Transformation

Transformation innebär en förändring, vilket kan gälla förändring av en själv, av ens företag eller något annat. Det finns nämligen olika sorters transformationer. Att genomgå en personlig transformation innebär att man genomgår en förändring för att bli den person man alltid önskat vara. Det kan gälla små saker i livet som man vill ändra på, så som rökvanor, träningsrutiner, ens utseende eller karriären. Men att sluta röka, komma i form eller börja tjäna mycket mer pengar är inte alltid det lättaste, och därför är det viktigt att man har tydliga målsättningar att sikta mot.

Transformation

 

Det gäller också att inte tappa hoppet eller motivationen när det känns som att det inte går vägen. Den här texten tittar närmre på transformation med ett särskilt fokus på den personliga transformationen. Därefter följer ett avsnitt om transformation inom businessvärlden, vilken är viktig för företag för att hänga med i utvecklingen och kunna konkurrera på marknaden.

Vad är Transformation?

För att kunna förstå hur transformation fungerar är det viktigt att man först förstår vad transformation och personlig förändring är för något. I grund och botten definieras transformation som en fullständig förändring. Att förändra sig själv personligen innebär att man är redo för och bekväm med att inta nya beteendemönster, vilka skapar nya resultat i ens liv och vilket i sin tur gör att man känner sig och mår annorlunda. När det kommer till personlig transformation så är slutresultatet ofta en känsla, och man har bestämt sig för att genomgå en transformation just på grund av att man är på jakt efter att känna sig annorlunda. Vanliga exempel är att man vill känna sig självsäker och attraktiv när man bestämmer sig för att träna mer och äta sundare, och man vill känna sig gladare och mer fullbordad när man lyckas fullfölja projekt eller nya hobbies. Det sägs nämligen vara så att ens tankar avgör ens val och beslut, besluten avgör ens beteende, beteendet avgör ens upplevelser och upplevelserna genererar i sin tur specifika känslor.

En naturlig slutsats att dra från det sista påståendet är därför att ens tankar faktiskt är vad som i slutändan avgör vilka känslor man känner. Det betyder att man, under en transformation, i själva verket förändrar hur man tänker för att kunna känna på ett nytt sätt. För att förstå hur ens tänkande och ens känslor hänger ihop så måste man först förstå den roll som ens tankemönster och övertygelser spelar.

En övertygelse, eller ett invant tankemönster, är en idé som man har som är obestridlig och accepterad, vilket till exempel kan gälla att någonting är sant eller existerar. Det kan vara en tilltro till att allting alltid ordnar sig. Om man till exempel arbetar med ett projekt som har en skarp deadline snart och man otvivelaktigt tror att allt alltid ordnar sig så är det mer troligt att man tänker tydligare på uppgifterna. Det är vidare mer troligt att man väljer att inte vara stressad utan istället se deadlinen som en utmaning. Det leder till att man beter sig mer fokuserat, vilket resulterar i att man upplever att man presterar på en hög nivå trots den stressiga situationen. Det får en att, slutligen, känna sig fulländad, inspirerad, energisk och glad. Det här exemplet visar på att det är ens inställning och övertygelser som driver ens tankar och som sedan genererar ens känslor. En del övertygelser, tankemönster och åsikter kan stötta en i ens personliga transformation och utveckling medan andra kan stå i vägen och göra transformationen mycket svårare. Medan omständigheterna i ens omgivning är svåra att påverka så är det upp till en själv att avgöra hur man reagerar på en situation, och det är det som i längden formar ens verklighet.

Därför kan transformation kännas obekvämt

Med tiden, allt eftersom att man tänker och känner samma saker på grund av ens övertygelser, så programmeras ens hjärna neurologiskt (tankar är i grunden neuroner som rör sig i en given sekvens) och kroppen betingas (känslor är resultatet av de kemiska reaktionerna i kroppen). Det här sättet att tänka och känna blir en central del av ens personlighet, ett bekant tillstånd som man identifierar som sin egen person. Man blir på sätt och vis beroende av att vara sig själv. Som med alla sorters missbruk längtar kroppen efter samma bekanta kemikalier (känslor!) som den är van vid, även när man försöker förändra något i sitt liv. Att inte uppfylla kroppens fysiska krav kan såklart kännas väldigt obekvämt.

