Generation X (1965-1980): Även kallad den ironiska generationen

Generation X kallas den grupp av människor födda mellan mitten på 60-talet och början på 80-talet.

De exakta åren för Generation X varierar mellan källor, men de närmsta generationerna som ligger före och efter generation X kallas i USA för Baby Boomers (ca. 1946–1964) och Generation Y (ca. 1980–1996).

Namnet härstammar från en roman skriven av Douglas Coupland som hette Generation X: Tales for an Accelerated Culture.

Generation X

 

Uppdelning av människor i generationer har varit intressant av många anledningar. Det kan vara ett bra verktyg för marknadsföring då man kan identifiera gruppens tydligaste gemensamma karaktärsdrag och rikta reklam och kampanjer direkt till en hel generation. Hela antagandet – att människor födda vid samma tid skulle dela på liknande karaktärsdrag – kallas för generationsteori och är både kritiserad och hyllad.

Generationsteori

Olika generationer

Generationsteori kallas också ofta Strauss-Howes generationsteori, och bygger på antagandet att varje generation har en egen persona, eller arketyp, som är gemensam för hela gruppen. Dessutom sker ungefär var 20e år ett generationsskifte då en vändning orsakar nya idéer och nya attityder från en ny generation. Inom generationen finns enligt teorin likartade attityder, politiska åsikter, ekonomiskt klimat etcetera vilket gör att gruppen får många gemensamma drag. När en ny generation tar över skapas det dessutom en generationsklyfta som kan innebära konflikter eller kommunikationssvårigheter över generationsgränserna. Generationsteorin är främst etablerad och studerad i USA men även i andra länder har dessa typer av cykliska tendenser uppmärksammats. Teorin har bemötts med blandade reaktioner, där vissa tycker att den har mycket spännande idéer och dessutom är revolutionerande, medan andra ser den som överdrivet deterministisk och utan bra vetenskapligt stöd.

Det är viktigt att komma ihåg att även om man hittar vissa gemensamma karaktärsdrag som verkar spänna över en generation är att alla medlemmar också är individer med egna personligheter. Dessa kan se ut på många olika sätt och stämmer bland inte alls med den grupp de tillhör. Därför bör man använda generationsteori som ett övergripande exempel men kanske inte ett kommunikationsverktyg för alla inom gruppen.

Detta formade generation X

Generation X växte upp till en mycket självständig generation och detta kommer sig av en mängd olika anledningar. Det är dock viktigt att förstå att denna generation växte upp under en tid av stor osäkerhet och samtidigt snabb teknologisk utveckling. En mängd händelser såsom Berlinmurens fall, Energikrisen, Watergate skandalen, nedgång på börsmarknaden med flera har gjort generationen skeptisk men samtidigt anpassningsbar.

Så identifieras Generation X

Generation X diskuteras ofta som en generation i kläm, detta eftersom världen stod inför finansiella problem under denna tid, och eftersom många av dessa barn växte upp i en miljö präglad av separation och skilsmässa. Uppväxtklimatet för generation X har således inte varit det mest positiva, vilket gjort att denna grupp ofta värderar trygghet mycket högt. Samtidigt har de vuxit upp under en tid då stora framsteg gjorts inom tekniken. I USA kännetecknas denna generation av låga födelsetal, och generationen innan av höga födelsetal varför man ofta talar om Generation X som en kontrast till Babyboomers. I Sverige fanns dock en uppgång i födelsetalen under Generation X, och därför talar man ibland lokalt om denna tid som en Babyboom.

Den ironiska generationen

Ofta refererar man till Generation X som den ironiska generationen. Detta eftersom denna generation ofta karaktäriseras genom att de använt ironi för att undvika seriösa och obekväma ämnen. De maskerar ofta sin oförmögenhet att tala om jobbiga saker genom att skämta om dem. Ofta är personer födda in i Generation X barn till Babyboom generationen, en generation som karaktäriseras i stora drag av att vara auktoritära och seriösa. Man tror därför att de ironiska drag som finns hos Generation X kan ha kommit som en reaktion mot detta.

