Kan en tjänst vara en produkt?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”kan en tjänst vara en produkt?”.

När man föreställer sig produkter är det ofta fysiska och gripbara objekt som är top of mind, men även tjänster kan faktiskt beskrivas som produkter.

Den marknad som skapats med hjälp av de produkter som inte är gripbara har berett väg för utvecklingen av en helt ny marknad.

Kan en tjänst vara en produkt

Ofta sker betalning av tjänsten som en prenumeration eller en engångskostnad för en upplevelse.

Målet med denna text är att förklara hur tjänster kan agera som produkter.

Kan en tjänst vara en produkt?

En tjänst kan vara en produkt och hanteras som en produkt. Detta är ett nytt sätt att tänka som har skapat en stor marknad för upplevelser, prenumerationer och tjänster. Tjänster löser ofta inte ett långvarigt problem, utan tillfredsställer en önskan i stunden.

Saap – Service as product

Teorin bakom tjänster som produkter brukar betecknas Saap och står för service as product. För många företag som investerat i denna typ av affärer upplevs uppstarten som trög. Detta beror på att kundernas intresse ofta bygger på själva relationen till och känslan för företaget. Därför tar det ibland tid att bygga upp en framgångsrik verksamhet inom Saap, men då man har lyckats kan man underhålla sina vinster över tid. Det är dessutom enkelt att införa nya tjänster på en redan existerande plattform och på detta sätt locka nya kunder.

Exempel på produkter som är tjänster

Det finns en mängd exempel på produkter som även är tjänster, och ett mycket bekant sådant är en streamingplattform. I detta fall betalar kunderna en avgift i form av en prenumeration som ger dem tillgång till den specifika tjänster. Andra exempel på produkter som är tjänster är leasandet av ett fordon, eller taxi och matleveranstjänster. Ofta behöver man stor arbetskraft inom Saap, detta gäller exempelvis om tjänsten är baserat på leveranser. Det kunden betalar för är alltså själva tjänsten och det tillverkaren eller företaget betalar för är det som krävs för att tjänsten ska kunna tillhandahållas. I exemplet med en taxi-tjänst betalar alltså kunden för själva åkturen, medan företaget står för kostnaden för bil och bensin och lönekostnader till sina förare.

Ogripbara produkter

Produkter som är tjänster beskrivs ofta som ogripbara eftersom de inte är fysiska och inte går att röra vid. I stället är det själva upplevelsen eller tillhandahållandet av en tjänst som kunden betalar för. Detta skiljer sig på många sätt från gripbara produkter, men genom att se tjänster som produkter kan man också mäta dessa på samma sätt som fysiska produkter. Att ha en löpande analys av de produkter man erbjuder är mycket viktigt då man planerar sina investeringar. Genom att applicera ett analysverktyg på de tjänster man tillhandahåller kan man öka sina vinster. Ofta behöver man investera mer pengar vid lanserandet av en tjänst och när kunder känner sig bekväma och bekanta med hur den fungerar kan den på många sätt sköta sig själv. Tjänster som är produkter rekommenderas också mellan befintliga kunder och sprids så genom rekommendationer.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.