Personlig SWOT-analys: Verktyg för att arbeta med din utveckling

En SWOT-analys är ett verktyg som ofta används inom företagsvärlden då en verksamhet vill bedöma sin ställning. Analysen tittar på fyra olika kategorier, Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). Verktyget möjliggör en analys av företag efter deras inre ställning och yttre förutsättningar. Genom analysen får man information om hur företaget presterar både i dagsläget och hur det förväntas prestera i framtiden. På så sätt kan organisationen se över sina mål, förväntningar, mål och utmaningar och bygga upp goda strategier för att hantera dessa. Eftersom analysverktyget är anpassat för att fungera för en mängd olika företag är det så pass brett att det är enkelt att applicera på en individ och dess färdigheter.

Personlig SWOT

En personlig SWOT-analys kan hjälpa en individ att förstå sig själv med sina styrkor och svagheter i ljuset av sin miljö.

 

Vad man kan vinna på att göra en personlig SWOT-analys

Då man gör en personlig SWOT-analys kartlägger man först och främst sig själv och lär därför känna sig själv bättre. Utöver detta kan man identifiera sina utmaningar och möjligheter för att bättre kunna möta dessa. När man identifierat sina styrkor kan man planera för hur man bör mobilisera dessa för att kunna ta vara på de möjligheter man får. Ens svagheter kan man arbeta med för att undvika hot och bli starkare även i obekväma situationer. En personlig SWOT-analys är på detta sätt ett mycket bra verktyg för personlig och professionell utveckling.

 

Personlig SWOT-analys – så bör man tänka

En klassisk SWOT-analys är enkel i sin form. Man fyller upp fyra kvadratiska rutor, varje ruta representerar en kategori, med information. För ett företag innebär detta att man under styrkor och svagheter listar de inre förutsättningar som organisationen har. Möjligheter och hot utgör yttre faktorer som man inte direkt kan kontrollera, utan som man använder sina inre förutsättningar för att tackla. En personlig SWOT-analys innebär helt enkelt att man gör på samma sätt, fast utifrån sig själv. Denna analys har individen som analysobjekt och även om det kan vara svårt att lista styrkor och svagheter med sig själv är det ett mycket bra verktyg för att bättre förstå hur man fungerar. En god idé för att underlätta analysen är att försöka se sig själv utifrån och tänka att man är en kollega eller en nära vän. En annan metod är att använda sig av frågor för att identifiera sina egenskaper.

 

Styrkor

Det är bäst att börja SWOT-analysen på en positiv not, och därför bör man inleda med att identifiera sina styrkor. Ens styrkor är det som särskiljer en från andra individer och de är också de positiva egenskaper som utmärker en. Det är viktigt att man inte begränsar sig till sin nuvarande arbetssituation eller levnadssituation utan försöker tänka utanför boxen. Syftet med SWOT-analysen är att förstå sig själv på ett bredare plan, och genom att försöka släppa begränsningar kan man öka chanserna till detta. Frågor man kan ställa till sig själv för att enklare identifiera sina styrkor kan vara:

  • Vad är du naturligt bra på?
  • Vad har du arbetat hårt för att uppnå?

Detta ger en bra bild av ens styrkor, både de man har naturligt utan att behöva arbeta för, och de man tillskansat sig genom arbete.

 

Svagheter

När man identifierar sina svagheter måste man försöka vara objektiv. Det kan vara väldigt svårt att korrekt identifiera dessa eftersom man inte alltid är medveten om vad det är som håller en tillbaka. Det kan vara väldigt effektivt att försöka se tillbaka på tillfällen i livet då något gått snett och försöka se sin egen roll i detta. Man kan också försöka se till ens vardag och vad som saknas här för att man ska uppnå sina mål. De frågor man kan ställa till sig själv för att enklare komma fram till sina svagheter är:

  • Vilka är dina negativa vanor?
  • Vad hade du gärna förändrat i hur du arbetar?

Här bör man försöka använda sig av övningen att se på sig själv från någon annans perspektiv. Genom att tänka på hur man arbetar i team kan man exempelvis försöka se sig själv från en kollegas perspektiv och genom dennes ögon förstå sina svagheter.

 

Möjligheter

Möjligheter hör till de yttre förutsättningar och innebär alltså att man behöver identifiera de potentiella chanser som finns runt omkring en och hur man kan använda dem. Det är viktigt att man försöker göra detta ur ett brett perspektiv för att verkligen fånga in alla de möjligheter som skulle kunna vara intressanta för individen. Det är vanligt att man sätter upp begränsningar för sig själv och tror att de möjligheter som finns är färre än de faktiskt är. Beroende på om man utför analysen för att växa i sin karriär eller om det är för att utvecklas på ett personligt plan bör man självklart anpassa hur man analyserar möjligheterna runt omkring en. Det finns självklart massor av frågor att ställa till sig själv gällande detta, men tre exempel är:

  • Vilken typ av arbete skulle du vilja göra?
  • Finns det utvecklingsmöjligheter inom din bransch?
  • Vad skulle du vilja lära dig?

Det är viktigt att tänka brett men att samtidigt ha ett realistiskt perspektiv. Om man utför SWOT-analysen just för att man är intresserad av att byta arbetsplats bör man ta hänsyn till rådande ekonomi och de faktiska möjligheter som finns tillgängliga.

 

Hot

Hoten är det i ens omgivning som hindrar en från att nå sina mål. Dessa kan komma från en mängd olika håll och ibland kan det vara svårt att identifiera dem. Om man har ett tydligt mål med sin SWOT-analys kan man försöka relatera hoten till detta. På så vis skapar man en bra bas för att börja genomföra sin analys. Det hjälper även här att ställa frågor till sig själv för att på bästa sätt identifiera hoten:

  • Finns det något i ditt liv som stoppar dig från att nå dina mål?
  • Hur ser konkurrensen i din bransch ut?

Förhoppningen är att man kan anpassa sina styrkor och svagheter så att hoten inte längre är begränsningar. Möjligheter och hot är yttre faktorer som man inte kontrollerar, men de inre faktorerna kan man arbeta med. Tydliga mål hjälper individen att nå sina mål och SWOT-analysen kan hjälpa en att identifiera sina mål.

 

När kan man göra en personlig SWOT-analys?

Man kan göra en personlig SWOT-analys vid många olika tillfällen. Det är helt enkelt ett verktyg som hjälper en att lära känna sig själv och sin omgivning bättre. Ofta väljer man att göra en personlig SWOT-analys då man står inför en utmaning eller en större förändring. Exempelvis kan man göra analysen inför en arbetsintervju för att bättre förstå hur man bör presentera sig själv och vad man letar efter hos en ny arbetsgivare. Det kan också vara smart att göra en analys om man upplever att man inte trivs bra i sitt arbete och funderar på att byta riktning.

 

Sammanfattning personlig SWOT-analys

SWOT-analyser är effektiva verktyg för att studera ett företags status, både den nutida och den framtida och eftersom analyserandet sker systematiskt kan man upptäcka sådant som är svårt att se utan att använda sig av en modell. På samma sätt kan man upptäcka saker med sig själv och göra goda analyser för hur man bör förvalta sina styrkor och hur man kan jobba med sina svagheter för att möta sina yttre utmaningar. Då uppnår man mer självkännedom och kan hitta vägar att effektivisera sin livsstil både personligt och för karriärsändamål. I slutändan kan en personlig SWOT-analys leda till att man blir mer framgångsrik och dessutom mer grundad i sig själv och sina beslut.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.