Xennials

Det är också vanligt att man kommer in på Xennials då man pratar om Generation X. Dessa är egentligen bara en liten grupp inom generationen och brukar definieras som de födda från sent 1970-tal till tidigt 1980-tal. Denna grupp kännetecknas av att de fötts in i en analog vardag och sedan vuxit upp med teknologi i sina unga vuxna år.

Generation X – Karaktärsdrag

Även om det är svårt, om inte omöjligt, att stoppa in en hel generation med miljontals av människor in i en och samma mall är det precis det man gör inom generatonsteorin. Därför har man identifierat vissa karaktärsdrag som de som tillhör generation X har gemensamt. Något som är mycket typiskt för Generation X är att de inte varit särskilt övervakade av sina föräldrar och därför varit mycket ensamma hemma.

Skeptiska

Under uppväxten fick generation X uppleva oroliga omständigheter eftersom världsklimatet var instabilt under denna tid. Kulturell, ekonomiskt och teknologiskt skedde stora förändringar under denna tid och många gånger inte på ett positivt sätt. Dessutom var det vanligt att föräldrar till Generation X skilde sig och dessutom att föräldrarna var borta från hemmet under långa perioder. Därför har denna generation blivit mycket skeptisk generellt och dessutom mycket kritisk.

Under Generation X ungdom och unga vuxna år började mycket av den information som fanns tillgänglig i tidningar och på teve bli mer och mer informationsrik och diversifierad. Många program importerades från andra länder vilket gjorde att man fick tillgång till information från andra delar av världen. Mycket av innehållet var också våldsammare och mer grafiskt än tidigare. Detta gjorde att Generation X ofta ifrågasätter information och inte tar saker och ting för givet, just eftersom de förstått bredden på den information som finns tillgänglig.

Självständighet

Eftersom personer i Generation X varit tvungna att ta hand om sig själva under längre perioder har de också blivit mycket självgående och självständiga. Generation X är därför bra på att arbeta ensamma och är dessutom bekväma att vara själva. Detta gör också att personer i Generation X hanterar sina problem självständigt och vill lösa saker och ting på egen hand. Dessa personer kan hantera mycket ansvar och behöver inte övervakas för att de ska arbeta effektivt.

Anpassningsbara

På grund av det speciella världsläget som pågick då Generation X växte upp har de blivit väldigt anpassningsbara. Generationen beskrivs ofta som öppen för många olika förslag och arbetssätt och är mer anpassningsbara än tidigare generationer. Detta är ofta uppskattat eftersom personer ur denna generation kan upplevas som mycket stabila i turbulenta tider.

Slackers

Generation X kallas ofta för slackers, något som hänger ihop med den cyniska attityden, en allmän avsaknad av mål samt att de saknar motivation. Under deras tonårstid kritiserades generationen kraftigt eftersom man menade att den växande teknologiska framfarten gjorde att de hela tiden krävde att bli underhållna, utan att riktigt ha energi för att engagera sig i något under en längre tid. Idag menar många att det är orättvist och fel att kalla Generation X för slackers, något som säkerligen hänger ihop med att generationen nu vuxit upp.

Generation X finansiella situation

Det kanske tydligaste karaktärsdraget för Generation X är dess förhållande till ekonomi. Som den första generationen som inte skulle tjäna mer än sina förändrar blev denna generation starkt präglad av den ekonomiska verklighet som rådde. Det är den generation som tyngs mest av lån i form av exempelvis kreditkortslån. Detta tror man beror på det faktum att precis den tid på Generation X tog examen från sina universitetsutbildningar sammanföll med ekonomisk nedgång. Denna ekonomiska nedgång fortsatte sedan över en lång tid vilket ledde till att generationen hade svårigheter att behålla ett jobb långvarigt och flyttade därför runt mellan olika arbeten. Den osäkerheten tror man också har påverkat Generation X köpbeteenden och ekonomiska förhållningssätt.

