DPM-matris: Fatta strategiska beslut med era styrkor & attraktionskraft

En DPM matris, som förkortat står för Directional Policy Matrix, är ett verktyg man kan använda för att mäta ett företags styrkor och svagheter på ett strukturerat sätt. Genom att mäta produkters eller tjänsters attraktionskraft och styrka på marknaden och sedan väga denna mot produktens kvalitet och företagets nisch kan man ta bättre beslut gällande sin produktportfölj.

På detta sätt kan man få en bra överblick över ett företags faktiska tillgångar och veta hur man bäst förvaltar dem för framtiden. DPM matrisens syfte är att skapa struktur och hjälpa företag att ta strategiska beslut genom att väga företagets styrkor mot dess attraktion på marknaden.

DPM matris

När utför man en DPM analys?

Ett företag kan välja att göra en DPM analys i ett flertal olika lägen. Ofta är det dock då man som företag vill växa som denna typ av analys genomförs. Detta eftersom den hjälper ledningen att ta informerade beslut och göra smarta investeringar. Ibland kan det som på ytan ser framgångsrikt ut vara ohållbart i längden, och en större investering på ett sådant område skulle innebära ett slöseri. En DPM analys kan dock även utföras när ett företag vill göra en större omstrukturering av resurser eller då man helt enkelt vill diagnostisera sin organisation för att få en bra överblick.

Så ser en DPM matris ut

En DPM matris är ett tvådimensionellt analysverktyg vilken gör det relativt enkelt att använda. Det finns två analysdelar inom matrisen, en för företagets eller organisationens styrkor och en för attraktion för industri/marknad. Dessa två mäts alltså mot varandra genom en mängd parametrar för att göra en så korrekt värdering som möjligt av det man mäter.

SBU:er

Det man mäter i en DPM matris kallas för SBU:er, vilket står för strategic business unit. Dessa delar är ofta produkter, men kan även vara tjänster eller helt enkelt avdelningar inom företaget. För att det ska vara så enkelt som möjligt att mäta en SBU på ett korrekt sätt är det bra om den uppfyller vissa kriterium. Den bör vara enkel att separera från andra delar av verksamheten, den bör operera på en extern marknad med konkurrenter närvarande och den bör vara kontrollerad av människor som kan påverka dess styrkor och svagheter. På detta sätt kan man faktiskt få ut något av själva analysen eftersom de ansvariga för en SBU kan arbeta för att skapa en mer framgångsrik produkt eller tjänst om DPM matrisen identifierat den som oattraktiv.

Företagets styrkor

Den ena delen DPM matrisen mäter är företagets eller organisationens styrkor. Man mäter helt enkelt vilka styrkor och färdigheter på företaget som kan tillfredsställa den SBU som analyseras. Det finns en mängd parametrar att väga för att förstå huruvida företaget kan möta de behov som produkten har. Vissa delar som bör ingå vid analysen är konkurrensfärdighet, tillgänglighet för distribution, kapital- och arbetskraftsinvesteringar, daglig marknadsandel samt framtida troliga marknadsandel. Alla dessa parametrar är viktiga för att förstå hur man ska värdera en SBU i ljuset av företagets styrkor. Mätningen kommer sedan att generera ett resultat, och SBU:n placeras inom matrisen mellan de tre sektorerna hög, mellan och låg.

Hög

En produkt som placerar sig inom denna sektor har stor potential att vara konkurrenskraftig och fungera väl för företaget. Den beräknas hålla måttet inom en mängd olika analyser av produkten i relation till företagets kapaciteter. Dessa analyser baseras på kostnad, kompetens, arbetskraft, marknad med mera.

Mellan

En produkt som inom företagets styrkor placerar sig på denna plats behöver inte nödvändigtvis vara dålig, utan kan fortfarande ha stor potential om den beräknas vara attraktiv för marknaden. Dock bör man hantera denna typ av produkter med viss försiktighet.

