Arbeta agilt: Skapar prototyper, testar, analyserar & förbättrar dessa

Flexibilitet och anpassningsbarhet är viktiga nyckelord för att överleva på dagens marknad som är i ständig förändring.

Det är därför agila metoder har blivit så populära under de senaste åren.

Att arbeta agilt gör det nämligen möjligt för företag och för de anställda att snabbt anpassa sig till förändringar och oförutsedda omständigheter.

Arbeta agilt

Denna process skapades för att ge mjukvaruutvecklare största möjliga flexibilitet att hantera små buggar och sista minuten-ändringar för att kunna möta förändrade förutsättningar.

Vad innebär det att arbeta agilt?

Enkelt uttryckt kan det agila arbetssättet beskrivas som en process där man arbetar med delleveranser i korta upprepande cykler.

Man gör prototyper, och testar, analyserar och förbättrar dessa istället för att göra en stor slutleverans i slutet av projektet.

Arbetet utvärderas kontinuerligt och feedback inhämtas från kunder för att kunna möta förändrade förutsättningar.

Viktiga grundtankar inom agilt arbete

Inom det agila tankesättet finns vissa grundläggande idéer.

Man följer inte processen kring deadlines på samma sätt som traditionella processer.

Man sätter individer och interaktioner framför processer och verktyg.

Man värderar fungerande programvara framför omfattande dokumentation.

Kundsamarbetet är viktigare än kontraktsförhandlingen.

Och framför allt är anpassning till förändring viktigare än att följa en plan.

Detta innebär att man främjar regelbunden kommunikation på alla nivåer.

Förändringar i grundidén är också välkommet genom hela processen.

Man strävar efter att minimera risk samt producera en bättre anpassad slutprodukt på kortare tid.

När passar det att arbeta agilt?

Det agila arbetssättet appliceras med fördel inom alla typer av IT.
Om man arbetar inom en värld som ständigt förändras och där utfallet av ett projekt inte alltid är solklart, då är agilt arbete det bästa alternativet.

Inom agilt arbete tar man ovissheten som huvudtes och bygger på tanken att börja utifrån den information som man har för tillfället.

Sedan arbetar man bara ett fåtal veckor innan man utvärderar.

Detta kallas för iterativa cyklar.

Om man då är på rätt spår så fortsätter man med samma korta cykel igen.

Detta är för att inte binda sig till en specifik plan som kan bli svår att ändra under resans gång.

Principer för agilt arbete i tre övergripande delar

För att förstå hur grundidéerna ska tolkas i det agila arbetet finns det 12 principer att följa.

1. Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.

Genom att jobba i korta cykler och leverera en utvärderingsbar produkt kan åsikter från kund eller användare snabbt prioriteras och åtgärdas inför nästa utvärdering.

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utveckling.

Agila metoder utnyttjar förändring till kundens fördel.

Snabba förändringar skapar dessutom i det långa loppet en experimenterande kultur och gör att man snabbt hittar snedsteg.

3. Leverera fungerande programvara ofta.

Den produkt som levereras i slutet av varje cykel skall fungera för att leverera värde till kunden.

Att den fungerar betyder inte att den behöver vara färdig, utan snarare att man gjort den lite bättre än sist.

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.

Genom daglig kommunikation (gärna ansikte mot ansikte) får frågor snabba svar och förändringar kan diskuteras utan att gå igenom en hel dokumentationsprocess.

Frihet under ansvar

5. Bygg projekt kring motiverade individer.

Ge dem den miljö och det stöd de behöver och lita på att de får jobbet gjort.

Ge teamet frihet att arbeta på sitt sätt.

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information.

Feedback går fortast om man pratar direkt till varandra.

7. Fungerande programvara är det främsta måttet på framsteg.

För kunden är produkten det mätbara resultatet.

Det viktiga är att visa kunden att produkten är uppdaterad enligt tidigare utvärdering och att den fungerar.

