Vad kallas det när företaget väljer att lansera sina existerande produkter på nya marknader?

Hur gör ett företag när marknaden är mättad men man fortfarande vet att produkterna har potential?

Just denna fråga kommer besvaras i denna artikel.

För att besvara frågan kommer information om ämnet att tas upp och diskuteras.

Vad kallas det när företaget väljer att lansera sina existerande produkter på nya marknader

Relevanta exempel kommer att presenteras för att öka förståelsen kring ämnet.

I slutet av artikeln kommer du som läser att ha förståelse för hur en produktlansering på en ny marknad går till.

Vad kallas det när företaget väljer att lansera sina existerande produkter på nya marknader?

När ett företag vill lansera sina existerande produkter på nya marknader kallas det för marknadsutveckling. Ett företags befintliga produkter presenteras alltså på en ny marknad för att förbättra försäljningen av det redan existerade produktutbudet. Det handlar framför allt om att sälja på nya sätt.

Hur använder man sig av marknadsutveckling?

Marknadsutveckling är en process som hjälper företaget att fokusera på de resurser som maximerar försäljningen. Strategin mynnar ut i en strategisk marknadsplan som hjälper företaget både på kort och lång sikt. Denna marknadsplan bygger på information om marknaden, kunder och konkurrenter vilket gör att man kan uppnå sitt mål: att slå sig in på en ny marknad.

Marknadsplanen ger tydlighet och hjälper ett företag att fokusera på rätt saker. När man tar fram en marknadsplan går man igenom affärsidé, målgruppsanalys, konkurrenssituationen och varumärkets positionering.

Syftet med marknadsutveckling är exempelvis att fånga kunder hos konkurrerande företag för att utöka sin försäljning till nya marknader. Det finns många olika metoder som går att använda för att nå detta syfte och ofta anlitas marknadsföringspersonal för att hjälpa till med denna typ av marknadsutveckling.

Tillvägagångssätt

När ett företag har behov av att öka storleken på sin marknad så brukar det första steget vanligtvis vara en utredning av marknaden för att ta reda på hur expanderingen ska gå till. Det inkluderar en analys av vilka kunder företaget har och vad dessa köper. Med hjälp av kundinformationen utvecklas sedan en omfattande marknadsutvecklingsstrategi. Det gäller för företagen att kombinera sin redan existerande marknad med att på ett effektivt sätt utöka till en ny.

Marknadsutvecklingen kan innebära att få existerande kunder att bli intresserade av produkter eller tjänster som de inte vanligtvis köper. Det kan till exempel gälla nyligen lanserade produkter eller tjänster. Dessa kunder har redan en relation till företaget och är därför lättare att utöka relationen med. Ett annat sätt är att hitta kunder som köper från konkurrerande företag och värva dem, detta kan exempelvis göras genom riktade kampanjer.

Kunder som inte alls har någon relation till företagets produkter eller tjänster kan även vara en outnyttjad marknad. Då gäller det att på ett effektivt sätt introducera dem för sina produkter eller tjänster. Marknadsutveckling kan alltså handla om att introducera personer till företaget eller varumärket på ett sådant sätt att de väljer att bli kunder. Att utveckla starka marknadsutvecklingsstrategier är avgörande för ett företags utveckling och tillväxt. Med hjälp av marknadsutveckling kan företaget till slut stärka sin position på den befintliga marknaden och slå in sig på nya.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.