Låg

När en produkt placerar sig här kan det bero på en mängd faktorer, som att företaget saknar kompetens för att utveckla produkten, den är inte konkurrenskraftig eller den kostar för mycket att producera. Dessa produkter bör man akta sig för att investera i.

Attraktion för industrin/marknaden

Den andra analysdelen som ingår i en DPM matris är attraktionen för industrin eller marknaden. Här mäter man hur man tror produkten kommer att fungera på sin marknad, och inte bara i dag utan också över tid. Det finns en mängd olika faktorer som analyseras för att ge en god bild av hur produkten faktiskt presterar på sin marknad. Dessa faktorer innebär inte bara hur attraktiv produkten är för köpare utan även hur lättillgänglig den är, dess geografiska begränsningar, förutsättningar att imponera i olika sociala grupper, teknologiska förutsättningar med mera.

Hög

Om produkten placerar sig här innebär det att den är mycket attraktiv för marknaden. Den förväntas då göra mycket bra ifrån sig och ha en god chans att bli framgångsrik på sin marknad. Detta innebär att den gjort bra ifrån sig baserat på en mängd olika faktorer och förväntas bli en stabil produkt att investera i.

Mellan

Denna placering är relativt osäker och det kan bero på en mängd saker. En produkt som står sig stark på marknaden idag, kan ha dålig tillväxtpotential och därför få denna placering. Detta är unikt för DPM matrisen som hjälper företag att ta informerade beslut och göra goda investeringar även inför framtiden.

Låg

Denna typ av produkt bör man vara väldigt försiktig med och akta sig för i de allra flesta fall. Det finns dock undantag då det kan vara intressant att investera även i produkter som fått ett lågt betyg i sin attraktion på marknaden, och detta beror på hur de raknats i den andra mätningen. Här behöver man se till de olika strategier som finns.

Olika strategier beroende på plats i analysen

När man utfört sin analys och SBU:n tilldelats en plats i DPM matrisen behöver man analysera resultatet för att ta informerade beslut. I de allra flesta fallen är den inte självklart hur man ska investera bara då man ser resultatet, och det kan vara bra med vägledning. Några av de vanligaste strategierna för investering inom DPM matrisen kallas ledare, pengagenerator och dubbla eller lämna.

Ledare

Ledaren kallas de produkter som fått bästa möjliga resultat i en DPM matris. Det innebär att de hamnat inom sektorerna hög både för företagets styrkor och för marknadens attraktion. Produkten förväntas alltså göra bra ifrån sig på alla sätt och är en säker investering. Organisationen bör göra allt för att produkten ska behålla denna plats.

Pengagenerator

De produkter som fått ett lågt betyg för marknadens attraktion, men ett högt betyg för företagets styrkor kan förväntas vara pengageneratorer och alltså dra in stora summor snabbt. Man bör absolut ta vara på detta, men i och med det låga betyget på marknaden bör man inte investera långsiktigt i denna typ av produkter.

Dubbla eller lämna

Denna typ av produkter har ett högt värde gällande attraktion på marknaden, men ett lågt värde för företagets styrkor. Det innebär att produkten förväntas bli mycket attraktiv inom en snar framtid och därför kan vara en mycket bra investering. Här behöver man alltså ta ett beslut gällande hur man vill fortsätta. Antingen behöver man investera en stor summa pengar för att tillgodose de tillkortakommanden som finns från företagets sida, eller helt enkelt ge upp och dra sig ur.

Sammanfattning DPM matris

En DPM matris är en av många metoder man kan använda för att diagnosticera sitt företags mående. Den kan ge en bra överblick över företagets portfölj och hjälpa beslutsfattare att ta informerade beslut gällande investeringar. Det finns en mängd strategier baserade på de resultat som produkterna får i matrisen, och dessa kan användas som vägledning för att på ett mer framgångsrikt sätt styra sitt företag och skapa en god strategi för tillväxt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.