Vad är en Divisionsorganisation?

Det finns flera sätt att strukturera en organisation och vissa organisationstyper passar bäst för vissa verksamheter.

Denna artikel kommer att redogöra för vad en divisionsorganisation är för något och vilka fördelar och nackdelar denna typ av organisation har.

Till hjälp för att förstå divisionsorganisation kommer relevant information tas upp och belysa organisationstypen ur olika perspektiv.

Vad är en Divisionsorganisation

Texten kommer även förklara när det kan vara bra att använda sig av en divisionsorganisation.

Vad är en divisionsorganisation?

En divisionsorganisation är en mycket vanlig struktur hos många stora företag. I denna typ av organisation delar man in personalen beroende på vilken produkt eller projekt de arbetar med. Varje individuell division ansvarar för sin egen marknadsstrategi och produkter.

Hur fungerar en divisionsorganisation?

Divisionsstrukturen fungerar utmärkt hos alla stora företag som har många olika produkter eller tjänster. Denna struktur är också bra för växande företag som vill öppna nya divisioner.

Divisionsorganisationen består alltså av fristående enheter eller divisioner, där varje enhet har en mängd olika funktioner och expertområden som de tillsammans producerar en produkt eller tjänst. Varje division har sin egen marknadsföring och konkurrensplan och även sin egen chef som ansvarar för denna enhet. Cheferna över divisionerna har frihet över till exempel strategi och personalstyrka vilket möjliggör att fokus kan läggas på att utveckla kompetenser inom gruppen. Det är vanligt att divisionsorganisationer har spetskompetenser inom olika områden.

Divisionsorganisationen är, på grund av dess struktur, väldigt flexibel vilket gör att det går att separera eller sätta ihop flera divisioner efter företagets behov och utveckling. Beroende på hur marknaden utvecklas kan företaget vara snabba att svara till förändringar. Genom att arbetet är uppdelat över olika divisioner så går det även lätt att mäta prestationerna hos de olika divisionerna.

Fördelar och nackdelar med organisationen

Vid startandet av ett nytt företag eller organisation, eller om omstrukturering av ett befintligt företag ska göras är det avgörande att företaget väljer rätt organisationsstruktur. När man väljer organisationsform måste man ta hänsyn till organisationens storlek, typ av produktion och vilka processer som finns. Divisionsstrukturen hjälper många företag att nå sin fulla potential och öka sina marknadsandelar. Eftersom varje division har fokus på sin specifika produkt eller tjänst får medarbetarna utrymme för utveckling inom sitt eget område. Tack vare utformandet av strukturen är det lätt att planera och förstå arbetet som utförs gruppens personal. Man kan sedan använda informationen för att mäta prestation och produktivitet. Eftersom varje division är sin egen enhet möjliggör det dessutom snabba beslutsprocesser.

Även fast denna typ av organisation är effektiv och komplett är den inte alltid problemfri. Om inte divisionerna sköts på rätt sätt kan det uppstå konkurrens mellan organisationens olika avdelningar. Konkurrensen rör sig oftast om fördelning av resurser och tillgångar, vilka det ibland är brist på. Därför är det viktigt att chefen sköter kommunikationen och samarbetet mellan divisionerna. Eftersom avdelningen har full fokus på sin egen produkt kan det ibland leda till att medarbetarna glömmer bort att det finns andra divisioner som kan vara i behov av hjälp.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.