Generation X attityder gällande ekonomi och deras egen finansiella situation präglas dessutom av mycket pessimism. Eftersom många ur generationen blev tvungna att försörja sin familj under osäkra former då de själva inte hade ett stabilt jobb, har de hela tiden varit osäkra på hur det ska gå och därför aldrig tagit något för givet. Detta har gjort att många blir oroliga och osäkra över hur mycket pengar de bör spara eller investera.

Köpbeteende

Generation X har vuxit upp och fått mer stabil ekonomi, men trots detta glöms de ofta bort av marknaden. Det som uppskattas av Generation X är märken som är tydliga och har en direkt kommunikation till kunden. De är också mer benägna att köpa produkter som är unika och håller hög kvalité. Mer än andra generationer använder Generation X datorer väldigt mycket, och de handlar också mycket på nätet. Ofta gör man dock research online innan man går ut och köper den produkt man är intresserad av i en fysisk butik. Generation X anses som stora spenderare lägger stora pengar på saker som kan ses som mindre nödvändiga, såsom att äta ute eller köpa lotter. Dessutom spenderar de mycket pengar på lyxvaror.

Generation X på arbetsplatsen

Som en äldre generation på dagens arbetsplatser har Generation X ofta varit med och format organisationens uppbyggnad. Inte sällan sitter de på höga positioner och är anledningen till att vissa bekvämligheter och praktiska lösningar finns på plats. De moderna kontoren man tänker på idag har ofta formats av Generation X. Det finns många andra saker som definierar Generation X på arbetsplatsen.

Direkt kommunikation

Generation X är mycket mer direkt och tydlig i sin kommunikation, och uppskattar också när andra är det tillbaka. De förstår inte att saker och ting ska lindas in i och kommuniceras med andra ord, utan tycker att det är bättre att vara tydlig och rak.

Är öppna för feedback

Under Generations X uppväxt fanns inte tankar om att alla skulle känna sig lika sedda och därför behövde man ofta kämpa för uppmärksamheten. Detta har gjort att personer ur denna generation gärna vill få feedback för att förstå hur de kan växa och utvecklas. I stället för att linda in respons i ord som är svåra att förstå vill personer i Generation X höra saker och ting såsom de är, även om det är negativ feedback.

Har ett blandat förhållande till teknologi

Generation X har en speciell relation till teknologi eftersom de vuxit upp utan den, men sedan blivit presenterad för den under sina unga vuxna år. Därför har denna generation lärt sig hur den ska föra sig på internet samt på vilka sätt den kan hantera olika program. Till skillnad från senare generationer som är mer fokuserade på sina telefoner, är Generation X mer intresserad av sin laptop.

Bra på samarbete

Eftersom Generation X växte upp i en tid då de inte kunde använda nätet till många typer av arbetsrelaterade och relationsrelaterade aktiviteter har detta hjälp dem i deras professionella liv. De har blivit bra på att bygga relationer och dessutom samarbeta med andra på ett bra sätt. De kan skapa starka band och naturliga sammarbetssätt, även över generationsgränser.

Gillar kreativ frihet och flexibilitet

I och med att ett av Generation X starkaste karaktärsdrag är dess självständighet kommer detta också till uttryck i arbetslivet. Dessa personer föredrar ofta mer frihet i sitt arbete och gillar inte att bli styrda. Om man lyckas ta vara på detta karaktärsdrag kan man dock få ut väldigt mycket av personer i Generation X. De är mycket ambitiösa och gillar att både testa och lära sig nya saker, och frihet skapar därför stor produktivitet hos denna grupp. Det är viktigt att vara tydlig om man vill att dessa personer ska förändra sitt arbete då de varken förstår eller uppskattar otydlig feedback.