Den personliga transformationen i sex steg

Transformationsprocessen brukar delas upp i mellan tre och sex stycken steg. Det som är bra med att bryta ner transformationens process i mindre steg är att det blir enklare att inse på det personliga planet var man kommer ifrån, var man befinner sig just nu och vart man är på väg. Transformation och utveckling är en cyklisk process som ständigt är i rörelse och som saknar slut. Samtidigt är det ungefär samma process som sker vare gång man går igenom en personlig förändring. Det innebär att man i livet alltid befinner sig i någon av transformationens faser. Att lära sig bemästra transformationen är en viktig nyckel för att må bra och för att nå de målsättningar man har satt upp för sig själv och sin personliga utveckling. Det här avsnittet delar upp transformationen i fem stycken faser och fokuserar på den typ av transformation som är intern och personlig:

 1. Inse/förstå: Den här fasen inleds med det så kallade Aha-ögonblicket vilket innebär:
  1. en ny insikt om en själv och ens relation till livet
  2. en ny och förbättrad vision om vem vill vara och vad man förväntar sig av livet börjar utvecklas
  3. man blir självmedveten om förändringen som händer och den egen personliga utvecklingen som håller på att äga rum
 2. Släppa taget: Den här fasen når man när man börjar släppa taget om de externa komponenter i livet som inte längre tjänar en eller har ens bästa i åtanke. Man lämnar bakom sig det känslomässiga bagaget vilket framför allt har orsakats av tidigare förhållanden, relationer, missnöjen och besvikelser. Att släppa taget om ohälsosamma vanor, tankemönster och övertygelser skapar mer utrymme för att återuppfinna sig själv.
 3. Omvårdnad: Den här fasen präglas av att man vårdar sitt sinne, sin kropp och sin självkänsla genom att låta sig själv ta tid för att bearbeta eventuella livsförändringar så att man kan underlätta de efterföljande faserna av transformationen.
 4. Återuppfinna: Det här är en annan fas där man fokuserar på sig själv och där man gör nya val som ligger i linje med den visionen som man fick i den första Aha-fasen. Det är det tomma utrymmet som ber om att fyllas med nya val, beteenden och vanor som är målmedvetna och produktiva.
 5. Återuppstå: När man börjar lyfta sig själv över de hinder som har hållit en tillbaka tidigare så befinner man sig i transformationens femte och sista fas. Man börjar flyta mer med livet och lyssna på sin inre röst för vägledning istället för att vara beroende av tidigare övertygelser. Man börjar se på livet annorlunda och vissa känner ibland ett slags kall att dela sina lärdomar och den nyvunna visdomen med andra.

En av de få saker i livet som är garanterade är förändring. Förändring kommer alltid att ske till olika grad. Därför gör man bäst i att bemöta livet med öppna armar och omfamna transformation som en pågående process i livet.

Business transformation

Transformation inom businessvärlden och av företag handlar till en stor del av att identifiera nya metoder, processer och teknologier som inte redan används till sin fulla kapacitet. Det kräver en viss förståelse för hur olika metoder och lösningar kan kombineras för att öka ens marknadsandelar, ens lönsamhet och kundernas nöjdhet, eller för att minska kostnaderna för företagets verksamhet. Företagen går het enkelt igenom transformationer för att skapa ett mervärde, vilket ibland kan innebära att exempelvis frigöra oanvänd potential bland de anställda, utnyttja immateriell egendom och egen teknik för ytterligare ändamål, eller bli effektivare för att maximera företagets potential. Målet med transformationen av vilket företag som helst bör alltid vara att säkerställa så att de bästa processerna och systemen används inom organisationen. För många företag är en transformation inte så enkel, särskilt inte för de företag där det råder en generell rädsla för förändring och förnyande. Då beror transformationens framgång ofta på hur väl ledarskapet kommunicerar transformationen till de anställda.

En stegvis transformation av företag

Det händer ofta att företagens försök till en transformation misslyckas. Det kan bero på flera olika orsaker, men något som är vanligt är att man inte följer en given mall eller sätter upp realistiska och mätbara mål för transformationen. En transformation av ett företag ser naturligtvis väldigt annorlunda ut än en personlig transformation, men i grund och botten handlar som sagt alla transformationer om att skapa en genomgående och grundlig förändring. Nedan ges tips på saker att tänka på när ett företags ska genomgå en transformation.

1.Utvärdera företagets nuvarande situation

Innan man sätter igång med en transformation av ett företag för att tackla utmaningar av olika slag så är det viktigt att man först är fullt införstådd med hur stora och komplexa de utmaningarna faktiskt är. Beroende på hur stor transformation man planerar att göra kan det vara nödvändigt att utvärdera alla pågående processer, policies och metoder som används för företags olika funktioner och inom de avdelningar och divisioner som transformationen avser. Det är först när man har en tydlig överblick över de pågående processerna och eventuella flaskhalsarna som man kan förstå hur nya metoder och teknologier kan eliminera företagets största utmaningar.

2. Få ledarskapet ombord

På grund av att företagens transformationer ofta kan vara ganska resurskrävande och komplexa så kan de vara svåra att sälja in till företagens chefer. När man har övertygat cheferna om fördelarna med en transformation och fått över de på sin sida så kan de hjälpa till att kommunicera den viktiga informationen vidare till de anställda. Det är viktigt att man kommunicerar transformationens syfte till de anställda, samt förtydligar vilken roll en transformation kan spela när det kommer till att sätta upp och nå företagets olika målsättningar.

