Svagheter som kan ses som styrkor

De lyckliga få som har en förståelse för värdet av att kunna vända en svaghet till en styrka har ett väl tilltaget försprång mot dem som inte känner till det, inte minst på arbetsmarknaden. Att dessutom ha förmågan att på ett konkret sätt kunna omvärdera svagheter och samtidigt förklara det för dem omkring sig har ytterligare en fördel i olika karriärrelaterade sammanhang. Även på ett personligt plan finns det stora förmåner med att inse att olika typer av svagheter kan ses som styrkor. Det gör oss inte bara mindre dömande mot oss själv och andra, vi kan dessutom använda denna förmåga för vår personliga utveckling!

Svagheter som kan ses som styrkor

Skillnaden på svaghet och styrka

Att definiera skillnaden mellan en svaghet och en styrka kan vid en första anblick ses som en simpel uppgift. Men faktum är att definitionerna av de två begreppen är breda, och att skiljelinjen mellan de två inte alltid är så välmarkerad som man kan tro.

Vad är en svaghet?

I de allra flesta fall tolkar vi svagheter som negativa personliga drag, vilket exempelvis kan vara att man är stresskänslig, oorganiserad eller dålig på att komma i tid. Det handlar helt enkelt om sådana egenskaper som har negativa följder både för sig själv och för människor omkring sig. Dessa tenderar också att ha en negativ inverkan på den arbetsplats där man jobbar eller i sina grupparbeten om man studerar.

Vad är en styrka?

En styrka är helt enkelt motsatsen till en svaghet, och syftar på de egenskaper och personlighetsdrag som är fördelaktiga för oss vår arbetsplats och personerna i vår omgivning. Exempel på styrkor kan vara att man är ordningsam, duktig på att delegera och stresstålig.

Svaghet i en situation, styrka i en annan

Även om de flesta enkelt kan förklara skillnaden mellan en svaghet och en styrka så är skillnaden i praktiken inte alltid lika distinkt. Istället kan de flesta egenskaper ses som både en styrka och en svaghet, beroende på situation och omständigheter. Att vara snäll och inkännande är fantastiska egenskaper i de allra flesta fall, men kan bli ett problem i exempelvis en chefsposition, där detta blir på bekostnad av relevanta beslut och tydlighet. Likaså är det en styrka att kunna arbeta självständigt, men att helst vilja göra saker på egen hand och på sitt eget sätt kan ses som en negativ egenskap i exempelvis ett grupparbete. Linjen mellan svagheter och styrkor är med andra ord inte alltid klockren, vilket innebär en fantastisk möjlighet att omvärdera svagheter till att bli just styrkor.

När detta blir relevant

Så, varför är det då viktigt att kunna värdera svagheter i ett mer positivt perspektiv, och att rentav se dessa så kallade brister som styrkor? Framförallt blir denna förmåga ett värdefullt verktyg i arbetslivet, där olika individer konstant jämförs och värderas i syfte att hitta de bäst lämpade personerna för jobbet, vad nu detta än må vara.

Har inte alla någon gång varit med om att man ska lyfta starka och svaga sidor på en arbetsintervju? Trots att de flesta är medvetna om att frågan om svagheter kommer dyka upp när vi sitter där och kallsvettas inför samtalet som kan vara vägen till vårt drömjobb, är det konstigt nog sällan som man har förberett sig ordentligt för att besvara den. Det är inte ovanligt att man tacklar frågan på ett sätt som dessvärre inte alls är fördelaktigt för oss och vår möjlighet att kamma hem det där jobbet. När det kommer till våra svagheter kan det upplevas både känsligt och otryggt att behöva yttra oss om dem, varför vanliga reaktioner är att vi blir defensiva eller tillbakadragna. Man kan uppleva sig ifrågasatt av den som ställt frågan, också i de fall då man är fullt medveten om varför man förväntas definiera sina brister. Att ha förberett sig i lugn och ro innan arbetsintervjun är självklart att föredra, för att på så vis undvika att man hamnar i en svår situation där man ger ett tråkigt intryck för att man inte kan hantera frågan.

Varför svagheter är relevanta

Varför är det viktigt för en rekryterare att känna till svagheterna hos den som intervjuas för ett jobb? Nämligen för att rekryterarens främsta uppgift är att hitta rätt person till rätt plats, och har som syfte att både ta reda på om den sökande har det som krävs för arbetsuppgifterna samt om denne kommer att passa in i den arbetsgrupp som den kommer att hamna i. Den som anställer vill givetvis vara förberedd på vilka situationer som kan uppstå till följd av brister hos sina anställda, både när det kommer till kunskaper och personlighetsdrag, för att också kunna förebygga detta och skapa en så bra arbetssituation som möjligt för alla inblandade.