Byter gärna jobb

Till skillnad från tidigare generationer har Generation X varit mer öppna för att byta arbete efter en tid. I stället för att år efter år vara kvar på samma arbetsplats kan denna generation vilja testa nya saker och därför byta arbetsplats. Detta är också sammankopplat till den ekonomiska kris som rådde då generationen examinerades. Troligtvis har de förstått att det inte är någon fara att byta jobb, och att det samtidigt kan vara mycket bra för att främja personlig utveckling.

Balans i arbetslivet är viktigt

För Generation X är något av det viktigaste att det finns en bra balans mellan arbetsliv och fritid. På grund av att deras föräldrar arbetat mycket och varit hemma lite uppskattar denna generation att i stället skapa tydliga gränser mellan vad som är arbete och var som är fritid. Generation X tar ut mer semester och arbetar kortare timmar än tidigare generationer, men är samtidigt så pass effektiva på arbetsplatsen att deras arbete inte blir lidande.

Kritik mot generationsteori

Det är viktigt att förstå att generationsteori generellt blivit mycket kritiserad och ifrågasatt och att man inte bör lita blint på denna typ av beteende och personlighetsmönster. Många har gått så långt att de kallar teorierna värdelösa och helt hopplösa och menar att det inte finns något faktiskt bevis för att det skulle fungera att använda sig av generationsteori inom exempelvis marknadsföring eller ledarskap. Det kan dessutom verka som en negativ självuppfyllande profetia när en person plötsligt ser sig tillhöra en viss grupp. De negativa egenskaperna hos gruppen kan då bli en stor del av personen på bekostnad av dennes positiva drag. Teorierna skapar helt enkelt grupper på bekostnad av individerna.

Många av de stereotyper som presenteras enligt olika generationsteorier, såsom att medlemmar ur Generation X skulle vara slackers eller mer anpassningsbara än medlemmar ur andra generationer har också testats och ofta motbevisats. Därför är det bra att ha ett kritiskt förhållningssätt då man läser om olika generationer och det som identifierar dem.

Sammanfattning Generation X

Att känna till grundläggande karaktärsdrag hos de olika generationerna kan vara bra inom många olika områden. Exempelvis då man vill marknadsföra produkter och därmed rikta sig till en viss målgrupp kan det vara av stor vikt att förstå denna målgrupp innan, särskilt om man inte själv tillhör den. Dessutom kan det vara bra för en arbetsgivare eller chef att inse hur generationer kommunicerar och agerar på olika sätt, eftersom detta ofta göra att man kan behöva använda olika typer av kommunikationssätt.

Om man bortser från den kritik som generationsteorier fått utså och bara ser till värdet av att försöka kommunicera över generationsgränser kan man se mycket positivt med denna typ av analys. Genom att skapa bättre förutsättningar för yngre och äldre att arbeta tillsammans och mer effektivt kan man förstå hur detta kan vara intressant för företag och organisationer. På ett mindre företag skulle detta dock kunna vara en mer individuell analys, i stället för att stoppa in alla i generationsfack.

Generation X har karaktäriserats och analyserats av många och fått både positiva och negativa attribut tillskriven sig. Eftersom denna grupp nu åldersmässigt och statistiskt börjar nå sin karriärstopp kan det vara bra att förstå sig på hur den fungerar för att få en bra bild av hur dagens arbetsklimat är utformat. De generationer som nu följer efter Generation X kommer att behöva lära sig en hel del om traditionell kommunikation för att kunna möta sina chefer och samtidigt också bli bättre på att ta kritik på ett konstruktivt sätt. Allt detta är saker man kan lära sig av Generation X som dessutom har visat sig vara värdefulla karaktärsdrag på en arbetsplats. Självständighet, flexibilitet och en balans mellan arbete och familj präglar generationen men kan också verka som goda ledord och inspiration för kommande generationer.

 

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.