3. Få de anställda ombord

Efter att företagets chefer och mellanchefer har ställt sig bakom initiativet om en transformation så är nästa steg att se till så att de anställda också ställer sig bakom initiativet. För att de anställda ska vilja samarbeta och arbeta i linje med företagets mål så är det viktigt att de förstår fördelarna med att genomgå en stor och komplex transformation. De anställda måste förstå hur de kan dra nytta av transformationen själva. Det är först då som man kan förvänta sig att de anställda kommer göra sitt bästa för att jobba mot transformationens mål. Den interna kommunikationen inom företaget spelar en avgörande roll här. De anställda måste känna att de är välinformerade och medvetna om hur transformationens förändringar kommer påverka deras jobb och deras liv.

4. Skapa en effektiv förändringsprocess

För att transformationen ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att ledarskapet är effektivt och tydligt. Med ett effektivt ledarskap i en transformation menas att man håller bra koll, övervakar, mäter och analyserar de förändringar som implementeras. Det innebär också att man ser till att förstå hur förändringarna påverkar de olika delarna av företaget. Det teamet som är ansvarigt för själva implementationen av transformationen måste som sagt bestå av väldigt duktiga kommunikatörer. Att leda en framgångsrik transformation utan att säkerställa att rätt information når rätt medarbetare är i princip en omöjlighet.

5. Sätt upp både kortsiktiga och långsiktiga mål

Att sätta upp konkreta mål för transformationen är en av de viktigaste aspekterna för att lyckas med förändringsarbetet. Att dessutom informera samtliga anställda om målen, under hela processen, är lika viktigt. För att företaget ska kunna arbeta mot målen så måste de vara enkla att förstå och relatera till. De kortsiktiga målen är till för att motivera de anställda, eftersom att de gör det lättare att märka av de förändringar som man redan har åstadkommit. När man når de långsiktiga målen kan hela företaget fira bedriften tillsammans.

6. Främja en känsla av brådska inom organisationen

Utan en underliggande känsla av brådska är det lätt hänt att de anställda mister sin motivation och sitt engagemang, och det kan vara svårt att få andra intressenter att delta i transformationsprocessen.

7. Eliminera rädsla på arbetsplatsen

En transformation kan ofta göra att känslor av rädsla och osäkerhet utvecklas hos de anställda. Det kan i värsta fall leda till att medarbetarna tar ut sin frustration på varandra. Då spelar chefer och mellanchefer en viktig roll för att lösa konflikter och förbättra den interna kommunikationen. Enligt en studie brukar omkring 40% av de anställda känna sig bekväma med förändring medan den resterande biten ofta känner sig obekväma. En del av rädslan grundar sig i tron att en transformation ska göra att det inte längre finns ett behov för de anställda och deras kunskaper. Det är vanligast i digitala transformationer, eftersom att många då är rädda att nya teknologier ska ersätta deras arbetsroll.

8. Öka samarbetet mellan olika avdelningar

En transformation är en typ av process som många olika avdelningar bidrar till och därför måste de kunna samarbeta och kommunicera med varandra med lätthet. Att ha alla ombord och informerade före och under transformationsprocessen kan vara en utmaning. Detta gäller särskilt för stora organisationer med olika kontor och avdelningar över hela världen. Då måste kommunikation mellan avdelningarna och länderna prioriteras.

9. Var agila och uppmuntra nya idéer

Företag som inte är agila i sin verksamhet löper hög risk att misslyckas med sin transformation. Många av de företag som upplevt framgångsrika transformationer lyckades förvandla sin företagskultur till en intern accelerator för innovation och transformation. Det kan dock vara svårt att implementera nya beteenden som fastnar inom ett företag. För att uppnå detta måste de anställda känna sig fria att dela med sig av sin röst och sina idéer. Det är ledarnas och andra interna kommunikatörers jobb att driva dessa beteenden genom effektiv, konsekvent och kontinuerlig kommunikation med anställda.

10. Stäng kunskapsgapet inom företaget

Att stänga eller i alla fall minska kunskapsgapet inom företaget innan och under en transformation är något som de flesta företag kämpar med. Det är viktigt att man är uppmärksam på den utmaning om ett kunskapsgap kan utgöra. Till exempel visade en studie att 90% av arbetsrollerna i framtiden kommer att kräva någon nivå av digitala kunskaper. Samtidigt saknar knappt hälften av arbetskraften i Europa de mest grundläggande digitala kunskaperna. Att investera i sina medarbetare och att utbilda dem är därför viktigt för att hela organisationen ska utvecklas tillsammans med företagets transformation.

Slutsats

En transformation innebär en total och grundläggande förändring. En transformation kan ske på ett personligt plan, av ett företag eller av en del av ett företag. Det finns också olika typer av transformationer inom företagen, så som exempelvis en digital transformation. Att genomgå en personlig transformation innebär att man släpper taget om gamla tankemönster, beteenden och vanor. För ta en transformation av ett företag ska lyckas är det viktigt att man sätter upp realistiska mål samt att man kommunicerar målen och transformationen med alla anställda, före, under och efter förändringsarbetet.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.