Hur gör man en kommunikationsstrategi?

En kommunikationsstrategi är en plan för att säkerställa att man har en genomtänkt medveten och enhetlig kommunikation, som dessutom är stringent och jobbar i rätt riktning mot de mål företaget har satt upp.

Den hjälper teamet att skapa en samlad bild av vad man vill uppnå med kommunikationen kring varumärket.

Kommunikationsstrategin fokuserar på hur varumärket och erbjudandet ska kommuniceras.

Hur gör man en kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi är helt avgörande för att företaget ska lyckas.

Hur gör man en kommunikationsstrategi?

För att göra en kommunikationsstrategi börjar man med att undersöka produkten man vill marknadsföra, vad det unika med produkten är, hur målgruppen känner för produkten, hur produktens värderingar förmedlas och så vidare.

Man arbetar sedan fram ett kreativt koncept innehållande både strategiska och taktiska budskap.

Till sist sammanställs en marknadsplan som visar vilka aktiviteter som ska genomföras.

Vad är en kommunikationsstrategi

När man ska jobba med digital marknadsföring finns det olika typer av styrdokument som behövs.

En kommunikationsstrategi är det som reglerar hur ett specifikt företag ska jobba med kommunikationen.

Den kan innehålla både intern och extern kommunikation.

Exakt vad den ska bestå av beror på hur verksamheten ser ut, vad som är viktigt, vilken målgruppen är, vad det finns för affärsmål och så vidare.

Man måste ha en helhetsbild över företaget för att kunna ta fram en bra kommunikationsstrategi som går att applicera i alla kanaler.

När man gör en kommunikationsstrategi kan man göra olika sorters analyser för att få fram information, till exempel webbanalys, målgruppsanalys, konkurrensanalys, sökordsanalys och kanalanalys.

Analyserna varierar i svårighetsgrad beroende på företag.

Dessa analyser leder sedan till strategier.

Strategier

Strategi

Det finns olika sorters strategier, exempel på dessa kan vara kanalstrategi, omnistrategi, inbound marketing-strategi etc.

Dessa strategier blir vad man kallar för kommunikationsstrategi.

Kommunikationsstrategins röda tråd gör att alla strategier hänger ihop men är uppdelade i olika kapitel.

Varje del har ett syfte, mål och ibland även ett visst arbetssätt.

Sedan kan det även vara olika syften och mål inom ett kapitel/strategi.

Oftast behöver man också några komplement till kommunikationsstrategin, det kan handla om en mätplan, innehållskalender och en grafisk manual.

Samtliga styrdokument ska hänga ihop och den röda tråden för kommunikationen ska vara tydlig.

Man brukar även ha med information kring varumärkeslöfte och målgrupp för att kunna få en helhetsförståelse kring kommunikationen.

Detta för att vem som helst ska kunna läsa och förstå hur arbetet sker eller bör ske, vilket är väldigt bra för nyanställda, när man tar in konsulter men också för de som redan arbetar på verksamheten.

Det är annars lätt att man glömmer vad man har kommer överens om och faller bort från den röda tråden.

Hur man gör en lyckad kommunikationsstrategi

För att göra en framgångsrik kommunikationsstrategi krävs en långsiktig och strategisk process.

Kärnan ligger i att skapa mervärde som handlar om mer än det man specifikt levererar.

Det viktigaste i en kommunikationsstrategi är att ha en genomgående röd tråd i budskapen.

Samma budskap och strategi ska sändas ut i alla kanaler; webb, sociala medier, nyhetsbrev, bloggar och i trycksaker.

När man lyckas med detta, ger det en mer kraftfull effekt mot målgrupperna via kommunikationen, eftersom de då känner igen budskapet oavsett i vilken kanal det dyker upp.

Första steget: research

Det första man behöver göra är att samla på sig så mycket information som möjligt för att få en tydlig bild av förväntningar och för att skapa ett tydligt gemensamt mål.

Ett gediget underlagsarbete är grunden för ett bra resultat.

Det handlar ofta om övergripande verksamhetsmål som är nedbrutna till tydliga affärsmål.

Om det inte finns några definierade affärsmål blir det svårare att ta fram en vass strategisk kommunikation som arbetar i rätt riktning och som stöttar säljare och annan personal.

Omvärldsbeskrivning

Viktigt är att ta en titt på omvärlden och de saker som påverkar kommunikationen.

Var finns konkurrenterna och hur kommunicerar de?

I den strategiska kommunikationen kan det finnas saker som man behöver ta hänsyn till i omvärlden.

Behovet av denna omvärldsbeskrivning skiljer sig beroende på vilken typ av produkt eller vilket budskap man ska kommunicera.

I detta skede beskriver man också budskapet man vill sända uti kommunikationen.

Kreativt koncept och story

Fram till nu har metoderna handlat om att beskriva fakta och ringa in allt i strategin.

Nu gäller det att ta fram ett kreativt koncept som kommunicerar det man vill få fram på ett intressant, underhållande och smart sätt.

Målet är att sticka ut på ett positivt sätt och samtidigt landa rätt hos de målgrupper man har.

Att kombinera allt detta och skapa ett vinnande koncept är den kreativa utmaningen i kommunikationsstrategin.

Levande dokument

En kommunikationsstrategi är ett dokument som bör uppdateras kontinuerligt, exempelvis varje kvartal eller när en större förändring sker i företaget eller externt.

Anledningen till detta är att man hela tiden får nya insikter när man arbetar med analys och utvärdering.

I vissa fall är det ännu mer viktigt att uppdatera strategierna mer frekvent, speciellt om det inte fanns jättemycket data tillhands när dokumentet skapades.

Då blev det antagligen en hel del gissningar.

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Allt det arbetet vi tagit fram i kommunikationsstrategin sammanställs i en kommunikationsplattform.

Kommunikationsplattformen blir ett tryggt styrdokument att luta sig mot inför detaljplanering och produktion av kommunikationen.

Nästa steg är att ta fram en kommunikationsplan, denna fungerar som en detaljerad handlingsplan och är en lista över taktiska strategiska aktiviteter samt när de ska utföras.

Denna plan ska vara väldigt konkret och kortfattad så vem som helst kan förstå vad som ska göras och när.

Sista steget är att sätta igång och producera allt material.

Sammanfattning

En kommunikationsstrategi fungerar som en grundläggande plan för kommunikationsarbetet på ett företag.

Den kan innehålla både interna och externa strategier.

Man påbörjar arbetet med strategin genom att samla in relevant information och genomföra olika sorters analyser av materialet.

När man har all information som behövs, tar man fram ett kreativt koncept.

Det som är viktigast är att det finns en röd tråd genom hela kommunikationsarbetet. Utmaningen är att komma på ett sätt att marknadsföra produkten i fråga som både attraherar målgruppen och som gör att produkten sticker ut i mängden.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.