Vem uppfann SWOT-analysen?

SWOT-analysen är ett verktyg för att analysera och förstå ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Analysen kan hjälpa till att förstå vad som behöver göras för att företaget på bästa möjliga sätt ska kunna växa och utvecklas.

För att bättre förstå hur SWOT-analysen går till kan det vara bra att ha koll på bakgrunden.

SWOT-analysen har funnits sedan 1960-talet då den introducerades på Stanford Research Institute.

I denna artikel kommer vi att ge en bakgrund till SWOT och förklara hur man kan tänka då man vill genomföra en egen analys.

Vem uppfann SWOT analysen?

Vem uppfann SWOT-analysen?

Det var Albert Humphrey som uppfann SWOT-analysen på 1960-talet på Stanford Research Institute. Från början kallades analysen SOFT, men grunden var densamma. Albert Humphrey var i grunden företags- och managementkonsult och analysen utvecklades som ett verktyg för att identifiera viktiga element för en organisations utveckling.

Så gör man en SWOT

En SWOT-analys genomförs genom att man identifierar vilka faktorer som kan bidra till framgång eller misslyckande för ett företag eller en organisation. Detta kan vara flera olika saker och analysen går till så att man identifierar organisationens individuella styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När dessa identifieras kan informationen användas för att utveckla en mer framgångsrik strategisk affärsplan. Ibland kan det vara klokt att ta in en extern och självständig analytiker. Det är ofta svårt att inifrån själva företagsledningen förstå och tolka sina möjligheter korrekt. Genom att ta in en konsult kan företaget få tydlig information som kan omvandlas till resultat. SWOT-analyser kan genomföras på två plan, internt eller externt.

Intern SWOT

En intern SWOT-analys går till så att man analyserar företagets egna resurser och den dagliga verksamheten. Det är främst SWOT-analysens första två delar, styrkor och svagheter, som är intressanta då man utför en intern analys. Denna kan nämligen ge tydlig information om vad som pågår på företaget och vilka resurser som går oupptäckta. På så vis kan oidentifierade styrkor upptäckas, eller redan utnyttjade styrkor ytterligare förstärkas. Dessutom kan man urskilja eventuella svagheter och hitta bra sätt att arbeta för att minska negativ påverkan. Den interna SWOT-analysen är oftast den svåraste eftersom det är komplicerat att bryta ner och förstå sin egen verksamhet. Därför är det viktigt att man använder objektiva verktyg och involverar hela verksamheten i processen.

Extern SWOT

Den externa SWOT-analysen genomförs främst för att identifiera hot och möjligheter. Detta kan ske på olika sätt, och hot och möjligheter kan se olika ut. Exempelvis kan man analysera sin marknad och sina konkurrenter för att förstå hur kundkretsen och framtidens tendenser ser ut. Detta är en stor hjälp för att sätta upp strategier och mål. En väl genomförd extern analys gör att man kan ligga steget före och ta vara på sina möjligheter på bästa sätt. Samtidigt kan den också hjälpa till att minska risken för att kritiska situationer uppstår, eller se till att eventuella hot som faktiskt influerar företaget får minsta möjliga påverkan.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.