Vad innebär en Matrisorganisation?

Denna artikel ämnar förklara vad en matrisorganisation är.

I projektintensiva företag är det vanligt att använda sig av denna typ av organisation.

Genom att använda sig av tydliga exempel och relevant information kommer frågan på enklast sätt kunna besvaras och matrisorganisationen olika delar gås igenom.

Vad innebär en matrisorganisation

Artikeln kommer ge förståelse kring vad en matrisorganisation innebär och varför dessa typer av organisationer är nödvändiga i vissa typer av arbeten.

Vad innebär en matrisorganisation?

Vanligtvis finns det i en matrisorganisation flera avdelningar som är strukturerade under en och samma ledning. Alla anställda och medarbetena måste därför förhålla sig till mer än en chef. Organisationsformen är annorlunda jämfört med det traditionella förhållningssättet att den anställde endast rapporterar till en chef.

Matrisorganisation– en annan typ av ledning

Det är vanligt att det finns flera olika chefer i en matrisorganisation, exempelvis en chef som styr verksamheten och en teknisk chef som följer upp kvaliteten inom ett projekt. Denna typ av organisation är oftast tillfällig då den existerar projektbaserat. Det finns inget konkret svar på hur matrisorganisationen ser ut eftersom detta kan skilja sig åt mellan organisationer. Till exempel hur ansvaret är fördelat, vilken roll de olika cheferna har och hur makten mellan dessa är fördelade varierar kraftigt. Organisationen består väldigt ofta av olika avdelningar eller divisioner som delvis arbetar självständigt men som styrs av samma ledning.

Det vanligaste inom en matrisorganisation är att de anställda har två chefer de ska rapportera till. Dessa chefer har i sin tur en överordnad chef som ger dem direktiv. Matrisorganisation är som vanligast vid projektarbete och det är oftast en VD som är ytterst ansvarig för projektet. Under VD:n finns projektledaren och en linjechef. Till dessa chefer rapporterar projektpersonalen.

Hur fungerar matrisorganisationen?

Organisationen är som effektivast vid tillfälligt arbete och är provisorisk till sin natur, alltså att den finns så länge projektet pågår. Organisationen består av ett team som samarbetar för att uppnå ett uppsatt mål. Organisationen jobbar vanligtvis inom en uppsatt tid med ett konkret slutmål. Det är därför ett mindre fokus på organisationen och mer uppmärksamhet på uppgiften som ska göras. Syftet är att maximera styrkorna hos personalen, samtidigt som man minimerar svagheterna.

Fördelar och nackdelar med en matrisorganisation

En stor fördel med matrisorganisering är att det finns tydligt uppsatta projektmål som relaterar till de individer som ingår i verksamheten. Varje medarbetare inom organisationen är därför viktig för att nå slutmålet. Personalen känner sig därför mer delaktig och ansvarig för projektet vilket ofta leder till bättre resultat. Tack vare en matrisorganisation går det att genomföra komplexa projekt med begränsade resurser. Organisationen underlättar koordinering och ger medarbetarna stor flexibilitet.

Trots att organisationen leder till stor effektivitet finns även vissa svårigheter och risk för problem. En av riskerna är att när det finns flera olika chefer, har de ofta olika perspektiv på hur arbetet ska utföras och därmed kan personalen få instruktioner som är motstridiga. Beslutsfattandet kan också bli långsammare då flera chefer ska komma överens om en lösning. Projektarbete har ofta en kort tidsfrist och därför kan medarbetare uppleva en stressigare arbetsmiljö och viss ökad stress. För att en matrisorganisation ska vara funktionell krävs det att rollfördelning, kommunikation och arbetsprocesser är klargjorda för alla inblandande.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.