Hur frågan kan yttras

I många fall kommer inte frågan klart och tydligt med orden ”Vilka är dina svagheter?”. Ibland lyfts den istället mer diffust, eller inbäddat i en frågeställning kring en viss situation eller händelse. Exempel på det kan vara: ”Vad skulle du allra helst vilja förbättra eller förändra hos dig själv?”. Denna fråga uppmuntrar dig till att berätta om de svagheter du har, men att också beskriva dem ur en positiv aspekt där du är villig att utvecklas. Ett annat exempel på hur frågan kan ställas är ”Berätta om en situation på din förra arbetsplats där du kände dig frustrerad.”. I denna fråga uppmuntras du att väva in en eller flera av dina svagheter i ett exempel, vilket hjälper rekryteraren att applicera hur dina brister kan yttra sig på den nya arbetsplatsen. Hur du väljer att besvara frågan, oavsett hur den yttras, är avgörande för om du kommer kamma hem jobbet i slutändan, eller gå hem tomhänt!

Varför se svagheter som styrkor

Att kunna identifiera positiva aspekter av våra svagheter kan resultera i en mängd fördelaktiga konsekvenser, exempelvis:

  • Att kunna identifiera svagheter pekar på självmedvetenhet.
  • Man upplevs positiv av andra är man ser negativa företeelser ur ett positivt perspektiv.
  • Svagheter som lyft som styrkor anses mindre bristfälliga.

Förmågan att kunna analysera sig själv och att definiera sina brister visar på mogenhet och självinsikt. Skulle man å andra sidan yttra att man inte innehar några dåliga sidor överhuvudtaget kan detta anses nonchalant och narcissistiskt. Att ha svagheter är mänskligt och något som varenda människa har. Att vara varse om dessa och snarare visa på hur man ständigt vill förbättras tyder på medvetenhet och gör att människor omkring tenderar att känna större förtroende och samhörighet. På en jobbintervju där man väljer att berätta om sina dåliga sidor upplevs man också som ärlig och självmedveten.

Att inte bara kunna identifiera sina svaga sidor utan att dessutom kunna vända dessa till något positivt gör att man upplevs som en positiv människa, vilket i sig är en värdefull styrka. När svagheterna lyfts utifrån ett positivt perspektiv tenderar de dessutom att anses mindre bristfälliga, och kan i flera fall vändas hela vägen till att bli just styrkor.

Såhär lyfter du svagheter som styrkor

Överallt på webbsidor och i böcker florerar det tips och trix om hur man ska lyfta sina svaga sidor i exempelvis ett rekryteringssammanhang. Det absolut sämsta svaret man kan uppge är att man helt saknar negativa sidor, eftersom detta inte bara riskerar att ses som lögnaktigt utan dessutom som bristande självinsikt. Det tyder dessutom på en ovilja att utvecklas, vilket definitivt inte är en positiv egenskap i jobbsammanhang. Ha följande i åtanke när du förbereder dig för en rekryteringsprocess:

Identifiera dina verkliga svagheter

Till att börja med kan det vara en god idé att göra en lista, där man skriver upp alla brister man kan komma på hos sig själv. Att göra så kan kännas obekvämt och förminskande mot sig själv, varför det är viktigt att komma ihåg att brister är fullt mänskligt och helt normalt. Först när listan är klar är det möjligt att bestämma vilka svagheter som är relevanta att lyfta och på vilket sätt de ska beskrivas. Försök att undvika att vara alltför klyschig. Detta är ett vanligt misstag i rekryteringssammanhang, och tyvärr också ganska genomskådligt.

Var ärlig

Ofta är det ganska enkelt att genomskåda en person som inte berättar sanningen eller som undanhåller något. Framförallt är det ingen tuff match för en erfaren rekryterare, som även tar hänsyn till sådant som tonfall, kroppsspråk och i vilka sammanhang man exemplifierar sina svagheter. En dålig lögn kan dessutom uppdagas på ett beklämmande sätt när rekryteringsprocessen gått så långt som till att ta kontakt med referenser. Denna situation vill man absolut inte försätta sig i, var därför noga med att uppge sanningen från start.

Var relevant

Skilj på svagheter och svagheter! Alla har brister som är relevanta i olika sammanhang, och det är viktigt att kunna särskilja dessa för att kunna vara relevant på arbetsintervjun. Exempelvis är det ingen som bryr sig om ifall man är höjdrädd när man söker jobb på en vårdcentral, eller att man är dålig på att snickra när man söker jobb som florist. Att uppge svagheter som är irrelevanta för de jobb du söker kan upplevas som nonchalant och att du inte läst på tillräckligt om rollen du söker.

Se svagheten ur ett positivt perspektiv

Fundera över hur man kan vända svagheten till att bli något positivt. Ibland handlar det om att lyfta positiva konsekvenser som ofta blir en följd av sin svaghet. Är man exempelvis blyg i nya sociala sammanhang, kan man också tillägga att det möjliggör för andra att få ta plats och känna sig sedda. I andra fall kan man välja att lyfta själva egenskapen, som vid en första anblick kan tolkas som en svaghet, till att bli en styrka. Exempel på det kan vara att man berättar att man är dålig på att anpassa sig till nya situationer (vilket låter som en negativ egenskap) men vända detta till att den egenskapen innebär att man är duktig på att arbeta enligt satta regler och är väldigt strukturerad. Det kan också anses positivt att följa en svaghet med vad som görs för att utveckla denna till något positivt. Exempelvis kan man berätta att ens kunskaper inom IT är sådär, men att man gärna vill lära sig mer och att man är i full gång med en online-kurs för att göra det.

