Vad kallas den lägsta nivån i en WBS?

I denna artikel kommer vi att gå igenom den lägsta nivån i en WBS och vad den kallas.

En WBS har en tydlig hierarkisk struktur vilket gör arbetet enklare att följa och planera.

När man sätter upp en WBS behöver vad först och främst tydligt definiera projektet och dess mål. Efter att det är gjort blir det lättare att bryta ned arbetsflödet i leveranser och work packages.

Vad kallas den lägsta nivån i en WBS

Förkortningen WBS står för Work Breakdown Structures, och det är precis denna nedbrytning och strukturering som gör den till ett populärt planeringsverktyg.

Målet med denna text är att ge dig som läser grundläggande information om nivåerna i en WBS.

Vad kallas de lägsta nivån i en WBS?

En WBS består oftast av fyra nivåer och den lägsta nivån kallas aktiviteter. Dessa uppgör tillsammans det som behöver göras för att en individ inom teamet ska kunna slutföra en work package. I vissa projekt, som är mer komplexa och omfattande, kan det finnas fler nivåer.

WBS fyra nivåer

När man pratar om vilka nivåer som finns inom en WBS kan denna siffra variera något, men ofta handlar det om fyra nivåer som är hierarkiskt ordande. Den första, och högsta, nivån är projektets titel, syfte och övergripande mål. Detta är det första som arbetas fram då man definierar sitt projekt, och det är viktigt att lägga tid på detta. Man ska använda ett tydligt definierat språk som är svårt att missförstå då man formulerar målet för projektet.

Nästa nivå handlar om projektets faser och kontrollkonton. Här ska de större faser som behöver slutföras för att projektet ska kunna avslutas listas. Inom faserna definierar man också de huvudleveranser som behöver slutföras för att fasen ska kunna markeras som avslutad.

Den tredje nivån kallas work packages, och det är i denna som själva arbetet förstås och blir mer hanterbart. Man bryter ner faserna i mindre bitar och dessa samlas sedan ihop i paket. För att uppnå och kunna avsluta en fas behöver teamet alltså genomföra det arbete som definieras i work packages.

Den sista och lägsta nivån kallas för aktiviteter, och här listas alla de aktiviteter som behöver slutföras innan man kan gå vidare och börja arbeta med work packages. Det kan exempelvis vara program som behöver installeras. Aktiviteterna kan ofta delas ut till en enda individ eftersom de är så pass små och hanterbara.

Leveransbaserad WBS

Man brukar säga att en WBS kan komma i två former, leveransbaserad eller fasbaserad. Den leveransbaserade WBSen är den vanligaste där projektet brutits ned i de leveranser som behöver avlutas för att målet ska nås och projektet slutföras.

Fasbaserad WBS

Den fasbaserade WBS:en bygger mer på den klassiska uppbyggnaden av ett projekt i faser. Dessa faser följer naturligt på varandra och behöver göras i en tydlig ordning för att skapa struktur. Även inom en fasbaserad WBS bryter man ned uppgifterna i leveranser, work packages och aktiviteter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.