8. Det är viktigt att hålla en jämn utvecklingstakt.

En välplanerad iteration innebär också att kunden vet vad nästa presentation innehåller och att teamet inte tar på sig mer än vad det klarar av.

Bra design är anpassningsbar

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan.

Agilt arbete fokuserar på att göra rätt från början.

10. Enkelhet är grundläggande.

Genom att prioritera vad som är viktigast för just denna iteration kommer teamet eliminera mycket onödigt arbete runtomkring.

11. Bäst produkter växer fram med självorganiserade team.

Genom att teamet själva utvärderar metoder och arbetssätt med små mellanrum, kommer det bästa sättet att arbeta på utvecklas över tid.

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.

Detta innebär också att små irritationsmoment kan tas på bar gärning och undvikas i framtiden.

Så börjar man arbeta agilt

Det finns inget exakt recept för att arbeta agilt.

Många använder agila tekniker i sitt arbete utan att tänka på det.

Det handlar om att öva på att hitta kreativa lösningar, ju mer man över desto lättare kommer det bli att anpassa sig till de förändringar som sker.

Man bör planera sin arbetsdag med effektivitet i fokus och skapa ett schema med de uppgifter man vill slutföra.

När man planerar sin arbetsdag lägger man inte heller upp uppgifterna efter speciella tider.

Det är nämligen mer motiverande att planera efter konkreta mål som att till exempel slutföra en specifik uppgift innan man tar lunch.

Genom att arbeta agilt kommer det dagliga arbetslivet bli mer effektivt och mindre stressigt.

Fokus på människor och anpassningsbarhet

Att arbeta agilt innebär att arbeta i kortare cykler och ständig anpassa sig till förändrade behov.

Här kommer människor in som den viktigaste byggstenen.

Den som är van att arbeta på ett mer traditionellt sätt kan skrämmas av denna typ av iterativa arbetssätt, men det går att vänja sig vid denna nya filosofi.

Det man gör är att dela upp ett projekt i mindre delar och producera, testa och justera alla delar innan man går vidare till nästa steg.

Varje nytt steg planeras och skapas sedan baserat på den föregående fasen.

Det spelar ingen roll hur den ursprungliga tidsplanen såg ut, eller vad budget började någonstans.

Det viktiga är att titta på hur planen ser ut i detta nya steg.

I varje steg och varje fas analyserar man situationen och justerar planerna i enighet med hur projektet utvecklas.

Det agila tankesättet är bra för en modern arbetsmarknad

Ett Agilt tankesätt gör det möjligt att lättare följa en föränderlig värld utan att falla i fällan av dokumentation och byråkrati.

Flexibilitet och anpassningsbarhet är nyckelorden på dagens marknad.

När man är förberedd och inställd på att acceptera och anpassa sig till de förändringar som sker, finns det inget som kan stoppa en.

Förändring är oundvikligt

Hur man reagerar på plötsliga förändringar är avgörande för hur man lyckas i sitt arbete.

Genom att kunna anpassa sig till förändringar är man alltid förberedd.

Vad händer om företaget plötsligt gör nedskärningar i budgeten och projektet nu får mindre pengar att röra sig med till exempel.

Det kan också ske externa förändringar, tidsplanen justeras, omfattningen av projektet ändras.

Alla dessa exempel kan innebära att en noggrann planering förstörs, men det betyder inte att man måste börja om från början.

Med ett agilt förhållningssätt kan man ta ett steg tillbaka och anpassa planen till de nya omständigheterna.

Sammanfattning

Att arbeta agilt innebär att kunna vara anpassningsbar och flexibel med den produkt kunden har bett om under hela processen.

Man arbetar i kortare cykler än man gör med ett traditionellt projekt, dessa kallas iterativa cyklar.

Efter varje cykel utvärderar man och analyserar för att undersöka om man är på rätt väg eller behöver byta spår.

Saker förändras snabbare än någonsin idag, speciellt inom IT.

Därför är det viktigt att använda ett agilt tankesätt för att kunna möta kundernas krav.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.