Tips inför intervjun

För att göra bra ifrån sig på intervjun, framförallt när man kommer till frågan om svagheter, kan man ta hjälp av följande tips:

  • Var ärlig när du besvarar alla frågor, även om det är obekvämt.
  • Svara inte vad du tror att rekryteraren vill höra, utan var dig själv.
  • Förbered dig inför frågor som brukar dyka upp, i synnerhet den om svagheter, men undvik att svaret låter alltför uppstyltat eller intränat.
  • Undvik ord som ”misslyckande” och ”svag” och ”dålig”.

 

Vad man inte bör göra

Tidigare rekommenderades att man skulle lyfta negativa sidor helt fördolda som positiva. Exempel på en sådan är att man är ”perfektionist”, vilket visserligen kan vara både utmattande och tidskrävande för den som är det, men som på en arbetsplats snarare ses som något positivt i det flesta fall. Idag uppmuntras man snarare att helst inte lyfta personlighetsrelaterade egenskaper alls när det kommer till svagheter, utan att dessa snarare ska vara egenskaper relaterade till ens professionella roll. Exempelvis kan det handla om att man varit slarvig med att delegera i en tidigare chefsroll, men att man sedan man insett detta varit noga med att utveckla sin förmåga att fördela ansvar och uppgifter. Att lyfta svagheten i ett sammanhang tyder på ytterligare självinsikt och förståelse för sin svaghet, samt vad som behöver göras åt den.

När svagheten är styrkan

Även om det kan vara fördelaktigt att kunna vända svaga sidor till något positivt ska man inte glömma att den som är ute efter att anställa på riktigt vill veta vad den ska vänta sig av personen som sitter framför den på arbetsintervjun. Rekryterarens uppdrag är att hitta en person som passar för jobbet och för den arbetsgrupp som denne ska tillhöra, och därför är insikt om svagheterna viktig för den fortsatta rekryteringsprocessen. Väljer man att inte uppge sina svagheter, eller vara för simpel i sitt val av svagheter (exempelvis genom att uppge sin svaga sida som att ”man är för noggrann”) kan det resultera i att rekryteraren fortsätter sin jakt på svagheter tills dessa är funna. Att ha tänkt till ordentligt innan, och faktiskt lyft de svagheter som är relevanta och sanningsenliga, är därför av stor betydelse för att slippa hamna i en situation där man blir tvingad att uppge egenskaper som man inte alls har tänkt igenom ordentligt.

Ärlighet gör dig inte sårbar

Att vara ärlig med sina svagheter kan upplevas som ett sårbarhetstecken, där man berättar lite väl mycket om sig själv för mottagaren och försätter sig i en dålig position i relation till denne. Men detta stämmer givetvis inte. Istället är det en styrka att kunna identifiera sina svagheter, och när du dessutom berättar vad du gör för att förändra dina brister till något bättre visar du dessutom att du är en problemlösare. Att vara ärlig, reflekterande och insiktsfull är egenskaper som ses som fantastiska styrkor på de flesta arbetsplatser.

Att ha fått ta hjälp av andra för att utveckla sina svagheter är ytterligare något som kan vara svårt att erkänna, eftersom man är rädd att det upplevs som svaghet att inte ha löst sina problem på egen hand. Detta kan exempelvis vara att man har haft en dålig planering, och varit tvungen att be en kollega om råd eller hjälp med en del av uppgifterna. Men detta behöver faktiskt inte heller ses som ett sårbarhetstecken, istället kan förmågan att be om hjälp och identifiera resurser utanför sig själv ses som en förmåga till handlingskraft och lösningsorientering.

Ta det inte personligt

Rekryteringsprocessen går vidare efter intervjun, och kanske blir utgången ett nytt jobb! Om så inte är fallet, ska man inte ta ett negativt besked alltför personligt eller som nödvändigtvis baserat på de negativa sidor hos sig själv som man uppgav. Om rekryteringen skett på ett välvilligt och rättvist sätt så har man helt enkelt hittat någon vars egenskaper passar bättre för arbetsplatsen. Och detta är kanske inte så illa när allt kommer omkring, för visst vill man hitta ett ställe att jobba på där man passar in och trivs? Dessutom handlar en rekrytering inför ett visst jobb om hur dina egenskaper ter sig i en viss situation och i ett visst sammanhang, det handlar med andra ord inte om hur bra du är som person. Istället kan de egenskaper som du blir borträknad på vid ett tillfälle, bli de styrkor som du väljs för vid ett annat!

Avslutning

Att komma förberedd till en arbetsintervju ökar chanserna betydligt för att få jobbet! Det finns ett antal frågor som nästan alltid ställs, även om utformningen på dessa frågor kan skilja sig från intervju till intervju. En av dessa är givetvis frågan om svagheter, något som kan kännas skrämmande och obekvämt. Men, glöm inte att alla människor har brister och att en av de största styrkorna vi kan visa på är att vi är medvetna om dem och jobbar för att utveckla dessa till det bättre!

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.