när man är ledig. Dessa personer reagerar ofta dåligt och känner sig stressade om de behöver finnas tillgängliga även efter arbetstid.

Dessutom är det sociala livet mycket viktigt för Generation Y och därför också samlivet med kollegorna. Om man lyckas skapa en balans där den anställde både trivs med arbetsuppgifterna och med sina kollegor ökar man chansen att personen trivs med sitt jobb och därför stannar kvar längre. Att skapa lojalitet med en person från Generation Y är ett bra sätt att långsiktigt säkra en ambitiös och effektiv rekrytering.

Företagets kultur och värderingar

Mer än någon tidigare generation bryr sig Generation Y mycket om värderingar och arbetskultur. Därför är det viktigt att företag har ett kontinuerligt arbete med att uppdatera sina värderingar så att de överensstämmer med rådande normer. Det är mycket vanligt att personer från denna generation väljer mellan olika arbetsgivare beroende på deras förhållande till exempelvis natur och miljö, sociala värderingar eller hur de behandlar sina anställda.

Transparens och feedback

Att kontinuerligt ge individer från Generation Y information om vart de är på väg och hur de ska nå dit är mycket viktigt för att upprätthålla motivationen. Det är mycket effektivt att ha fortlöpande samtal där man informerar om företagets arbete och rutiner och hur den anställdes målbilder kan relatera till dessa. Genom transparens och god kommunikation kan man säkerställa att dessa personer upplever sig som en del av organisationen och därför också vill arbeta för företagets utveckling.

Generation Y och relationer

När det kommer till relationer har man sett att Generation Y gifter sig mycket senare i livet än tidigare generationer. Detta är en vanlig utveckling som är att vänta av yngre generationer men också utmärkande för hur generationen förhåller sig till relationer. Det är vanligt att denna generation är singlar ända upp i ganska höga åldrar. Generation Y har ofta vuxit upp med skilda föräldrar och detta kan ha påverkat hur de ser på relationer. Dock har man sett att de är mer benägna att hålla samman med sina partner, kanske som en reaktion mot sina föräldrar.

Något annat som är mycket intressant när det kommer till relationer är den tekniska utveckling som skett de senaste åren som gjort att det är enklare för Generation Y än någon tidigare generation att träffa kärleken genom olika appar och på nätet.

Ekonomisk situation

Utmärkande för Generation Y är att det är den första generationen som det går sämre för än deras föräldrar. Denna generation har vuxit upp under mycket oroliga ekonomiska omständigheter vilket präglat deras relation till ekonomi och upplevd ekonomisk trygghet. Finanskrisen 2008 skapade ett stort fall i lönenivån vilket fortfarande har konsekvenser för generationen. Beroende på vilken typ av marknad man arbetar inom är det vanligt att denna generation navigerar på en mycket osäker arbetsmarknad och behöver vara redo att byta jobb eller arbeta på nya sätt.

Generation Y präglas också mycket av sina lån eftersom de ofta behövt ta stora studielån eller bostadslån för att ens ha en chans i den ekonomiska verklighet de vuxit upp i. Det är mycket vanligt att låneavgifter därför blir den största månatliga utgiften för personer som tillhör generationen.

Försiktiga med sina pengar

På grund av dessa omständigheter är detta en mycket mer ekonomiskt medveten generation som är försiktig med hur de spenderar sina pengar. När det gäller investeringar sker dessa ofta i linje med personliga värderingar snarare än vad man tror ger bäst avkastning. En generell misstro till ekonomin kännetecknar också generationens spenderingsmönster. På grund av den ekonomiska verkligheten kan Generation Y sällan spendera särskilt mycket på större investeringar, såsom bostad eller bilar. Dessa kostar helt enkelt ofta för mycket i förhållande till generationens löner. I stället spenderar man sina pengar på saker man faktiskt har råd med, såsom kläder och teknikprylar. Sociala medier har stor påverkan på vad man köper eftersom man ofta vill ha likadana saker och kläder som sina vänner eller förebilder. Generation Y handlar oftast på nätet och generellt kan man identifiera deras spenderingsmönster som kopplat till bekvämlighet.

Sammanfattning Generation Y

Präglad av sin teknologiska kunskap och sitt mobilanvändande är Generation Y en grupp med stort fokus på sociala relationer och aktiviteter över nätet. Mycket av livet sker virtuellt och en stor del av generationen är väldigt beroende av sina telefoner. Detta gör att man ofta kritiserar generationen för att inte vara förankrad i verkligheten men mycket av detta beror helt enkelt på hur de vuxit upp. Dessutom har utvecklingen av sociala medier gått fort och präglat deras unga vuxna år på ett sätt som påverkar än idag.

Eftersom generation Y nu är den största generationen som dessutom under de kommande åren tar över på arbetsmarknaden finns stort intresse av att förstå hur de fungerar, vad för typ av kommunikation som fungerar bäst och hur man bäst motiverar gruppen. Därför är något av det viktigaste och samtidigt svåraste för tidigare generationer att förstå deras värderingar. Värderingar är viktigare än någonsin för Generation Y och de använder dessa för att navigera kring beslut de tar i sitt liv. Detta innebär att man måste hålla sig uppdaterad och ständigt hålla koll på och formulera sina egna värderingar för att vara intressanta för Generation Y. Om man som arbetsgivare vill rekrytera en person från denna grupp kan man förvänta sig frågor om rutiner och normer och dessutom kunna svara på dessa frågor på ett bra sätt. För att klara av att på ett framgångsrikt sätt rekrytera medlemmar ur Generation Y behöver man alltså hitta vägar för hur man motiverar och engagerar dem.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.