Gruppdynamik och Roller: Hur påverkar man samspelet däremellan?

Om något ska fungera är det nödvändigt att så många bitar som möjligt, om inte alla, är på plats.

Varje bit måste fungera utifrån sina förutsättningar och samtidigt komma överens med omgivningen.

Det pratas ibland om ”den svagaste länken i kedjan”, men det är kanske ännu viktigare att kedjan är väl omhändertagen och att det finns en omtanke om såväl detaljer som helhet.

Gruppdynamik roller

När bitarna är på plats, mår bra där de är och förstår helheten – då kan tempot ökas utan att det blir för mycket friktion och saker går sönder.

Lite såhär kan det vara med gruppdynamik och roller inom en organisation eller ett företag.

Vad är gruppdynamik och roller?

För att förstå en organisations gruppdynamik kan man se på både samspel och förändring.

Samspelet mellan olika roller är något som kan fördjupas och förbättras över tid, men samtidigt måste man vara beredd på förändring.

Gruppen kan ändra sin konstellation.

Omvärlden förändras ständigt och då kan gruppens förutsättningar bli annorlunda.

Vad betyder gruppdynamik?

När två eller fler personer möts uppstår en dynamik, både inom varje person och mellan personerna.

Den här dynamiken kan också smitta av sig och påverka andra utanför gruppen.

Varje person bär på en inre dynamik som reagerar på ens egna och omgivningens erfarenheter, fysiska och psykiska tillstånd, krav, förväntningar och hur en blir behandlad.

När man möter en annan person eller flera i en grupp, reagerar den inre dynamiken på andra personer som också bär på en inre dynamik.

Det här sätter igång en massa kraft, som det gäller att ta hand om på bästa sätt.

I värsta fall tar krafterna ut varandra och slocknar eller sätter alldeles för hög fart så allt exploderar.

I bästa fall uppstår en kreativ, harmonisk och trygg dynamik som stärker gruppen och arbetet.

Att samspela och förändras tillsammans

Ensam eller i grupp befinner man sig hela tiden i en förändringsprocess och oavsett vad man tycker om förändring så pågår den ständigt.

Det kan vara en utmaning att få ihop alla de processer som pågår samtidigt i en grupp, samt de som pågår utanför gruppen.

Här handlar det både om att förstå, förklara, sätta gränser, acceptera och inkludera.

En gruppdynamik uppstår när deltagarna i gruppen får kontakt och det uppstår något mer gemensamt.

Det kan vara både positivt och negativt, men ett som är säkert är att det kan se annorlunda ut imorgon.

Gruppen kanske rent av förändras när någon slutar och någon ny kommer till.

Det är lite som kemi, olika ämnen reagerar tillsammans beroende på olika förutsättningar.

Vem har ansvaret för gruppen?

IMGD modellen

Det finns teorier om hur grupper utvecklas i olika faser.

I Susan Wheelans fasteori börjar man med fas av tillhörighet och trygghet, för att sedan gå över till en nästan motsätt fas som innehåller opposition och konflikt.

Det går alltså fram och tillbaka, en sorts tes och antites som filosofen Hegel skulle uttryckt det.

Sedan hamnar det förhoppningsvis i en fas av tillit och struktur, för att till slut fulländas i en fas av arbete och produktivitet.

En sista fas som inte får glömmas bort är gruppens avveckling eller förändring.

Förändringen kan ske under de olika fasernas utveckling och avvecklingen kanske inte är aktuell förrän ett slutmål har nåtts.

Det gäller alltså att ha modet, tålamodet och viljan att ta sig igenom de här faserna.

Det ansvaret vilar både på medarbetare och chefer, men förutsättningarna måste ges av chefen.

Eftersom flera faser är sårbara är det oerhört viktigt att gruppen skyddas och uppmuntras, samtidigt som varje individ känner sig trygg.

Ansvaret att skapa insikt och förståelse för den här processen ligger hos ledaren, som bör kunna anpassa ledarskapet och sin stil beroende på vilken fas som arbetet befinner sig i.

