Vad innebär Gap-analys?

I denna artikel kommer frågan ”Vad innebär en Gap-analys” att besvaras.

För att besvara frågan kommer relevant information om ämnet att presenteras.

Texten kommer på ett enkelt och kortfattat sätt beskriva en Gap-analys så att läsaren förstår vad denna innebär.

Läsaren kommer att förstå grunderna och hur man tillämpar en Gap-analys. Dessutom kommer man förstå hur organisationer genomför denna typ av analys.

Vad innebär Gap-analys

Vad innebär Gap-analys?

En Gap-analys används som ett affärsverktyg som hjälper ett företag att analysera och jämföra sin aktuella prestation med sin potentiella position. Målet är att ta reda på hur man vill att organisationen ska se ut i framtiden och hur man ska gå till väga för att ta sig dit.

Hur går en Gap-analys till?

En Gap-analys går att implementera i både det dagliga arbetet eller i ett projekt för att förbättra en del av verksamheten eller en viss produkt. Så länge det är mätbart går det att tillämpa en Gap-analys. Analysen kan appliceras på exempelvis försäljning, marknaden eller en produkt.

Det finns olika metoder för att genomföra en Gap-analys men den gemensamma nämnaren är att man måste ha en bild av nuvarande situation och vart man vill komma. Det man gör är att analysera hur en verksamhets tillgångar och resurser utnyttjas eller inte utnyttjas.

Trestegsanalys

En vanlig metod att använda sig av när man gör en Gap-analys är trestegsanalysen. Man börjar att analysera den nuvarande situationen, sedan identifierar man den ideala situationen och till sist väljs en plan ut för hur man ska ta sig från där man är idag till dit man vill så snabbt som möjligt.

I nulägesanalysen undersöker man företagets helhet och de resultat som man producerat hittills samt hur verksamheten fungerar idag. Detta kan innebära analyser av olika delar som till exempel kvalitativ information, där man kanske pratar om arbetsprocesser. I analysen diskuterar man även kvantitativ information, exempelvis hur mycket en produkt säljer per vecka eller hur många som bokar en viss tjänst. All statistik som är relevant för det organisationen arbetar med är bra att inkludera.

När man har fått en klar bild på hur det ser ut för organisationen idag, måste man börja tänka strategiskt. Var vill man att organisationen ska vara? Vilka mål borde ha uppnåtts men har av någon anledning inte gjort det? I detta skede finns det mycket utrymme för kreativitet och drömmar. Eventuellt behöver vissa riktlinjer ändras eller så kanske man bör ändra marknadsföringen helt. Här gäller det att inte tänka för smått.

I den slutgiltiga fasen presenteras en plan för att ta sig förbi detta gap. Vad är det som krävs för att man ska nå de uppsatta målen? Hur tar man sig förbi svårigheterna på bästa sätt? Det är denna plan som är avgörande för att man ska klara av att nå målen.

I de flesta fallen behöver man hjälp och verktyg för göra en Gap-analys och det har därför inom företagsutveckling presenterats några olika av modeller som är hjälpsamma. Dessa modellers syfte är att analysera och utveckla en organisations nuvarande situation.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.