Varje deltagare har en roll, men också ett ansvar att göra sitt bästa, vara beredd att ge stöd och arbeta för gruppens bästa.

Varför är det viktigt med gruppdynamik?

En grupp som inte utvecklas tillsammans blir till slut svag.

En grupp som går igenom de olika faserna och lär sig av dem blir däremot en stark grupp.

Det får konsekvenser för alla som deltar, men också för de som står utanför.

När det handlar om ett företag kan en gruppdynamik påverka varumärket, försäljningen och hela företagets framtid.

Det handlar alltså även om ekonomi, även om det i högsta grad handlar om mänskliga värden.

Ett företag som levererar en bra gruppdynamik har lättare att dra positiva människor till sig.

Det gäller både anställda, konsulter och klienter.

I det motsatta fallet kan det få en negativ spin-off.

Roller på en arbetsplats

För att få individer och team att fungera är det viktigt att man förstår de olika rollerna på en arbetsplats.

När man förstår sin roll blir det enklare att förhålla sig till målsättningar och krav som finns från arbetsgivare och kollegor.

Detta skapar en trygghet bland personerna på arbetsplatsen.

Man kan då också skilja på person och roll, särskilt eftersom ens personlighet kan se olika ut i en privat och professionell situation.

I vissa fall är det bra att visa båda sidorna, men det är viktigt att veta hur och när man kan göra det.

Genom att visa en mer privat sida kan man få en djupare kontakt och förståelse hos kollegor och arbetsgivare, men det kan också innebära en risk om det uppfattas som motsägelsefullt och kontraproduktivt.

I sin yrkesroll har man både unika och generella inslag.

De unika delarna av sin yrkesroll kan vara kompetens, teknik, yrkeskunnande och metoder.

De mer generella bitarna kan vara förhållningssätt, kommunikation, relationer och bemötande.

En person som är ytterst kompetent kan dock ändå ha svårigheter att passa i teamet om man inte behärskar kommunikationen och relationerna med de andra.

Uppdraget i fokus

I en välfungerande organisation står uppdraget i fokus.

När man är klar och överens över uppdraget blir det enklare att definiera rollerna på arbetsplatsen.

När rollerna är tydliga, både de unika och generella delarna, finns förutsättningarna för en bra gruppdynamik.

Alla vet vad man kan kräva och förvänta sig av varandra i olika situationer.

Då blir gruppen mer agil och samarbeten och konstellationer uppstår där de behövs.

Varje individ kan förutse arbetets gång och ta beslut om vad den behöver göra.

Här blir det lättare att känna tillit till varandra.

När man förstår kollegornas och medarbetarnas roller och funktioner uppstår en empati.

Empati ska inte sammanblandas med sympati.

I en fungerande organisation kan man arbeta tillsammans utan att man tycker likadant om allt.

Det viktigaste är inställningen till uppdraget.

Sammanfattning

Organisationer befinner sig i ständig förändring, vilket påverkar såväl enskilda individers roller som den övergripande gruppdynamik.

En av de mest kända teorierna kring hur individer beter sig i gruppsammanhang är Susan Wheelans så kallade fasteori.

Denna teori innehåller fem faser som grupper oftast går igenom.

Den första fasen med nyfikenhet följs ofta av en mer konfliktfylld fas där gruppmedlemmarna etablerar sina roller.

När dessa har fastställs följer en fas där strukturen har satts och sedan kan gruppen börja arbeta och generera resultat.

Detta följs sedan av en avslutande fas där gruppen löses upp.

Genom att ha uppdraget i fokus blir det lättare att ta ställning till vad som behöver göras.

Då blir organisationen starkare och man kan få fram det bästa hos varandra.

När varje person förstår sin roll, inklusive de generella delarna av gruppen, blir det lättare att samspela med de andra och därigenom skapa en gruppdynamik som leder i rätt riktning.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.